Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Tirsdag den 11. september 2012 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Parlamentets sammensætning
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Svovlindholdet i skibsbrændstoffer ***I (forhandling)
 5.Energieffektivitet ***I (forhandling)
 6.Spørgetid til Kommissionen
 7.Parlamentets sammensætning
 8.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 10.Afstemningstid
  
10.1.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: EGF/2011/008 DK/Odense Stålskibsværft, Danmark (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
10.2.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/017 ES/ Aragón (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
10.3.Energieffektivitet ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
10.4.Ophævelse af Jarosław Leszek Wałęsas parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
10.5.Anmodning om ophævelse af Birgit Collin-Langens parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
10.6.CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
10.7.Styrket solidaritet i EU på asylområdet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
10.8.Europæisk standardisering ***I (afstemning)
  
10.9.Elektronisk identifikation af kvæg ***I (afstemning)
  
10.10.Ændring af direktiv 2001/83/EF for så vidt angår lægemiddelovervågning ***I (afstemning)
  
10.11.Ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår lægemiddelovervågning ***I (afstemning)
  
10.12.Svovlindholdet i skibsbrændstoffer ***I (afstemning)
  
10.13.Enkeltbetalingsordningen og støtte til vinavlere ***I (afstemning)
  
10.14.Administrativt samarbejde i informationssystemet for det indre marked ***I (afstemning)
  
10.15.Fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater * (afstemning)
  
10.16.Udarbejdelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2013 (afstemning)
  
10.17.Frivillig og vederlagsfri vævs- og celledonation (afstemning)
  
10.18.Kvinders rolle i den grønne økonomi (afstemning)
  
10.19.Kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren (afstemning)
  
10.20.Almen uddannelse, erhvervsuddannelse og Europa 2020 (afstemning)
  
10.21.Onlinedistribution af audiovisuelle værker i EU (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 14.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 15.Rådets præsentation af dets holdning til forslaget til det almindelige budget - regskabsåret 2013 (forhandling)
 16.De vigtigste aspekter og grundlæggende valg i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik samt den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (artikel 36 i TEU) - Årsrapport fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (forhandling)
 17.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 18.Situationen i Syrien (forhandling)
 19.Politisk udnyttelse af retsvæsenet i Rusland (forhandling)
 20.Visse foranstaltninger over for lande, der tillader ikke-bæredygtigt fiskeri, med henblik på bevarelse af fiskebestande ***I - Fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter ***I - Bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik - Reform af den fælles fiskeripolitik (forhandling)
 21.Minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse ***I (forhandling)
 22.Den nuværende forvaltning af sukkersektoren (forhandling)
 23.Modtagne dokumenter
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (303 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1699 kb) 
 
Protokol (271 kb) Tilstedeværelsesliste (51 kb) Afstemningsresultater (408 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (833 kb) 
 
Protokol (278 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (481 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1617 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik