Indekss 
Protokols
PDF 282kWORD 319k
Otrdiena, 2012. gada 11. septembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Parlamenta sastāvs
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 4.Sēra saturs kuģu degvielā ***I (debates)
 5.Energoefektivitāte ***I (debates)
 6.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 7.Parlamenta sastāvs
 8.Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti
 9.Komiteju un delegāciju sastāvs
 10.Balsošanas laiks
  10.1.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Dānijas pieteikums EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  10.2.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — EGF/2011/017 ES/Aragon (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  10.3.Energoefektivitāte ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  10.4.Jaroslaw Leszek Walesa imunitātes atcelšana (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  10.5.Birgit Collin-Langen imunitātes atcelšana (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  10.6.Iespējamā CIP gūstekņu nogādāšana un nelikumīga turēšana apcietinājumā Eiropas valstīs (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  10.7.Stiprināta ES iekšējā solidaritāte patvēruma jomā (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  10.8.Eiropas līmeņa standartizācija ***I (balsošana)
  10.9.Liellopu elektroniskā identifikācija ***I (balsošana)
  10.10.Farmakovigilance (grozījumu izdarīšana Direktīvā 2001/83/EK) ***I (balsošana)
  10.11.Farmakovigilance (grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 726/2004) ***I (balsošana)
  10.12.Sēra saturs kuģu degvielā ***I (balsošana)
  10.13.Vienotā maksājuma shēma un atbalsts vīnogulāju audzētājiem ***I (balsošana)
  10.14.Administratīvā sadarbība, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu ***I (balsošana)
  10.15.Kopīga nodokļu sistēma, ko piemēro procentu un honorāru maksājumiem * (balsošana)
  10.16.Komisijas darba programmas izstrāde 2013. gadam (balsošana)
  10.17.Brīvprātīgi un bez atlīdzības veikta audu un šūnu ziedošana (balsošana)
  10.18.Sieviešu loma videi draudzīgā ekonomikā (balsošana)
  10.19.Sieviešu nodarbinātības apstākļi pakalpojumu nozarē (balsošana)
  10.20.Izglītība un apmācība, un stratēģija „Eiropa 2020” (balsošana)
  10.21.Audiovizuālo darbu izplatīšana tiešsaistē Eiropas Savienībā (balsošana)
 11.Balsojuma skaidrojumi
 12.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 14.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 15.Padomes izklāsts par tās nostāju attiecībā uz 2013. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (debates)
 16.Kopējās ārpolitikas un drošības politikas un kopējās drošības un aizsardzības politikas galvenie aspekti un pamatvirzieni (LES 36. pants) - Padomes ikgadējais ziņojums Eiropas Parlamentam par kopējo ārpolitiku un drošības politiku (debates)
 17.Komiteju un delegāciju sastāvs
 18.Stāvoklis Sīrijā (debates)
 19.Tiesu sistēmas izmantošana politiskiem mērķiem Krievijā (debates)
 20.Pasākumi zivju krājumu saglabāšanas jomā attiecībā uz valstīm, kuras atļauj neilgtspējīgu zveju ***I - Zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgā organizācija ***I - Zivsaimniecības resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana - Kopējās zivsaimniecības politikas reforma (debates)
 21.Noziegumos cietušo personu tiesību, atbalsta un aizsardzības minimuma standarti ***I (debates)
 22.Cukura nozares pašreizējā pārvaldība (debates)
 23.Dokumentu iesniegšana
 24.Nākamās sēdes darba kārtība
 25.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Oldřich VLASÁK
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


2. Parlamenta sastāvs

Ņemot vērā Jiří Havel nāvi, Parlaments saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. punktu paziņoja, ka šī deputāta vieta ir atbrīvojusies, sākot ar 2012. gada 9. jūliju, un par to informēja attiecīgo dalībvalsti.


3. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 122. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūcijas priekšlikumiem.

I.   Dienvidāfrika — streikojošo kalnraču nogalināšana

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari un Mitro Repo S&D grupas vārdā – par Dienvidāfriku — streikojošo kalnraču nogalināšana (B7-0443/2012).

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen un Catherine Grèze Verts/ALE grupas vārdā – par Dienvidāfriku — streikojošo kalnraču nogalināšana (B7-0445/2012).

- Marie-Christine Vergiat, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric un Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā – par Dienvidāfriku — streikojošo kalnraču nogalināšana (B7-0446/2012).

- Charles Tannock un Giles Chichester ECR grupas vārdā – par Dienvidāfriku — streikojošo kalnraču nogalināšana (B7-0447/2012).

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bernd Posselt, Sabine Verheyen, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Philippe Boulland, Giovanni La Via, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris un Alf Svensson PPE grupas vārdā – par Dienvidāfriku — streikojošo kalnraču nogalināšana (B7-0448/2012).

- Charles Goerens, Morten Løkkegaard, Louis Michel, Robert Rochefort, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin un Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā – par Dienvidāfriku — streikojošo kalnraču nogalināšana (B7-0450/2012).

II.   Rohingya tautības musulmaņu vajāšana Mjanmā

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā – par Rohingya tautības musulmaņu vajāšanu Mjanmā (B7-0426/2012).

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marc Tarabella un Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā – par Rohingya tautības musulmaņu vajāšanu Mjanmā (B7-0449/2012).

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā – par Rohingya tautības musulmaņu vajāšanu Mjanmā (B7-0452/2012).

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, László Tőkés, Sergio Paolo Francesco Silvestris un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā – par Rohingya tautības musulmaņu vajāšanu Mjanmā (B7-0453/2012).

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Emilie Turunen un Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE grupas vārdā – par Rohingya tautības musulmaņu vajāšanu Mjanmā (B7-0454/2012).

- Marietje Schaake, Graham Watson, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Fiona Hall, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Anneli Jäätteenmäki un Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā – par Rohingya tautības musulmaņu vajāšanu Mjanmā (B7-0455/2012).

III.   Azerbaidžāna — Ramil Safarov lieta

- Charles Tannock un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā – par Azerbaidžānu — Ramil Safarov lieta (B7-0428/2012).

- Véronique De Keyser, Edit Herczog, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Csaba Sándor Tabajdi un Kinga Göncz S&D grupas vārdā – par Azerbaidžānu — Ramil Safarov lieta (B7-0429/2012).

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā – par Azerbaidžānu — Ramil Safarov lieta (B7-0432/2012).

- György Schöpflin, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Zuzana Roithová, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor un László Tőkés PPE grupas vārdā – par Azerbaidžānu — Ramil Safarov lieta (B7-0441/2012).

- Ulrike Lunacek, Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Franziska Keller, Isabelle Durant un Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE grupas vārdā – par Azerbaidžānu — Ramil Safarov lieta (B7-0442/2012).

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Graham Watson, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland un Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā – par Azerbaidžānu — Ramil Safarov lieta (B7-0444/2012).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 149. pantu.


4. Sēra saturs kuģu degvielā ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz sēra saturu kuģu degvielā [COM(2011)0439 - C7-0199/2011- 2011/0190(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Satu Hassi (A7-0038/2012).

Satu Hassi iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Janez Potočnik (Komisijas loceklis).

Uzstājās Vilja Savisaar-Toomast (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Christofer Fjellner PPE grupas vārdā, Marita Ulvskog S&D grupas vārdā, Holger Krahmer ALDE grupas vārdā, Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā, Sampo Terho EFD grupas vārdā, Sabine Wils GUE/NGL grupas vārdā, Jacqueline Foster ECR grupas vārdā, Richard Seeber, Janusz Władysław Zemke, Bas Eickhout, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bendt Bendtsen, un Liisa Jaakonsaari.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Peter van Dalen, Agnès Le Brun, Karin Kadenbach, Werner Kuhn, Riikka Manner, Diane Dodds, Georgios Koumoutsakos, Silvia-Adriana Ţicău, Pilar Ayuso, Bogusław Sonik un Matthias Groote.

Uzstājās Janez Potočnik un Satu Hassi.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 11. septembra sēdes protokola 10.12. punkts.


5. Energoefektivitāte ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par energoefektivitāti un ar ko atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK [COM(2011)0370 - C7-0168/2011- 2011/0172(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Claude Turmes (A7-0265/2012).

Claude Turmes iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās Peter Liese (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Edite Estrela (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Markus Pieper PPE grupas vārdā, Britta Thomsen S&D grupas vārdā, Fiona Hall ALDE grupas vārdā, Satu Hassi Verts/ALE grupas vārdā, Vicky Ford ECR grupas vārdā, Juozas Imbrasas EFD grupas vārdā, Miloslav Ransdorf GUE/NGL grupas vārdā, Francisco Sosa Wagner, pie grupām nepiederošs deputāts, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Bas Eickhout, Konrad Szymański, Niki Tzavela, Marisa Matias, Auke Zijlstra, Richard Seeber, Pavel Poc, Evžen Tošenovský, Alejo Vidal-Quadras, Marita Ulvskog, Herbert Reul, Matthias Groote, Bendt Bendtsen un Amalia Sartori.

SĒDI VADA: Anni PODIMATA
Priekšsēdētāja vietniece

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Silvia-Adriana Ţicău, Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Romana Jordan un Inês Cristina Zuber.

Uzstājās Claude Turmes, Günther Oettinger un Claude Turmes.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 11. septembra sēdes protokola 10.3. punkts.


6. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)

Enerģijas tirgu reglamentējošo tiesību aktu (3. pakete) īstenošana – pašreizējais stāvoklis

Günther Oettinger (Komisijas loceklis) un Joaquín Almunia (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks)

Uzstājās Rareş-Lucian Niculescu, runājot par jautājumu izskatīšanai atvēlēto laiku.

Günther Oettinger un Joaquín Almunia atbildēja uz jautājumiem, kurus uzdeva deputāti Romana Jordan, Monika Flašíková Beňová, Graham Watson, Teresa Riera Madurell, Claude Turmes, Bendt Bendtsen, Silvia-Adriana Ţicău, Konrad Szymański, Jaroslav Paška, Bruno Gollnisch, Zigmantas Balčytis, Jolanta Emilia Hibner un António Fernando Correia de Campos.

