Показалец 
Протокол
PDF 317kWORD 334k
Вторник, 11 септември 2012 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Състав на Парламента
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Съдържание на сяра в корабните горива ***I (разискване)
 5.Енергийна ефективност ***I (разискване)
 6.Време за въпроси към Комисията
 7.Състав на Парламента
 8.Искане за защита на парламентарен имунитет
 9.Състав на комисиите и делегациите
 10.Време за гласуване
  
10.1.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard от Дания (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.2.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2011/017ES/Aragon (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.3.Енергийна ефективност ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.4.Снемане на парламентарния имунитет на Jaroslaw Leszek Walesa (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.5.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Birgit Collin-Langen (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.6.Предполагаемо използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.7.Засилена солидарност в рамките на ЕС в областта на убежището (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.8.Европейска стандартизация ***I (гласуване)
  
10.9.Електронна идентификация на едър рогат добитък ***I (гласуване)
  
10.10.Фармакологичната бдителност (изменение на Директива 2001/83/EО) ***I (гласуване)
  
10.11.Фармакологичната бдителност (изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004) ***I (гласуване)
  
10.12.Съдържание на сяра в корабните горива ***I (гласуване)
  
10.13.Режим на схемата за единно плащане и подпомагане на лозарите ***I (гласуване)
  
10.14.Административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар ***I (гласуване)
  
10.15.Обща система на данъчно облагане на плащанията на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения * (гласуване)
  
10.16.Подготовка на работната програма на Комисията за 2013 г. (гласуване)
  
10.17.Доброволно и безплатно даряване на тъкани и клетки (гласуване)
  
10.18.Ролята на жените в "зелената“ икономика (гласуване)
  
10.19.Условия на труд на жените в сектора на услугите (гласуване)
  
10.20.Образование, обучение и „Европа 2020“ (гласуване)
  
10.21.Разпространение по интернет на аудиовизуални творби в ЕС (гласуване)
 11.Обяснениe на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание
 14.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 15.Представяне от Съвета на позицията му по проекта за общ бюджет за финансовата 2013 година (разискване)
 16.Главни аспекти и основни решения в областта на общата външна политика и политика на сигурност и общата политика за сигурност и отбрана (член 36 от ДЕС) - Годишен доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност (разискване)
 17.Състав на комисиите и делегациите
 18.Положението в Сирия (разискване)
 19.Използване на правосъдието в Русия за политически цели (разискване)
 20.Някои мерки по отношение на държави, позволяващи неустойчив риболов, за целите на опазването на рибни запаси ***I - Обща организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури ***I - Опазване и устойчива експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството - Реформа на общата политика в областта на рибарството (разискване)
 21.Минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления ***I (разискване)
 22.Настоящо управление на сектора на захарта (разискване)
 23.Внесени документи
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Oldřich VLASÁK
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 8.30 ч.


2. Състав на Парламента

Поради смъртта на Jiří Havel, Парламентът обявява мястото за свободно, считано от 9 юли 2012 г., в съответствие с член 4, параграф 1 от Правилника за дейността, и уведомява за това съответната държава членка.


3. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания на основание член 122 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Южна Африка: избиване на стачкуващи миньори

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari и Mitro Repo, от името на групата S&D, относно Южна Африка: избиване на стачкуващи миньори (B7-0443/2012);

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen и Catherine Grèze, от името на групата Verts/ALE, относно Южна Африка: избиване на стачкуващи миньори (B7-0445/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric и Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, относно Южна Африка: избиване на стачкуващи миньори (B7-0446/2012);

- Charles Tannock и Giles Chichester, от името на групата ECR, относно Южна Африка: избиване на стачкуващи миньори (B7-0447/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bernd Posselt, Sabine Verheyen, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Philippe Boulland, Giovanni La Via, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris и Alf Svensson, от името на групата PPE, относно Южна Африка: избиване на стачкуващи миньори (B7-0448/2012);

- Charles Goerens, Morten Løkkegaard, Louis Michel, Robert Rochefort, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin и Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, относно Южна Африка: избиване на стачкуващи миньори (B7-0450/2012).

II.   Преследване на рохингия мюсюлмани в Бирма

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно преследването на рохингия мюсюлмани в Бирма (B7-0426/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marc Tarabella и Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D, относно преследването на рохингия мюсюлмани в Бирма (B7-0449/2012);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias и Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, относно преследването на рохингия мюсюлмани в Бирма (B7-0452/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, László Tőkés, Sergio Paolo Francesco Silvestris и Bogusław Sonik, от името на групата PPE, относно преследването на рохингия мюсюлмани в Бирма (B7-0453/2012);

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Emilie Turunen и Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE, относно преследването на рохингия мюсюлмани в Бирма (B7-0454/2012);

- Marietje Schaake, Graham Watson, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Fiona Hall, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Anneli Jäätteenmäki и Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, относно преследването на рохингия мюсюлмани в Бирма (B7-0455/2012).

III.   Азербайджан: случаят на Рамил Сафаров

- Charles Tannock и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно Азербайджан: случаят на Рамил Сафаров (B7-0428/2012);

- Véronique De Keyser, Edit Herczog, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Csaba Sándor Tabajdi и Kinga Göncz, от името на групата S&D, относно Азербайджан: случаят на Рамил Сафаров (B7-0429/2012);

- Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, относно Азербайджан: случаят на Рамил Сафаров (B7-0432/2012);

- György Schöpflin, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Zuzana Roithová, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor и László Tőkés, от името на групата PPE, относно Азербайджан: случаят на Рамил Сафаров (B7-0441/2012);

- Ulrike Lunacek, Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Franziska Keller, Isabelle Durant и Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE, относно Азербайджан: случаят на Рамил Сафаров (B7-0442/2012);

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Graham Watson, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland и Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, относно Азербайджан: случаят на Рамил Сафаров (B7-0444/2012).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 149 от Правилника за дейността.


4. Съдържание на сяра в корабните горива ***I (разискване)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/32/ЕО, отнасящо се за съдържанието на сяра в корабните горива [COM(2011)0439 - C7-0199/2011- 2011/0190(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Satu Hassi (A7-0038/2012)

Satu Hassi представи доклада.

Изказа се Janez Potočnik (член на Комисията).

Изказаха се: Vilja Savisaar-Toomast (докладчик по становището на комисията TRAN), Christofer Fjellner, от името на групата PPE, Marita Ulvskog, от името на групата S&D, Holger Krahmer, от името на групата ALDE, Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE, Sampo Terho, от името на групата EFD, Sabine Wils, от името на групата GUE/NGL, Jacqueline Foster, от името на групата ECR, Richard Seeber, Janusz Władysław Zemke, Bas Eickhout, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bendt Bendtsen, и Liisa Jaakonsaari.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Peter van Dalen, Agnès Le Brun, Karin Kadenbach, Werner Kuhn, Riikka Manner, Diane Dodds, Georgios Koumoutsakos, Silvia-Adriana Ţicău, Pilar Ayuso, Bogusław Sonik и Matthias Groote.

Изказаха се: Janez Potočnik и Satu Hassi.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.12 от протокола от 11.9.2012.


5. Енергийна ефективност ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност и за отмяна на Директива 2004/8/ЕО и Директива 2006/32/ЕО [COM(2011)0370 - C7-0168/2011- 2011/0172(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Claude Turmes (A7-0265/2012)

Claude Turmes представи доклада.

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: Peter Liese (докладчик по становището на комисията ENVI), Edite Estrela (докладчик по становището на комисията FEMM), Markus Pieper, от името на групата PPE, Britta Thomsen, от името на групата S&D, Fiona Hall, от името на групата ALDE, Satu Hassi, от името на групата Verts/ALE, Vicky Ford, от името на групата ECR, Juozas Imbrasas, от името на групата EFD, Miloslav Ransdorf, от името на групата GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner, независим член на ЕП, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Bas Eickhout, Konrad Szymański, Niki Tzavela, Marisa Matias, Auke Zijlstra, Richard Seeber, Pavel Poc, Evžen Tošenovský, Alejo Vidal-Quadras, Marita Ulvskog, Herbert Reul, Matthias Groote, Bendt Bendtsen и Amalia Sartori.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Silvia-Adriana Ţicău, Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Romana Jordan и Inês Cristina Zuber.

Изказаха се: Claude Turmes и Günther Oettinger.

Разискването приключи.

Гласуване: 11 септември 2012 г.


6. Време за въпроси към Комисията

Положението с прилагането на достиженията на правото на ЕС в областта на енергетиката (3-ти пакет)

Günther Oettinger (член на Комисията) и Joaquín Almunia (заместник-председател на Комисията )

Изказа се Rareş-Lucian Niculescu относно времето, предвидено за времето за въпроси.

Günther Oettinger и Joaquín Almunia отговориха на въпросите, зададени от членовете на ЕП: Romana Jordan, Monika Flašíková Beňová, Graham Watson, Teresa Riera Madurell, Claude Turmes, Bendt Bendtsen, Silvia-Adriana Ţicău, Konrad Szymański, Jaroslav Paška, Bruno Gollnisch, Zigmantas Balčytis, Jolanta Emilia Hibner и António Fernando Correia de Campos.

