Rodyklė 
Protokolas
PDF 292kWORD 323k
Antradienis, 2012 m. rugsėjo 11 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Parlamento sudėtis
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Sieros kiekis jūriniame kure ***I (diskusijos)
 5.Energijos vartojimo efektyvumas ***I (diskusijos)
 6.Klausimų Komisijai valanda
 7.Parlamento sudėtis
 8.Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą
 9.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 10.Balsuoti skirtas laikas
  
10.1.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Danijos paraiška „EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard“ (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
10.2.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Ispanijos paraiška „EGF/2011/017 ES/Aragón, statyba“ (balsavimas)
  
10.3.Energijos vartojimo efektyvumas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
10.4.Europos Parlamento nario Jaroslawo Leszeko Wałęsos imuniteto atšaukimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
10.5.Prašymas atšaukti Parlamento narės Birgit Collin-Langen imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
10.6.Tariamas CŽV vykdytas kalinių gabenimas ir neteisėtas kalinimas Europos šalyse (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
10.7.Didesnis ES valstybių narių solidarumas prieglobsčio srityje (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
10.8.Europos standartizacija ***I (balsavimas)
  
10.9.Galvijų elektroninis identifikavimas ***I (balsavimas)
  
10.10.Farmakologinis budrumas (Direktyvos 2001/83/EB dalinis keitimas) ***I (balsavimas)
  
10.11.Farmakologinis budrumas (Reglamento (EB) Nr. 726/2004 dalinis keitimas) ***I (balsavimas)
  
10.12.Sieros kiekis jūriniame kure ***I (balsavimas)
  
10.13.Bendrosios išmokos schema ir parama vynmedžių augintojams ***I (balsavimas)
  
10.14.Administracinis bendradarbiavimas per Vidaus rinkos informacijos sistemą ***I (balsavimas)
  
10.15.Bendra apmokestinimo sistema, taikoma palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimams * (balsavimas)
  
10.16.Komisijos 2013 m. darbo programos parengimas (balsavimas)
  
10.17.Savanoriška ir neatlyginama audinių ir ląstelių donorystė (balsavimas)
  
10.18.Moterų vaidmuo ekologiškoje ekonomikoje (balsavimas)
  
10.19.Moterų darbo sąlygos paslaugų sektoriuje (balsavimas)
  
10.20.Švietimas, mokymas ir strategija „Europa 2020“ (balsavimas)
  
10.21.Audiovizualinių kūrinių platinimas internetu ES (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 14.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (pateikimas)
 15.Taryba pristato savo poziciją dėl bendrojo biudžeto projekto. 2013 finansiniai metai (diskusijos)
 16.Bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) pagrindiniai aspektai ir esminiai pasirinkimo klausimai (ES sutarties 36 straipsnis) - Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos (diskusijos)
 17.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 18.Padėtis Sirijoje (diskusijos)
 19.Teisingumo naudojimas Rusijoje politiniais tikslais (diskusijos)
 20.Priemonių, susijusiių su valstybėmis, kurios leidžia vykdyti netausią žvejybą, taikymas siekiant išsaugoti žuvų išteklius ***I - Bendras žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimas ***I - Žuvų išteklių apsauga ir tausojantis naudojimas - Bendros žuvininkystės politikos reforma (diskusijos)
 21.Būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ***I (diskusijos)
 22.Dabartinis cukraus sektoriaus valdymas (diskusijos)
 23.Gauti dokumentai
 24.Kito posėdžio darbotvarkė
 25.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Oldřich VLASÁK
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 8.30 val.


2. Parlamento sudėtis

Mirus Jiří Havel, Parlamentas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 dalimi, konstatavo, kad nuo 2012 m. liepos 9 d. yra laisva Parlamento nario vieta, ir apie tai informavo atitinkamą valstybę narę.


3. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Streikuojančių kalnakasių nužudymas Pietų Afrikoje

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari ir Mitro Repo S&D frakcijos vardu – dėl Streikuojančių kalnakasių nužudymo Pietų Afrikoje (B7-0443/2012);

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen ir Catherine Grèze Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Streikuojančių kalnakasių nužudymo Pietų Afrikoje (B7-0445/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric ir Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Streikuojančių kalnakasių nužudymo Pietų Afrikoje (B7-0446/2012);

- Charles Tannock ir Giles Chichester ECR frakcijos vardu – dėl Streikuojančių kalnakasių nužudymo Pietų Afrikoje (B7-0447/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bernd Posselt, Sabine Verheyen, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Philippe Boulland, Giovanni La Via, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris ir Alf Svensson PPE frakcijos vardu – dėl Streikuojančių kalnakasių nužudymo Pietų Afrikoje (B7-0448/2012);

- Charles Goerens, Morten Løkkegaard, Louis Michel, Robert Rochefort, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin ir Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu – dėl Streikuojančių kalnakasių nužudymo Pietų Afrikoje (B7-0450/2012).