Komisijai adresēto jautājumu laiks bija beidzies.

(Sēde tika pārtraukta uz neilgu laiku.)

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

Sēdes vadītājs paziņoja par Etiopijā apcietināto Zviedrijas žurnālistu Martin Schibbye un Johan Persson atbrīvošanu.

Uzstājās Anna Maria Corazza Bildt.


7. Parlamenta sastāvs

Čehijas Republikas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Jiří Havel vietā par Eiropas Parlamenta deputātu, sākot ar 2012. gada 23. jūliju, ir iecelts Vojtěch Mynář.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Vojtěch Mynář pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par strīdīgu jautājumu un ar noteikumu, ka viņš pirms tam ir parakstījis rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņš darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


8. Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti

Viktor Uspaskich ir iesniedzis pieprasījumu aizstāvēt viņa imunitāti un privilēģijas saistībā ar tiesvedību Viļņas apgabaltiesā.

Saskaņā ar Reglamenta 6. panta 3. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


9. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis S&D grupas pieprasījumu iecelt amatā turpmāk minēto deputātu.

AFET komiteja: Sophocles Sophocleous.

SEDE apakškomiteja: Sophocles Sophocleous.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.

°
° ° °

Uzstājās Lucas Hartong saistībā ar ASV 2001. gada 11. septembrī notikušajos uzbrukumos bojāgājušo atceres gadadienu.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi.


10. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


10.1. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Dānijas pieteikums EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (pieteikums EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard no Dānijas) [COM(2012)0272 - C7-0131/2012- 2012/2110(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Bendt Bendtsen (A7-0232/2012).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0304).


10.2. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — EGF/2011/017 ES/Aragon (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 28. punktu (Spānijas pieteikums EGF/2011/017 ES/ Aragonas būvniecība) [COM(2012)0290 - C7-0150/2012- 2012/2121(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0233/2012).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0305).


10.3. Energoefektivitāte ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par energoefektivitāti un ar ko atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK [COM(2011)0370 - C7-0168/2011- 2011/0172(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Claude Turmes (A7-0265/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0306).


10.4. Jaroslaw Leszek Walesa imunitātes atcelšana (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Jarosław Leszek Wałęsa imunitāti [2012/2112(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Cecilia Wikström (A7-0230/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0307).


10.5. Birgit Collin-Langen imunitātes atcelšana (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Birgit Collin-Langen imunitāti [2012/2128(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Francesco Enrico Speroni (A7-0229/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0308).


10.6. Iespējamā CIP gūstekņu nogādāšana un nelikumīga turēšana apcietinājumā Eiropas valstīs (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par iespējamo CIP gūstekņu nogādāšanu un nelikumīgu turēšanu apcietinājumā Eiropas valstīs — saistībā ar EP TDIP komitejas ziņojumu veiktie pasākumi [2012/2033(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Hélène Flautre (A7-0266/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0309).


10.7. Stiprināta ES iekšējā solidaritāte patvēruma jomā (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par stiprinātu ES iekšējo solidaritāti patvēruma jomā [2012/2032(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0248/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0310).


10.8. Eiropas līmeņa standartizācija ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas standartizāciju un grozījumiem Padomes Direktīvās 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/105/EK un 2009/23/EK [COM(2011)0315 - C7-0150/2011- 2011/0150(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Lara Comi (A7-0069/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2012)0311).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2012)0311).

Uzstāšanās

Lara Comi (referente).


10.9. Liellopu elektroniskā identifikācija ***I (balsošana)

Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz liellopu elektronisko identifikāciju groza Regulu (EK) Nr. 1760/2000 un svītro noteikumus par liellopu gaļas brīvprātīgu marķēšanu [COM(2012)0162 - C7-0114/2012- 2011/0229(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Sophie Auconie (A7-0199/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2012)0312).

Sophie Auconie (referente) saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu ierosināja atlikt balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu.

Parlaments atbalstīja šo priekšlikumu, balsojot par to elektroniski (397 — “par”, 269 — “pret” un 10 atturējās). Tādējādi jautājums tika nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


10.10. Farmakovigilance (grozījumu izdarīšana Direktīvā 2001/83/EK) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK attiecībā uz farmakovigilanci [COM(2012)0052 - C7-0033/2012- 2012/0025(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Linda McAvan (A7-0165/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2012)0313).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2012)0313).


10.11. Farmakovigilance (grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 726/2004) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 726/2004 attiecībā uz farmakovigilanci [COM(2012)0051 - C7-0034/2012- 2012/0023(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Linda McAvan (A7-0164/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2012)0314).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2012)0314).


10.12. Sēra saturs kuģu degvielā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz sēra saturu kuģu degvielā [COM(2011)0439 - C7-0199/2011- 2011/0190(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Satu Hassi (A7-0038/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2012)0315).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2012)0315).


