Indeks 
Protokol
PDF 278kWORD 271k
Tirsdag den 11. september 2012 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Parlamentets sammensætning
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Svovlindholdet i skibsbrændstoffer ***I (forhandling)
 5.Energieffektivitet ***I (forhandling)
 6.Spørgetid til Kommissionen
 7.Parlamentets sammensætning
 8.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 10.Afstemningstid
  
10.1.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: EGF/2011/008 DK/Odense Stålskibsværft, Danmark (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
10.2.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/017 ES/ Aragón (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
10.3.Energieffektivitet ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
10.4.Ophævelse af Jarosław Leszek Wałęsas parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
10.5.Anmodning om ophævelse af Birgit Collin-Langens parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
10.6.CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
10.7.Styrket solidaritet i EU på asylområdet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
10.8.Europæisk standardisering ***I (afstemning)
  
10.9.Elektronisk identifikation af kvæg ***I (afstemning)
  
10.10.Ændring af direktiv 2001/83/EF for så vidt angår lægemiddelovervågning ***I (afstemning)
  
10.11.Ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår lægemiddelovervågning ***I (afstemning)
  
10.12.Svovlindholdet i skibsbrændstoffer ***I (afstemning)
  
10.13.Enkeltbetalingsordningen og støtte til vinavlere ***I (afstemning)
  
10.14.Administrativt samarbejde i informationssystemet for det indre marked ***I (afstemning)
  
10.15.Fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater * (afstemning)
  
10.16.Udarbejdelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2013 (afstemning)
  
10.17.Frivillig og vederlagsfri vævs- og celledonation (afstemning)
  
10.18.Kvinders rolle i den grønne økonomi (afstemning)
  
10.19.Kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren (afstemning)
  
10.20.Almen uddannelse, erhvervsuddannelse og Europa 2020 (afstemning)
  
10.21.Onlinedistribution af audiovisuelle værker i EU (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 14.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 15.Rådets præsentation af dets holdning til forslaget til det almindelige budget - regskabsåret 2013 (forhandling)
 16.De vigtigste aspekter og grundlæggende valg i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik samt den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (artikel 36 i TEU) - Årsrapport fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (forhandling)
 17.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 18.Situationen i Syrien (forhandling)
 19.Politisk udnyttelse af retsvæsenet i Rusland (forhandling)
 20.Visse foranstaltninger over for lande, der tillader ikke-bæredygtigt fiskeri, med henblik på bevarelse af fiskebestande ***I - Fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter ***I - Bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik - Reform af den fælles fiskeripolitik (forhandling)
 21.Minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse ***I (forhandling)
 22.Den nuværende forvaltning af sukkersektoren (forhandling)
 23.Modtagne dokumenter
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Oldřich VLASÁK
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 8.30.


2. Parlamentets sammensætning

Efter Jiří Havels død konstaterede Parlamentet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1, at mandatet var ledigt med virkning fra den 9. juli 2012, og vedkommende medlemsstat ville blive underrettet herom.


3. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 122, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Sydafrika: massakre på strejkende minearbejdere

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari og Mitro Repo for S&D-Gruppen, om Sydafrika: massakre på strejkende minearbejdere (B7-0443/2012)

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen og Catherine Grèze for Verts/ALE-Gruppen, om Sydafrika: massakre på strejkende minearbejdere (B7-0445/2012)

- Marie-Christine Vergiat, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric og Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, om Sydafrika: massakre på strejkende minearbejdere (B7-0446/2012)

- Charles Tannock og Giles Chichester for ECR-Gruppen, om Sydafrika: massakre på strejkende minearbejdere (B7-0447/2012)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bernd Posselt, Sabine Verheyen, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Philippe Boulland, Giovanni La Via, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris og Alf Svensson for PPE-Gruppen, Sydafrika: massakre på strejkende minearbejdere (B7-0448/2012)

- Charles Goerens, Morten Løkkegaard, Louis Michel, Robert Rochefort, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin og Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, om Sydafrika: massakre på strejkende minearbejdere (B7-0450/2012).

II.   Forfølgelse af Rohingya-muslimer i Burma

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, om forfølgelse af Rohingya-muslimer i Burma (B7-0426/2012)

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marc Tarabella og Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen, om forfølgelse af Rohingya-muslimer i Burma (B7-0449/2012)

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias og Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, om forfølgelse af Rohingya-muslimer i Burma (B7-0452/2012)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, László Tőkés, Sergio Paolo Francesco Silvestris og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen, om forfølgelse af Rohingya-muslimer i Burma (B7-0453/2012)

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Emilie Turunen og Nicole Kiil-Nielsen for Verts/ALE-Gruppen, om forfølgelse af Rohingya-muslimer i Burma (B7-0454/2012)

- Marietje Schaake, Graham Watson, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Fiona Hall, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Anneli Jäätteenmäki og Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, om forfølgelse af Rohingya-muslimer i Burma (B7-0455/2012).

III.   Aserbajdsjan: sagen Ramil Safarov

- Charles Tannock og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, om Aserbajdsjan: sagen Ramil Safarov (B7-0428/2012)

- Véronique De Keyser, Edit Herczog, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Csaba Sándor Tabajdi og Kinga Göncz for S&D-Gruppen, om Aserbajdsjan: sagen Ramil Safarov (B7-0429/2012)

- Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, om Aserbajdsjan: sagen Ramil Safarov (B7-0432/2012)

- György Schöpflin, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Zuzana Roithová, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor og László Tőkés for PPE-Gruppen, om Aserbajdsjan: sagen Ramil Safarov (B7-0441/2012)

- Ulrike Lunacek, Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Franziska Keller, Isabelle Durant og Nicole Kiil-Nielsen for Verts/ALE-Gruppen, Aserbajdsjan: sagen Ramil Safarov (B7-0442/2012)

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Graham Watson, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland og Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Aserbajdsjan: sagen Ramil Safarov (B7-0444/2012).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 149.


4. Svovlindholdet i skibsbrændstoffer ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/32/EF for så vidt angår svovlindholdet i skibsbrændstoffer [COM(2011)0439 - C7-0199/2011- 2011/0190(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Satu Hassi (A7-0038/2012)

Satu Hassi forelagde sin betænkning.

Janez Potočnik (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Vilja Savisaar-Toomast (ordfører for udtalelse fra TRAN), Christofer Fjellner for PPE-Gruppen, Marita Ulvskog for S&D-Gruppen, Holger Krahmer for ALDE-Gruppen, Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen, Sampo Terho for EFD-Gruppen, Sabine Wils for GUE/NGL-Gruppen, Jacqueline Foster for ECR-Gruppen, Richard Seeber, Janusz Władysław Zemke, Bas Eickhout, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bendt Bendtsen, og Liisa Jaakonsaari.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Peter van Dalen, Agnès Le Brun, Karin Kadenbach, Werner Kuhn, Riikka Manner, Diane Dodds, Georgios Koumoutsakos, Silvia-Adriana Ţicău, Pilar Ayuso, Bogusław Sonik og Matthias Groote.

Talere: Janez Potočnik og Satu Hassi.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.12 i protokollen af 11.9.2012.


5. Energieffektivitet ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om energieffektivitet og om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF [COM(2011)0370 - C7-0168/2011- 2011/0172(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Claude Turmes (A7-0265/2012)

Claude Turmes forelagde sin betænkning.

Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Peter Liese (ordfører for udtalelse fra ENVI), Edite Estrela (ordfører for udtalelse fra FEMM), Markus Pieper for PPE-Gruppen, Britta Thomsen for S&D-Gruppen, Fiona Hall for ALDE-Gruppen, Satu Hassi for Verts/ALE-Gruppen, Vicky Ford for ECR-Gruppen, Juozas Imbrasas for EFD-Gruppen, Miloslav Ransdorf for GUE/NGL-Gruppen, Francisco Sosa Wagner, løsgænger, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Bas Eickhout, Konrad Szymański, Niki Tzavela, Marisa Matias, Auke Zijlstra, Richard Seeber, Pavel Poc, Evžen Tošenovský, Alejo Vidal-Quadras, Marita Ulvskog, Herbert Reul, Matthias Groote, Bendt Bendtsen og Amalia Sartori.

FORSÆDE: Anni PODIMATA
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Silvia-Adriana Ţicău, Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Romana Jordan og Inês Cristina Zuber.

Talere: Claude Turmes, Günther Oettinger og Claude Turmes.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.3 i protokollen af 11.9.2012.


6. Spørgetid til Kommissionen

Status for gennemførelsen af gældende fællesskabsret for energimarkedet (3. pakke)

Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) og Joaquín Almunia (næstformand i Kommissionen)

Rareş-Lucian Niculescu tog ordet om den tid, der var afsat til spørgetiden.

Günther Oettinger og Joaquín Almunia besvarede spørgsmålene fra medlemmerne: Romana Jordan, Monika Flašíková Beňová, Graham Watson, Teresa Riera Madurell, Claude Turmes, Bendt Bendtsen, Silvia-Adriana Ţicău, Konrad Szymański, Jaroslav Paška, Bruno Gollnisch, Zigmantas Balčytis, Jolanta Emilia Hibner og António Fernando Correia de Campos.

Formanden erklærede spørgetiden til Kommissionen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter.)

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Formanden meddelte, at de to svenske journalister Martin Schibbye og Johan Persson, som havde været tilbageholdt i Etiopien, var blevet frigivet.

Anna Maria Corazza Bildt tog ordet.


7. Parlamentets sammensætning

De kompetente tjekkiske myndigheder havde meddelt, at Vojtěch Mynář var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Jiří Havel med virkning fra den 23. juli 2012.

Vojtěch Mynář deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


8. Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet

Viktor Uspaskich havde i forbindelse med en sag, der verserede ved retten i Vilnius, anmodet om beskyttelse af sin immunitet og sine privilegier.

Denne anmodning var i henhold til forretningsordenens artikel 6, stk. 3, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


9. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra S&D-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

AFET: Sophocles Sophocleous

SEDE: Sophocles Sophocleous

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.

°
° ° °

Lucas Hartong tog ordet i anledning af årsdagen for attentaterne i USA den 11. september 2001.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.


10. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


10.1. Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: EGF/2011/008 DK/Odense Stålskibsværft, Danmark (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2011/008 DK/Odense Staalskibsværft, Danmark) [COM(2012)0272 - C7-0131/2012- 2012/2110(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Bendt Bendtsen (A7-0232/2012)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0304)


10.2. Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/017 ES/ Aragón (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2011/017 ES/ Aragón Construction, Spanien) [COM(2012)0290 - C7-0150/2012- 2012/2121(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0233/2012)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0305)


10.3. Energieffektivitet ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om energieffektivitet og om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF [COM(2011)0370 - C7-0168/2011- 2011/0172(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Claude Turmes (A7-0265/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0306)


10.4. Ophævelse af Jarosław Leszek Wałęsas parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Jarosław Leszek Wałęsas immunitet [2012/2112(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Cecilia Wikström (A7-0230/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0307)


10.5. Anmodning om ophævelse af Birgit Collin-Langens parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Birgit Collin-Langens immunitet [2012/2128(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Francesco Enrico Speroni (A7-0229/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0308)


10.6. CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger: opfølgning på TDIP-udvalgets betænkning [2012/2033(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Hélène Flautre (A7-0266/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0309)


10.7. Styrket solidaritet i EU på asylområdet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om styrket solidaritet i EU på asylområdet [2012/2032(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0248/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0310)


10.8. Europæisk standardisering ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæisk standardisering og om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/105/EF og 2009/23/EF [COM(2011)0315 - C7-0150/2011- 2011/0150(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Lara Comi (A7-0069/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2012)0311)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0311)

Indlæg

Lara Comi (Ordfører).


10.9. Elektronisk identifikation af kvæg ***I (afstemning)

Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår elektronisk identifikation af kvæg og om at lade bestemmelserne om den frivillige mærkningsordning for oksekød udgå [COM(2012)0162 - C7-0114/2012- 2011/0229(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Sophie Auconie (A7-0199/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2012)0312)

Sophie Auconie (ordfører) foreslog at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 57, stk. 2.

Ved eletronisk afstemning (397 for, 269 imod og 10 hverken/eller) godtog Parlamentet dette forslag. Sagen betragtes således som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


10.10. Ændring af direktiv 2001/83/EF for så vidt angår lægemiddelovervågning ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/83/EF for så vidt angår lægemiddelovervågning [COM(2012)0052 - C7-0033/2012- 2012/0025(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Linda McAvan (A7-0165/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2012)0313)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0313)


10.11. Ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår lægemiddelovervågning ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår lægemiddelovervågning [COM(2012)0051 - C7-0034/2012- 2012/0023(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Linda McAvan (A7-0164/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2012)0314)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0314)


10.12. Svovlindholdet i skibsbrændstoffer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/32/EF for så vidt angår svovlindholdet i skibsbrændstoffer [COM(2011)0439 - C7-0199/2011- 2011/0190(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Satu Hassi (A7-0038/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2012)0315)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0315)


10.13. Enkeltbetalingsordningen og støtte til vinavlere ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007, for så vidt angår enkeltbetalingsordningen og støtte til vinavlere [COM(2011)0631 - C7-0338/2011- 2011/0285(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Herbert Dorfmann (A7-0203/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2012)0316)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0316)


10.14. Administrativt samarbejde i informationssystemet for det indre marked ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om administrativt samarbejde i informationssystemet for det indre marked ("IMI-forordningen") [COM(2011)0522 - C7-0225/2011- 2011/0226(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Adam Bielan (A7-0068/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2012)0317)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0317)


10.15. Fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater (omarbejdning) [COM(2011)0714 - C7-0516/2011- 2011/0314(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0227/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2012)0318)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0318)


10.16. Udarbejdelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2013 (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012/rev og B7-0350/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING B7-0345/2012

Forkastet

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0346/2012

(erstatter B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012 og B7-0350/2012):

stillet af:

- József Szájer for PPE-Gruppen

- Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen

- Andrew Duff for ALDE-Gruppen

- Emilie Turunen for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0319)

(Forslag til beslutning B7-0349/2012/rev bortfaldt).


10.17. Frivillig og vederlagsfri vævs- og celledonation (afstemning)

Betænkning om frivillig og vederlagsfri vævs- og celledonation [2011/2193(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0320)

Indlæg

Peter Liese for at anmode om afstemning ved navneopråb om punkt 43 og den endelige afstemning (hvilket blev gennemført).


10.18. Kvinders rolle i den grønne økonomi (afstemning)

Betænkning om kvinders rolle i den grønne økonomi [2012/2035(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Mikael Gustafsson (A7-0235/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0321)


10.19. Kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren (afstemning)

Betænkning om kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren [2012/2046(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Iratxe García Pérez (A7-0246/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0322)


10.20. Almen uddannelse, erhvervsuddannelse og Europa 2020 (afstemning)

Betænkning om almen uddannelse, erhvervsuddannelse og Europa 2020 [2012/2045(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Mary Honeyball (A7-0247/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0323)


10.21. Onlinedistribution af audiovisuelle værker i EU (afstemning)

Betænkning om onlinedistribution af audiovisuelle værker i EU [2011/2313(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Jean-Marie Cavada (A7-0262/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0324)


11. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Claude Turmes - A7-0265/2012

Andrea Zanoni, Raffaele Baldassarre, Markus Pieper, Salvatore Iacolino, Francesco De Angelis, Peter Jahr, Mario Pirillo, Eija-Riitta Korhola, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu, Daniel Hannan, Syed Kamall og Charles Tannock

Betænkning: Hélène Flautre - A7-0266/2012

Iva Zanicchi, Mitro Repo, Norica Nicolai og Krisztina Morvai

Betænkning: Kyriacos Triantaphyllides - A7-0248/2012

Iva Zanicchi, Raffaele Baldassarre, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Hannan, Syed Kamall og Monica Luisa Macovei

Betænkning: Lara Comi - A7-0069/2012

Iva Zanicchi, Raffaele Baldassarre, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Daniel Hannan og Syed Kamall

Betænkning: Sophie Auconie - A7-0199/2012

Iva Zanicchi, Cristiana Muscardini, Daniel Hannan og Elena Băsescu

Betænkning: Linda McAvan - A7-0165/2012

Adam Bielan, Paolo Bartolozzi og Anna Záborská

Betænkning: Linda McAvan - A7-0164/2012

Charles Tannock

Betænkning: Satu Hassi - A7-0038/2012

Marek Józef Gróbarczyk, Andrea Zanoni, Oreste Rossi, Jan Kozłowski, Charles Tannock, Mitro Repo, Hannu Takkula og Elena Băsescu

Udarbejdelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2013 - B7-0346/2012

Norica Nicolai

Betænkning: Marina Yannakoudakis - A7-0223/2012

Rebecca Taylor for ALDE-Gruppen, Erminia Mazzoni, Charles Tannock og Norica Nicolai

Betænkning: Mikael Gustafsson - A7-0235/2012

Norica Nicolai, Elena Băsescu, Andrea Češková og Marina Yannakoudakis

Betænkning: Iratxe García Pérez - A7-0246/2012

Erminia Mazzoni, Norica Nicolai, Paul Murphy og Marina Yannakoudakis.


12. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.05 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

13. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Piotr Borys havde meddelt, at han af tekniske årsager ikke havde været i stand til at deltage i mødet den 10. september 2012.

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


14. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 115):

- (O-000151/2012) af Sharon Bowles, for ECON, til Kommissionen: Forslag om en europæisk bankunion (EBU) (B7-0360/2012)

- (O-000152/2012) af Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, João Ferreira og Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen, til Kommissionen: Den nuværende forvaltning af sukkersektoren (B7-0361/2012).


15. Rådets præsentation af dets holdning til forslaget til det almindelige budget - regskabsåret 2013 (forhandling)

Rådets præsentation af dets holdning til forslaget til det almindelige budget - regskabsåret 2013

Andreas Mavroyiannis (formand for Rådet) forelagde Rådets holdning til forslaget til det almindelige budget for regnskabsåret 2013.

Janusz Lewandowski (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Salvador Garriga Polledo, for BUDG, Giovanni La Via, budgetordfører, og Derek Vaughan, budgetordfører.

Talere: Janusz Lewandowski og Andreas Mavroyiannis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. De vigtigste aspekter og grundlæggende valg i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik samt den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (artikel 36 i TEU) - Årsrapport fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (forhandling)

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: De vigtigste aspekter og grundlæggende valg i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik samt den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (artikel 36 i TEU)

Betænkning om årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik [2012/2050(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Elmar Brok (A7-0252/2012)

Elmar Brok forelagde sin betænkning.

Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand

Talere: Nadezhda Neynsky (ordfører for udtalelse fra BUDG), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Ioan Mircea Paşcu for S&D-Gruppen, Andrew Duff for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Franziska Katharina Brantner for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Nikolaos Salavrakos for EFD-Gruppen, Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen, Nicole Sinclaire, løsgænger, Michael Gahler, Ana Gomes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Paweł Robert Kowal, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Arnaud Danjean, Roberto Gualtieri, Geoffrey Van Orden, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Reinhard Bütikofer, Andreas Mölzer, Mario Mauro, Richard Howitt, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan og Krzysztof Lisek.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Kristiina Ojuland, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Franz Obermayr og Sophocles Sophocleous.

Talere: Catherine Ashton og Elmar Brok.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.8 i protokollen af 12.9.2012.


17. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra S&D-Gruppen modtaget følgende anmodning om udnævnelse:

Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Moldova: Sophocles Sophocleous

Denne udnævnelse ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


18. Situationen i Syrien (forhandling)

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Syrien

Formanden hilste velkommen til de syriske gæster, Rami Al Jarrah og Deiaa Aldeen Doghmouch, samt til Ahmed El-Hariri, libanesisk politisk ansvarlig, der havde taget plads på tilhørerpladserne.

Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, og Véronique De Keyser for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Talere: Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Véronique De Keyser og Bernd Posselt, Rui Tavares for Verts/ALE-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Marietje Schaake, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Rui Tavares, Marisa Matias, Mário David, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Maria Eleni Koppa og Andrzej Grzyb.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sophocles Sophocleous, Ivo Vajgl, Sajjad Karim, Nikolaos Salavrakos, Andreas Mölzer, Pier Antonio Panzeri, Charalampos Angourakis og Andrew Henry William Brons.

Catherine Ashton tog ordet.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 110, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.15 i protokollen af 13.9.2012.


19. Politisk udnyttelse af retsvæsenet i Rusland (forhandling)

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Politisk udnyttelse af retsvæsenet i Rusland

Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Ria Oomen-Ruijten for PPE-Gruppen, Libor Rouček for S&D-Gruppen, Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen, Werner Schulz for Verts/ALE-Gruppen, Marek Henryk Migalski for ECR-Gruppen, Jacek Olgierd Kurski for EFD-Gruppen, Vladimír Remek for GUE/NGL-Gruppen, Jacek Protasiewicz, Knut Fleckenstein, Bernd Posselt, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Knut Fleckenstein og Boris Zala.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tunne Kelam og Paul Murphy.

Catherine Ashton tog ordet.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 110, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.16 i protokollen af 13.9.2012.

FORSÆDE: Jacek PROTASIEWICZ
næstformand


20. Visse foranstaltninger over for lande, der tillader ikke-bæredygtigt fiskeri, med henblik på bevarelse af fiskebestande ***I - Fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter ***I - Bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik - Reform af den fælles fiskeripolitik (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse foranstaltninger over for lande, der tillader ikke-bæredygtigt fiskeri, med henblik på bevarelse af fiskebestande [COM(2011)0888 - C7-0508/2011- 2011/0434(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Pat the Cope Gallagher (A7-0146/2012)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådet forordning om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter [COM(2011)0416 - C7-0197/2011- 2011/0194(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Struan Stevenson (A7-0217/2012)

Betænkning om rapporteringsforpligtelserne i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik [2011/2291(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Carl Haglund (A7-0225/2012)

Betænkning om reformen af den fælles fiskeripolitik – Overordnet meddelelse [2011/2290(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Nikolaos Salavrakos (A7-0253/2012)

Pat the Cope Gallagher (ordfører), Nils Torvalds (for Carl Haglund, ordfører), Struan Stevenson (ordfører) og Nikolaos Salavrakos (ordfører) forelagde deres betænkninger.

Talere: Andreas Mavroyiannis (formand for Rådet) og Maria Damanaki (medlem af Kommissionen).

Talere: Philippe Boulland (ordfører for udtalelse fra DEVE), Isabella Lövin (ordfører for udtalelse fra DEVE), som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra João Ferreira, João Ferreira (ordfører for udtalelse fra ENVI), som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Nuno Teixeira (ordfører for udtalelse fra REGI), Carmen Fraga Estévez for PPE-Gruppen, Ole Christensen for S&D-Gruppen, Chris Davies for ALDE-Gruppen, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, Marek Józef Gróbarczyk for ECR-Gruppen, Derek Roland Clark for EFD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Chris Davies, Jean-Marie Le Pen, Dolores García-Hierro Caraballo, Ian Hudghton, Anna Rosbach, Diane Dodds, Gabriel Mato Adrover, Mario Pirillo, Maria do Céu Patrão Neves, Iliana Malinova Iotova og Kriton Arsenis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jarosław Leszek Wałęsa, Luís Paulo Alves, Gesine Meissner, Ana Miranda, Peter van Dalen og Bastiaan Belder.

Talere: Maria Damanaki, Andreas Mavroyiannis, Pat the Cope Gallagher, Struan Stevenson, Nils Torvalds og Nikolaos Salavrakos.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.6 i protokollen af 12.9.2012, punkt 7.7 i protokollen af 12.9.2012, punkt 7.9 i protokollen af 12.9.2012 og punkt 7.10 i protokollen af 12.9.2012.

(Mødet udsat kl. 20.30 og genoptaget kl. 21.00)


FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

21. Minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse [COM(2011)0275 - C7-0127/2011- 2011/0129(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Antonyia Parvanova og Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0244/2012)

Antonyia Parvanova og Teresa Jiménez-Becerril Barrio forelagde deres betænkninger.

Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Tadeusz Zwiefka (ordfører for udtalelse fra JURI), Simon Busuttil for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Mikael Gustafsson for GUE/NGL-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Licia Ronzulli, Sylvie Guillaume, Izaskun Bilbao Barandica, Raül Romeva i Rueda, Andrea Češková, Krisztina Morvai, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Nicole Kiil-Nielsen, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Alyn Smith, Kinga Gál, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Krisztina Morvai, og Silvia Costa.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Roberta Angelilli, Marina Yannakoudakis, Jaroslav Paška og Elena Băsescu.

Talere: Viviane Reding, Antonyia Parvanova og Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.1 i protokollen af 12.9.2012.


22. Den nuværende forvaltning af sukkersektoren (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-000114/2012) af James Nicholson og Marina Yannakoudakis, for ECR, til Kommissionen: Den nuværende forvaltning af sukkersektoren (B7-0353/2012)

Mundtlig forespørgsel (O-000116/2012) af George Lyon, Britta Reimers, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells og Marielle de Sarnez, for ALDE-Gruppen, til Kommissionen: Den aktuelle styring af sukkersektoren (B7-0354/2012)

Mundtlig forespørgsel (O-000143/2012) af Luis Manuel Capoulas Santos, for S&D, til Kommissionen: Den nuværende forvaltning af sukkersektoren (B7-0359/2012)

Mundtlig forespørgsel (O-000152/2012) af Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, João Ferreira og Nikolaos Chountis, for GUE/NGL-Gruppen, til Kommissionen: Den nuværende forvaltning af sukkersektoren (B7-0361/2012).

Marina Yannakoudakis og George Lyon begrundede forespørgslerne B7-0353/2012 og B7-0354/2012.

Talere: Claude Moraes, Marc Tarabella og Maria do Céu Patrão Neves, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Marina Yannakoudakis, som hun besvarede.

Luis Manuel Capoulas Santos og Alfreds Rubiks begrundede forespørgslerne B7-0359/2012 og B7-0361/2012.

Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Albert Deß for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sarah Ludford, Marc Tarabella for S&D-Gruppen, Britta Reimers for ALDE-Gruppen, James Nicholson for ECR-Gruppen, John Stuart Agnew for EFD-Gruppen, Marina Yannakoudakis, for at stille et blåt kort-spørgsmål til James Nicholson, der besvarede spørgsmålet, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, Dimitar Stoyanov, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michel Dantin, Michel Dantin, Sarah Ludford, Jacek Włosowicz, Younous Omarjee og Rareş-Lucian Niculescu.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Peter Jahr, Jaroslav Paška og Elena Băsescu, der afviste at besvare et blåt kort-spørgsmål fra Maria do Céu Patrão Neves.

Viviane Reding tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


23. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende fra Rådet og Kommissionen:

- Særberetning nr. 9/2012 (decharge 2011) – "Revision af ordningen for kontrol af fremstilling, forarbejdning, distribution og indførsel af økologiske produkter" (N7-0081/2012 - C7-0174/2012 - 2012/2140(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AGRI, ENVI, INTA, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) for så vidt angår depositarer, aflønningspolitik og sanktioner (COM(2012)0350 - C7-0178/2012 – 2012/0168(COD))

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med artikel 282 i TEUF ville høre Den Europæiske Centralbank om dette emne.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om dokumenter med central information til investeringsprodukter (COM(2012)0352 - C7-0179/2012 - 2012/0169(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med artikel 282 i TEUF ville høre Den Europæiske Centralbank om dette emne.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI, IMCO

- Forslag til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien (10475/2012 - C7-0181/2012 - 2012/0059(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

BUDG

- Udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Unon og den medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side (16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

DEVE, INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på online-anvendelse i det indre marked (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

CULT, ITRE, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 443/2009 for at fastlægge betingelserne for at nå 2020-målet om at reducere nye personbilers CO2-emissioner (COM(2012)0393 - C7-0184/2012 - 2012/0190(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

IMCO, TRAN, ITRE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 510/2011 for at fastlægge betingelserne for at nå 2020-målet om at reducere nye lette erhvervskøretøjers CO2-emissioner (COM(2012)0394 - C7-0185/2012 - 2012/0191(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

IMCO, TRAN, ITRE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF (COM(2012)0380 - C7-0186/2012 - 2012/0184(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

ENVI, ITRE, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer (COM(2012)0381 - C7-0187/2012 - 2012/0185(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Unionens område, og om ophævelse af direktiv 2000/30/EF (COM(2012)0382 - C7-0188/2012 - 2012/0186(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

ENVI, ITRE, IMCO

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side (10209/2012 - C7-0189/2012 - 2010/0310(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

DEVE, INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction 41 fra Nederlandene) (COM(2012)0395 - C7-0190/2012 - 2012/2154(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2011/015 SE/AstraZeneca fra Sverige) (COM(2012)0396 - C7-0191/2012 - 2012/2155(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (COM(2012)0363 - C7-0192/2012 – 2012/0193(COD))

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med artikel 336 i TEUF ville høre Revisionsretten om dette emne.

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

JURI, ECON, LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side (11699/2012 - C7-0193/2012 - 2008/0251(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

DEVE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/20/EF (COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, IMCO

- Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion (Yves MERSCH – LU) (N7-0084/2012 - C7-0195/2012 - 2012/0806(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af særlige betingelser for fiskeriet efter dybhavsbestande i det nordøstlige Atlanterhav og bestemmelser for fiskeriet i internationale farvande i det nordøstlige Atlanterhav og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2347/2002 (COM(2012)0371 - C7-0196/2012 - 2012/0179(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (Omarbejdning) (COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et EU-initiativ vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2020-2033 (COM(2012)0407 - C7-0198/2012 - 2012/0199(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 125, stk. 1, ville høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Ukraine om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om lettelse af udstedelsen af visa (12282/2012 - C7-0200/2012 - 2012/0138(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Moldova om lettelse af udstedelsen af visa (12012/2012 - C7-0201/2012 - 2012/0140(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1100/2007 om foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål (COM(2012)0413 - C7-0202/2012 - 2012/0201(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på præcisering af bestemmelserne om det tidsmæssige forløb for auktioner med kvoter for drivhusgasemissioner (COM(2012)0416 - C7-0203/2012 - 2012/0202(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2012/001 IE/Talk Talk fra Irland) (COM(2012)0423 - C7-0204/2012 - 2012/2157(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side om overensstemmelsesvurdering og godkendelse af industrivarer (12428/2012 - C7-0205/2012 - 2009/0155(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AFET, ITRE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om administrationen af toldkontingenter for eksporten af træ fra Den Russiske Føderation til Den Europæiske Union og af protokollen mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderations regering om tekniske betingelser i henhold til aftalen (16775/1/2011 - C7-0206/2012 - 2011/0322(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI

- Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlige sanktioner for insiderhandel og kursmanipulation (forelagt i overensstemmelse med artikel 293, stk. 2, i TEUF) (COM(2012)0420 - C7-0207/2012 - 2011/0297(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI, LIBE

- Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) (forelagt i overensstemmelse med artikel 293, stk. 2, i TEUF) (COM(2012)0421 - C7-0208/2012 - 2011/0295(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

ENVI, BUDG, JURI, LIBE

- Særberetning nr. 10/2012 (Décharge 2011): Effektiviteten af personaleudviklingen i Europa-Kommissionen (N7-0085/2012 - C7-0209/2012 - 2012/2158(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af konventionen om fødevarebistand (12267/2012 - C7-0210/2012 - 2012/0183(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

DEVE

rådg.udv. :

AFET, AGRI, BUDG, INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer (COM(2012)0432 - C7-0211/2012 - 2012/0208(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 24 /2012 - Sektion III - Kommissionen (N7-0086/2012 - C7-0212/2012 - 2012/2159(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 812/2004 om foranstaltninger vedrørende utilsigtede fangster af hvaler ved fiskeri og om ændring af forordning (EF) nr. 88/98 (COM(2012)0447 - C7-0213/2012 - 2012/0216(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2011/019 ES/ Galicia Metal, Spanien) (COM(2012)0451 - C7-0214/2012 - 2012/2160(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, ITRE, INTA, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tildelingen af toldkontingenter for eksporten af træ fra Den Russiske Føderation til Den Europæiske Union (COM(2012)0449 - C7-0215/2012 - 2012/0217(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af særlige og midlertidige foranstaltninger for ansættelse af tjenestemænd og midlertidigt ansatte ved Den Europæiske Union i anledning af Kroatiens tiltrædelse (COM(2012)0377 - C7-0216/2012 – 2012/0224(COD))

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med artike 336 i TEUF ville høre Revisionsrette og Domstolen om dette emne.

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

BUDG, CONT

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 15/2012 – Sektion III – Kommissionen (N7-0087/2012 - C7-0217/2012 - 2012/2161(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 17/2012 – Sektion III – Kommissionen (N7-0088/2012 - C7-0218/2012 - 2012/2162(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 20/2012 – Sektion III – Kommissionen (N7-0089/2012 - C7-0219/2012 - 2012/2163(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2011/021 NL/Zalco, Nederlandene) (COM(2012)0450 - C7-0220/2012 - 2012/2164(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, ITRE, INTA, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/015 FR/Peugeot, Frankrig) (COM(2012)0461 - C7-0222/2012 - 2012/2165(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, ITRE, INTA, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse tekniske foranstaltninger og kontrolforanstaltninger i Skagerrak og om ændring af forordning (EF) nr. 850/98 og forordning (EF) nr. 1342/2008 (COM(2012)0471 - C7-0234/2012 - 2012/0232(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 25/2012- Sektion III - Kommissionen (N7-0090/2012 - C7-0237/2012 - 2012/2178(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 16/2012- Sektion III - Kommissionen (N7-0091/2012 - C7-0238/2012 - 2012/2179(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 22/2012- Sektion III - Kommissionen (N7-0092/2012 - C7-0239/2012 - 2012/2180(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 23/2012- Sektion III - Kommissionen (N7-0093/2012 - C7-0240/2012 - 2012/2181(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 (Told 2020) og om ophævelse af beslutning nr. 624/2007/EF (COM(2012)0464 - C7-0241/2012 - 2011/0341A(COD))

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

BUDG, ECON

- Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram for beskatning i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 (Fiscalis 2020) og om ophævelse af beslutning nr. 1482/2007/EF (COM(2012)0465 - C7-0242/2012 - 2011/0341B(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

BUDG, IMCO

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 26/2012- Sektion III - Kommissionen (N7-0094/2012 - C7-0243/2012 - 2012/2182(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår en hurtig reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig (COM(2012)0428 - C7-0260/2012 - 2012/0205(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI, CONT


24. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" OJME 493.542).


25. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.10.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatører

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik