Seznam 
Zápis
PDF 277kWORD 312k
Úterý, 11. září 2012 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Složení Parlamentu
 3.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Obsah síry v lodních palivech ***I (rozprava)
 5.Energetická účinnost ***I (rozprava)
 6.Doba vyhrazená pro otázky Komisi
 7.Složení Parlamentu
 8.Žádost o ochranu poslanecké imunity
 9.Členství ve výborech a delegacích
 10.Hlasování
  10.1.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Dánsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  10.2.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: EGF/2011/017 ES/Aragon (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  10.3.Energetická účinnost ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  10.4.Žádost, aby byl Jarosław Leszek Wałęsa zbaven poslanecké imunity (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  10.5.Žádost, aby byla Birgit Collin-Langen zbavena poslanecké imunity (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  10.6.Údajný převoz a nezákonné zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  10.7.Posílení vnitřní solidarity EU v oblasti azylu (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  10.8.Evropská normalizace ***I (hlasování)
  10.9.Elektronická identifikace skotu ***I (hlasování)
  10.10.Změna směrnice 2001/83/ES, pokud jde o farmakovigilanci ***I (hlasování)
  10.11.Změna nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o farmakovigilanci ***I (hlasování)
  10.12.Obsah síry v lodních palivech ***I (hlasování)
  10.13.Režim jednotné platby a podpora pěstitelů révy ***I (hlasování)
  10.14.Administrativní spolupráce pomocí systému pro výměnu informací o vnitřním trhu ***I (hlasování)
  10.15.Společný systém zdanění úroků a licenčních poplatků * (hlasování)
  10.16.Příprava pracovního programu Komise na rok 2013 (hlasování)
  10.17.Dobrovolné a bezplatné dárcovství tkání a buněk (hlasování)
  10.18.Úloha žen v ekologickém hospodářství (hlasování)
  10.19.Pracovní podmínky žen v odvětví služeb (hlasování)
  10.20.Vzdělávání, odborná příprava a Evropa 2020 (hlasování)
  10.21.On-line distribuce audiovizuálních děl v Evropské unii (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 14.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 15.Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2013 (rozprava)
 16.Hlavní aspekty a základní volby společné zahraniční a bezpečnostní politiky a společné bezpečnostní a obranné politiky (článek 36 SEU) – Výroční zpráva Rady pro Evropský parlament o společné zahraniční a bezpečnostní politice (rozprava)
 17.Členství ve výborech a delegacích
 18.Situace v Sýrii (rozprava)
 19.Politické využívání spravedlnosti v Rusku (rozprava)
 20.Opatření ve vztahu k zemím, které umožňují neudržitelný rybolov, za účelem zachování populací ryb ***I – Společná organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury ***I – Zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojů – Reforma společné rybářské politiky (rozprava)
 21.Minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu ***I (rozprava)
 22.Současné řízení odvětví cukru (rozprava)
 23.Předložení dokumentů
 24.Pořad jednání příštího denního zasedání
 25.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ÚTERÝ 11.ZÁŘÍ 2012

PŘEDSEDNICTVÍ: Oldřich VLASÁK
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.


2. Složení Parlamentu

S ohledem na úmrtí Jiří Havla Parlament podle čl. 4 odst. 1 jednacího řádu oznámil uvolnění jeho mandátu s účinností od 9. července 2012 a informoval o této skutečnosti příslušný členský stát.


3. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 122 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Jižní Afrika: masakr stávkujících horníků

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari a Mitro Repo za skupinu S&D o Jižní Africe: masakr stávkujících horníků (B7-0443/2012);

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen a Catherine Grèze za skupinu Verts/ALE o Jižní Africe: masakr stávkujících horníků (B7-0445/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric a Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL o Jižní Africe: masakr stávkujících horníků (B7-0446/2012);

- Charles Tannock a Giles Chichester za skupinu ECR o Jižní Africe: masakr stávkujících horníků (B7-0447/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bernd Posselt, Sabine Verheyen, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Philippe Boulland, Giovanni La Via, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris a Alf Svensson za skupinu PPE o Jižní Africe: masakr stávkujících horníků (B7-0448/2012);

- Charles Goerens, Morten Løkkegaard, Louis Michel, Robert Rochefort, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin a Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE o Jižní Africe: masakr stávkujících horníků (B7-0450/2012).