10.13. Vienotā maksājuma shēma un atbalsts vīnogulāju audzētājiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz vienotā maksājuma shēmu un atbalstu vīnogulāju audzētājiem [COM(2011)0631 - C7-0338/2011- 2011/0285(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Herbert Dorfmann (A7-0203/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2012)0316).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2012)0316).


10.14. Administratīvā sadarbība, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI regula) [COM(2011)0522 - C7-0225/2011- 2011/0226(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Adam Bielan (A7-0068/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2012)0317).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2012)0317).


10.15. Kopīga nodokļu sistēma, ko piemēro procentu un honorāru maksājumiem * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par kopīgu nodokļu sistēmu, ko piemēro procentu un honorāru maksājumiem, kurus veic starp asociētām uzņēmējsabiedrībām dažādās dalībvalstīs (pārstrādāta versija) [COM(2011)0714 - C7-0516/2011- 2011/0314(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0227/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2012)0318).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2012)0318).


10.16. Komisijas darba programmas izstrāde 2013. gadam (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012/rev un B7-0350/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0345/2012

Noraidīts.

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0346/2012

(aizstāj B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012 un B7-0350/2012)

Iesnieguši šādi deputāti:

- József Szájer PPE grupas vārdā,

- Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā,

- Andrew Duff ALDE grupas vārdā,

- Emilie Turunen Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2012)0319).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0349/2012/rev vairs nav spēkā.)


10.17. Brīvprātīgi un bez atlīdzības veikta audu un šūnu ziedošana (balsošana)

Ziņojums par brīvprātīgi un bez atlīdzības veiktu audu un šūnu ziedošanu [2011/2193(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0320).

Uzstāšanās

Peter Liese pieprasīja, lai balsošana par 43. punktu un galīgā balsošana notiktu, balsojot pēc saraksta, un balsošana notika pēc saraksta.


10.18. Sieviešu loma videi draudzīgā ekonomikā (balsošana)

Ziņojums par sieviešu lomu videi draudzīgā ekonomikā [2012/2035(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referents: Mikael Gustafsson (A7-0235/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0321).


10.19. Sieviešu nodarbinātības apstākļi pakalpojumu nozarē (balsošana)

Ziņojums par sieviešu nodarbinātības apstākļiem pakalpojumu nozarē [2012/2046(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Iratxe García Pérez (A7-0246/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 19. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0322).


10.20. Izglītība un apmācība, un stratēģija „Eiropa 2020” (balsošana)

Ziņojums par izglītību un apmācību, un stratēģiju „Eiropa 2020” [2012/2045(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Mary Honeyball (A7-0247/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 20. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0323).


10.21. Audiovizuālo darbu izplatīšana tiešsaistē Eiropas Savienībā (balsošana)

Ziņojums par audiovizuālo darbu izplatīšanu tiešsaistē Eiropas Savienībā [2011/2313(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Jean-Marie Cavada (A7-0262/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 21. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0324).


11. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Claude Turmes ziņojums - A7-0265/2012

Andrea Zanoni, Raffaele Baldassarre, Markus Pieper, Salvatore Iacolino, Francesco De Angelis, Peter Jahr, Mario Pirillo, Eija-Riitta Korhola, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu, Daniel Hannan, Syed Kamall un Charles Tannock

Hélène Flautre ziņojums - A7-0266/2012

Iva Zanicchi, Mitro Repo, Norica Nicolai un Krisztina Morvai

Kyriacos Triantaphyllides ziņojums - A7-0248/2012

Iva Zanicchi, Raffaele Baldassarre, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Hannan, Syed Kamall un Monica Luisa Macovei

Lara Comi ziņojums - A7-0069/2012

Iva Zanicchi, Raffaele Baldassarre, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Daniel Hannan un Syed Kamall

Sophie Auconie ziņojums - A7-0199/2012

Iva Zanicchi, Cristiana Muscardini, Daniel Hannan un Elena Băsescu

Linda McAvan ziņojums - A7-0165/2012

Adam Bielan, Paolo Bartolozzi un Anna Záborská

Linda McAvan ziņojums - A7-0164/2012

Charles Tannock

Satu Hassi ziņojums - A7-0038/2012

Marek Józef Gróbarczyk, Andrea Zanoni, Oreste Rossi, Jan Kozłowski, Charles Tannock, Mitro Repo, Hannu Takkula un Elena Băsescu

Komisijas darba programmas izstrāde 2013. gadam - RC-B7-0346/2012

Norica Nicolai

Marina Yannakoudakis ziņojums - A7-0223/2012

Rebecca Taylor ALDE grupas vārdā, Erminia Mazzoni, Charles Tannock un Norica Nicolai

Mikael Gustafsson ziņojums - A7-0235/2012

Norica Nicolai, Elena Băsescu, Andrea Češková un Marina Yannakoudakis

Iratxe García Pérez ziņojums - A7-0246/2012

Erminia Mazzoni, Norica Nicolai, Paul Murphy un Marina Yannakoudakis.


12. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.05 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

13. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Piotr Borys darīja zināmu, ka tehnisku iemeslu dēļ nav varējis piedalīties 2012. gada 10. septembra sēdē.

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


14. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 115. pants).