Времето за въпроси към Комисията приключи.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Председателят оповестява освобождаването на двамата шведски журналисти Martin Schibbye и Johan Persson, които бяха задържани в Етиопия.

Изказа се Anna Maria Corazza Bildt.


7. Състав на Парламента

Чешките компетентни органи уведомяват за назначаването на Vojtěch Mynář като член на Европейския парламент на мястото на Jiří Havel, считано от 23 юли 2012 г..

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Vojtěch Mynář заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.


8. Искане за защита на парламентарен имунитет

Viktor Uspaskich представи искане за защита на парламентарния си имунитет и привилегии в рамките на текущо дело в регионалния съд на Вилнюс.

В съответствие с член 6, параграф 3 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентната комисия и по-специално комисията JURI.


9. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата S&D следните искания за назначаване:

комисия AFET: Sophocles Sophocleous

подкомисия SEDE: Sophocles Sophocleous

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.

°
° ° °

Изказа се Lucas Hartong по случай годишнината от атентатите от 11 септември 2001 г. в САЩ.

Парламентът запази едноминутно мълчание.


10. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


10.1. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard от Дания (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard от Дания) [COM(2012)0272 - C7-0131/2012- 2012/2110(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Bendt Bendtsen (A7-0232/2012)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0304)


10.2. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2011/017ES/Aragon (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/017 ES/Aragón — строителство, подадено от Испания) [COM(2012)0290 - C7-0150/2012- 2012/2121(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0233/2012)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0305)


10.3. Енергийна ефективност ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност и за отмяна на Директива 2004/8/ЕО и Директива 2006/32/ЕО [COM(2011)0370 - C7-0168/2011- 2011/0172(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Claude Turmes (A7-0265/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0306)


10.4. Снемане на парламентарния имунитет на Jaroslaw Leszek Walesa (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Jarosław Leszek Wałęsa [2012/2112(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Cecilia Wikström (A7-0230/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0307)


10.5. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Birgit Collin-Langen (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Birgit Collin-Langen [2012/2128(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Francesco Enrico Speroni (A7-0229/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0308)


10.6. Предполагаемо използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предполагаемо използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници: последващи мерки във връзка с доклада на временната комисия на Европейския парламент по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници [2012/2033(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Hélène Flautre (A7-0266/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0309)


10.7. Засилена солидарност в рамките на ЕС в областта на убежището (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно засилената солидарност в рамките на ЕС в областта на убежището [2012/2032(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0248/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0310)


10.8. Европейска стандартизация ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската стандартизация и за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/105/ЕО и 2009/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета [COM(2011)0315 - C7-0150/2011- 2011/0150(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Lara Comi (A7-0069/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2012)0311)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0311)

Изказване

Lara Comi (Докладчик).


10.9. Електронна идентификация на едър рогат добитък ***I (гласуване)

Доклад относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1760/2000 по отношение на електронната идентификация на едър рогат добитък и за заличаване на разпоредбите относно доброволното етикетиране на говеждо месо [COM(2012)0162 - C7-0114/2012- 2011/0229(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Sophie Auconie (A7-0199/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2012)0312)

Sophie Auconie (докладчик) предлага отлагане на гласуването по проекта на законодателна резолюция в съответствие с член 57, параграф 2 от Правилника за дейността.

Чрез електронно гласуване (397 гласа „за“, 269 „против“ и 10 „въздържал се“) Парламентът отбелязва съгласието си по това предложение. Следователно въпросът се счита за върнат за повторно разглеждане в компетентната комисия.


10.10. Фармакологичната бдителност (изменение на Директива 2001/83/EО) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/83/ЕО по отношение на фармакологичната бдителност [COM(2012)0052 - C7-0033/2012- 2012/0025(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Linda McAvan (A7-0165/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2012)0313)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0313)


10.11. Фармакологичната бдителност (изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 по отношение на фармакологичната бдителност [COM(2012)0051 - C7-0034/2012- 2012/0023(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Linda McAvan (A7-0164/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2012)0314)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0314)


10.12. Съдържание на сяра в корабните горива ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/32/ЕО, отнасящо се за съдържанието на сяра в корабните горива [COM(2011)0439 - C7-0199/2011- 2011/0190(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Satu Hassi (A7-0038/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2012)0315)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0315)


10.13. Режим на схемата за единно плащане и подпомагане на лозарите ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламента и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на режима на схемата за единно плащане и подпомагане на лозарите [COM(2011)0631 - C7-0338/2011- 2011/0285(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Herbert Dorfmann (A7-0203/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2012)0316)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0316)


10.14. Административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно осъществяването на административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар (Регламент за ИСВП) [COM(2011)0522 - C7-0225/2011- 2011/0226(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Adam Bielan (A7-0068/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2012)0317)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0317)