II.   Perzekuce muslimů etnické skupiny Rohingya v Barmě

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR o perzekuci muslimů etnické skupiny Rohingya v Barmě (B7-0426/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marc Tarabella a Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D o perzekuci muslimů etnické skupiny Rohingya v Barmě (B7-0449/2012);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias a Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL o perzekuci muslimů etnické skupiny Rohingya v Barmě (B7-0452/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, László Tőkés, Sergio Paolo Francesco Silvestris a Bogusław Sonik za skupinu PPE o perzekuci muslimů etnické skupiny Rohingya v Barmě (B7-0453/2012);

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Emilie Turunen a Nicole Kiil-Nielsen za skupinu Verts/ALE o perzekuci muslimů etnické skupiny Rohingya v Barmě (B7-0454/2012);

- Marietje Schaake, Graham Watson, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Fiona Hall, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Anneli Jäätteenmäki a Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE o perzekuci muslimů etnické skupiny Rohingya v Barmě (B7-0455/2012).

III.   Ázerbájdžán: případ Ramila Safarova

- Charles Tannock a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR o Ázerbájdžánu: případ Ramila Safarova (B7-0428/2012);

- Véronique De Keyser, Edit Herczog, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Csaba Sándor Tabajdi a Kinga Göncz za skupinu S&D o Ázerbájdžánu: případ Ramila Safarova (B7-0429/2012);

- Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o Ázerbájdžánu: případ Ramila Safarova (B7-0432/2012);

- György Schöpflin, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Zuzana Roithová, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor a László Tőkés za skupinu PPE o Ázerbájdžánu: případ Ramila Safarova (B7-0441/2012);

- Ulrike Lunacek, Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Franziska Keller, Isabelle Durant a Nicole Kiil-Nielsen za skupinu Verts/ALE o Ázerbájdžánu: případ Ramila Safarova (B7-0442/2012);

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Graham Watson, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland a Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE o Ázerbájdžánu: případ Ramila Safarova (B7-0444/2012).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 149 jednacího řádu.


4. Obsah síry v lodních palivech ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech [COM(2011)0439 - C7-0199/2011- 2011/0190(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Satu Hassi (A7-0038/2012)

Satu Hassi uvedla zprávu.

Vystoupil Janez Potočnik (člen Komise).

Vystoupili: Vilja Savisaar-Toomast (navrhovatelka výboru TRAN), Christofer Fjellner za skupinu PPE, Marita Ulvskog za skupinu S&D, Holger Krahmer za skupinu ALDE, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, Sampo Terho za skupinu EFD, Sabine Wils za skupinu GUE/NGL, Jacqueline Foster za skupinu ECR, Richard Seeber, Janusz Władysław Zemke, Bas Eickhout, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bendt Bendtsen, a Liisa Jaakonsaari.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Peter van Dalen, Agnès Le Brun, Karin Kadenbach, Werner Kuhn, Riikka Manner, Diane Dodds, Georgios Koumoutsakos, Silvia-Adriana Ţicău, Pilar Ayuso, Bogusław Sonik a Matthias Groote.

Vystoupili: Janez Potočnik a Satu Hassi.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.12 zápisu ze dne 11.9.2012.


5. Energetická účinnost ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES [COM(2011)0370 - C7-0168/2011- 2011/0172(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Claude Turmes (A7-0265/2012)

Claude Turmes uvedl zprávu.

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Peter Liese (navrhovatel výboru ENVI), Edite Estrela (navrhovatelka výboru FEMM), Markus Pieper za skupinu PPE, Britta Thomsen za skupinu S&D, Fiona Hall za skupinu ALDE, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE, Vicky Ford za skupinu ECR, Juozas Imbrasas za skupinu EFD, Miloslav Ransdorf za skupinu GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner nezařazený, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Bas Eickhout, Konrad Szymański, Niki Tzavela, Marisa Matias, Auke Zijlstra, Richard Seeber, Pavel Poc, Evžen Tošenovský, Alejo Vidal-Quadras, Marita Ulvskog, Herbert Reul, Matthias Groote, Bendt Bendtsen a Amalia Sartori.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Silvia-Adriana Ţicău, Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Romana Jordan a Inês Cristina Zuber.

Vystoupili: Claude Turmes, Günther Oettinger a Claude Turmes.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.3 zápisu ze dne 11.9.2012.


6. Doba vyhrazená pro otázky Komisi

Situace, pokud jde o provádění acquis v oblasti trhu s energií (3. balíček)

Günther Oettinger (člen Komise) a Joaquín Almunia (místopředseda Komise)

Vystoupil Rareş-Lucian Niculescu k trvání doby vyhrazené pro otázky Komisi.

Günther Oettinger a Joaquín Almunia odpověděli na otázky, které položili tito poslanci: Romana Jordan, Monika Flašíková Beňová, Graham Watson, Teresa Riera Madurell, Claude Turmes, Bendt Bendtsen, Silvia-Adriana Ţicău, Konrad Szymański, Jaroslav Paška, Bruno Gollnisch, Zigmantas Balčytis, Jolanta Emilia Hibner a António Fernando Correia de Campos.