II.   Rohinjų musulmonų persekiojimas Birmoje

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu – dėl Rohinjų musulmonų persekiojimo Birmoje (B7-0426/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marc Tarabella ir Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu – dėl Rohinjų musulmonų persekiojimo Birmoje (B7-0449/2012);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Rohinjų musulmonų persekiojimo Birmoje (B7-0452/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, László Tőkés, Sergio Paolo Francesco Silvestris ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu – dėl Rohinjų musulmonų persekiojimo Birmoje (B7-0453/2012);

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Emilie Turunen ir Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Rohinjų musulmonų persekiojimo Birmoje (B7-0454/2012);

- Marietje Schaake, Graham Watson, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Fiona Hall, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Anneli Jäätteenmäki ir Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu – dėl Rohinjų musulmonų persekiojimo Birmoje (B7-0455/2012).

III.   Azerbaidžanas: Ramilo Safarovo atvejis

- Charles Tannock ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu – Azerbaidžanas: Ramilo Safarovo atvejis (B7-0428/2012);

- Véronique De Keyser, Edit Herczog, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Csaba Sándor Tabajdi ir Kinga Göncz S&D frakcijos varduAzerbaidžanas: Ramilo Safarovo atvejis (B7-0429/2012);

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu –Azerbaidžanas: Ramilo Safarovo atvejis (B7-0432/2012);

- György Schöpflin, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Zuzana Roithová, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor ir László Tőkés PPE frakcijos vardu – Azerbaidžanas: Ramilo Safarovo atvejis (B7-0441/2012);

- Ulrike Lunacek, Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Franziska Keller, Isabelle Durant ir Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE frakcijos vardu –Azerbaidžanas: Ramilo Safarovo atvejis (B7-0442/2012);

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Graham Watson, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland ir Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu – Azerbaidžanas: Ramilo Safarovo atvejis (B7-0444/2012).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnį.


4. Sieros kiekis jūriniame kure ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl sieros kiekio jūriniame kure iš dalies keičiama Direktyva 1999/32/EB [COM(2011)0439 - C7-0199/2011- 2011/0190(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Satu Hassi (A7-0038/2012)

Satu Hassi pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Janez Potočnik (Komisijos narys).

Kalbėjo: Vilja Savisaar-Toomast (TRAN komiteto nuomonės referentas), Christofer Fjellner PPE frakcijos vardu, Marita Ulvskog S&D frakcijos vardu, Holger Krahmer ALDE frakcijos vardu, Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu, Sampo Terho EFD frakcijos vardu, Sabine Wils GUE/NGL frakcijos vardu, Jacqueline Foster ECR frakcijos vardu, Richard Seeber, Janusz Władysław Zemke, Bas Eickhout, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Bendt Bendtsen pateiktą klausimą, ir Liisa Jaakonsaari.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Peter van Dalen, Agnès Le Brun, Karin Kadenbach, Werner Kuhn, Riikka Manner, Diane Dodds, Georgios Koumoutsakos, Silvia-Adriana Ţicău, Pilar Ayuso, Bogusław Sonik ir Matthias Groote.

Kalbėjo: Janez Potočnik ir Satu Hassi.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 10.12 protokolo 11.9.2012.


5. Energijos vartojimo efektyvumas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB [COM(2011)0370 - C7-0168/2011- 2011/0172(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Claude Turmes (A7-0265/2012)

Claude Turmes pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: Peter Liese (ENVI komiteto nuomonės referentas), Edite Estrela (FEMM komiteto nuomonės referentė), Markus Pieper PPE frakcijos vardu, Britta Thomsen S&D frakcijos vardu, Fiona Hall ALDE frakcijos vardu, Satu Hassi Verts/ALE frakcijos vardu, Vicky Ford ECR frakcijos vardu, Juozas Imbrasas EFD frakcijos vardu, Miloslav Ransdorf GUE/NGL frakcijos vardu, Francisco Sosa Wagner, nepriklausomas Parlamento narys, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Bas Eickhout, Konrad Szymański, Niki Tzavela, Marisa Matias, Auke Zijlstra, Richard Seeber, Pavel Poc, Evžen Tošenovský, Alejo Vidal-Quadras, Marita Ulvskog, Herbert Reul, Matthias Groote, Bendt Bendtsen ir Amalia Sartori.

PIRMININKAVO: Anni PODIMATA
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Silvia-Adriana Ţicău, Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Romana Jordan ir Inês Cristina Zuber.

Kalbėjo: Claude Turmes, Günther Oettinger ir Claude Turmes.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 10.3 protokolo 11.9.2012.


6. Klausimų Komisijai valanda

Energetikos acquis įgyvendinimo padėtis (3-asis dokumentų rinkinys)

Günther Oettinger (Komisijos narys) ir Joaquín Almunia (Komisijos pirmininko pavaduotojas)

Kalbėjo Rareş-Lucian Niculescu dėl klausimų valandai skirto laiko trukmės.