10.15. Обща система на данъчно облагане на плащанията на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения * (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета относно общата система на данъчно облагане на плащанията на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения между свързани дружества от различни държави членки (преработка) [COM(2011)0714 - C7-0516/2011- 2011/0314(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0227/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2012)0318)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0318)


10.16. Подготовка на работната програма на Комисията за 2013 г. (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012/rev и B7-0350/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0345/2012

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0346/2012

(за замяна на B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012 и B7-0350/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

- József Szájer, от името на групата PPE;

- Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D;

- Andrew Duff, от името на групата ALDE;

- Emilie Turunen, от името на групата Verts/ALE.

приема се (P7_TA(2012)0319)

(Предложението за резолюция B7-0349/2012/rev отпада.)


10.17. Доброволно и безплатно даряване на тъкани и клетки (гласуване)

Доклад относно доброволното и безплатно даряване на тъкани и клетки [2011/2193(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0320)

Изказване

Peter Liese с искане за поименно гласуване по параграф 43 и за окончателното гласуване (бе действано по този начин).


10.18. Ролята на жените в "зелената“ икономика (гласуване)

Доклад относно ролята на жените в "зелената“ икономика [2012/2035(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Mikael Gustafsson (A7-0235/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0321)


10.19. Условия на труд на жените в сектора на услугите (гласуване)

Доклад относно условията на труд на жените в сектора на услугите [2012/2046(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Iratxe García Pérez (A7-0246/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0322)


10.20. Образование, обучение и „Европа 2020“ (гласуване)

Доклад относно образованието, обучението и стратегията „Европа 2020“ [2012/2045(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Mary Honeyball (A7-0247/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0323)


10.21. Разпространение по интернет на аудиовизуални творби в ЕС (гласуване)

Доклад относно разпространението по интернет на аудиовизуални творби в Европейския съюз [2011/2313(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Jean-Marie Cavada (A7-0262/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0324)


11. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Claude Turmes - A7-0265/2012

Andrea Zanoni, Raffaele Baldassarre, Markus Pieper, Salvatore Iacolino, Francesco De Angelis, Peter Jahr, Mario Pirillo, Eija-Riitta Korhola, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu, Daniel Hannan, Syed Kamall и Charles Tannock

Доклад Hélène Flautre - A7-0266/2012

Iva Zanicchi, Mitro Repo, Norica Nicolai и Krisztina Morvai

Доклад Kyriacos Triantaphyllides - A7-0248/2012

Iva Zanicchi, Raffaele Baldassarre, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Hannan, Syed Kamall и Monica Luisa Macovei

Доклад Lara Comi - A7-0069/2012

Iva Zanicchi, Raffaele Baldassarre, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Daniel Hannan и Syed Kamall

Доклад Sophie Auconie - A7-0199/2012

Iva Zanicchi, Cristiana Muscardini, Daniel Hannan и Elena Băsescu

Доклад Linda McAvan - A7-0165/2012

Adam Bielan, Paolo Bartolozzi и Anna Záborská

Доклад Linda McAvan - A7-0164/2012

Charles Tannock

Доклад Satu Hassi - A7-0038/2012

Marek Józef Gróbarczyk, Andrea Zanoni, Oreste Rossi, Jan Kozłowski, Charles Tannock, Mitro Repo, Hannu Takkula и Elena Băsescu

Подготовка на работната програма на Комисията за 2013 г. - RC-B7-0346/2012

Norica Nicolai

Доклад Marina Yannakoudakis - A7-0223/2012

Rebecca Taylor, от името на групата ALDE, Erminia Mazzoni, Charles Tannock и Norica Nicolai

Доклад Mikael Gustafsson - A7-0235/2012

Norica Nicolai, Elena Băsescu, Andrea Češková и Marina Yannakoudakis

Доклад Iratxe García Pérez - A7-0246/2012

Erminia Mazzoni, Norica Nicolai, Paul Murphy и Marina Yannakoudakis.


12. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.05 ч., бе възобновено в 15.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

13. Одобряване на протокола от предишното заседание

Piotr Borys съобщи, че поради причини от технически характер, не е могъл да участва на заседанието от 10 септември 2012 г.

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


14. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси от членове на Парламента с искане за устен отговор (член 115 от Правилника за дейността):

- (O-000151/2012) зададен от Sharon Bowles, от името на комисията ECON, към Комисията: Предложения за Европейски банков съюз (ЕБС) (B7-0360/2012);

- (O-000152/2012) зададен от Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, João Ferreira и Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Управлението на захарния отрасъл в настоящия момент (B7-0361/2012).