- (O-000151/2012), kuru uzdeva Sharon Bowles ECON komitejas vārdā Komisijai: Priekšlikumi par Eiropas Banku savienību (EBS) (B7-0360/2012).

- (O-000152/2012), kuru uzdeva Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, João Ferreira un Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Cukura nozares šībrīža pārvaldība (B7-0361/2012).


15. Padomes izklāsts par tās nostāju attiecībā uz 2013. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (debates)

Padomes izklāsts par tās nostāju attiecībā uz 2013. finanšu gada vispārējā budžeta projektu.

Andreas Mavroyiannis (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) iepazīstināja ar Padomes nostāju attiecībā uz 2013. finanšu gada vispārējā budžeta projektu.

Uzstājās Janusz Lewandowski (Komisijas loceklis).

Uzstājās Salvador Garriga Polledo BUDG komitejas vārdā, referents budžeta jautājumos Giovanni La Via un referents budžeta jautājumos Derek Vaughan.

Uzstājās Janusz Lewandowski un Andreas Mavroyiannis.

Debates tika slēgtas.


16. Kopējās ārpolitikas un drošības politikas un kopējās drošības un aizsardzības politikas galvenie aspekti un pamatvirzieni (LES 36. pants) - Padomes ikgadējais ziņojums Eiropas Parlamentam par kopējo ārpolitiku un drošības politiku (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Kopējās ārpolitikas un drošības politikas un kopējās drošības un aizsardzības politikas galvenie aspekti un pamatvirzieni (LES 36. pants).

Ziņojums par Padomes ikgadējo ziņojumu Eiropas Parlamentam par kopējo ārpolitiku un drošības politiku [2012/2050(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Elmar Brok (A7-0252/2012).

Elmar Brok iepazīstināja ar ziņojumu.

Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Isabelle DURANT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Nadezhda Neynsky (BUDG komitejas atzinuma sagatavotāja), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā, Ioan Mircea Paşcu S&D grupas vārdā, Andrew Duff ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Franziska Katharina Brantner Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Nikolaos Salavrakos EFD grupas vārdā, Willy Meyer GUE/NGL grupas vārdā, Nicole Sinclaire, pie grupām nepiederoša deputāte, Michael Gahler, Ana Gomes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Paweł Robert Kowal, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Arnaud Danjean, Roberto Gualtieri, Geoffrey Van Orden, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Reinhard Bütikofer, Andreas Mölzer, Mario Mauro, Richard Howitt, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan un Krzysztof Lisek.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Kristiina Ojuland, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Franz Obermayr un Sophocles Sophocleous.

Uzstājās Catherine Ashton un Elmar Brok.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 12. septembra sēdes protokola 7.8. punkts.


17. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis S&D grupas pieprasījumu iecelt amatā turpmāk minēto deputātu.

Delegācija ES un Moldovas parlamentārās sadarbības komitejā: Sophocles Sophocleous.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


18. Stāvoklis Sīrijā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Sīrijā.

Sēdes vadītājs sveica viesus no Sīrijas Rami Al Jarrah un Deiaa Aldeen Doghmouch, kā arī libāniešu politiķi Ahmed El-Hariri, kuri bija ieņēmuši vietu sēžu zāles balkonā.

Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā un Véronique De Keyser S&D grupas vārdā.

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Véronique De Keyser un Bernd Posselt, Rui Tavares Verts/ALE grupas vārdā, Bastiaan Belder EFD grupas vārdā, Willy Meyer GUE/NGL grupas vārdā, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Marietje Schaake, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Rui Tavares, Marisa Matias, Mário David, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Maria Eleni Koppa un Andrzej Grzyb.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sophocles Sophocleous, Ivo Vajgl, Sajjad Karim, Nikolaos Salavrakos, Andreas Mölzer, Pier Antonio Panzeri, Charalampos Angourakis un Andrew Henry William Brons.

Uzstājās Catherine Ashton.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 13. septembra sēdes protokola 11.15. punkts.


19. Tiesu sistēmas izmantošana politiskiem mērķiem Krievijā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Tiesu sistēmas izmantošana politiskiem mērķiem Krievijā.

Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Ria Oomen-Ruijten PPE grupas vārdā, Libor Rouček S&D grupas vārdā, Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā, Werner Schulz Verts/ALE grupas vārdā, Marek Henryk Migalski ECR grupas vārdā, Jacek Olgierd Kurski EFD grupas vārdā, Vladimír Remek GUE/NGL grupas vārdā, Jacek Protasiewicz, Knut Fleckenstein, Bernd Posselt, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Knut Fleckenstein, un Boris Zala.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Tunne Kelam un Paul Murphy.

Uzstājās Catherine Ashton.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 13. septembra sēdes protokola 11.16. punkts.