Günther Oettinger ir Joaquín Almunia atsakė į klausimus, kuriuos pateikė šie Parlamento nariai: Romana Jordan, Monika Flašíková Beňová, Graham Watson, Teresa Riera Madurell, Claude Turmes, Bendt Bendtsen, Silvia-Adriana Ţicău, Konrad Szymański, Jaroslav Paška, Bruno Gollnisch, Zigmantas Balčytis, Jolanta Emilia Hibner ir António Fernando Correia de Campos.

Klausimų Komisijai valanda baigta.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Pirmininkas pranešė, kad išlaisvinti du Etiopijoje kalinti Švedijos žurnalistai Martin Schibbye ir Johan Persson.

Kalbėjo Anna Maria Corazza Bildt.


7. Parlamento sudėtis

Kompetentingos Čekijos valdžios institucijos pranešė apie Vojtěch Mynář, kuris pakeis Jiří Havel, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2012 m. liepos 23 d..

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Vojtěch Mynář įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jis eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


8. Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą

Viktor Uspaskich pateikė prašymą ginti jo imunitetą ir privilegijas vykstant bylos nagrinėjimui Vilniaus apygardos teisme.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 3 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


9. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos S&D frakcijos prašymus dėl paskyrimų:

AFET komitetas: Sophocles Sophocleous

SEDE pakomitetis: Sophocles Sophocleous

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.

°
° ° °

Kalbėjo Lucas Hartong 2001 m. rugsėjo 11 d. įvykių Jungtinėse Valstijose minėjimo proga.

Parlamentas pagerbė tylos minute.


10. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


10.1. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Danijos paraiška „EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard“ (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Danijos paraiška „EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard“) [COM(2012)0272 - C7-0131/2012- 2012/2110(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Bendt Bendtsen (A7-0232/2012)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0304)


10.2. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Ispanijos paraiška „EGF/2011/017 ES/Aragón, statyba“ (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Ispanijos paraiška „EGF/2011/017 ES/Aragón, statyba“) [COM(2012)0290 - C7-0150/2012- 2012/2121(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0233/2012)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0305)


10.3. Energijos vartojimo efektyvumas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB [COM(2011)0370 - C7-0168/2011- 2011/0172(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Claude Turmes (A7-0265/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0306)


10.4. Europos Parlamento nario Jaroslawo Leszeko Wałęsos imuniteto atšaukimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Jarosławo Leszeko Wałęsos imunitetą [2012/2112(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Cecilia Wikström (A7-0230/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0307)


10.5. Prašymas atšaukti Parlamento narės Birgit Collin-Langen imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Birgit Collin-Langen imunitetą [2012/2128(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Francesco Enrico Speroni (A7-0229/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0308)


10.6. Tariamas CŽV vykdytas kalinių gabenimas ir neteisėtas kalinimas Europos šalyse (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl tariamo CŽV vykdyto kalinių gabenimo ir neteisėto kalinimo Europos šalyse. Tolesni veiksmai po EP Laikinojo komiteto tariamam CŽV vykdytam kalinių gabenimui ir neteisėtam kalinimui Europos šalyse tirti ataskaitos [2012/2033(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Hélène Flautre (A7-0266/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0309)


10.7. Didesnis ES valstybių narių solidarumas prieglobsčio srityje (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl didesnio ES valstybių narių solidarumo prieglobsčio srityje [2012/2032(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0248/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0310)


10.8. Europos standartizacija ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/105/EB ir 2009/23/EB [COM(2011)0315 - C7-0150/2011- 2011/0150(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Lara Comi (A7-0069/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2012)0311)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0311)

Kalbėjo:

Lara Comi (pranešėja).


10.9. Galvijų elektroninis identifikavimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl galvijų elektroninio identifikavimo ir dėl savanoriško jautienos ženklinimo nuostatų panaikinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000 [COM(2012)0162 - C7-0114/2012- 2011/0229(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Sophie Auconie (A7-0199/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2012)0312)

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalimi Sophie Auconie (pranešėja) pasiūlė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto.

Elektroniniu balsavimu (397 balsai už, 269 – prieš, 10 susilaikė) Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui. Taigi klausimas laikomas parduotu atsakingam komitetui, kad šis jį iš naujo svarstytų.


10.10. Farmakologinis budrumas (Direktyvos 2001/83/EB dalinis keitimas) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl farmakologinio budrumo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB [COM(2012)0052 - C7-0033/2012- 2012/0025(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Linda McAvan (A7-0165/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2012)0313)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0313)


10.11. Farmakologinis budrumas (Reglamento (EB) Nr. 726/2004 dalinis keitimas) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl farmakologinio budrumo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 726/2004 [COM(2012)0051 - C7-0034/2012- 2012/0023(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Linda McAvan (A7-0164/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2012)0314)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0314)


10.12. Sieros kiekis jūriniame kure ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl sieros kiekio jūriniame kure iš dalies keičiama Direktyva 1999/32/EB [COM(2011)0439 - C7-0199/2011- 2011/0190(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Satu Hassi (A7-0038/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2012)0315)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0315)