15. Представяне от Съвета на позицията му по проекта за общ бюджет за финансовата 2013 година (разискване)

Представяне от Съвета на позицията му по проекта за общ бюджет за финансовата 2013 година

Andreas Mavroyiannis (действащ председател на Съвета) представя позицията на Съвета относно проекта за общ бюджет за финансовата 2013 година.

Изказа се Janusz Lewandowski (член на Комисията).

Изказаха се: Salvador Garriga Polledo, от името на комисията BUDG, Giovanni La Via, докладчик за бюджета, и Derek Vaughan, докладчик за бюджета.

Изказаха се: Janusz Lewandowski и Andreas Mavroyiannis.

Разискването приключи.


16. Главни аспекти и основни решения в областта на общата външна политика и политика на сигурност и общата политика за сигурност и отбрана (член 36 от ДЕС) - Годишен доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Главни аспекти и основни решения в областта на общата външна политика и политика на сигурност и общата политика за сигурност и отбрана (член 36 от ДЕС)

Доклад относно годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност [2012/2050(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Elmar Brok (A7-0252/2012)

Elmar Brok представи доклада.

Catherine Ashton (Заместник-председател на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

Изказаха се: Надежда Нейнски (докладчик по становището на комисията BUDG), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Ioan Mircea Paşcu, от името на групата S&D, Andrew Duff, от името на групата ALDE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Franziska Katharina Brantner, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Nikolaos Salavrakos, от името на групата EFD, Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, Nicole Sinclaire, независим член на ЕП, Michael Gahler, Ana Gomes, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Paweł Robert Kowal, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Arnaud Danjean, Roberto Gualtieri, Geoffrey Van Orden, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Reinhard Bütikofer, Andreas Mölzer, Mario Mauro, Richard Howitt, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan и Krzysztof Lisek.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Kristiina Ojuland, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Franz Obermayr и Sophocles Sophocleous.

Изказаха се: Catherine Ashton и Elmar Brok.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.8 от протокола от 12.9.2012.


17. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата S&D следното искане за назначение:

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова: Sophocles Sophocleous

Горепосоченото назначение се счита за утвърдено, ако не е оспорено преди одобряването на настоящия протокол.


18. Положението в Сирия (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Сирия

Председателят приветства присъствието на трибуната на сирийските посетители г-н Rami Al Jarrah и г-н Deiaa Aldeen Doghmouch, както и това на ливанския отговорник по политическите въпроси Ahmed El-Hariri.

Catherine Ashton (Заместник-председател на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, и Véronique De Keyser, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Изказаха се: Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който/която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Véronique De Keyser и Bernd Posselt, Rui Tavares, от името на групата Verts/ALE, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Marietje Schaake, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Rui Tavares, Marisa Matias, Mário David, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Maria Eleni Koppa и Andrzej Grzyb.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sophocles Sophocleous, Ivo Vajgl, Sajjad Karim, Nikolaos Salavrakos, Andreas Mölzer, Pier Antonio Panzeri, Charalampos Angourakis и Andrew Henry William Brons.

Изказа се Catherine Ashton.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.15 от протокола от 13.9.2012


19. Използване на правосъдието в Русия за политически цели (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Използване на правосъдието в Русия за политически цели

Catherine Ashton (Заместник-председател на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Ria Oomen-Ruijten, от името на групата PPE, Libor Rouček, от името на групата S&D, Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE, Werner Schulz, от името на групата Verts/ALE, Marek Henryk Migalski, от името на групата ECR, Jacek Olgierd Kurski, от името на групата EFD, Vladimír Remek, от името на групата GUE/NGL, Jacek Protasiewicz, Knut Fleckenstein, Bernd Posselt, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Knut Fleckenstein, и Boris Zala.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Tunne Kelam и Paul Murphy.

Изказа се Catherine Ashton.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.16 от протокола от 13.9.2012.

Председателство: Jacek PROTASIEWICZ

заместник-председател


20. Някои мерки по отношение на държави, позволяващи неустойчив риболов, за целите на опазването на рибни запаси ***I - Обща организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури ***I - Опазване и устойчива експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството - Реформа на общата политика в областта на рибарството (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои мерки по отношение на държави, позволяващи неустойчив риболов, за целите на опазването на рибни запаси [COM(2011)0888 - C7-0508/2011- 2011/0434(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Pat the Cope Gallagher (A7-0146/2012)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури [COM(2011)0416 - C7-0197/2011- 2011/0194(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Struan Stevenson (A7-0217/2012)

Доклад относно задълженията за докладване съгласно Регламент (ЕО) № 2371/2002 относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството [2011/2291(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Carl Haglund (A7-0225/2012)

Доклад относно реформата на общата политика в областта на рибарството — общо съобщение [2011/2290(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Nikolaos Salavrakos (A7-0253/2012)

Pat the Cope Gallagher (докладчик), Nils Torvalds (заместващ Carl Haglund, докладчик), Struan Stevenson (докладчик) и Nikolaos Salavrakos (докладчик) представиха докладите.

Изказаха се: Andreas Mavroyiannis (действащ председател на Съвета) и Maria Damanaki (член на Комисията).

Изказаха се: Philippe Boulland (докладчик по становището на комисията DEVE), Isabella Lövin (докладчик по становището на комисията DEVE), който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от João Ferreira, João Ferreira (докладчик по становището на комисията ENVI), който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Nuno Teixeira (докладчик по становището на комисията REGI), Carmen Fraga Estévez, от името на групата PPE, Ole Christensen, от името на групата S&D, Chris Davies, от името на групата ALDE, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk, от името на групата ECR, Derek Roland Clark, от името на групата EFD, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Chris Davies, Jean-Marie Le Pen, Dolores García-Hierro Caraballo, Ian Hudghton, Anna Rosbach, Diane Dodds, Gabriel Mato Adrover, Mario Pirillo, Maria do Céu Patrão Neves, Илияна Малинова Йотова и Kriton Arsenis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jarosław Leszek Wałęsa, Luís Paulo Alves, Gesine Meissner, Ana Miranda, Peter van Dalen и Bastiaan Belder.

Изказаха се: Maria Damanaki, Andreas Mavroyiannis, Pat the Cope Gallagher, Struan Stevenson, Nils Torvalds и Nikolaos Salavrakos.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.6 от протокола от 12.9.2012, точка 7.7 от протокола от 12.9.2012, точка 7.9 от протокола от 12.9.2012 и точка 7.10 от протокола от 12.9.2012.

(Заседанието, прекъснато в 20.30 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

21. Минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления [COM(2011)0275 - C7-0127/2011- 2011/0129(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Съдокладчици: Антония Първанова и Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0244/2012)

Антония Първанова и Teresa Jiménez-Becerril Barrio представиха докладите.

Изказа се Viviane Reding (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Tadeusz Zwiefka (докладчик по становището на комисията JURI), Simon Busuttil, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Mikael Gustafsson, от името на групата GUE/NGL, Diane Dodds, независим член на ЕП, Licia Ronzulli, Sylvie Guillaume, Izaskun Bilbao Barandica, Raül Romeva i Rueda, Andrea Češková, Krisztina Morvai, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Nicole Kiil-Nielsen, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Alyn Smith, Kinga Gál, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krisztina Morvai, и Silvia Costa.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Roberta Angelilli, Marina Yannakoudakis, Jaroslav Paška и Elena Băsescu.

Изказаха се: Viviane Reding, Антония Първанова и Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Разискването приключи.

Гласуване: 12 септември 2012 г.


22. Настоящо управление на сектора на захарта (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000114/2012) зададен от James Nicholson и Marina Yannakoudakis, от името на групата ECR, към Комисията: Управлението на захарния отрасъл в настоящия момент (B7-0353/2012);

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000116/2012) зададен от George Lyon, Britta Reimers, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells и Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE, към Комисията: Управлението на захарния отрасъл в настоящия момент (B7-0354/2012);

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000143/2012) зададен от Luis Manuel Capoulas Santos, от името на групата S&D, към Комисията: Настоящото управление на захарния отрасъл (B7-0359/2012);

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000152/2012) зададен от Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, João Ferreira и Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Управлението на захарния отрасъл в настоящия момент (B7-0361/2012).

Marina Yannakoudakis и George Lyon B7-0353/2012 и B7-0354/2012.

Изказаха се: Claude Moraes, Marc Tarabella и Maria do Céu Patrão Neves, за да зададат на Marina Yannakoudakis въпроси „синя карта“, на които тя отговори.

Luis Manuel Capoulas Santos и Alfreds Rubiks B7-0359/2012 и B7-0361/2012.

Viviane Reding (заместник-председател на Комисията) отговори на въпросите.

Изказаха се: Albert Deß, от името на групата PPE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sarah Ludford, Marc Tarabella, от името на групата S&D, Britta Reimers, от името на групата ALDE, James Nicholson, от името на групата ECR, John Stuart Agnew, от името на групата EFD, Marina Yannakoudakis, за да зададе въпрос „синя карта“ на James Nicholson, който отговори, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Димитър Стоянов, независим член на ЕП, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michel Dantin, Michel Dantin, Sarah Ludford, Jacek Włosowicz, Younous Omarjee и Rareş-Lucian Niculescu.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Peter Jahr, Jaroslav Paška и Elena Băsescu, която отказа да отговори на въпрос „синя карта“, зададен от Maria do Céu Patrão Neves.