Doba vyhrazená pro otázky Komisi skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno na několik minut.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

Předseda informoval o propuštění dvou švédských novinářů Martina Schibbye a Johana Perssona, kteří byli zadržování v Etiopii.

Vystoupila Anna Maria Corazza Bildt.


7. Složení Parlamentu

Příslušné orgány České republiky oznámily, že Vojtěch Mynář, kterým je nahrazen Jiří Havel, byl s účinností od 23. července 2012 zvolen poslancem Parlamentu.

Dokud nejsou ověřeny jeho pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Vojtěch Mynář v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinil prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


8. Žádost o ochranu poslanecké imunity

Viktor Uspaskich předložil žádost o ochranu své imunity a svých výsad v rámci soudního řízení, které probíhá u oblastního soudu ve Vilniusu.

Podle čl. 6 odst. 3 jednacího řádu byla žádost předána výboru JURI jako věcně příslušnému výboru.


9. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny S&D následující žádosti o jmenování:

výbor AFET: Sophocles Sophocleous

podvýbor SEDE: Sophocles Sophocleous

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.

°
° ° °

Vystoupil Lucas Hartong u příležitosti výročí atentátů ze dne 11. září 2001 spáchaných ve Spojených státech amerických.

Parlament držel minutu ticha.


10. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


10.1. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Dánsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (žádost EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Dánsko) [COM(2012)0272 - C7-0131/2012- 2012/2110(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Bendt Bendtsen (A7-0232/2012)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0304)


10.2. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: EGF/2011/017 ES/Aragon (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (žádost EGF/2011/017 ES/Aragón Stavebnictví, Španělsko) [COM(2012)0290 - C7-0150/2012- 2012/2121(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0233/2012)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0305)


10.3. Energetická účinnost ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES [COM(2011)0370 - C7-0168/2011- 2011/0172(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Claude Turmes (A7-0265/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0306)


10.4. Žádost, aby byl Jarosław Leszek Wałęsa zbaven poslanecké imunity (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Jarosław Leszek Wałęsa zbaven imunity [2012/2112(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Cecilia Wikström (A7-0230/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0307)


10.5. Žádost, aby byla Birgit Collin-Langen zbavena poslanecké imunity (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byla Birgit Collin-Langen zbavena imunity [2012/2128(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Francesco Enrico Speroni (A7-0229/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0308)


10.6. Údajný převoz a nezákonné zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o údajném převozu a nezákonném zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích: navazující na zprávu výboru Evropského parlamentu TDIP [2012/2033(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Hélène Flautre (A7-0266/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0309)


10.7. Posílení vnitřní solidarity EU v oblasti azylu (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o posílení vnitřní solidarity EU v oblasti azylu [2012/2032(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0248/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0310)


10.8. Evropská normalizace ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské normalizaci a změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/105/ES a 2009/23/ES [COM(2011)0315 - C7-0150/2011- 2011/0150(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Lara Comi (A7-0069/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2012)0311)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0311)

Vystoupení

Lara Comi (zpravodajka).


10.9. Elektronická identifikace skotu ***I (hlasování)

Zpráva o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1760/2000, pokud jde o elektronickou identifikaci skotu, a zrušují ustanovení o nepovinném označování hovězího masa [COM(2012)0162 - C7-0114/2012- 2011/0229(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Sophie Auconie (A7-0199/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2012)0312)

Sophie Auconie (zpravodajka) navrhla v souladu s čl. 57 odst. 2 jednacího řádu odložení hlasování o návrhu legislativního usnesení.

Parlament tento návrh schválil EH (397 hlasů pro, 269 proti a 10 zdržení se). Věc se považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.


10.10. Změna směrnice 2001/83/ES, pokud jde o farmakovigilanci ***I (hlasování)

Zpráva k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice č. 2001/83/ES, pokud jde o farmakovigilanci [COM(2012)0052 - C7-0033/2012- 2012/0025(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Linda McAvan (A7-0165/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2012)0313)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0313)


10.11. Změna nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o farmakovigilanci ***I (hlasování)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 726/2004, pokud jde o farmakovigilanci [COM(2012)0051 - C7-0034/2012- 2012/0023(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Linda McAvan (A7-0164/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2012)0314)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0314)


10.12. Obsah síry v lodních palivech ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech [COM(2011)0439 - C7-0199/2011- 2011/0190(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Satu Hassi (A7-0038/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2012)0315)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0315)