10.13. Bendrosios išmokos schema ir parama vynmedžių augintojams ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 nuostatos, susijusios su bendrosios išmokos schema ir parama vynmedžių augintojams [COM(2011)0631 - C7-0338/2011- 2011/0285(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Herbert Dorfmann (A7-0203/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2012)0316)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0316)


10.14. Administracinis bendradarbiavimas per Vidaus rinkos informacijos sistemą ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą („VRI reglamentas“) [COM(2011)0522 - C7-0225/2011- 2011/0226(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Adam Bielan (A7-0068/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2012)0317)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0317)


10.15. Bendra apmokestinimo sistema, taikoma palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimams * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros apmokestinimo sistemos, taikomos palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimams tarp skirtingų valstybių narių asocijuotų bendrovių (nauja redakcija) [COM(2011)0714 - C7-0516/2011- 2011/0314(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0227/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2012)0318)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0318)


10.16. Komisijos 2013 m. darbo programos parengimas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012/rev ir B7-0350/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0345/2012

Atmesta

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0346/2012

(keičiama B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012 ir B7-0350/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

- József Szájer PPE frakcijos vardu;

- Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu;

- Andrew Duff ALDE frakcijos vardu;

- Emilie Turunen Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0319)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0349/2012/rev anuliuotas.)


10.17. Savanoriška ir neatlyginama audinių ir ląstelių donorystė (balsavimas)

Pranešimas dėl savanoriškos ir neatlyginamos audinių ir ląstelių donorystės [2011/2193(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0320)

Kalbėjo:

Peter Liese, ji paprašė, kad dėl 43 dalies ir dėl galutinio balsavimo būtų balsuojama vardiniu būdu (taip ir buvo padaryta).


10.18. Moterų vaidmuo ekologiškoje ekonomikoje (balsavimas)

Pranešimas dėl moterų vaidmens ekologiškoje ekonomikoje [2012/2035(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjas: Mikael Gustafsson (A7-0235/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0321)


10.19. Moterų darbo sąlygos paslaugų sektoriuje (balsavimas)

Pranešimas dėl moterų darbo sąlygų paslaugų sektoriuje [2012/2046(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Iratxe García Pérez (A7-0246/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0322)


10.20. Švietimas, mokymas ir strategija „Europa 2020“ (balsavimas)

Pranešimas dėl švietimo, mokymo ir strategijos „Europa 2020“ [2012/2045(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Mary Honeyball (A7-0247/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0323)


10.21. Audiovizualinių kūrinių platinimas internetu ES (balsavimas)

Pranešimas dėl audiovizualinių kūrinių platinimo internetu Europos Sąjungoje [2011/2313(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Jean-Marie Cavada (A7-0262/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0324)


11. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Claude Turmes - A7-0265/2012

Andrea Zanoni, Raffaele Baldassarre, Markus Pieper, Salvatore Iacolino, Francesco De Angelis, Peter Jahr, Mario Pirillo, Eija-Riitta Korhola, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu, Daniel Hannan, Syed Kamall ir Charles Tannock

Pranešimas: Hélène Flautre - A7-0266/2012

Iva Zanicchi, Mitro Repo, Norica Nicolai ir Krisztina Morvai

Pranešimas: Kyriacos Triantaphyllides - A7-0248/2012

Iva Zanicchi, Raffaele Baldassarre, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Hannan, Syed Kamall ir Monica Luisa Macovei

Pranešimas: Lara Comi - A7-0069/2012

Iva Zanicchi, Raffaele Baldassarre, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Daniel Hannan ir Syed Kamall

Pranešimas: Sophie Auconie - A7-0199/2012

Iva Zanicchi, Cristiana Muscardini, Daniel Hannan ir Elena Băsescu

Pranešimas: Linda McAvan - A7-0165/2012

Adam Bielan, Paolo Bartolozzi ir Anna Záborská

Pranešimas: Linda McAvan - A7-0164/2012

Charles Tannock

Pranešimas: Satu Hassi - A7-0038/2012

Marek Józef Gróbarczyk, Andrea Zanoni, Oreste Rossi, Jan Kozłowski, Charles Tannock, Mitro Repo, Hannu Takkula ir Elena Băsescu

Komisijos 2013 m. darbo programos parengimas - RC-B7-0346/2012

Norica Nicolai

Pranešimas: Marina Yannakoudakis - A7-0223/2012

Rebecca Taylor ALDE frakcijos vardu, Erminia Mazzoni, Charles Tannock ir Norica Nicolai

Pranešimas: Mikael Gustafsson - A7-0235/2012

Norica Nicolai, Elena Băsescu, Andrea Češková ir Marina Yannakoudakis

Pranešimas: Iratxe García Pérez - A7-0246/2012

Erminia Mazzoni, Norica Nicolai, Paul Murphy ir Marina Yannakoudakis.


12. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.05 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

13. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Piotr Borys informavo, kad dėl techninių priežasčių jis negalėjo dalyvauti 2012 m. rugsėjo 10 d. posėdyje.

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


14. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (pateikimas)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis):

- (O-000151/2012), kurį pateikė Sharon Bowles ECON komiteto vardu Komisijai: Pasiūlymai dėl Europos bankininkystės sąjungos (EBS) (B7-0360/2012);

- (O-000152/2012), kurį pateikė Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, João Ferreira ir Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu Komisijai: Dabartinis cukraus sektoriaus valdymas (B7-0361/2012).


15. Taryba pristato savo poziciją dėl bendrojo biudžeto projekto. 2013 finansiniai metai (diskusijos)

Taryba pristato savo poziciją dėl bendrojo biudžeto projekto. 2013 finansiniai metai

Andreas Mavroyiannis (einantis Tarybos pirmininko pareigas) pristato Tarybos poziciją dėl bendrojo biudžeto projekto. 2013 finansiniai metai.

Kalbėjo Janusz Lewandowski (Komisijos narys).

Kalbėjo: Salvador Garriga Polledo BUDG komiteto vardu, Giovanni La Via, pranešėjas biudžeto klausimais ir Derek Vaughan, pranešėjas biudžeto klausimais.

Kalbėjo: Janusz Lewandowski ir Andreas Mavroyiannis.

Diskusijos baigtos.


16. Bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) pagrindiniai aspektai ir esminiai pasirinkimo klausimai (ES sutarties 36 straipsnis) - Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) pagrindiniai aspektai ir esminiai pasirinkimo klausimai (ES sutarties 36 straipsnis)

Pranešimas dėl Tarybos metinio pranešimo Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos [2012/2050(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Elmar Brok (A7-0252/2012)

Elmar Brok pristatė savo pranešimą.

Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Isabelle DURANT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Nadezhda Neynsky (BUDG komiteto nuomonės referentė), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu, Ioan Mircea Paşcu S&D frakcijos vardu, Andrew Duff ALDE frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę William (The Earl of) Dartmouth pateiktą klausimą, Franziska Katharina Brantner Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Nikolaos Salavrakos EFD frakcijos vardu, Willy Meyer GUE/NGL frakcijos vardu, Nicole Sinclaire , nepriklausoma Parlamento narė, Michael Gahler, Ana Gomes, ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Louis Michel pateiktą klausimą, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Paweł Robert Kowal, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Arnaud Danjean, Roberto Gualtieri, Geoffrey Van Orden, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Reinhard Bütikofer pateiktą klausimą, Andreas Mölzer, Mario Mauro, Richard Howitt, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan ir Krzysztof Lisek.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Kristiina Ojuland, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Franz Obermayr ir Sophocles Sophocleous.

Kalbėjo: Catherine Ashton ir Elmar Brok.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.8 protokolo 12.9.2012.


17. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šį S&D frakcijos prašymą dėl paskyrimo:

Delegacija ES ir Moldovos parlamentinio bendradarbiavimo komitete: Sophocles Sophocleous

Šis paskyrimas bus laikomas įvykusiu, jeigu nuo šio momento iki tol, kol bus patvirtintas posėdžio protokolas, niekas nepateiks protesto.


18. Padėtis Sirijoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Sirijoje

Pirmininkas pasveikino galerijoje sėdinčius Sirijos atstovus Rami Al Jarrah ir Deiaa Aldeen Doghmouchą ir Libano politinį vadovą Ahmedą El-Hariri.

Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu ir Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Véronique De Keyser ir Bernd Posselt pateiktus klausimus), Rui Tavares Verts/ALE frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, Willy Meyer GUE/NGL frakcijos vardu, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Marietje Schaake (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Rui Tavares pateiktą klausimą), Marisa Matias, Mário David, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Maria Eleni Koppa ir Andrzej Grzyb.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sophocles Sophocleous, Ivo Vajgl, Sajjad Karim, Nikolaos Salavrakos, Andreas Mölzer, Pier Antonio Panzeri, Charalampos Angourakis ir Andrew Henry William Brons.

Kalbėjo Catherine Ashton.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 11.15 protokolo 13.9.2012.


19. Teisingumo naudojimas Rusijoje politiniais tikslais (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Teisingumo naudojimas Rusijoje politiniais tikslais

Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Ria Oomen-Ruijten PPE frakcijos vardu, Libor Rouček S&D frakcijos vardu, Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu, Werner Schulz Verts/ALE frakcijos vardu, Marek Henryk Migalski ECR frakcijos vardu, Jacek Olgierd Kurski EFD frakcijos vardu, Vladimír Remek GUE/NGL frakcijos vardu, Jacek Protasiewicz, Knut Fleckenstein, Bernd Posselt (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Knut Fleckenstein pateiktą klausimą) ir Boris Zala.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tunne Kelam ir Paul Murphy.

Kalbėjo Catherine Ashton.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 11.16 protokolo 13.9.2012.

