Index 
Jegyzőkönyv
PDF 287kWORD 327k
2012. szeptember 11., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A Parlament tagjai
 3.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 4.A tengeri közlekedésben használatos tüzelő- és üzemanyagok kéntartalma ***I (vita)
 5.Energiahatékonyság ***I (vita)
 6.A Bizottsághoz intézett kérdések órája
 7.A Parlament tagjai
 8.Kérelem a parlamenti mentelmi jog fenntartására
 9.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 10.Szavazások órája
  
10.1.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (Dánia „EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard” referenciaszámú kérelme) (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
10.2.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2011/017 ES/Aragon referenciaszámú kérelem (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
10.3.Energiahatékonyság ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
10.4.Jarosław Leszek Wałęsa mentelmi jogának felfüggesztése (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
10.5.Birgit Collin-Langen mentelmi jogának felfüggesztése (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
10.6.A foglyok CIA általi állítólagos szállításáról és illegális fogva tartásáról az európai országokban (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
10.7.A menekültüggyel kapcsolatos Unión belüli szolidaritás fokozása (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
10.8.Az európai szabványosítás ***I (szavazás)
  
10.9.A szarvasmarhafélék elektronikus azonosítása ***I (szavazás)
  
10.10.A 2001/83/EK irányelv farmakovigilancia tekintetében történő módosítása ***I (szavazás)
  
10.11.A 726/2004/EK rendelet farmakovigilancia tekintetében történő módosítása ***I (szavazás)
  
10.12.A tengeri közlekedésben használatos tüzelő- és üzemanyagok kéntartalma ***I (szavazás)
  
10.13.Az egységes támogatási rendszer és a szőlőtermesztők támogatása ***I (szavazás)
  
10.14.A belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködés ***I (szavazás)
  
10.15.A kamat- és jogdíjfizetések közös adózási rendszere * (szavazás)
  
10.16.A Bizottság 2013. évi munkaprogramjának elkészítése (szavazás)
  
10.17.Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás (szavazás)
  
10.18.A nők zöld gazdaságban játszott szerepéről (szavazás)
  
10.19.A nők munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban (szavazás)
  
10.20.Oktatás, képzés és az Európa 2020 stratégia (szavazás)
  
10.21.Az audiovizuális művek online terjesztése az Unióban (szavazás)
 11.A szavazáshoz fűzött indokolások
 12.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 13.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 14.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 15.A 2013. évi általános költségvetés tervezetéről szóló tanácsi álláspont ismertetése (vita)
 16.A közös kül- és biztonságpolitika, valamint a közös biztonság- és védelempolitika (EUSZ 36. cikk) fő jellemzői és alapvető választásai – A Tanács éves jelentése az Európai Parlamentnek a közös kül- és biztonságpolitikáról (vita)
 17.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 18.A szíriai helyzet (vita)
 19.Az igazságszolgáltatás felhasználása politikai célokra Oroszországban (vita)
 20.A nem fenntartható halászatot engedélyező országok esetében alkalmazandó, a halállományok megőrzésére irányuló egyes intézkedések ***I – A halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezése ***I – A halászati erőforrások védelme és fenntartható kiaknázása – A közös halászati politika reformja (vita)
 21.A bűncselekmények sértettjeinek támogatására, védelmére és jogaira vonatkozó minimumszabályok ***I (vita)
 22.A cukorágazat jelenlegi irányítása (vita)
 23.Dokumentumok benyújtása
 24.A következő ülésnap napirendje
 25.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Oldřich VLASÁK alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 8.30-kor nyitják meg.


2. A Parlament tagjai

Jiří Havel elhunyta nyomán a Parlament az eljárási szabályzat 4. cikke (1) bekezdésének alapján megállapítja a képviselői hely 2012. július 9-i hatállyal történő megüresedését, és tájékoztatja az érintett tagállamot.


3. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 122. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Dél-Afrika: Sztrájkoló bányászok lemészárlása

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari és Mitro Repo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dél-Afrikáról: a sztrájkoló bányászok lemészárlásáról (B7-0443/2012);

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen és Catherine Grèze, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dél-Afrikáról: a sztrájkoló bányászok lemészárlásáról (B7-0445/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric és Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dél-Afrikáról: a sztrájkoló bányászok lemészárlásáról (B7-0446/2012);

- Charles Tannock és Giles Chichester, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dél-Afrikáról: a sztrájkoló bányászok lemészárlásáról (B7-0447/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bernd Posselt, Sabine Verheyen, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Philippe Boulland, Giovanni La Via, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris és Alf Svensson, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Dél-Afrikáról: a sztrájkoló bányászok lemészárlásáról (B7-0448/2012);

- Charles Goerens, Morten Løkkegaard, Louis Michel, Robert Rochefort, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin és Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dél-Afrikáról: a sztrájkoló bányászok lemészárlásáról (B7-0450/2012).

II.   A rohingya muzulmánok üldöztetése Burmában

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a rohingya muzulmánok üldöztetéséről Burmában (B7-0426/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marc Tarabella és Liisa Jaakonsaari, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a rohingya muzulmánok üldöztetéséről Burmában (B7-0449/2012);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias és Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a rohingya muzulmánok üldöztetéséről Burmában (B7-0452/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Sógor Csaba, Elena Băsescu, Tőkés László, Sergio Paolo Francesco Silvestris és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a rohingya muzulmánok üldöztetéséről Burmában (B7-0453/2012);

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Emilie Turunen és Nicole Kiil-Nielsen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a rohingya muzulmánok üldöztetéséről Burmában (B7-0454/2012);

- Marietje Schaake, Graham Watson, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Fiona Hall, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Anneli Jäätteenmäki és Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a rohingya muzulmánok üldöztetéséről Burmában (B7-0455/2012).

III.   Azerbajdzsán: Ramil Safarov ügye

- Charles Tannock és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Azerbajdzsánról: Ramil Safarov ügyéről (B7-0428/2012);

- Véronique De Keyser, Herczog Edit, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Tabajdi Csaba Sándor és Göncz Kinga, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Azerbajdzsánról: Ramil Safarov ügyéről (B7-0429/2012);

- Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Azerbajdzsánról: Ramil Safarov ügyéről (B7-0432/2012);

- Schöpflin György, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Zuzana Roithová, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Sógor Csaba és Tőkés László, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Azerbajdzsánról: Ramil Safarov ügyéről (B7-0441/2012);

- Ulrike Lunacek, Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Franziska Keller, Isabelle Durant és Nicole Kiil-Nielsen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Azerbajdzsánról: Ramil Safarov ügyéről (B7-0442/2012);

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Graham Watson, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland és Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Azerbajdzsánról: Ramil Safarov ügyéről (B7-0444/2012).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 149. cikkének megfelelően osztják fel.


4. A tengeri közlekedésben használatos tüzelő- és üzemanyagok kéntartalma ***I (vita)

Jelentés az 1999/32/EK irányelvnek a tengeri közlekedésben használatos tüzelő- és üzemanyagok kéntartalma tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2011)0439 - C7-0199/2011- 2011/0190(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Satu Hassi (A7-0038/2012)

Satu Hassi előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Janez Potočnik (a Bizottság tagja).

Felszólal: Vilja Savisaar-Toomast (a TRAN bizottság véleményének előadója), Christofer Fjellner, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marita Ulvskog, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Holger Krahmer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Carl Schlyter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Sampo Terho, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Sabine Wils, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jacqueline Foster, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Richard Seeber, Janusz Władysław Zemke, Bas Eickhout, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bendt Bendtsen és Liisa Jaakonsaari.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Peter van Dalen, Agnès Le Brun, Karin Kadenbach, Werner Kuhn, Riikka Manner, Diane Dodds, Georgios Koumoutsakos, Silvia-Adriana Ţicău, Pilar Ayuso, Bogusław Sonik és Matthias Groote.

Felszólal: Janez Potočnik és Satu Hassi.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.9.11-i jegyzőkönyv, 10.12. pont .


5. Energiahatékonyság ***I (vita)

Jelentés az energiahatékonyságról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2011)0370 - C7-0168/2011- 2011/0172(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Claude Turmes (A7-0265/2012)

Claude Turmes előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal: Peter Liese (az ENVI bizottság véleményének előadója), Edite Estrela (a FEMM bizottság véleményének előadója), Markus Pieper, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Britta Thomsen, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Fiona Hall, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Satu Hassi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Vicky Ford, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Juozas Imbrasas, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Miloslav Ransdorf, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Francisco Sosa Wagner, független, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Bas Eickhout, Konrad Szymański, Niki Tzavela, Marisa Matias, Auke Zijlstra, Richard Seeber, Pavel Poc, Evžen Tošenovský, Alejo Vidal-Quadras, Marita Ulvskog, Herbert Reul, Matthias Groote, Bendt Bendtsen és Amalia Sartori.

ELNÖKÖL:
Anni PODIMATA alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Silvia-Adriana Ţicău, Zofija Mazej Kukovič, Tabajdi Csaba Sándor, Romana Jordan és Inês Cristina Zuber.

Felszólal: Claude Turmes, Günther Oettinger, majd ismét Claude Turmes.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.9.11-i jegyzőkönyv, 10.3. pont .


6. A Bizottsághoz intézett kérdések órája

Az energiapiaci vívmányok (3. csomag) végrehajtásának jelenlegi állása

Günther Oettinger (a Bizottság tagja) és Joaquín Almunia (a Bizottság alelnöke)

Felszólal: Rareş-Lucian Niculescu a kérdések órájára fenntartott időkerettel kapcsolatban.

Günther Oettinger és Joaquín Almunia válaszol a következő képviselők által feltett kérdésekre: Romana Jordan, Monika Flašíková Beňová, Graham Watson, Teresa Riera Madurell, Claude Turmes, Bendt Bendtsen, Silvia-Adriana Ţicău, Konrad Szymański, Jaroslav Paška, Bruno Gollnisch, Zigmantas Balčytis, Jolanta Emilia Hibner és António Fernando Correia de Campos.