SĒDI VADA: Jacek PROTASIEWICZ
Priekšsēdētāja vietnieks


20. Pasākumi zivju krājumu saglabāšanas jomā attiecībā uz valstīm, kuras atļauj neilgtspējīgu zveju ***I - Zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgā organizācija ***I - Zivsaimniecības resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana - Kopējās zivsaimniecības politikas reforma (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par konkrētiem pasākumiem zivju krājumu saglabāšanas jomā attiecībā uz valstīm, kuras atļauj neilgtspējīgu zveju [COM(2011)0888 - C7-0508/2011- 2011/0434(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Pat the Cope Gallagher (A7-0146/2012).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju [COM(2011)0416 - C7-0197/2011- 2011/0194(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Struan Stevenson (A7-0217/2012).

Ziņojums par ziņošanas pienākumiem, kuri noteikti Regulā (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku [2011/2291(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Carl Haglund (A7-0225/2012).

Ziņojums par kopējās zivsaimniecības politikas reformu — vispārējais paziņojums [2011/2290(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Nikolaos Salavrakos (A7-0253/2012).

Pat the Cope Gallagher (referents), Nils Torvalds (aizstājot referentu Carl Haglund), Struan Stevenson (referents) un Nikolaos Salavrakos (referents) iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Andreas Mavroyiannis (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Maria Damanaki (Komisijas locekle).

Uzstājās Philippe Boulland (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Isabella Lövin (DEVE komitejas atzinuma sagatavotāja), kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva João Ferreira, João Ferreira (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Nuno Teixeira (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Carmen Fraga Estévez PPE grupas vārdā, Ole Christensen S&D grupas vārdā, Chris Davies ALDE grupas vārdā, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā, Marek Józef Gróbarczyk ECR grupas vārdā, Derek Roland Clark EFD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Chris Davies, Jean-Marie Le Pen, Dolores García-Hierro Caraballo, Ian Hudghton, Anna Rosbach, Diane Dodds, Gabriel Mato Adrover, Mario Pirillo, Maria do Céu Patrão Neves, Iliana Malinova Iotova un Kriton Arsenis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jarosław Leszek Wałęsa, Luís Paulo Alves, Gesine Meissner, Ana Miranda, Peter van Dalen un Bastiaan Belder.

Uzstājās Maria Damanaki, Andreas Mavroyiannis, Pat the Cope Gallagher, Struan Stevenson, Nils Torvalds un Nikolaos Salavrakos.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 12. septembra sēdes protokola 7.6. punkts , 2012. gada 12. septembra sēdes protokola 7.7. punkts, 2012. gada 12. septembra sēdes protokola 7.9. punkts un 2012. gada 12. septembra sēdes protokola 7.10. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 20.30 un atsākta plkst. 21.00.)


SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

21. Noziegumos cietušo personu tiesību, atbalsta un aizsardzības minimuma standarti ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka noziedzīgos nodarījumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimuma standartus [COM(2011)0275 - C7-0127/2011- 2011/0129(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Līdzreferenti: Antonyia Parvanova un Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0244/2012).

Antonyia Parvanova un Teresa Jiménez-Becerril Barrio iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Tadeusz Zwiefka (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Simon Busuttil PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Mikael Gustafsson GUE/NGL grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Licia Ronzulli, Sylvie Guillaume, Izaskun Bilbao Barandica, Raül Romeva i Rueda, Andrea Češková, Krisztina Morvai, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Nicole Kiil-Nielsen, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Alyn Smith, Kinga Gál, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Krisztina Morvai, un Silvia Costa.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Roberta Angelilli, Marina Yannakoudakis, Jaroslav Paška un Elena Băsescu.

Uzstājās Viviane Reding, Antonyia Parvanova un Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 12. septembra sēdes protokola 7.1. punkts.


22. Cukura nozares pašreizējā pārvaldība (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000114/2012) un kuru uzdeva James Nicholson un Marina Yannakoudakis ECR grupas vārdā Komisijai: Cukura nozares pašreizējā pārvaldība (B7-0353/2012).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000116/2012) un kuru uzdeva George Lyon, Britta Reimers, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells un Marielle de Sarnez, ALDE grupas vārdā Komisijai: Cukura nozares pašreizējā pārvaldība (B7-0354/2012).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000143/2012) un kuru uzdeva Luis Manuel Capoulas Santos S&D grupas vārdā Komisijai: Cukura nozares pašreizējā pārvaldība (B7-0359/2012).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000152/2012) un kuru uzdeva Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, João Ferreira un Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Cukura nozares šībrīža pārvaldība (B7-0361/2012).

Marina Yannakoudakis un George Lyon izvērsa jautājumus B7-0353/2012 un B7-0354/2012.

Uzstājās Claude Moraes, Marc Tarabella un Maria do Céu Patrão Neves, lai uzdotu zilās kartītes jautājumus Marina Yannakoudakis, kura uz tiem atbildēja.

Luis Manuel Capoulas Santos un Alfreds Rubiks izvērsa jautājumus B7-0359/2012 un B7-0361/2012.

Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Albert Deß PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sarah Ludford, Marc Tarabella S&D grupas vārdā, Britta Reimers ALDE grupas vārdā, James Nicholson ECR grupas vārdā, John Stuart Agnew EFD grupas vārdā, Marina Yannakoudakis, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu James Nicholson, kurš uz to atbildēja, João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā, Dimitar Stoyanov, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michel Dantin, Michel Dantin, Sarah Ludford, Jacek Włosowicz, Younous Omarjee un Rareş-Lucian Niculescu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Peter Jahr, Jaroslav Paška un Elena Băsescu, kas atteicās atbildēt uz Maria do Céu Patrão Neves uzdoto zilās kartītes jautājumu.

Uzstājās Viviane Reding.

Debates tika slēgtas.


23. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Īpašais ziņojums Nr. 9/2012 (2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Revīzija kontroles sistēmai, kas reglamentē bioloģisko produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un importu” (N7-0081/2012 - C7-0174/2012 - 2012/2140(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AGRI, ENVI, INTA, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) attiecībā uz depozitārija funkcijām, atlīdzības politiku un sankcijām (COM(2012)0350 - C7-0178/2012 - 2012/0168(COD)).
Atbilstoši LESD 282. panta noteikumiem priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo Banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumentiem (COM(2012)0352 - C7-0179/2012 - 2012/0169(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Atbilstoši LESD 282. panta noteikumiem priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo Banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par apdrošināšanas starpniecību (pārstrādāta redakcija) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI, IMCO

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai atjaunotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Brazīlijas Federatīvo Republiku par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā (10475/2012 - C7-0181/2012 - 2012/0059(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses (16395/1/2011 - C7-0182/2012 - 2011/0303(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

AFET

atzinums :

DEVE, INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiešsaistes tiesību daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

CULT, ITRE, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 443/2009, lai noteiktu kārtību, kādā jāsasniedz jaunu vieglo automobiļu radīto CO2 emisiju samazināšanas mērķis 2020. gadam (COM(2012)0393 - C7-0184/2012 - 2012/0190(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

IMCO, TRAN, ITRE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 510/2011, lai noteiktu kārtību, kādā jāsasniedz jaunu vieglo kravas automobiļu radīto CO2 emisiju samazināšanas mērķis 2020. gadam (COM(2012)0394 - C7-0185/2012 - 2012/0191(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

IMCO, TRAN, ITRE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodiskajām tehniskajām apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu (COM(2012)0380 - C7-0186/2012 - 2012/0184(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

ENVI, ITRE, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 1999/37/EK par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem (COM(2012)0381 - C7-0187/2012 - 2012/0185(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienībā izmantotu komerciālo transportlīdzekļu tehniskām pārbaudēm uz ceļiem un par Direktīvas 2000/30/EK atcelšanu (COM(2012)0382 - C7-0188/2012 - 2012/0186(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

ENVI, ITRE, IMCO

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas Republiku, no otras puses (10209/2012 - C7-0189/2012 - 2010/0310(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

DEVE, INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Nīderlandes pieteikums EGF/2011/009 NL/Gelderland – ēku būvniecība, 41. nodaļa) (COM(2012)0395 - C7-0190/2012 - 2012/2154(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Zviedrijas pieteikums EGF/2011/015 SE/AstraZeneca) (COM(2012)0396 - C7-0191/2012 - 2012/2155(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (COM(2012)0363 - C7-0192/2012 - 2012/0193(COD)).
Atbilstoši LESD 336. panta noteikumiem priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Revīzijas palātu.

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

JURI, ECON, LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Pagaidu nolīgumu, ar kuru izveido pamatu ekonomisko partnerattiecību nolīgumam starp Austrumāfrikas un Dienvidāfrikas valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses (11699/2012 - C7-0193/2012 - 2008/0251(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

DEVE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskajiem izmēģinājumiem un par Direktīvas 2001/20/EK atcelšanu (COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, IMCO

- Padomes ieteikums par Eiropas Centrālās bankas valdes locekļa iecelšanu amatā (Yves MERSCH LU) (N7-0084/2012 - C7-0195/2012 - 2012/0806(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz īpašus nosacījumus zvejai dziļūdens krājumos Ziemeļaustrumu Atlantijā un noteikumus zvejai starptautiskajos ūdeņos Ziemeļaustrumu Atlantijā un atceļ Regulu (EK) Nr. 2347/2002 (COM(2012)0371 - C7-0196/2012 - 2012/0179(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (pārstrādāta redakcija) (COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko nosaka Savienības rīcību iniciatīvai “Eiropas kultūras galvaspilsētas” no 2020. līdz 2033. gadam (COM(2012)0407 - C7-0198/2012 - 2012/0199(COD).
Atbilstoši Reglamenta 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ukrainu, ar kuru groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par vīzu atvieglotu izsniegšanu (12282/2012 - C7-0200/2012 - 2012/0138(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Moldovas Republiku, ar kuru groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Moldovas Republiku par vīzu atvieglotu izsniegšanu (12012/2012 - C7-0201/2012 - 2012/0140(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1100/2007, ar ko nosaka pasākumus Eiropas zušu krājumu atjaunošanai (COM(2012)0413 - C7-0202/2012 - 2012/0201(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Direktīvas 2003/87/EK grozījumiem, kas precizē noteikumus par siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu izsoļu grafiku (COM(2012)0416 - C7-0203/2012 - 2012/0202(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Īrijas pieteikums EGF/2012/001 IE/ Talk Talk) (COM(2012)0423 - C7-0204/2012 - 2012/2157(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, par rūpniecības izstrādājumu atbilstības novērtēšanu un atzīšanu (CAA) (12428/2012 - C7-0205/2012 - 2009/0155(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AFET, ITRE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju par to tarifa likmes kvotu pārvaldību, kas piemērojamas koksnes eksportam no Krievijas Federācijas uz Eiropas Savienību, un Protokolu starp Eiropas Savienību un Krievijas Federācijas valdību par tehnisko kārtību atbilstīgi minētajam nolīgumam (16775/1/2011 - C7-0206/2012 - 2011/0322(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AGRI

- Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kriminālsankcijām iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulāciju gadījumā (iesniegts saskaņā ar LESD 293. panta 2. punktu) (COM(2012)0420 - C7-0207/2012 - 2011/0297(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI, LIBE

- Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu) (iesniegts saskaņā ar LESD 293. panta 2. punktu) (COM(2012)0421 - C7-0208/2012 - 2011/0295(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

ENVI, BUDG, JURI, LIBE

- Īpašais ziņojums Nr. 10/2012 (2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Personāla attīstības pasākumu efektivitāte Eiropas Komisijā” (N7-0085/2012 - C7-0209/2012 - 2012/2158(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Pārtikas palīdzības konvenciju (12267/2012 - C7-0210/2012 - 2012/0183(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

DEVE

atzinums:

AFET, AGRI, BUDG, INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 850/98 par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai (COM(2012)0432 - C7-0211/2012 - 2012/0208(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 24/2012, III iedaļa — Komisija (N7-0086/2012 - C7-0212/2012 - 2012/2159(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 812/2004, ar ko nosaka pasākumus attiecībā uz vaļveidīgo nejaušu nozveju zvejniecībā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 88/98 (COM(2012)0447 - C7-0213/2012 - 2012/0216(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 28. punktu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Spānijas pieteikums EGF/2011/019 ES/ Galicia Metal) (COM(2012)0451 - C7-0214/2012 - 2012/2160(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, ITRE, INTA, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to tarifa likmes kvotu piešķiršanu, kas piemērojamas koksnes eksportam no Krievijas Federācijas uz Eiropas Savienību (COM(2012)0449 - C7-0215/2012 - 2012/0217(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AGRI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko ievieš īpašus pagaidu pasākumus Eiropas Savienības ierēdņu un pagaidu darbinieku pieņemšanai darbā saistībā ar Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai (COM(2012)0377 - C7-0216/2012 - 2012/0224(COD)).
Atbilstoši LESD 336. panta noteikumiem priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Revīzijas palātu un Eiropas Savienības Tiesu.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

BUDG, CONT

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 15/2012, III iedaļa — Komisija (N7-0087/2012 - C7-0217/2012 - 2012/2161(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 17/2012, III iedaļa — Komisija (N7-0088/2012 - C7-0218/2012 - 2012/2162(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 20/2012, III iedaļa — Komisija (N7-0089/2012 - C7-0219/2012 - 2012/2163(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Nīderlandes pieteikums EGF/2011/021 NL/Zalco) (COM(2012)0450 - C7-0220/2012 - 2012/2164(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, ITRE, INTA, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Francijas pieteikums EGF/2010/015 FR/Peugeot) (COM(2012)0461 - C7-0222/2012 - 2012/2165(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, ITRE, INTA, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dažiem tehniskajiem un kontroles pasākumiem Skagerakā un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 850/98 un Regulā (EK) Nr. 1342/2008 (COM(2012)0471 - C7-0234/2012 - 2012/0232(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

ENVI

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 25/2012, III iedaļa — Komisija (N7-0090/2012 - C7-0237/2012 - 2012/2178(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 16/2012, III iedaļa — Komisija (N7-0091/2012 - C7-0238/2012 - 2012/2179(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 22/2012, III iedaļa — Komisija (N7-0092/2012 - C7-0239/2012 - 2012/2180(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 23/2012, III iedaļa — Komisija (N7-0093/2012 - C7-0240/2012 - 2012/2181(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido rīcības programmu muitas nozarei Eiropas Savienībā laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (“Muita 2020”) un atceļ Lēmumu Nr. 624/2007/EK (COM(2012)0464 - C7-0241/2012 - 2011/0341A(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

BUDG, ECON

- Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido rīcības programmu nodokļu nozarei Eiropas Savienībā laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (“Fiscalis 2020”) un atceļ Lēmumu Nr. 1482/2007/EK (COM(2012)0465 - C7-0242/2012 - 2011/0341B(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

BUDG, IMCO

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 26/2012, III iedaļa — Komisija (N7-0094/2012 - C7-0243/2012 - 2012/2182(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz ātrās reaģēšanas mehānismu pret krāpšanu PVN jomā groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (COM(2012)0428 - C7-0260/2012 - 2012/0205(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI, CONT


24. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība OJME 493.542).


25. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.10.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Novērotāji

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Juridisks paziņojums - Privātuma politika