Изказа се Viviane Reding.

Разискването приключи.


23. Внесени документи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията:

- Специален доклад № 9/2012 (Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 г.)– Одит на системата за контрол върху производството, обработката, разпространението и вноса на биологични продукти (N7-0081/2012 - C7-0174/2012 - 2012/2140(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AGRI, ENVI, INTA, IMCO

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по отношение на депозитарните функции, политиката за възнагражденията и санкциите (COM(2012)0350 - C7-0178/2012 – 2012/0168(COD))

В съответствие с разпоредбите на член 282 от ДФЕС председателят ще се консултира с Европейската централна банка.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за инвестиционни продукти (COM(2012)0352 - C7-0179/2012 - 2012/0169(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с разпоредбите на член 282 от ДФЕС председателят ще се консултира с Европейската централна банка.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI, LIBE

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно застрахователното посредничество (преработен текст) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI, IMCO

- Предложение за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия (10475/2012 - C7-0181/2012 - 2012/0059(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

BUDG

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна (16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

DEVE, INTA

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата за използване онлайн на музикални произведения на вътрешния пазар (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

CULT, ITRE, IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №443/2009 с оглед определянето на условията за постигане на целта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки пътнически автомобили до 2020г. (COM(2012)0393 - C7-0184/2012 - 2012/0190(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

IMCO, TRAN, ITRE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) №510/2011 с оглед определянето на условията за постигане на целта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки търговски превозни средства до 2020г. (COM(2012)0394 - C7-0185/2012 - 2012/0191(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

IMCO, TRAN, ITRE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно периодичните проверки на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (COM(2012)0380 - C7-0186/2012 - 2012/0184(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

ENVI, ITRE, IMCO

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/37/EO на Съвета относно документите за регистрация на превозни средства (COM(2012)0381 - C7-0187/2012 - 2012/0185(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, които се движат на територията на Европейския съюз, и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО (COM(2012)0382 - C7-0188/2012 - 2012/0186(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

ENVI, ITRE, IMCO

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна (10209/2012 - C7-0189/2012 - 2010/0310(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

DEVE, INTA

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства по линия на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction 41 , подадено от Нидерландия) (COM(2012)0395 - C7-0190/2012 - 2012/2154(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка28 от Междуинституционалното споразумение от 17май 2006г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/015/SE/AstraZeneca от Швеция) (COM(2012)0396 - C7-0191/2012 - 2012/2155(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (COM(2012)0363 - C7-0192/2012 – 2012/0193(COD))

В съответствие с разпоредбите на член 336 от ДФЕС председателят ще се консултира със Сметната палата.

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

JURI, ECON, LIBE

- Предложение за решение на Съвета за сключване на временното споразумение, с което се установява рамка за Споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна (11699/2012 - C7-0193/2012 - 2008/0251(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

DEVE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба, и за отмяна на Директива2001/20/ЕО (COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE, IMCO

- Препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (Yves MERSCH-LU) (N7-0084/2012 - C7-0195/2012 - 2012/0806(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специални условия за риболова на дълбоководни запаси в североизточната част на Атлантическия океан и на разпоредби за риболова в международни води от североизточната част на Атлантическия океан и за отмяна на Регламент (ЕО) №2347/2002 (COM(2012)0371 - C7-0196/2012 - 2012/0179(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (Преработен текст) (COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

JURI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за установяване на действие на Съюза в подкрепа на инициативата „Европейски столици на културата“ за периода 2020—2033г. (COM(2012)0407 - C7-0198/2012 - 2012/0199(COD))
В съответствие с член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Украйна за изменение на Споразумението между Европейската общност и Украйна за улесняване на издаването на визи (12282/2012 - C7-0200/2012 - 2012/0138(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Предложение за решение на Съвета относно сключването на Споразумение между Европейския съюз и Република Молдова за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Молдова за улесняване на издаването на визи (12012/2012 - C7-0201/2012 - 2012/0140(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент(ЕО) №1100/2007 на Съвета относно установяване на мерки за възстановяване на запасите от европейска змиорка (COM(2012)0413 - C7-0202/2012 - 2012/0201(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива2003/87/ЕО с оглед уточняване на разпоредбите относно графика на търговете за квоти за емисии на парникови газове (COM(2012)0416 - C7-0203/2012 - 2012/0202(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2012/001 IE/Talk Talk от Ирландия) (COM(2012)0423 - C7-0204/2012 - 2012/2157(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, за оценка на съответствието и приемане на промишлени продукти (ОСП) (12428/2012 - C7-0205/2012 - 2009/0155(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET, ITRE

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Руската федерация за управлението на тарифните квоти, прилагани по отношение на износа на дървен материал от Руската федерация за Европейския съюз, и на Протокола между Европейския съюз и правителството на Руската федерация относно техническите условия и ред по посоченото споразумение (16775/1/2011 - C7-0206/2012 - 2011/0322(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI

- Изменено предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара (представено в съответствие с член293, параграф2 от ДФЕС) (COM(2012)0420 - C7-0207/2012 - 2011/0297(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI, LIBE

- Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) (представено в съответствие с член 293, параграф 2 от ДФЕС) (COM(2012)0421 - C7-0208/2012 - 2011/0295(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

ENVI, BUDG, JURI, LIBE

- Специален доклад № 10/2012 (Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 г.) : Ефективност на дейностите за развитие на персонала в Европейската комисия (N7-0085/2012 - C7-0209/2012 - 2012/2158(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Конвенцията за продоволственото подпомагане (12267/2012 - C7-0210/2012 - 2012/0183(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

DEVE

подпомагаща :

AFET, AGRI, BUDG, INTA

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент(ЕО) №850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (COM(2012)0432 - C7-0211/2012 - 2012/0208(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 24/2012 - Раздел III - Комисия (N7-0086/2012 - C7-0212/2012 - 2012/2159(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №812/2004 на Съвета за определяне на мерки относно приуловите на представители на разред китообразни в риболовните полета и за изменение на Регламент (ЕО) №88/98 (COM(2012)0447 - C7-0213/2012 - 2012/0216(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства по линия на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка28 от Междуинституционалното споразумение от 17май2006г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/019 ES/Galicia Metal, Испания) (COM(2012)0451 - C7-0214/2012 - 2012/2160(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, ITRE, INTA, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за разпределение на тарифните квоти, приложими към износа на дървен материал от Руската федерация към Европейския съюз (COM(2012)0449 - C7-0215/2012 - 2012/0217(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване във връзка с присъединяването на Хърватия на специални временни мерки за назначаването на длъжностни лица и срочно наети служители на Европейския съюз (COM(2012)0377 - C7-0216/2012 – 2012/0224(COD))

В съответствие с разпоредбите на член 336 от ДФЕС председателят ще се консултира със Сметната палата и със Съда на ЕС.

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

BUDG, CONT

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 15/2012 - Раздел III - Комисия (N7-0087/2012 - C7-0217/2012 - 2012/2161(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 17/2012 - Раздел III - Комисия (N7-0088/2012 - C7-0218/2012 - 2012/2162(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 20/2012 - Раздел III - Комисия (N7-0089/2012 - C7-0219/2012 - 2012/2163(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/021 NL/Zalco, подадено от Нидерландия) (COM(2012)0450 - C7-0220/2012 - 2012/2164(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, ITRE, INTA, REGI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/015 FR/Peugeot от Франция) (COM(2012)0461 - C7-0222/2012 - 2012/2165(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, ITRE, INTA, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои технически и контролни мерки в Скагерак и за изменение на Регламент (ЕО)№850/98 и Регламент (ЕО)№1342/2008 (COM(2012)0471 - C7-0234/2012 - 2012/0232(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 25/2012 - Раздел III - Комисия (N7-0090/2012 - C7-0237/2012 - 2012/2178(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 16/2012 - Раздел III - Комисия (N7-0091/2012 - C7-0238/2012 - 2012/2179(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 22/2012 - Раздел III - Комисия (N7-0092/2012 - C7-0239/2012 - 2012/2180(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 23/2012 - Раздел III - Комисия (N7-0093/2012 - C7-0240/2012 - 2012/2181(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за действие за митниците в Европейския съюз за периода 2014—2020г. („Митници2020“) и за отмяна на Решение №624/2007/ЕО (COM(2012)0464 - C7-0241/2012 - 2011/0341A(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

BUDG, ECON

- Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за действие за данъчно облагане в Европейския съюз за периода 2014—2020г. („Фискалис2020“) и за отмяна на Решение №1482/2007/ЕО (COM(2012)0465 - C7-0242/2012 - 2011/0341B(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

BUDG, IMCO

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 26/2012 - Раздел III - Комисия (N7-0094/2012 - C7-0243/2012 - 2012/2182(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на механизъм за бързо реагиране срещу измамите с ДДС (COM(2012)0428 - C7-0260/2012 - 2012/0205(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI, CONT


24. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ OJME 493.542).


25. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.10 ч.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Мария Габриел, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Малинов, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Димитър Стоянов, Емил Стоянов, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Уручев, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Наблюдатели

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Правна информация - Политика за поверителност