A Bizottsághoz intézett kérdések óráját lezárják.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Edward McMILLAN-SCOTT alelnök

Az elnök bejelenti, hogy az eddig Etiópiában fogva tartott Martin Schibbye és Johan Persson svéd újságírókat szabadon bocsátották.

Felszólal: Anna Maria Corazza Bildt.


7. A Parlament tagjai

Az illetékes cseh hatóságok bejelentették Vojtěch Mynář kinevezését Jiří Havel helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2012. július 23.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Vojtěch Mynář elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


8. Kérelem a parlamenti mentelmi jog fenntartására

Viktor Uspaskich kérelmet nyújtott be parlamenti mentelmi jogának a vilniusi regionális bíróság előtt folyamatban lévő bírósági eljárás keretében történő fenntartása érdekében.

A kérelmet az eljárási szabályzat 6. cikkének (3) bekezdése értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalták.


9. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el az S&D képviselőcsoport:

Külügyi Bizottság: Sophocles Sophocleous;

Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság: Sophocles Sophocleous;

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.

°
° ° °

Felszólal: Lucas Hartong a 2001. szeptember 11-i egyesült államokbeli terrortámadás évfordulója alkalmából.

A Parlament egyperces csendet tart.


10. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


10.1. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (Dánia „EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard” referenciaszámú kérelme) (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Dánia „EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard” referenciaszámú kérelme) [COM(2012)0272 - C7-0131/2012- 2012/2110(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Bendt Bendtsen (A7-0232/2012)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2012)0304)


10.2. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2011/017 ES/Aragon referenciaszámú kérelem (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Spanyolország „EGF/2011/017 ES/Aragón Construction” referenciaszámú kérelme) [COM(2012)0290 - C7-0150/2012- 2012/2121(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0233/2012)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2012)0305)


10.3. Energiahatékonyság ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az energiahatékonyságról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2011)0370 - C7-0168/2011- 2011/0172(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Claude Turmes (A7-0265/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2012)0306)


10.4. Jarosław Leszek Wałęsa mentelmi jogának felfüggesztése (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés Jarosław Leszek Wałęsa mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2012/2112(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Cecilia Wikström (A7-0230/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2012)0307)


10.5. Birgit Collin-Langen mentelmi jogának felfüggesztése (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés Birgit Collin-Langen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2012/2128(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Francesco Enrico Speroni (A7-0229/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2012)0308)


10.6. A foglyok CIA általi állítólagos szállításáról és illegális fogva tartásáról az európai országokban (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az európai országokban a foglyok CIA általi állítólagos szállításáról és illegális fogva tartásáról: az Európai Parlament TDIP Bizottsága által készített jelentés nyomon követése [2012/2033(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Hélène Flautre (A7-0266/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2012)0309)


10.7. A menekültüggyel kapcsolatos Unión belüli szolidaritás fokozása (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a menekültüggyel kapcsolatos Unión belüli szolidaritás fokozásáról [2012/2032(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0248/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2012)0310)


10.8. Az európai szabványosítás ***I (szavazás)

Jelentés az európai szabványosításról, valamint a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/105/EK és a 2009/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0315 - C7-0150/2011- 2011/0150(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Lara Comi (A7-0069/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2012)0311)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2012)0311)

Felszólalás

Lara Comi (előadó).


10.9. A szarvasmarhafélék elektronikus azonosítása ***I (szavazás)

Jelentés az 1760/2000/EK rendeletnek a szarvasmarhafélék elektronikus azonosítása és az önkéntes marhahúscímkézésre vonatkozó rendelkezések törlése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról [COM(2012)0162 - C7-0114/2012- 2011/0229(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Sophie Auconie (A7-0199/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2012)0312)

Sophie Auconie (előadó), aki az eljárási szabályzat 57. cikke (2) bekezdésének megfelelően javasolja, hogy a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről tartandó szavazást halasszák későbbre.

A Parlament elektronikus szavazással elfogadja a javaslatot (397 mellette, 269 ellene, 10 tartózkodás). Így az ügy ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.


10.10. A 2001/83/EK irányelv farmakovigilancia tekintetében történő módosítása ***I (szavazás)

Jelentés a 2001/83/EK irányelvnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2012)0052 - C7-0033/2012- 2012/0025(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Linda McAvan (A7-0165/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2012)0313)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2012)0313)


10.11. A 726/2004/EK rendelet farmakovigilancia tekintetében történő módosítása ***I (szavazás)

Jelentés a 726/2004/EK rendeletnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0051 - C7-0034/2012- 2012/0023(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Linda McAvan (A7-0164/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2012)0314)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2012)0314)


10.12. A tengeri közlekedésben használatos tüzelő- és üzemanyagok kéntartalma ***I (szavazás)

Jelentés az 1999/32/EK irányelvnek a tengeri közlekedésben használatos tüzelő- és üzemanyagok kéntartalma tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2011)0439 - C7-0199/2011- 2011/0190(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Satu Hassi (A7-0038/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2012)0315)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2012)0315)