PIRMININKAVO: Jacek PROTASIEWICZ
Pirmininko pavaduotojas


20. Priemonių, susijusiių su valstybėmis, kurios leidžia vykdyti netausią žvejybą, taikymas siekiant išsaugoti žuvų išteklius ***I - Bendras žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimas ***I - Žuvų išteklių apsauga ir tausojantis naudojimas - Bendros žuvininkystės politikos reforma (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl priemonių, susijusių su valstybėmis, kurios leidžia vykdyti netausią žvejybą, taikymo siekiant išsaugoti žuvų išteklius [COM(2011)0888 - C7-0508/2011- 2011/0434(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Pat the Cope Gallagher (A7-0146/2012)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo [COM(2011)0416 - C7-0197/2011- 2011/0194(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Struan Stevenson (A7-0217/2012)

Pranešimas dėl ataskaitų teikimo įpareigojimų pagal Reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką [2011/2291(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Carl Haglund (A7-0225/2012)

Pranešimas dėl bendros žuvininkystės politikos reformos. Bendrasis komunikatas [2011/2290(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Nikolaos Salavrakos (A7-0253/2012)

Pat the Cope Gallagher (pranešėjas), Nils Torvalds (pakeitęs Carl Haglund, pranešėjas), Struan Stevenson (pranešėjas) ir Nikolaos Salavrakos (pranešėjas) pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Andreas Mavroyiannis (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Maria Damanaki (Komisijos narė).

Kalbėjo: Philippe Boulland (DEVE komiteto nuomonės referentas), Isabella Lövin (DEVE komiteto nuomonės referentė, ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę João Ferreira pateiktą klausimą, João Ferreira (ENVI komiteto nuomonės referentas), jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę William (The Earl of) Dartmouth pateiktą klausimą, Nuno Teixeira (REGI komiteto nuomonės referentas), Carmen Fraga Estévez PPE frakcijos vardu, Ole Christensen S&D frakcijos vardu, Chris Davies ALDE frakcijos vardu, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu, Marek Józef Gróbarczyk ECR frakcijos vardu, Derek Roland Clark EFD frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Chris Davies pateiktą klausimą, Jean-Marie Le Pen, Dolores García-Hierro Caraballo, Ian Hudghton, Anna Rosbach, Diane Dodds, Gabriel Mato Adrover, Mario Pirillo, Maria do Céu Patrão Neves, Iliana Malinova Iotova ir Kriton Arsenis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jarosław Leszek Wałęsa, Luís Paulo Alves, Gesine Meissner, Ana Miranda, Peter van Dalen ir Bastiaan Belder.

Kalbėjo: Maria Damanaki, Andreas Mavroyiannis, Pat the Cope Gallagher, Struan Stevenson, Nils Torvalds ir Nikolaos Salavrakos.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.6 protokolo 12.9.2012, punktas 7.7 protokolo 12.9.2012, punktas 7.9 protokolo 12.9.2012 ir punktas 7.10 protokolo 12.9.2012.

(Posėdis sustabdytas 20.30 val. ir atnaujintas 21.00 val.)


PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

21. Būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai [COM(2011)0275 - C7-0127/2011- 2011/0129(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjai: Antonyia Parvanova ir Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0244/2012)

Antonyia Parvanova ir Teresa Jiménez-Becerril Barrio pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Tadeusz Zwiefka (JURI komiteto nuomonės referentas), Simon Busuttil PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Mikael Gustafsson GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Diane Dodds, Licia Ronzulli, Sylvie Guillaume, Izaskun Bilbao Barandica, Raül Romeva i Rueda, Andrea Češková, Krisztina Morvai, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Nicole Kiil-Nielsen, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Alyn Smith, Kinga Gál (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Krisztina Morvai pateiktą klausimą) ir Silvia Costa.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Roberta Angelilli, Marina Yannakoudakis, Jaroslav Paška ir Elena Băsescu.

Kalbėjo: Viviane Reding, Antonyia Parvanova ir Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.1 protokolo 12.9.2012.


22. Dabartinis cukraus sektoriaus valdymas (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000114/2012), kurį pateikė James Nicholson ir Marina Yannakoudakis ECR vardu Komisijai: Dabartinis cukraus sektoriaus valdymas (B7-0353/2012);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000116/2012), kurį pateikė George Lyon, Britta Reimers, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells ir Marielle de Sarnez ALDE frakcijos vardu Komisijai: Dabartinis cukraus sektoriaus valdymas (B7-0354/2012);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000143/2012), kurį pateikė Luis Manuel Capoulas Santos S&D vardu Komisijai: Dabartinis cukraus sektoriaus valdymas (B7-0359/2012);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000152/2012), kurį pateikė Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, João Ferreira ir Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu Komisijai: Dabartinis cukraus sektoriaus valdymas (B7-0361/2012)

Marina Yannakoudakis ir George Lyon pateikė klausimus B7-0353/2012 ir B7-0354/2012.

Kalbėjo: Claude Moraes, Marc Tarabella ir Maria do Céu Patrão Neves (ji pakėlusi mėlynąją kortelę pateikė klausimus Marina Yannakoudakis, kuri į juos atsakė).

Luis Manuel Capoulas Santos ir Alfreds Rubiks pateikė klausimus B7-0359/2012 ir B7-0361/2012.

Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Albert Deß PPE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Sarah Ludford pateiktą klausimą), Marc Tarabella S&D frakcijos vardu, Britta Reimers ALDE frakcijos vardu, James Nicholson ECR frakcijos vardu, John Stuart Agnew EFD frakcijos vardu, Marina Yannakoudakis, (ji pakėlusi mėlynąją kortelę pateikė klausimą James Nicholson, kuris į jį atsakė), João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Dimitar Stoyanov (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Michel Dantin pateiktą klausimą), Michel Dantin, Sarah Ludford, Jacek Włosowicz, Younous Omarjee ir Rareş-Lucian Niculescu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Peter Jahr, Jaroslav Paška ir Elena Băsescu (ji atsisakė atsakyti į pakėlus mėlynąją kortelę Maria do Céu Patrão Neves pateiktą klausimą).

Kalbėjo Viviane Reding.

Diskusijos baigtos.


23. Gauti dokumentai

Gauti šie Tarybos ir Komisijos dokumentai:

- Specialioji ataskaita Nr. 9/2012 (2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas) „Ekologinių produktų gamybai, perdirbimui, paskirstymui ir importui taikomos kontrolės sistemos auditas“ (N7-0081/2012 - C7-0174/2012 - 2012/2140(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

AGRI, ENVI, INTA, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo nuostatos, susijusios su depozitoriumo funkcijomis, atlyginimų politika ir sankcijomis (COM(2012)0350 - C7-0178/2012 – 2012/0168(COD))

Pagal SESV 282 straipsnio nuostatas Pirmininkas konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų (COM(2012)0352 - C7-0179/2012 - 2012/0169(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

Pagal SESV 282 straipsnio nuostatas Pirmininkas konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI, LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl draudimo tarpininkavimo (nauja redakcija) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI, IMCO

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Brazilijos Federacinės Respublikos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo galiojimo pratęsimo (10475/2012 - C7-0181/2012 - 2012/0059(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija, sudarymo (16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

DEVE, INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

CULT, ITRE, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr.443/2009 ir nustatomi būdai, kaip pasiekti tikslą iki 2020m. sumažinti naujų keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekį (COM(2012)0393 - C7-0184/2012 - 2012/0190(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

IMCO, TRAN, ITRE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 510/2011 ir nustatomi būdai, kaip pasiekti tikslą iki 2020 m. sumažinti naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (COM(2012)0394 - C7-0185/2012 - 2012/0191(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

IMCO, TRAN, ITRE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuriuo panaikinama Direktyva 2009/40/EB (COM(2012)0380 - C7-0186/2012 - 2012/0184(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

ENVI, ITRE, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų (COM(2012)0381 - C7-0187/2012 - 2012/0185(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungoje važinėjančių komercinių transporto priemonių techninio patikrinimo kelyje, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/30/EB (COM(2012)0382 - C7-0188/2012 - 2012/0186(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

ENVI, ITRE, IMCO

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo (10209/2012 - C7-0189/2012 - 2010/0310(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

DEVE, INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006m. gegužės 17d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28punktą (Nyderlandų paraiška „EGF/2011/009NL/Gelderland, statyba 41“) (COM(2012)0395 - C7-0190/2012 - 2012/2154(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006m. gegužės 17d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28punktą (Švedijos paraiška „EGF/2011/015SE/AstraZeneca“) (COM(2012)0396 - C7-0191/2012 - 2012/2155(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamosios teisės priemonių kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu (COM(2012)0363 - C7-0192/2012 – 2012/0193(COD))

Pagal SESV 336 straipsnio nuostatas Pirmininkas konsultuosis su Audito Rūmais.

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

JURI, ECON, LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Rytų ir Pietų Afrikos valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių laikinojo susitarimo, nustatančio ekonominės partnerystės susitarimo pagrindą, sudarymo (11699/2012 - C7-0193/2012 - 2008/0251(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

DEVE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/20/EB (COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, IMCO

- Tarybos rekomendacija dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimo (Yves MERSCH, LU) (N7-0084/2012 - C7-0195/2012 - 2012/0806(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos specialios giliavandenių žuvų išteklių žvejybos šiaurės rytų Atlante sąlygos bei žvejybos šiaurės rytų Atlanto tarptautiniuose vandenyse nuostatos ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr.2347/2002 (COM(2012)0371 - C7-0196/2012 - 2012/0179(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (Nauja redakcija) (COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomi Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020–2033m. (COM(2012)0407 - C7-0198/2012 - 2012/0199(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo, sudarymo (12282/2012 - C7-0200/2012 - 2012/0138(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Moldovos Respublikos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Moldovos Respublikos susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo, sudarymo (12012/2012 - C7-0201/2012 - 2012/0140(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr.1100/2007, nustatantis priemones europinių ungurių ištekliams atkurti (COM(2012)0413 - C7-0202/2012 - 2012/0201(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, siekiant paaiškinti nuostatas dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcionuose terminų (COM(2012)0416 - C7-0203/2012 - 2012/0202(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006m. gegužės 17d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28punktą (Airijos paraiška „EGF/2012/001IE/Talk Talk“) (COM(2012)0423 - C7-0204/2012 - 2012/2157(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės, protokolo dėl pramonės produktų atitikties vertinimo ir pripažinimo (AVP) sudarymo (12428/2012 - C7-0205/2012 - 2009/0155(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AFET, ITRE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimo pasikeičiant laiškais, susijusio su iš Rusijos Federacijos į Europos Sąjungą eksportuojamai medienai taikomų tarifinių kvotų administravimu, ir Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės protokolo dėl techninių sąlygų pagal tą susitarimą sudarymo (16775/1/2011 - C7-0206/2012 - 2011/0322(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AGRI

- Pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamųjų sankcijų už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir už manipuliavimą rinka (teikiama pagal SESV 293 straipsnio 2 dalį) (COM(2012)0420 - C7-0207/2012 - 2011/0297(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI, LIBE

- Pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) (teikiama pagal SESV 293 straipsnio 2 dalį) (COM(2012)0421 - C7-0208/2012 - 2011/0295(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

ENVI, BUDG, JURI, LIBE

- Specialioji ataskaita Nr. 10/2012 (2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas) „Darbuotojų tobulinimo veiksmingumas Europos Komisijoje“ (N7-0085/2012 - C7-0209/2012 - 2012/2158(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

EMPL

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Pagalbos maisto srityje konvencijos sudarymo Europos Sąjungos vardu (12267/2012 - C7-0210/2012 - 2012/0183(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

DEVE

nuomonė :

AFET, AGRI, BUDG, INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti (COM(2012)0432 - C7-0211/2012 - 2012/0208(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Pasiūlymas perkelti DEC 24/2012 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0086/2012 - C7-0212/2012 - 2012/2159(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 812/2004, nustatantis priemones dėl atsitiktinio banginių šeimos gyvūnų sugavimo žūklės rajonuose ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr.88/98 (COM(2012)0447 - C7-0213/2012 - 2012/0216(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006m. gegužės 17d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28punktą (Ispanijos paraiška „EGF/2011/019 ES/Galicia Metal“) (COM(2012)0451 - C7-0214/2012 - 2012/2160(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, ITRE, INTA, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarifinių kvotų, taikomų iš Rusijos Federacijos į Europos Sąjungą eksportuojamai medienai, skyrimo (COM(2012)0449 - C7-0215/2012 - 2012/0217(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AGRI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Kroatijos stojimo nustatomos specialios laikinosios Europos Sąjungos pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų įdarbinimo priemonės (COM(2012)0377 - C7-0216/2012 – 2012/0224(COD))

Pagal SESV 336 straipsnio nuostatas Pirmininkas konsultuosis su Audito Rūmais ir Teisingumo Teismu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

BUDG, CONT

- Pasiūlymas perkelti DEC 15/2012 asignavimus - III skirsnis - Komisija (N7-0087/2012 - C7-0217/2012 - 2012/2161(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 17/2012 asignavimus - III skirsnis - Komisija (N7-0088/2012 - C7-0218/2012 - 2012/2162(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 20/2012 asignavimus - III skirsnis - Komisija (N7-0089/2012 - C7-0219/2012 - 2012/2163(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006m. gegužės 17d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28punktą (Nyderlandų paraiška „EGF/2011/021 NL/Zalco“) (COM(2012)0450 - C7-0220/2012 - 2012/2164(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, ITRE, INTA, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Prancūzijos paraiška „EGF/2010/015 FR/Peugeot“) (COM(2012)0461 - C7-0222/2012 - 2012/2165(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, ITRE, INTA, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikrų techninių ir kontrolės priemonių Skagerako sąsiauryje, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr.850/98 ir Reglamentas (EB) Nr.1342/2008 (COM(2012)0471 - C7-0234/2012 - 2012/0232(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas perkelti DEC25 /2012 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0090/2012 - C7-0237/2012 - 2012/2178(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 16/2012 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0091/2012 - C7-0238/2012 - 2012/2179(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 22/2012 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0092/2012 - C7-0239/2012 - 2012/2180(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC23/2012 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0093/2012 - C7-0240/2012 - 2012/2181(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020m. Europos Sąjungos muitinių veiksmų programa („Muitinė 2020“) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 624/2007/EB (COM(2012)0464 - C7-0241/2012 - 2011/0341A(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

BUDG, ECON

- Pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020m. Europos Sąjungos mokesčių srities veiksmų programa („Fiscalis 2020“) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1482/2007/EB (COM(2012)0465 - C7-0242/2012 - 2011/0341B(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

BUDG, IMCO

- Pasiūlymas perkelti DEC 26/2012 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0094/2012 - C7-0243/2012 - 2012/2182(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos ir taip nustatomas kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčiu greitojo reagavimo mechanizmas (COM(2012)0428 - C7-0260/2012 - 2012/0205(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI, CONT


24. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, OJME 493.542).


25. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.10 val.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Stebėtojai

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Teisinė informacija - Privatumo politika