10.13. Režim jednotné platby a podpora pěstitelů révy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o režim jednotné platby a podporu pěstitelům révy [COM(2011)0631 - C7-0338/2011- 2011/0285(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Herbert Dorfmann (A7-0203/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2012)0316)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0316)


10.14. Administrativní spolupráce pomocí systému pro výměnu informací o vnitřním trhu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) [COM(2011)0522 - C7-0225/2011- 2011/0226(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Adam Bielan (A7-0068/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2012)0317)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0317)


10.15. Společný systém zdanění úroků a licenčních poplatků * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států (přepracované znění) [COM(2011)0714 - C7-0516/2011- 2011/0314(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0227/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2012)0318)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0318)


10.16. Příprava pracovního programu Komise na rok 2013 (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012/rev a B7-0350/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ B7-0345/2012

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0346/2012

(nahrazující B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012 a B7-0350/2012):

předložen těmito poslanci:

- József Szájer za skupinu PPE;

- Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D;

- Andrew Duff za skupinu ALDE;

- Emilie Turunen za skupinu Verts/ALE.

přijat (P7_TA(2012)0319)

(Návrh usnesení B7-0349/2012/rev se nebere v potaz.)


10.17. Dobrovolné a bezplatné dárcovství tkání a buněk (hlasování)

Zpráva o dobrovolném a bezplatném dárcovství tkání a buněk [2011/2193(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0320)

Vystoupení

Peter Liese s žádostí, aby se o bodu 43 hlasovalo jmenovitě a aby se konečné hlasování konalo jmenovitě (žádost byla vzata v potaz).


10.18. Úloha žen v ekologickém hospodářství (hlasování)

Zpráva o úloze žen v ekologickém hospodářství [2012/2035(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodaj: Mikael Gustafsson (A7-0235/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0321)


10.19. Pracovní podmínky žen v odvětví služeb (hlasování)

Zpráva o pracovních podmínkách žen v odvětví služeb [2012/2046(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Iratxe García Pérez (A7-0246/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0322)


10.20. Vzdělávání, odborná příprava a Evropa 2020 (hlasování)

Zpráva o vzdělávání, odborné přípravě a strategii Evropa 2020 [2012/2045(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Mary Honeyball (A7-0247/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0323)


10.21. On-line distribuce audiovizuálních děl v Evropské unii (hlasování)

Zpráva o on-line distribuci audiovizuálních děl v Evropské unii [2011/2313(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Jean-Marie Cavada (A7-0262/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0324)


11. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Claude Turmes - A7-0265/2012

Andrea Zanoni, Raffaele Baldassarre, Markus Pieper, Salvatore Iacolino, Francesco De Angelis, Peter Jahr, Mario Pirillo, Eija-Riitta Korhola, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu, Daniel Hannan, Syed Kamall a Charles Tannock

zpráva Hélène Flautre - A7-0266/2012

Iva Zanicchi, Mitro Repo, Norica Nicolai a Krisztina Morvai

zpráva Kyriacos Triantaphyllides - A7-0248/2012

Iva Zanicchi, Raffaele Baldassarre, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Hannan, Syed Kamall a Monica Luisa Macovei

zpráva Lara Comi - A7-0069/2012

Iva Zanicchi, Raffaele Baldassarre, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Daniel Hannan a Syed Kamall

zpráva Sophie Auconie - A7-0199/2012

Iva Zanicchi, Cristiana Muscardini, Daniel Hannan a Elena Băsescu

zpráva Linda McAvan - A7-0165/2012

Adam Bielan, Paolo Bartolozzi a Anna Záborská

zpráva Linda McAvan - A7-0164/2012

Charles Tannock

zpráva Satu Hassi - A7-0038/2012

Marek Józef Gróbarczyk, Andrea Zanoni, Oreste Rossi, Jan Kozłowski, Charles Tannock, Mitro Repo, Hannu Takkula a Elena Băsescu

Příprava pracovního programu Komise na rok 2013 - RC-B7-0346/2012

Norica Nicolai

zpráva Marina Yannakoudakis - A7-0223/2012

Rebecca Taylor za skupinu ALDE, Erminia Mazzoni, Charles Tannock a Norica Nicolai

zpráva Mikael Gustafsson - A7-0235/2012

Norica Nicolai, Elena Băsescu, Andrea Češková a Marina Yannakoudakis

zpráva Iratxe García Pérez - A7-0246/2012

Erminia Mazzoni, Norica Nicolai, Paul Murphy a Marina Yannakoudakis.


12. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:05, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

13. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Piotr Borys oznámil, že se z technických důvodů nemohl zúčastnit denního zasedání dne 10. září 2012.

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


14. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 115 jednacího řádu):

- (O-000151/2012), kterou pokládá Sharon Bowles za výbor ECON Komisi: Návrhy na vytvoření Evropské bankovní unie (EBU) (B7-0360/2012);

- (O-000152/2012), kterou pokládají Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, João Ferreira a Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL Komisi: Současné řízení cukrovarnického odvětví (B7-0361/2012).


15. Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2013 (rozprava)

Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2013

Andreas Mavroyiannis (úřadující předseda Rady) představil postoj Rady k návrhu souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2013.

Vystoupil Janusz Lewandowski (člen Komise).

Vystoupili: Salvador Garriga Polledo za výbor BUDG, Giovanni La Via, zpravodaj pro rozpočet, a Derek Vaughan, zpravodaj pro rozpočet.

Vystoupili: Janusz Lewandowski a Andreas Mavroyiannis.

Rozprava skončila.


16. Hlavní aspekty a základní volby společné zahraniční a bezpečnostní politiky a společné bezpečnostní a obranné politiky (článek 36 SEU) – Výroční zpráva Rady pro Evropský parlament o společné zahraniční a bezpečnostní politice (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Hlavní aspekty a základní volby společné zahraniční a bezpečnostní politiky a společné bezpečnostní a obranné politiky (článek 36 SEU)

Zpráva o výroční zprávě Rady Evropskému parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice [2012/2050(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Elmar Brok (A7-0252/2012)

Elmar Brok uvedl zprávu.

Catherine Ashton (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Isabelle DURANT
místopředsedkyně

Vystoupili: Nadezhda Neynsky (navrhovatelka výboru BUDG), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Ioan Mircea Paşcu za skupinu S&D, Andrew Duff za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Franziska Katharina Brantner za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Nikolaos Salavrakos za skupinu EFD, Willy Meyer za skupinu GUE/NGL, Nicole Sinclaire nezařazená, Michael Gahler, Ana Gomes, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Paweł Robert Kowal, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Arnaud Danjean, Roberto Gualtieri, Geoffrey Van Orden, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Reinhard Bütikofer, Andreas Mölzer, Mario Mauro, Richard Howitt, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan a Krzysztof Lisek.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Kristiina Ojuland, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Franz Obermayr a Sophocles Sophocleous.

Vystoupili: Catherine Ashton a Elmar Brok.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.8 zápisu ze dne 12.9.2012.


17. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny S&D následující žádost o jmenování:

delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldavsko: Sophocles Sophocleous

Pokud do schválení zápisu z tohoto zasedání nebudou předloženy žádné námitky, bude toto jmenování považováno za schválené.


18. Situace v Sýrii (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Sýrii

Předsedající přivítal hosty ze Sýrie, Rámího al-Džarráha a Dijáa ad-Dína Dugmúše, a libanonského politika Ahmada al-Harírího, kteří byli usazeni na galerii.

Catherine Ashton (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, a Véronique De Keyser za skupinu S&D.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Vystoupili: Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Véronique De Keyser a Bernd Posselt, Rui Tavares za skupinu Verts/ALE, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Willy Meyer za skupinu GUE/NGL, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Marietje Schaake, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Rui Tavares, Marisa Matias, Mário David, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Maria Eleni Koppa a Andrzej Grzyb.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sophocles Sophocleous, Ivo Vajgl, Sajjad Karim, Nikolaos Salavrakos, Andreas Mölzer, Pier Antonio Panzeri, Charalampos Angourakis a Andrew Henry William Brons.

Vystoupila Catherine Ashton.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 110 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.15 zápisu ze dne 13.9.2012.


19. Politické využívání spravedlnosti v Rusku (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Politické využívání spravedlnosti v Rusku

Catherine Ashton (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Ria Oomen-Ruijten za skupinu PPE, Libor Rouček za skupinu S&D, Kristiina Ojuland za skupinu ALDE, Werner Schulz za skupinu Verts/ALE, Marek Henryk Migalski za skupinu ECR, Jacek Olgierd Kurski za skupinu EFD, Vladimír Remek za skupinu GUE/NGL, Jacek Protasiewicz, Knut Fleckenstein, Bernd Posselt, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Knut Fleckenstein, a Boris Zala.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Tunne Kelam a Paul Murphy.

Vystoupila Catherine Ashton.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 110 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.16 zápisu ze dne 13.9.2012.

PŘEDSEDNICTVÍ: Jacek PROTASIEWICZ
místopředseda


20. Opatření ve vztahu k zemím, které umožňují neudržitelný rybolov, za účelem zachování populací ryb ***I – Společná organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury ***I – Zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojů – Reforma společné rybářské politiky (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých opatřeních ve vztahu k zemím, které umožňují neudržitelný rybolov, za účelem zachování populací ryb [COM(2011)0888 - C7-0508/2011- 2011/0434(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Pat the Cope Gallagher (A7-0146/2012)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury [COM(2011)0416 - C7-0197/2011- 2011/0194(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Struan Stevenson (A7-0217/2012)

Zpráva o povinnosti podávat zprávy podle nařízení (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky [2011/2291(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Carl Haglund (A7-0225/2012)

Zpráva o reformě společné rybářské politiky – zastřešujícím sdělení [2011/2290(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Nikolaos Salavrakos (A7-0253/2012)

Pat the Cope Gallagher (zpravodaj), Nils Torvalds (zastupující zpravodaje Carla Haglunda), Struan Stevenson (zpravodaj) a Nikolaos Salavrakos (zpravodaj) uvedli zprávy.

Vystoupili: Andreas Mavroyiannis (úřadující předseda Rady) a Maria Damanaki (členka Komise).

Vystoupili: Philippe Boulland (navrhovatel výboru DEVE), Isabella Lövin (navrhovatelka výboru DEVE), která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil João Ferreira, João Ferreira (navrhovatel výboru ENVI), který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Nuno Teixeira (navrhovatel výboru REGI), Carmen Fraga Estévez za skupinu PPE, Ole Christensen za skupinu S&D, Chris Davies za skupinu ALDE, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk za skupinu ECR, Derek Roland Clark za skupinu EFD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Chris Davies, Jean-Marie Le Pen, Dolores García-Hierro Caraballo, Ian Hudghton, Anna Rosbach, Diane Dodds, Gabriel Mato Adrover, Mario Pirillo, Maria do Céu Patrão Neves, Iliana Malinova Iotova a Kriton Arsenis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jarosław Leszek Wałęsa, Luís Paulo Alves, Gesine Meissner, Ana Miranda, Peter van Dalen a Bastiaan Belder.

Vystoupili: Maria Damanaki, Andreas Mavroyiannis, Pat the Cope Gallagher, Struan Stevenson, Nils Torvalds a Nikolaos Salavrakos.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.6 zápisu ze dne 12.9.2012, bod 7.7 zápisu ze dne 12.9.2012, bod 7.9 zápisu ze dne 12.9.2012 a bod 7.10 zápisu ze dne 12.9.2012.

(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 20:30, pokračovalo v 21:00.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

21. Minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu [COM(2011)0275 - C7-0127/2011- 2011/0129(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Spoluzpravodajové: Antonyia Parvanova a Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0244/2012)

Antonyia Parvanova a Teresa Jiménez-Becerril Barrio uvedly zprávu

Vystoupila Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Tadeusz Zwiefka (navrhovatel výboru JURI), Simon Busuttil za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Mikael Gustafsson za skupinu GUE/NGL, Diane Dodds nezařazená, Licia Ronzulli, Sylvie Guillaume, Izaskun Bilbao Barandica, Raül Romeva i Rueda, Andrea Češková, Krisztina Morvai, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Nicole Kiil-Nielsen, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Alyn Smith, Kinga Gál, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Krisztina Morvai, a Silvia Costa.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Roberta Angelilli, Marina Yannakoudakis, Jaroslav Paška a Elena Băsescu.

Vystoupily: Viviane Reding, Antonyia Parvanova a Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.1 zápisu ze dne 12.9.2012.


22. Současné řízení odvětví cukru (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000114/2012), kterou pokládají James Nicholson a Marina Yannakoudakis za skupinu ECR Komisi: Současné řízení odvětví cukru (B7-0353/2012)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000116/2012), kterou pokládají George Lyon, Britta Reimers, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells a Marielle de Sarnez za skupinu ALDE Komisi: Současné řízení odvětví cukru (B7-0354/2012);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000143/2012), kterou pokládá Luis Manuel Capoulas Santos za skupinu S&D Komisi: Současné řízení odvětví cukru (B7-0359/2012);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000152/2012), kterou pokládají Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, João Ferreira a Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL Komisi: Současné řízení cukrovarnického odvětví (B7-0361/2012).

Marina Yannakoudakis a George Lyon rozvinuli otázky B7-0353/2012 a B7-0354/2012.

Vystoupili: Marina Yannakoudakis, aby odpověděla na otázky, které jí zvednutím modré karty položili Claude Moraes, Marc Tarabella a Maria do Céu Patrão Neves.

Luis Manuel Capoulas Santos a Alfreds Rubiks rozvinuli otázky B7-0359/2012 a B7-0361/2012.

Viviane Reding (místopředsedkyně Komise) odpověděla na otázky.

Vystoupili: Albert Deß za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sarah Ludford, Marc Tarabella za skupinu S&D, Britta Reimers za skupinu ALDE, James Nicholson za skupinu ECR, John Stuart Agnew za skupinu EFD, Marina Yannakoudakis, aby zvednutím modré karty položila otázku Jamesi Nicholsonovi, který na ni odpověděl, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, Dimitar Stoyanov nezařazený, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michel Dantin, Michel Dantin, Sarah Ludford, Jacek Włosowicz, Younous Omarjee a Rareş-Lucian Niculescu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Peter Jahr, Jaroslav Paška a Elena Băsescu, která odmítla odpovědět na otázku, kterou jí zvednutím modré karty chtěla položit Maria do Céu Patrão Neves.

Vystoupila Viviane Reding.

Rozprava skončila.


23. Předložení dokumentů

Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

- Zvláštní zpráva č. 9/2012 (Udělení absolutoria za rok 2011) - „Audit kontrolního systému produkce, přípravy, distribuce a dovozu ekologických produktů“ (N7-0081/2012 - C7-0174/2012 - 2012/2140(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AGRI, ENVI, INTA, IMCO

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o činnost depozitářů, zásady odměňování a sankce (COM(2012)0350 - C7-0178/2012 – 2012/0168(COD))

Předseda bude v souladu s ustanoveními článku 282 SFEU návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

věcně příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o sděleních klíčových informací týkajících se investičních produktů (COM(2012)0352 - C7-0179/2012 - 2012/0169(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

Předseda bude v souladu s ustanoveními článku 282 SFEU návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

věcně příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, LIBE

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zprostředkování pojištění (přepracované znění) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, IMCO

- Návrh rozhodnutí Rady o prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou (10475/2012 - C7-0181/2012 - 2012/0059(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé (16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, INTA

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl on-line na vnitřním trhu (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

CULT, ITRE, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 443/2009 za účelem vymezení způsobů, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020 (COM(2012)0393 - C7-0184/2012 - 2012/0190(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

IMCO, TRAN, ITRE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 510/2011 za účelem vymezení způsobů, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel do roku 2020 (COM(2012)0394 - C7-0185/2012 - 2012/0191(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

IMCO, TRAN, ITRE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES (COM(2012)0380 - C7-0186/2012 - 2012/0184(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI, ITRE, IMCO

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 1999/37/ES o registračních dokladech vozidel (COM(2012)0381 - C7-0187/2012 - 2012/0185(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES (COM(2012)0382 - C7-0188/2012 - 2012/0186(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI, ITRE, IMCO

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé (10209/2012 - C7-0189/2012 - 2010/0310(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, INTA

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 Interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2011/009 NL/Gelderland Stavebnictví oddíl 41, Nizozemsko) (COM(2012)0395 - C7-0190/2012 - 2012/2154(BUD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 Interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2011/015/SE/AstraZeneca, Švédsko) (COM(2012)0396 - C7-0191/2012 - 2012/2155(BUD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (COM(2012)0363 - C7-0192/2012 – 2012/0193(COD))

Předseda bude v souladu s ustanoveními článku 336 SFEU návrh konzultovat s Účetním dvorem.

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

JURI, ECON, LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Prozatímní rámcové dohody o dohodě o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (11699/2012 - C7-0193/2012 - 2008/0251(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES (COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky (Yves MERSCH – LU) (N7-0084/2012 - C7-0195/2012 - 2012/0806(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

ECON

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví zvláštní podmínky rybolovu hlubinných populací v severovýchodním Atlantiku a ustanovení pro rybolov v mezinárodních vodách severovýchodního Atlantiku a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2347/2002 (COM(2012)0371 - C7-0196/2012 - 2012/0179(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

PECH

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (přepracované znění) (COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení akce Unie na podporu projektu „Evropské hlavní město kultury“ pro roky 2020 až 2033 (COM(2012)0407 - C7-0198/2012 - 2012/0199(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

CULT

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o usnadnění udělování víz (12282/2012 - C7-0200/2012 - 2012/0138(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o usnadnění udělování víz (12012/2012 - C7-0201/2012 - 2012/0140(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1100/2007, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace úhoře říčního (COM(2012)0413 - C7-0202/2012 - 2012/0201(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

PECH

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES za účelem vyjasnění ustanovení o harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů (COM(2012)0416 - C7-0203/2012 - 2012/0202(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 Interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2012/001 IE/Talk Talk, Irsko) (COM(2012)0423 - C7-0204/2012 - 2012/2157(BUD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (12428/2012 - C7-0205/2012 - 2009/0155(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AFET, ITRE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ruskou federací o správě celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie a protokolu mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace o technických modalitách podle uvedené dohody (16775/1/2011 - C7-0206/2012 - 2011/0322(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávním postihu za obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (předkládaný v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování EU) (COM(2012)0420 - C7-0207/2012 - 2011/0297(COD))

předáno

věcně příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, LIBE

- Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu) (předkládaný v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování EU) (COM(2012)0421 - C7-0208/2012 - 2011/0295(COD))

předáno

věcně příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

ENVI, BUDG, JURI, LIBE

- Zvláštní zpráva č. 10/2012 (Udělení absolutoria za rok 2011) - „Účelnost rozvoje zaměstnanců v Evropské komisi“ (N7-0085/2012 - C7-0209/2012 - 2012/2158(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy o potravinové pomoci jménem Evropské unie (12267/2012 - C7-0210/2012 - 2012/0183(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

DEVE

stanovisko :

AFET, AGRI, BUDG, INTA

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (COM(2012)0432 - C7-0211/2012 - 2012/0208(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

PECH

- Návrh na převod prostředků DEC 24/2012 - Oddíl III - Komise (N7-0086/2012 - C7-0212/2012 - 2012/2159(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 812/2004, kterým se stanoví opatření týkající se náhodných úlovků kytovců při rybolovu a kterým se mění nařízení (ES) č. 88/98 (COM(2012)0447 - C7-0213/2012 - 2012/0216(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 Interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2011/019 ES/Galicia Metal ze Španělska) (COM(2012)0451 - C7-0214/2012 - 2012/2160(BUD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, ITRE, INTA, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie (COM(2012)0449 - C7-0215/2012 - 2012/0217(COD))

předáno

věcně příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se při příležitosti přistoupení Chorvatska zavádějí zvláštní dočasná opatření pro nábor úředníků a dočasných zaměstnanců Evropské unie (COM(2012)0377 - C7-0216/2012 – 2012/0224(COD))

Předseda bude v souladu s ustanoveními článku 336 SFEU návrh konzultovat s Účetním dvorem a Soudním dvorem.

předáno

věcně příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

BUDG, CONT

- Návrh na převod prostředků DEC 15/2012 - Oddíl III - Komise (N7-0087/2012 - C7-0217/2012 - 2012/2161(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 17/2012 - Oddíl III - Komise (N7-0088/2012 - C7-0218/2012 - 2012/2162(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 20/2012 - Oddíl III - Komise (N7-0089/2012 - C7-0219/2012 - 2012/2163(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 Interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2011/021 NL/Zalco, Nizozemsko) (COM(2012)0450 - C7-0220/2012 - 2012/2164(BUD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, ITRE, INTA, REGI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/015 FR/ Peugeot, Francie) (COM(2012)0461 - C7-0222/2012 - 2012/2165(BUD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, ITRE, INTA, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých technických a kontrolních opatřeních ve Skagerraku a o změně nařízení (ES) č. 850/98 a nařízení (ES) č. 1342/2008 (COM(2012)0471 - C7-0234/2012 - 2012/0232(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Návrh na převod prostředků DEC 25/2012 - Oddíl III - Komise (N7-0090/2012 - C7-0237/2012 - 2012/2178(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 16/2012 - Oddíl III - Komise (N7-0091/2012 - C7-0238/2012 - 2012/2179(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 22/2012 - Oddíl III - Komise (N7-0092/2012 - C7-0239/2012 - 2012/2180(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 23/2012 - Oddíl III - Komise (N7-0093/2012 - C7-0240/2012 - 2012/2181(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program pro oblast cel v Evropské unii na období let 2014–2020 (Clo 2020) a zrušuje rozhodnutí č. 624/2007/ES (COM(2012)0464 - C7-0241/2012 - 2011/0341A(COD))

předáno

věcně příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

BUDG, ECON

- Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program pro oblast daní v Evropské unii na období let 2014–2020 (Fiscalis 2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1482/2007/ES (COM(2012)0465 - C7-0242/2012 - 2011/0341B(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, IMCO

- Návrh na převod prostředků DEC 26/2012 - Oddíl III - Komise (N7-0094/2012 - C7-0243/2012 - 2012/2182(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH (COM(2012)0428 - C7-0260/2012 - 2012/0205(CNS))

předáno

věcně příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, CONT


24. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ OJME 493.542).


25. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:10.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Pozorovatelé

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Právní upozornění - Ochrana soukromí