10.13. Az egységes támogatási rendszer és a szőlőtermesztők támogatása ***I (szavazás)

Jelentés az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek az egységes támogatási rendszer és a szőlőtermesztők támogatása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0631 - C7-0338/2011- 2011/0285(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Herbert Dorfmann (A7-0203/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2012)0316)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2012)0316)


10.14. A belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködés ***I (szavazás)

Jelentés a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (az IMI-rendeletre) irányuló javaslatról [COM(2011)0522 - C7-0225/2011- 2011/0226(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Adam Bielan (A7-0068/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2012)0317)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2012)0317)


10.15. A kamat- és jogdíjfizetések közös adózási rendszere * (szavazás)

Jelentés a különböző tagállambeli társult vállalkozások közötti kamat- és jogdíjfizetések közös adózási rendszeréről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2011)0714 - C7-0516/2011- 2011/0314(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Gáll-Pelcz Ildikó(A7-0227/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2012)0318)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2012)0318)


10.16. A Bizottság 2013. évi munkaprogramjának elkészítése (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012/rev és B7-0350/2012

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0345/2012

Elutasítva.

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0346/2012

(amely a B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012 és B7-0350/2012 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

- Szájer József, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

- Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

- Andrew Duff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

- Emilie Turunen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P7_TA(2012)0319)

(A B7-0349/2012/rev állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


10.17. Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás (szavazás)

Jelentés az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozásról [2011/2193(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2012)0320)

Felszólalás

Peter Liese, aki név szerinti szavazást kér a (43) bekezdésről és a zárószavazáskor. (Így járnak el.)


10.18. A nők zöld gazdaságban játszott szerepéről (szavazás)

Jelentés a nők zöld gazdaságban játszott szerepéről [2012/2035(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Mikael Gustafsson (A7-0235/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2012)0321)


10.19. A nők munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban (szavazás)

Jelentés a nők munkakörülményeiről a szolgáltatási ágazatban [2012/2046(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Iratxe García Pérez (A7-0246/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2012)0322)


10.20. Oktatás, képzés és az Európa 2020 stratégia (szavazás)

Jelentés az oktatásról, képzésről és az Európa 2020 stratégiáról [2012/2045(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Mary Honeyball (A7-0247/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2012)0323)


10.21. Az audiovizuális művek online terjesztése az Unióban (szavazás)

Jelentés az audiovizuális művek online terjesztéséről az Unióban [2011/2313(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Jean-Marie Cavada (A7-0262/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2012)0324)


11. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Claude Turmes-jelentés – A7-0265/2012

Andrea Zanoni, Raffaele Baldassarre, Markus Pieper, Salvatore Iacolino, Francesco De Angelis, Peter Jahr, Mario Pirillo, Eija-Riitta Korhola, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu, Daniel Hannan, Syed Kamall és Charles Tannock

Hélène Flautre-jelentés – A7-0266/2012

Iva Zanicchi, Mitro Repo, Norica Nicolai és Morvai Krisztina

Kyriacos Triantaphyllides-jelentés – A7-0248/2012

Iva Zanicchi, Raffaele Baldassarre, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Hannan, Syed Kamall és Monica Luisa Macovei

Lara Comi-jelentés – A7-0069/2012

Iva Zanicchi, Raffaele Baldassarre, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Daniel Hannan és Syed Kamall

Sophie Auconie-jelentés – A7-0199/2012

Iva Zanicchi, Cristiana Muscardini, Daniel Hannan és Elena Băsescu

Linda McAvan-jelentés – A7-0165/2012

Adam Bielan, Paolo Bartolozzi és Anna Záborská

Linda McAvan-jelentés – A7-0164/2012

Charles Tannock

Satu Hassi-jelentés – A7-0038/2012

Marek Józef Gróbarczyk, Andrea Zanoni, Oreste Rossi, Jan Kozłowski, Charles Tannock, Mitro Repo, Hannu Takkula és Elena Băsescu

A Bizottság 2013. évi munkaprogramjának elkészítése – RC-B7-0346/2012

Norica Nicolai

Marina Yannakoudakis-jelentés – A7-0223/2012

Rebecca Taylor, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Erminia Mazzoni, Charles Tannock és Norica Nicolai

Mikael Gustafsson-jelentés – A7-0235/2012

Norica Nicolai, Elena Băsescu, Andrea Češková és Marina Yannakoudakis

Iratxe García Pérez-jelentés – A7-0246/2012

Erminia Mazzoni, Norica Nicolai, Paul Murphy és Marina Yannakoudakis.


12. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.05-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Gianni PITTELLA alelnök

13. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Piotr Borys bejelenti, hogy technikai okokból nem tudott részt venni a 2012. szeptember 10-i ülésen.

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


14. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 115. cikke):

- (O-000151/2012) felteszi: Sharon Bowles, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az európai bankunióra irányuló javaslatok (B7-0360/2012);

- (O-000152/2012) felteszi: Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, João Ferreira és Nikolaos Chountis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A cukorágazat jelenlegi irányítása (B7-0361/2012).


15. A 2013. évi általános költségvetés tervezetéről szóló tanácsi álláspont ismertetése (vita)

A 2013. évi általános költségvetés tervezetéről szóló tanácsi álláspont ismertetése

Andreas Mavroyiannis (a Tanács soros elnöke) ismerteti a 2013. évi általános költségvetés tervezetéről szóló tanácsi álláspontot.

Felszólal: Janusz Lewandowski (a Bizottság tagja).

Felszólal: Salvador Garriga Polledo, a BUDG bizottság nevében, Giovanni La Via, költségvetési előadó és Derek Vaughan, költségvetési előadó.

Felszólal: Janusz Lewandowski és Andreas Mavroyiannis.

A vitát berekesztik.


16. A közös kül- és biztonságpolitika, valamint a közös biztonság- és védelempolitika (EUSZ 36. cikk) fő jellemzői és alapvető választásai – A Tanács éves jelentése az Európai Parlamentnek a közös kül- és biztonságpolitikáról (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A közös kül- és biztonságpolitika, valamint a közös biztonság- és védelempolitika (EUSZ 36. cikk) fő jellemzői és alapvető választásai

Jelentés a Tanács által az Európai Parlament számára készített, a közös kül- és biztonságpolitikáról szóló éves jelentésről [2012/2050(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Elmar Brok (A7-0252/2012)

Elmar Brok előterjeszti a jelentést.

Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
Isabelle DURANT alelnök

Felszólal: Nadezhda Neynsky (a BUDG bizottság véleményének előadója), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ioan Mircea Paşcu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Andrew Duff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: William (The Earl of) Dartmouth, Franziska Katharina Brantner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nikolaos Salavrakos, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Willy Meyer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nicole Sinclaire, független, Michael Gahler, Ana Gomes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Paweł Robert Kowal, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Arnaud Danjean, Roberto Gualtieri, Geoffrey Van Orden, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Reinhard Bütikofer, Andreas Mölzer, Mario Mauro, Richard Howitt, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan és Krzysztof Lisek.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Kristiina Ojuland, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Franz Obermayr és Sophocles Sophocleous.

Felszólal: Catherine Ashton és Elmar Brok.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.9.12-i jegyzőkönyv, 7.8. pont .


17. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmet juttatta el az S&D képviselőcsoport:

Az EU-Moldova parlamenti együttműködési bizottságba delegált küldöttség: Sophocles Sophocleous

E kinevezés akkor minősül ratifikáltnak, ha nem tesznek ellene ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


18. A szíriai helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A szíriai helyzet

Az elnök üdvözli a látogatói karzaton helyet foglaló szíriai vendégeket: Rami al-Zsaráhot és Dejá Aldén Dagmúst, valamint Ahmed al-Haríri libanoni politikai vezetőt.

Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Véronique De Keyser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Alejo VIDAL-QUADRAS alelnök

Felszólal: Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Véronique De Keyser és Bernd Posselt, Rui Tavares, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Willy Meyer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Marietje Schaake, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Rui Tavares, Marisa Matias, Mário David, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Maria Eleni Koppa és Andrzej Grzyb.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sophocles Sophocleous, Ivo Vajgl, Sajjad Karim, Nikolaos Salavrakos, Andreas Mölzer, Pier Antonio Panzeri, Charalampos Angourakis és Andrew Henry William Brons.

Felszólal: Catherine Ashton.

Az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.9.13-i jegyzőkönyv, 11.15. pont .


19. Az igazságszolgáltatás felhasználása politikai célokra Oroszországban (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az igazságszolgáltatás felhasználása politikai célokra Oroszországban

Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Ria Oomen-Ruijten, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Libor Rouček, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kristiina Ojuland, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Werner Schulz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marek Henryk Migalski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jacek Olgierd Kurski, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Vladimír Remek, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jacek Protasiewicz, Knut Fleckenstein, Bernd Posselt, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Knut Fleckenstein és Boris Zala.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Tunne Kelam és Paul Murphy.

Felszólal: Catherine Ashton.

Az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.9.13-i jegyzőkönyv, 11.16. pont.

ELNÖKÖL:
Jacek PROTASIEWICZ alelnök


20. A nem fenntartható halászatot engedélyező országok esetében alkalmazandó, a halállományok megőrzésére irányuló egyes intézkedések ***I – A halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezése ***I – A halászati erőforrások védelme és fenntartható kiaknázása – A közös halászati politika reformja (vita)

Jelentés a nem fenntartható halászatot engedélyező országok esetében alkalmazandó, a halállományok megőrzésére irányuló egyes intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0888 - C7-0508/2011- 2011/0434(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Pat the Cope Gallagher (A7-0146/2012)

Jelentés a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0416 - C7-0197/2011- 2011/0194(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Struan Stevenson (A7-0217/2012)

Jelentés a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló 2371/2002/EK tanácsi rendelet szerinti jelentéstételi kötelezettségről [2011/2291(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Carl Haglund (A7-0225/2012)

Jelentés a közös halászati politika reformjáról szóló átfogó közleményről [2011/2290(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Nikolaos Salavrakos (A7-0253/2012)

Pat the Cope Gallagher (előadó), Nils Torvalds (Carl Haglund előadó helyett), Struan Stevenson (előadó) és Nikolaos Salavrakos (előadó) előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Andreas Mavroyiannis (a Tanács soros elnöke) és Maria Damanaki (a Bizottság tagja).

Felszólal: Philippe Boulland (a DEVE bizottság véleményének előadója), Isabella Lövin (a DEVE bizottság véleményének előadója), aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: João Ferreira (az ENVI bizottság véleményének előadója), aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: William (The Earl of) Dartmouth, Nuno Teixeira (a REGI bizottság véleményének előadója), Carmen Fraga Estévez, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ole Christensen, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Chris Davies, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marek Józef Gróbarczyk, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Derek Roland Clark, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Chris Davies, Jean-Marie Le Pen, Dolores García-Hierro Caraballo, Ian Hudghton, Anna Rosbach, Diane Dodds, Gabriel Mato Adrover, Mario Pirillo, Maria do Céu Patrão Neves, Iliana Malinova Iotova és Kriton Arsenis.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jarosław Leszek Wałęsa, Luís Paulo Alves, Gesine Meissner, Ana Miranda, Peter van Dalen és Bastiaan Belder.

Felszólal: Maria Damanaki, Andreas Mavroyiannis, Pat the Cope Gallagher, Struan Stevenson, Nils Torvalds és Nikolaos Salavrakos.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.9.12-i jegyzőkönyv, 7.6. pont , 2012.9.12-i jegyzőkönyv, 7.7. pont , 2012.9.12-i jegyzőkönyv, 7.9. pont és 2012.9.12-i jegyzőkönyv, 7.10. pont .

(A 20.30-kor megszakított ülést 21.00-kor folytatják.)


ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

21. A bűncselekmények sértettjeinek támogatására, védelmére és jogaira vonatkozó minimumszabályok ***I (vita)

Jelentés a bűncselekmények sértettjeinek támogatására, védelmére és jogaira vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2011)0275 - C7-0127/2011- 2011/0129(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Társelőadók: Antonyia Parvanova és Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0244/2012)

Antonyia Parvanova és Teresa Jiménez-Becerril Barrio előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Tadeusz Zwiefka (a JURI bizottság véleményének előadója), Simon Busuttil, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Nathalie Griesbeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Mikael Gustafsson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Licia Ronzulli, Sylvie Guillaume, Izaskun Bilbao Barandica, Raül Romeva i Rueda, Andrea Češková, Krisztina Morvai, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Nicole Kiil-Nielsen, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Alyn Smith, Kinga Gál, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Morvai Krisztina és Silvia Costa.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Roberta Angelilli, Marina Yannakoudakis, Jaroslav Paška és Elena Băsescu.

Felszólal: Viviane Reding, Antonyia Parvanova és Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.9.12-i jegyzőkönyv, 7.1. pont .


22. A cukorágazat jelenlegi irányítása (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000114/2012) felteszi: James Nicholson és Marina Yannakoudakis, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A cukorágazat jelenlegi irányítása (B7-0353/2012);

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000116/2012) felteszi: George Lyon, Britta Reimers, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells és Marielle de Sarnez, az ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A cukorágazat jelenlegi irányítása (B7-0354/2012);

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000143/2012) felteszi: Luis Manuel Capoulas Santos, a(z) S&D, a Bizottsághoz: A cukorágazat jelenlegi irányítása (B7-0359/2012);

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000152/2012) felteszi: Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, João Ferreira és Nikolaos Chountis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A cukorágazat jelenlegi irányítása (B7-0361/2012).

Marina Yannakoudakis és George Lyon kifejti a B7-0353/2012 és B7-0354/2012 kérdéseket.

Felszólal: Claude Moraes, Marc Tarabella és Maria do Céu Patrão Neves, akik kékkártyás kérdést tesznek fel a következő képviselőnek: Marina Yannakoudakis, aki válaszol a kérdésekre.

Luis Manuel Capoulas Santos és Alfreds Rubiks kifejti a B7-0359/2012 és B7-0361/2012 kérdéseket.

Viviane Reding (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésekre.

Felszólal: Albert Deß, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sarah Ludford, Marc Tarabella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Britta Reimers, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, James Nicholson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, John Stuart Agnew, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Marina Yannakoudakis, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: James Nicholson, aki válaszol a kérdésre, João Ferreira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dimitar Stoyanov, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michel Dantin, Michel Dantin, Sarah Ludford, Jacek Włosowicz, Younous Omarjee és Rareş-Lucian Niculescu.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Peter Jahr, Jaroslav Paška és Elena Băsescu, aki nem válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére: Maria do Céu Patrão Neves.

Felszólal: Viviane Reding.

A vitát berekesztik.


23. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be a Tanács és a Bizottság:

- 9/2012. sz. különjelentés (2011. évi mentesítés) – "A biotermékek előállítását, feldolgozását, forgalmazását és behozatalát szabályozó kontrollrendszer ellenőrzése" (N7-0081/2012 - C7-0174/2012 - 2012/2140(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AGRI, ENVI, INTA, IMCO

- Javaslat az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 2009/65/EK irányelvnek a letétkezelői funkciók, javadalmazási politikák és szankciók tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2012)0350 - C7-0178/2012 – 2012/0168(COD))

Az EUMSZ 282. cikkének értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI

- Javaslat a befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2012)0352 - C7-0179/2012 - 2012/0169(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

Az EUMSZ 282. cikkének értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI, LIBE

- Javaslat a biztosítási közvetítésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI, IMCO

- Javaslat az Európai Közösség és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás megújításáról szóló tanácsi határozatra (10475/2012 - C7-0181/2012 - 2012/0059(NLE))

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

BUDG, INTA

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE))

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

DEVE, INTA

- Javaslat a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek jogainak belső piacon történő online felhasználásra szóló, több területre érvényes engedélyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

CULT, ITRE, IMCO

- Javaslat a 443/2009/EK rendeletnek az új személygépkocsikra vonatkozó 2020. évi szén-dioxid-kibocsátáscsökkentési célérték elérésére alkalmas módozatok meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2012)0393 - C7-0184/2012 - 2012/0190(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

IMCO, TRAN, ITRE

- Javaslat az 510/2011/EU rendeletnek az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó 2020. évi szén-dioxid-kibocsátáscsökkentési célérték elérésére alkalmas módozatok meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2012)0394 - C7-0185/2012 - 2012/0191(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

IMCO, TRAN, ITRE

- Javaslat a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2012)0380 - C7-0186/2012 - 2012/0184(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

ENVI, ITRE, IMCO

- Javaslat a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999/37/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2012)0381 - C7-0187/2012 - 2012/0185(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

IMCO

- Javaslat az Unió területén közlekedő haszongépjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2012)0382 - C7-0188/2012 - 2012/0186(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

ENVI, ITRE, IMCO

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (10209/2012 - C7-0189/2012 - 2010/0310(NLE))

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

DEVE, INTA

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006.május17-i intézményközi megállapodás 28.pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (Hollandia 41.ágazatot érintő „EGF/2011/009NL/Gelderland Construction” referenciaszámú kérelme) (COM(2012)0395 - C7-0190/2012 - 2012/2154(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (Svédország EGF/2011/015 SE/AstraZeneca referenciaszámú kérelme) (COM(2012)0396 - C7-0191/2012 - 2012/2155(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Javaslat az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2012)0363 - C7-0192/2012 – 2012/0193(COD))

Az EUMSZ 336. cikkének értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Számvevőszékkel.

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

JURI, ECON, LIBE

- Javaslat az egyrészről a kelet- és dél-afrikai államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás kereteinek létrehozásáról szóló átmeneti megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (11699/2012 - C7-0193/2012 - 2008/0251(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

DEVE

- Javaslat az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE, IMCO

- A Tanács ajánlása az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről (Yves MERSCH-LU) (N7-0084/2012 - C7-0195/2012 - 2012/0806(NLE))

utalva

illetékes :

ECON

- Javaslat a mélytengeri állományoknak az Atlanti-óceán északkeleti részén történő halászatára vonatkozó egyedi feltételek és az Atlanti-óceán északkeleti részének nemzetközi vizein folytatott halászatra vonatkozó rendelkezések megállapításáról, valamint a 2347/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2012)0371 - C7-0196/2012 - 2012/0179(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

PECH

- Javaslat a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) (COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

JURI

- Javaslat az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre szóló uniós fellépésének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2012)0407 - C7-0198/2012 - 2012/0199(COD))
Az eljárási szabályzat 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

CULT

- Javaslat az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás módosításáról szóló, az Európai Unió és Ukrajna közötti megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (12282/2012 - C7-0200/2012 - 2012/0138(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Javaslat az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás módosításáról szóló, az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (12012/2012 - C7-0201/2012 - 2012/0140(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Javaslat az európai angolnaállomány helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló 1100/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2012)0413 - C7-0202/2012 - 2012/0201(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

PECH

- Javaslat a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezésére vonatkozó rendelkezések pontosítása érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2012)0416 - C7-0203/2012 - 2012/0202(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006.május17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (Írország „EGF/2012/001IE/Talk Talk Ireland” referenciaszámú kérelme) (COM(2012)0423 - C7-0204/2012 - 2012/2157(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodáshoz csatolt, az ipari termékek megfelelőségértékeléséről és elfogadásáról szóló (CAA) jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra (12428/2012 - C7-0205/2012 - 2009/0155(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

AFET, ITRE

- Javaslat az Európai Unió és az Orosz Föderáció közötti, az Orosz Föderációból az Európai Unióba irányuló faexportra vonatkozó vámkontingensek kezeléséről levélváltás formájában létrejött megállapodás, valamint az említett megállapodás szerinti technikai szabályokról az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya között létrejött jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra (16775/1/2011 - C7-0206/2012 - 2011/0322(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

AGRI

- Módosított javaslat a bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció büntetőjogi szankcióiról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (az EUMSZ 293. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtva) (COM(2012)0420 - C7-0207/2012 - 2011/0297(COD))

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI, LIBE

- Módosított javaslat a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (az EUMSZ 293.cikkének (2)bekezdésével összhangban benyújtva) (COM(2012)0421 - C7-0208/2012 - 2011/0295(COD))

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

ENVI, BUDG, JURI, LIBE

- 10/2012. sz. különjelentés (2011. évi mentesítés) - "A személyzetfejlesztés eredményessége az Európai Bizottságnál" (N7-0085/2012 - C7-0209/2012 - 2012/2158(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL

- Javaslat az Élelmezésisegély-egyezmény Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (12267/2012 - C7-0210/2012 - 2012/0183(NLE))

utalva

illetékes :

DEVE

vélemény :

AFET, AGRI, BUDG, INTA

- Javaslat a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló 850/98/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2012)0432 - C7-0211/2012 - 2012/0208(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

PECH

- Javaslat a DEC 24/2012. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N7-0086/2012 - C7-0212/2012 - 2012/2159(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogásával kapcsolatos intézkedések megállapításáról és a 88/98/EK rendelet módosításáról szóló 812/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2012)0447 - C7-0213/2012 - 2012/0216(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

ENVI

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006.május17-i intézményközi megállapodás 28.pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (Spanyolország „EGF/2011/019 ES/ Galicia Metal” referenciaszámú kérelme) (COM(2012)0451 - C7-0214/2012 - 2012/2160(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, ITRE, INTA, REGI

- Javaslat az Orosz Föderációból az Európai Unióba irányuló faexportra alkalmazandó vámkontingensek kiosztásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2012)0449 - C7-0215/2012 - 2012/0217(COD))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

AGRI

- Javaslat Horvátország csatlakozásának alkalmából az Európai Unióban alkalmazott tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak felvételével kapcsolatos különleges és átmeneti intézkedések bevezetéséről szóló európai parlamenti és a tanácsi rendeletre (COM(2012)0377 - C7-0216/2012 – 2012/0224(COD))

Az EUMSZ 336. cikkének értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Számvevőszékkel és a Bírósággal.

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

BUDG, CONT

- Javaslat a DEC 15/2012. számú előirányzat-átcsoportosításra - III. szakasz - Bizottság (N7-0087/2012 - C7-0217/2012 - 2012/2161(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 17/2012. számú előirányzat-átcsoportosításra - III. szakasz - Bizottság (N7-0088/2012 - C7-0218/2012 - 2012/2162(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 20/2012. számú előirányzat-átcsoportosításra - III. szakasz - Bizottság (N7-0089/2012 - C7-0219/2012 - 2012/2163(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (Hollandia „EGF/2011/021 NL/Zalco” referenciaszámú kérelme) (COM(2012)0450 - C7-0220/2012 - 2012/2164(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, ITRE, INTA, REGI

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (Franciaország „EGF/2010/015 FR/Peugeot” referenciaszámú kérelme) (COM(2012)0461 - C7-0222/2012 - 2012/2165(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, ITRE, INTA, REGI

- Javaslat a Skagerrak területén érvényes egyes technikai és ellenőrző intézkedésekről, valamint a 850/98/EK rendelet és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2012)0471 - C7-0234/2012 - 2012/0232(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

ENVI

- Javaslat a DEC 25/2012. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N7-0090/2012 - C7-0237/2012 - 2012/2178(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 16/2012. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N7-0091/2012 - C7-0238/2012 - 2012/2179(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 22/2012. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N7-0092/2012 - C7-0239/2012 - 2012/2180(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC23/2012. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N7-0093/2012 - C7-0240/2012 - 2012/2181(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Módosított javaslat a 2014–2020 közötti időszakra szóló, európai uniós vámügyi cselekvési program (Vám 2020) létrehozásáról, valamint a 624/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2012)0464 - C7-0241/2012 - 2011/0341A(COD))

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

BUDG, ECON

- Módosított javaslat a 2014-2020 közötti időszakra szóló, európai uniós adóügyi cselekvési program (Fiscalis 2020) létrehozásáról, valamint az 1482/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2012)0465 - C7-0242/2012 - 2011/0341B(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

BUDG, IMCO

- Javaslat a DEC 26/2012. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N7-0094/2012 - C7-0243/2012 - 2012/2182(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek egy héacsalás elleni gyorsreagálási mechanizmus tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2012)0428 - C7-0260/2012 - 2012/0205(CNS))

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI, CONT


24. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, OJME 493.542).


25. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.10-kor berekesztik.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Megfigyelők

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat