Index 
Notulen
PDF 297kWORD 267k
Dinsdag 11 september 2012 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Samenstelling Parlement
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen ***I (debat)
 5.Energie-efficiëntie ***I (debat)
 6.Vragenuur aan de Commissie
 7.Samenstelling Parlement
 8.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 9.Samenstelling commissies en delegaties
 10.Stemmingen
  
10.1.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Denemarken) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
10.2.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: EGF/2011/017 ES/Aragón (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
10.3.Energie-efficiëntie ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
10.4.Opheffing van de parlementaire immuniteit van Jaroslaw Leszek Walesa (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
10.5.Opheffing van de parlementaire immuniteit van Birgit Collin-Langen (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
10.6.Verondersteld vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen in Europese landen door de CIA (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
10.7.Versterkte solidariteit binnen de EU op het gebied van asiel (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
10.8.Europese normalisatie ***I (stemming)
  
10.9.Elektronische identificatie van runderen ***I (stemming)
  
10.10.Geneesmiddelenbewaking (wijziging van Richtlijn 2001/83/EG) ***I (stemming)
  
10.11.Geneesmiddelenbewaking (wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004) ***I (stemming)
  
10.12.Zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen ***I (stemming)
  
10.13.Bedrijfstoeslagregeling en steun voor wijnbouwers ***I (stemming)
  
10.14.Administratieve samenwerking via het informatiesysteem interne markt ***I (stemming)
  
10.15.Gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's * (stemming)
  
10.16.Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2013 (stemming)
  
10.17.Vrijwillige en onbetaalde donatie van weefsels en cellen (stemming)
  
10.18.Rol van vrouwen in de groene economie (stemming)
  
10.19.Arbeidsomstandigheden van vrouwen in de dienstensector (stemming)
  
10.20.Onderwijs, opleiding en Europa 2020 (stemming)
  
10.21.Onlineverspreiding van audiovisuele werken in de EU (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 15.Presentatie door de Raad van zijn standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting – begrotingsjaar 2013 (debat)
 16.Voornaamste aspecten en fundamentele keuzen op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (artikel 36 VEU) - Jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (debat)
 17.Samenstelling commissies en delegaties
 18.Situatie in Syrië (debat)
 19.Gebruik van justitie voor politieke doeleinden in Rusland (debat)
 20.Maatregelen met het oog op de instandhouding van de visbestanden ten aanzien van landen die niet-duurzame visserij toelaten ***I - Gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten ***I - Instandhouding en duurzame exploitatie van de visbestanden - Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (debat)
 21.Minimumnormen voor de rechten en de bescherming van slachtoffers van misdrijven en voor slachtofferhulp ***I (debat)
 22.Huidig beheer van de sector suiker (debat)
 23.Ingekomen stukken
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Oldřich VLASÁK
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 8.30 uur geopend.


2. Samenstelling Parlement

Naar aanleiding van het overlijden van Jiří Havel constateert het Parlement overeenkomstig artikel 4, lid 1, van het Reglement dat de zetel met ingang van 9 juli 2012 vacant is en brengt de betrokken lidstaat ervan op de hoogte.


3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 122 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   Zuid-Afrika: bloedbad onder stakende mijnwerkers

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari en Mitro Repo, namens de S&D-Fractie, over Zuid-Afrika: bloedbad onder stakende mijnwerkers (B7-0443/2012);

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen en Catherine Grèze, namens de Verts/ALE-Fractie, over Zuid-Afrika: bloedbad onder stakende mijnwerkers (B7-0445/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric en Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, over Zuid-Afrika: bloedbad onder stakende mijnwerkers (B7-0446/2012);

- Charles Tannock en Giles Chichester, namens de ECR-Fractie, over Zuid-Afrika: bloedbad onder stakende mijnwerkers (B7-0447/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bernd Posselt, Sabine Verheyen, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Philippe Boulland, Giovanni La Via, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris en Alf Svensson, namens de PPE-Fractie, over 'Zuid-Afrika: bloedbad onder stakende mijnwerkers (B7-0448/2012);

- Charles Goerens, Morten Løkkegaard, Louis Michel, Robert Rochefort, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin en Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, over Zuid-Afrika: bloedbad onder stakende mijnwerkers (B7-0450/2012).

II.   Vervolging van Rohingya-moslims in Birma

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, over de vervolging van Rohingya-moslims in Birma (B7-0426/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marc Tarabella en Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie, over de vervolging van Rohingya-moslims in Birma (B7-0449/2012);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias en Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, over de vervolging van Rohingya-moslims in Birma (B7-0452/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, László Tőkés, Sergio Paolo Francesco Silvestris en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie, over de vervolging van Rohingya-moslims in Birma (B7-0453/2012);

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Emilie Turunen en Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie, over de vervolging van Rohingya-moslims in Birma (B7-0454/2012);

- Marietje Schaake, Graham Watson, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Fiona Hall, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Anneli Jäätteenmäki en Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, over de vervolging van Rohingya-moslims in Birma (B7-0455/2012).

III.   Azerbeidzjan: de zaak Ramil Safarov

- Charles Tannock en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, over Azerbeidzjan: de zaak Ramil Safarov (B7-0428/2012);

- Véronique De Keyser, Edit Herczog, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Csaba Sándor Tabajdi en Kinga Göncz, namens de S&D-Fractie, over Azerbeidzjan: de zaak Ramil Safarov (B7-0429/2012);

- Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, over Azerbeidzjan: de zaak Ramil Safarov (B7-0432/2012);

- György Schöpflin, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Zuzana Roithová, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor en László Tőkés, namens de PPE-Fractie, over Azerbeidzjan: de zaak Ramil Safarov (B7-0441/2012);

- Ulrike Lunacek, Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Franziska Keller, Isabelle Durant en Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie, over Azerbeidzjan: de zaak Ramil Safarov (B7-0442/2012);

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Graham Watson, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland en Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, over Azerbeidzjan: de zaak Ramil Safarov (B7-0444/2012).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 149 van het Reglement.


4. Zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/32/EG wat het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen betreft [COM(2011)0439 - C7-0199/2011- 2011/0190(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Satu Hassi (A7-0038/2012)

Satu Hassi leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Vilja Savisaar-Toomast (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Christofer Fjellner, namens de PPE-Fractie, Marita Ulvskog, namens de S&D-Fractie, Holger Krahmer, namens de ALDE-Fractie, Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, Sampo Terho, namens de EFD-Fractie, Sabine Wils, namens de GUE/NGL-Fractie, Jacqueline Foster, namens de ECR-Fractie, Richard Seeber, Janusz Władysław Zemke, Bas Eickhout, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bendt Bendtsen, et Liisa Jaakonsaari.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Peter van Dalen, Agnès Le Brun, Karin Kadenbach, Werner Kuhn, Riikka Manner, Diane Dodds, Georgios Koumoutsakos, Silvia-Adriana Ţicău, Pilar Ayuso, Bogusław Sonik en Matthias Groote.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik en Satu Hassi.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.12 van de notulen van 11.9.2012.


5. Energie-efficiëntie ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG [COM(2011)0370 - C7-0168/2011- 2011/0172(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Claude Turmes (A7-0265/2012)

Claude Turmes leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Peter Liese (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Edite Estrela (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Markus Pieper, namens de PPE-Fractie, Britta Thomsen, namens de S&D-Fractie, Fiona Hall, namens de ALDE-Fractie, Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie, Vicky Ford, namens de ECR-Fractie, Juozas Imbrasas, namens de EFD-Fractie, Miloslav Ransdorf, namens de GUE/NGL-Fractie, Francisco Sosa Wagner, niet-fractiegebonden lid, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Bas Eickhout, Konrad Szymański, Niki Tzavela, Marisa Matias, Auke Zijlstra, Richard Seeber, Pavel Poc, Evžen Tošenovský, Alejo Vidal-Quadras, Marita Ulvskog, Herbert Reul, Matthias Groote, Bendt Bendtsen en Amalia Sartori.

VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Silvia-Adriana Ţicău, Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Romana Jordan en Inês Cristina Zuber.

Het woord wordt gevoerd door Claude Turmes, Günther Oettinger en Claude Turmes.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.3 van de notulen van 11.9.2012.


6. Vragenuur aan de Commissie

Stand van zaken van de uitvoering van het acquis inzake de interne markt voor energie (derde pakket)

Günther Oettinger (lid van de Commissie) en Joaquín Almunia (vicevoorzitter van de Commissie)

Het woord wordt gevoerd door Rareş-Lucian Niculescu over de tijd die is uitgetrokken voor het vragenuur.

Günther Oettinger en Joaquín Almunia beantwoorden de vragen van de leden: Romana Jordan, Monika Flašíková Beňová, Graham Watson, Teresa Riera Madurell, Claude Turmes, Bendt Bendtsen, Silvia-Adriana Ţicău, Konrad Szymański, Jaroslav Paška, Bruno Gollnisch, Zigmantas Balčytis, Jolanta Emilia Hibner en António Fernando Correia de Campos.

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken.)

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

De Voorzitter deelt mee dat de twee Zweedse journalisten Martin Schibbye en Johan Persson, die in Ethiopië in hechtenis zaten, zijn vrijgelaten.

Het woord wordt gevoerd door Anna Maria Corazza Bildt.


7. Samenstelling Parlement

De bevoegde Tsjechische autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Vojtěch Mynář tot lid van het Parlement, ter vervanging van Jiří Havel, met ingang van 23 juli 2012.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Vojtěch Mynář, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


8. Verzoek om verdediging van de immuniteit

Viktor Uspaskich heeft een verzoek om verdediging van zijn immuniteit en voorrechten ingediend in het kader van een bij de regionale rechtbank van Vilnius lopende procedure.

Overeenkomstig artikel 6, lid 3, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


9. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie AFET: Sophocles Sophocleous

Subcommissie SEDE: Sophocles Sophocleous

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Lucas Hartong ter gelegenheid van de verjaardag van de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.


10. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


10.1. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Denemarken) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Denemarken) [COM(2012)0272 - C7-0131/2012- 2012/2110(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Bendt Bendtsen (A7-0232/2012)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0304)


10.2. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: EGF/2011/017 ES/Aragón (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2011/017 ES/Aragón Bouw, Spanje) [COM(2012)0290 - C7-0150/2012- 2012/2121(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0233/2012)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0305)


10.3. Energie-efficiëntie ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG [COM(2011)0370 - C7-0168/2011- 2011/0172(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Claude Turmes (A7-0265/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0306)


10.4. Opheffing van de parlementaire immuniteit van Jaroslaw Leszek Walesa (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van de heer Jarosław Leszek Wałęsa [2012/2112(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Cecilia Wikström (A7-0230/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0307)


10.5. Opheffing van de parlementaire immuniteit van Birgit Collin-Langen (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van mevrouw Birgit Collin-Langen [2012/2128(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Francesco Enrico Speroni (A7-0229/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0308)


10.6. Verondersteld vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen in Europese landen door de CIA (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het veronderstelde vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen in Europese landen door de CIA: follow-up bij het verslag van de Commissie TDIP van het Europees Parlement [2012/2033(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Hélène Flautre (A7-0266/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0309)


10.7. Versterkte solidariteit binnen de EU op het gebied van asiel (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over versterkte solidariteit binnen de EU op het gebied van asiel [2012/2032(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0248/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0310)


10.8. Europese normalisatie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese normalisatie en tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/105/EG en 2009/23/EG van het Europees Parlement en de Raad [COM(2011)0315 - C7-0150/2011- 2011/0150(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Lara Comi (A7-0069/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2012)0311)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0311)

Het woord werd gevoerd door:

Lara Comi (rapporteur).


10.9. Elektronische identificatie van runderen ***I (stemming)

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1760/2000 wat betreft de elektronische identificatie van runderen en tot schrapping van de bepalingen inzake de facultatieve etikettering van rundvlees [COM(2012)0162 - C7-0114/2012- 2011/0229(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Sophie Auconie (A7-0199/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2012)0312)

Sophie Auconie (rapporteur), stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie uit te stellen overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement.

Bij elektronische stemming (397 stemmen voor, 269 tegen bij 10 onthoudingen) stemt het Parlement in met dit voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


10.10. Geneesmiddelenbewaking (wijziging van Richtlijn 2001/83/EG) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG wat de geneesmiddelenbewaking betreft [COM(2012)0052 - C7-0033/2012- 2012/0025(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Linda McAvan (A7-0165/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2012)0313)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0313)


10.11. Geneesmiddelenbewaking (wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 wat de geneesmiddelenbewaking betreft [COM(2012)0051 - C7-0034/2012- 2012/0023(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Linda McAvan (A7-0164/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2012)0314)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0314)


10.12. Zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/32/EG wat het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen betreft [COM(2011)0439 - C7-0199/2011- 2011/0190(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Satu Hassi (A7-0038/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2012)0315)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0315)


10.13. Bedrijfstoeslagregeling en steun voor wijnbouwers ***I (stemming)

Verslag over het voorstel van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat de regeling op de bedrijfstoeslagregeling en de steun voor wijnbouwers betreft [COM(2011)0631 - C7-0338/2011- 2011/0285(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Herbert Dorfmann (A7-0203/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2012)0316)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0316)


10.14. Administratieve samenwerking via het informatiesysteem interne markt ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt ("de IMI-verordening") [COM(2011)0522 - C7-0225/2011- 2011/0226(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Adam Bielan (A7-0068/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2012)0317)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0317)


10.15. Gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten (herschikking) [COM(2011)0714 - C7-0516/2011- 2011/0314(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0227/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2012)0318)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0318)


10.16. Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2013 (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012/rev en B7-0350/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE B7-0345/2012

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0346/2012

(ter vervanging van B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012 en B7-0350/2012):

ingediend door de volgende leden:

- József Szájer, namens de PPE-Fractie;

- Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie;
- Andrew Duff, namens de ALDE-Fractie;
- Emilie Turunen, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0319)

(Ontwerpresolutie B7-0349/2012/rev komt te vervallen.)


10.17. Vrijwillige en onbetaalde donatie van weefsels en cellen (stemming)

Verslag over vrijwillige en onbetaalde donatie van weefsels en cellen [2011/2193(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0320)

Het woord werd gevoerd door:

Peter Liese om om hoofdelijke stemming over paragraaf 43 en over de eindstemming te verzoeken (hieraan werd gevolg gegeven).


10.18. Rol van vrouwen in de groene economie (stemming)

Verslag over de rol van vrouwen in de groene economie [2012/2035(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Mikael Gustafsson (A7-0235/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0321)


10.19. Arbeidsomstandigheden van vrouwen in de dienstensector (stemming)

Verslag over de arbeidsomstandigheden van vrouwen in de dienstensector [2012/2046(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Iratxe García Pérez (A7-0246/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0322)


10.20. Onderwijs, opleiding en Europa 2020 (stemming)

Verslag over onderwijs, opleiding en Europa 2020 [2012/2045(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Mary Honeyball (A7-0247/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0323)


10.21. Onlineverspreiding van audiovisuele werken in de EU (stemming)

Verslag inzake de onlineverspreiding van audiovisuele werken in de Europese Unie [2011/2313(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A7-0262/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0324)


11. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Claude Turmes - A7-0265/2012

Andrea Zanoni, Raffaele Baldassarre, Markus Pieper, Salvatore Iacolino, Francesco De Angelis, Peter Jahr, Mario Pirillo, Eija-Riitta Korhola, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu, Daniel Hannan, Syed Kamall en Charles Tannock

Verslag Hélène Flautre - A7-0266/2012

Iva Zanicchi, Mitro Repo, Norica Nicolai en Krisztina Morvai

Verslag Kyriacos Triantaphyllides - A7-0248/2012

Iva Zanicchi, Raffaele Baldassarre, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Hannan, Syed Kamall en Monica Luisa Macovei

Verslag Lara Comi - A7-0069/2012

Iva Zanicchi, Raffaele Baldassarre, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Daniel Hannan en Syed Kamall

Verslag Sophie Auconie - A7-0199/2012

Iva Zanicchi, Cristiana Muscardini, Daniel Hannan en Elena Băsescu

Verslag Linda McAvan - A7-0165/2012

Adam Bielan, Paolo Bartolozzi en Anna Záborská

Verslag Linda McAvan - A7-0164/2012

Charles Tannock

Verslag Satu Hassi - A7-0038/2012

Marek Józef Gróbarczyk, Andrea Zanoni, Oreste Rossi, Jan Kozłowski, Charles Tannock, Mitro Repo, Hannu Takkula en Elena Băsescu

Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2013 - RC-B7-0346/2012

Norica Nicolai

Verslag Marina Yannakoudakis - A7-0223/2012

Rebecca Taylor, namens de ALDE-Fractie, Erminia Mazzoni, Charles Tannock en Norica Nicolai

Verslag Mikael Gustafsson - A7-0235/2012

Norica Nicolai, Elena Băsescu, Andrea Češková en Marina Yannakoudakis

Verslag Iratxe García Pérez - A7-0246/2012

Erminia Mazzoni, Norica Nicolai, Paul Murphy en Marina Yannakoudakis.


12. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.05 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

13. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Piotr Borys heeft laten weten dat hij om technische redenen niet aan de vergadering van 10 september 2012 heeft kunnen deelnemen.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


14. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende mondelinge vragen zijn ingediend (artikel 115 van het Reglement):

- (O-000151/2012) van Sharon Bowles, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: Voorstellen voor een Europese Bankenunie (EBU) (B7-0360/2012);

- (O-000152/2012) van Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, João Ferreira en Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Huidig beheer van de suikersector (B7-0361/2012).


15. Presentatie door de Raad van zijn standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting – begrotingsjaar 2013 (debat)

Presentatie door de Raad van zijn standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting – begrotingsjaar 2013

Andreas Mavroyiannis (fungerend voorzitter van de Raad) presenteert het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting voor het begrotingsjaar 2013.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Salvador Garriga Polledo, namens de Commissie BUDG, Giovanni La Via, begrotingsrapporteur, en Derek Vaughan, begrotingsrapporteur.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski en Andreas Mavroyiannis.

Het debat wordt gesloten.


16. Voornaamste aspecten en fundamentele keuzen op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (artikel 36 VEU) - Jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Voornaamste aspecten en fundamentele keuzen op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (artikel 36 VEU)

Verslag over het jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid [2012/2050(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Elmar Brok (A7-0252/2012)

Elmar Brok leidt het verslag in.

Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Isabelle DURANT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Nadezhda Neynsky (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Ioan Mircea Paşcu, namens de S&D-Fractie, Andrew Duff, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Franziska Katharina Brantner, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Nikolaos Salavrakos, namens de EFD-Fractie, Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, Nicole Sinclaire, niet-fractiegebonden lid, Michael Gahler, Ana Gomes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Paweł Robert Kowal, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Arnaud Danjean, Roberto Gualtieri, Geoffrey Van Orden, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Reinhard Bütikofer, Andreas Mölzer, Mario Mauro, Richard Howitt, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan en Krzysztof Lisek.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Kristiina Ojuland, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Franz Obermayr en Sophocles Sophocleous.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton en Elmar Brok.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.8 van de notulen van 12.9.2012.


17. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie het volgende verzoek om benoeming ontvangen:

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Moldavië: Sophocles Sophocleous

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


18. Situatie in Syrië (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Syrië

De Voorzitter verwelkomt de Syrische bezoekers op de tribune, Rami Al Jarrah en Deiaa Aldeen Doghmouch, alsook de Libanese politieke leider Ahmed El-Hariri.

Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, en Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Véronique De Keyser en Bernd Posselt, Rui Tavares, namens de Verts/ALE-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Marietje Schaake, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Rui Tavares, Marisa Matias, Mário David, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Maria Eleni Koppa en Andrzej Grzyb.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sophocles Sophocleous, Ivo Vajgl, Sajjad Karim, Nikolaos Salavrakos, Andreas Mölzer, Pier Antonio Panzeri, Charalampos Angourakis en Andrew Henry William Brons.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton.

De overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.15 van de notulen van 13.9.2012.


19. Gebruik van justitie voor politieke doeleinden in Rusland (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Gebruik van justitie voor politieke doeleinden in Rusland

Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Ria Oomen-Ruijten, namens de PPE-Fractie, Libor Rouček, namens de S&D-Fractie, Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie, Werner Schulz, namens de Verts/ALE-Fractie, Marek Henryk Migalski, namens de ECR-Fractie, Jacek Olgierd Kurski, namens de EFD-Fractie, Vladimír Remek, namens de GUE/NGL-Fractie, Jacek Protasiewicz, Knut Fleckenstein, Bernd Posselt, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Knut Fleckenstein, en Boris Zala.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Tunne Kelam en Paul Murphy.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton.

De overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.16 van de notulen van 13.9.2012.

VOORZITTER: Jacek PROTASIEWICZ
Ondervoorzitter


20. Maatregelen met het oog op de instandhouding van de visbestanden ten aanzien van landen die niet-duurzame visserij toelaten ***I - Gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten ***I - Instandhouding en duurzame exploitatie van de visbestanden - Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde maatregelen die met het oog op de instandhouding van de visbestanden worden genomen ten aanzien van landen die niet-duurzame visserij toelaten [COM(2011)0888 - C7-0508/2011- 2011/0434(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Pat the Cope Gallagher (A7-0146/2012)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten [COM(2011)0416 - C7-0197/2011- 2011/0194(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Struan Stevenson (A7-0217/2012)

Verslag over de rapportageverplichtingen op grond van Verordening (EG) nr. 2371/2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid [2011/2291(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Carl Haglund (A7-0225/2012)

Verslag over de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid – Overkoepelende mededeling [2011/2290(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Nikolaos Salavrakos (A7-0253/2012)

Pat the Cope Gallagher (rapporteur), Nils Torvalds (ter vervanging van Carl Haglund, rapporteur), Struan Stevenson (rapporteur) en Nikolaos Salavrakos (rapporteur) leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Andreas Mavroyiannis (fungerend voorzitter van de Raad) en Maria Damanaki (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Philippe Boulland (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Isabella Lövin (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van João Ferreira, João Ferreira (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Nuno Teixeira (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Carmen Fraga Estévez, namens de PPE-Fractie, Ole Christensen, namens de S&D-Fractie, Chris Davies, namens de ALDE-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Marek Józef Gróbarczyk, namens de ECR-Fractie, Derek Roland Clark, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Chris Davies, Jean-Marie Le Pen, Dolores García-Hierro Caraballo, Ian Hudghton, Anna Rosbach, Diane Dodds, Gabriel Mato Adrover, Mario Pirillo, Maria do Céu Patrão Neves, Iliana Malinova Iotova en Kriton Arsenis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jarosław Leszek Wałęsa, Luís Paulo Alves, Gesine Meissner, Ana Miranda, Peter van Dalen en Bastiaan Belder.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki, Andreas Mavroyiannis, Pat the Cope Gallagher, Struan Stevenson, Nils Torvalds en Nikolaos Salavrakos.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.6 van de notulen van 12.9.2012, punt 7.7 van de notulen van 12.9.2012, punt 7.9 van de notulen van 12.9.2012 en punt 7.10 van de notulen van 12.9.2012.

(De vergadering wordt om 20.30 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)


VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

21. Minimumnormen voor de rechten en de bescherming van slachtoffers van misdrijven en voor slachtofferhulp ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten en de bescherming van slachtoffers van misdrijven en voor slachtofferhulp [COM(2011)0275 - C7-0127/2011- 2011/0129(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Corapporteurs: Antonyia Parvanova en Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0244/2012)

Antonyia Parvanova en Teresa Jiménez-Becerril Barrio leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tadeusz Zwiefka (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Simon Busuttil, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Mikael Gustafsson, namens de GUE/NGL-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Licia Ronzulli, Sylvie Guillaume, Izaskun Bilbao Barandica, Raül Romeva i Rueda, Andrea Češková, Krisztina Morvai, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Nicole Kiil-Nielsen, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Alyn Smith, Kinga Gál, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Krisztina Morvai, et Silvia Costa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Roberta Angelilli, Marina Yannakoudakis, Jaroslav Paška en Elena Băsescu.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding, Antonyia Parvanova en Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.1 van de notulen van 12.9.2012.


22. Huidig beheer van de sector suiker (debat)

Mondelinge vraag (O-000114/2012) van James Nicholson en Marina Yannakoudakis, namens de ECR-Fractie, aan de Commissie: Huidig beheer van de sector suiker (B7-0353/2012);

Mondelinge vraag (O-000116/2012) van George Lyon, Britta Reimers, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells en Marielle de Sarnez, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Huidig beheer van de sector suiker (B7-0354/2012);

Mondelinge vraag (O-000143/2012) van Luis Manuel Capoulas Santos, namens de S&D-Fractie, aan de Commissie: Huidig beheer van de sector suiker (B7-0359/2012);

Mondelinge vraag (O-000152/2012) van Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, João Ferreira en Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Huidig beheer van de sector suiker (B7-0361/2012).

Marina Yannakoudakis en George Lyon lichten de vragen toe B7-0353/2012 en B7-0354/2012.

Het woord wordt gevoerd door Claude Moraes, Marc Tarabella en Maria do Céu Patrão Neves om “blauwe kaart”-vragen te stellen aan Marina Yannakoudakis, die deze beantwoordt.

Luis Manuel Capoulas Santos en Alfreds Rubiks lichten de vragen toe B7-0359/2012 en B7-0361/2012.

Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Albert Deß, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sarah Ludford, Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, Britta Reimers, namens de ALDE-Fractie, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFD-Fractie, Marina Yannakoudakis, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan James Nicholson, die deze beantwoordt, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Dimitar Stoyanov, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michel Dantin, Michel Dantin, Sarah Ludford, Jacek Włosowicz, Younous Omarjee en Rareş-Lucian Niculescu.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Peter Jahr, Jaroslav Paška en Elena Băsescu, die weigert te antwoorden op een “blauwe kaart”-vraag van Maria do Céu Patrão Neves.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding.

Het debat wordt gesloten.


23. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie:

- Speciaal verslag nr. 9/2012 (Kwijting 2011) – "Controle van het controlesysteem inzake de productie, verwerking, distributie en invoer van biologische producten" (N7-0081/2012 - C7-0174/2012 - 2012/2140(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

AGRI, ENVI, INTA, IMCO

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) wat bewaardertaken, beloningsbeleid en sancties betreft (COM(2012)0350 - C7-0178/2012 – 2012/0168(COD))
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 282 VWEU zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over essentiële-informatiedocumenten voor beleggingsproducten (COM(2012)0352 - C7-0179/2012 - 2012/0169(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 282 VWEU zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI, LIBE

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende verzekeringsbemiddeling (herschikking) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI, IMCO

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Federale Republiek Brazilië (10475/2012 - C7-0181/2012 - 2012/0059(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds (16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

DEVE, INTA

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor onlinegebruik op de interne markt (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

CULT, ITRE, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 443/2009 teneinde de modaliteiten vast te stellen voor het bereiken van de 2020-doelstelling om de CO2-emissies van nieuwe personenauto's te verminderen (COM(2012)0393 - C7-0184/2012 - 2012/0190(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

IMCO, TRAN, ITRE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 510/2011 tot vaststelling van de modaliteiten voor het halen van de 2020-doelstelling inzake de reductie van de CO2-emissies van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (COM(2012)0394 - C7-0185/2012 - 2012/0191(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

IMCO, TRAN, ITRE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG (COM(2012)0380 - C7-0186/2012 - 2012/0184(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

ENVI, ITRE, IMCO

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/37/EG van de Raad inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen (COM(2012)0381 - C7-0187/2012 - 2012/0185(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen en tot intrekking van Richtlijn 2000/30/EG (COM(2012)0382 - C7-0188/2012 - 2012/0186(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

ENVI, ITRE, IMCO

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds (10209/2012 - C7-0189/2012 - 2010/0310(NLE))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

DEVE, INTA

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2011/009 NL/Gelderland Bouw (afdeling 41), Nederland) (COM(2012)0395 - C7-0190/2012 - 2012/2154(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17mei 2006 tussen het Europees Parlement, deRaad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2011/015 SE/AstraZeneca, Zweden) (COM(2012)0396 - C7-0191/2012 - 2012/2155(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (COM(2012)0363 - C7-0192/2012 – 2012/0193(COD))
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 336 VWEU zal de Voorzitter de Rekenkamer raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

JURI, ECON, LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de tussentijdse overeenkomst tot vaststelling van een kader voor een economische partnerschapsovereenkomst tussen staten in Oostelijk en Zuidelijk Afrika, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds (11699/2012 - C7-0193/2012 - 2008/0251(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

DEVE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot intrekking van Richtlijn2001/20/EG (COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE, IMCO

- Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank (Yves MERSCH - LU) (N7-0084/2012 - C7-0195/2012 - 2012/0806(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de visserij op diepzeebestanden in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, tot vaststelling van bepalingen voor de visserij in de internationale wateren van het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan en tot intrekking van Verordening (EG) nr.2347/2002 (COM(2012)0371 - C7-0196/2012 - 2012/0179(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

PECH

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (herschikking) (COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

JURI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actie van de Unie voor het evenement "Culturele Hoofdsteden van Europa" voor de periode 2020 tot 2033 (COM(2012)0407 - C7-0198/2012 - 2012/0199(COD))
Overeenkomstig artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne inzake de versoepeling van de afgifte van visa (12282/2012 - C7-0200/2012 - 2012/0138(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Moldavië tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Moldavië inzake de versoepeling van de afgifte van visa (12012/2012 - C7-0201/2012 - 2012/0140(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr.1100/2007 van de Raad tot vaststelling van maatregelen voor het herstel van het bestand van Europese aal (COM(2012)0413 - C7-0202/2012 - 2012/0201(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

PECH

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter verduidelijking van de bepalingen inzake de tijdstippen van de veilingen van broeikasgasemissierechten (COM(2012)0416 - C7-0203/2012 - 2012/0202(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraagEGF/2012/001 IE/Talk Talk, Ierland) (COM(2012)0423 - C7-0204/2012 - 2012/2157(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, betreffende conformiteitsbeoordeling en aanvaarding van industrieproducten (12428/2012 - C7-0205/2012 - 2009/0155(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AFET, ITRE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Russische Federatie met betrekking tot het beheer van tariefcontingenten voor de uitvoer van hout uit de Russische Federatie naar de Europese Unie, en van het Protocol tussen de Europese Unie en de regering van de Russische Federatie over technische regels uit hoofde van die overeenkomst (16775/1/2011 - C7-0206/2012 - 2011/0322(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AGRI

- Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende strafrechtelijke sancties voor handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (ingediend overeenkomstig artikel 293, lid 2, VWEU) (COM(2012)0420 - C7-0207/2012 - 2011/0297(COD))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI, LIBE

- Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik) (ingediend overeenkomstig artikel 293, lid 2, VWEU) (COM(2012)0421 - C7-0208/2012 - 2011/0295(COD))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

ENVI, BUDG, JURI, LIBE

- Speciaal verslag nr. 10/2012 (Kwijting 2011) - "De doeltreffendheid van personeelsontwikkeling bij de Europese Commissie" (N7-0085/2012 - C7-0209/2012 - 2012/2158(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

EMPL

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Voedselhulpverdrag (12267/2012 - C7-0210/2012 - 2012/0183(NLE))

verwezen naar

ten principale :

DEVE

advies :

AFET, AGRI, BUDG, INTA

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen (COM(2012)0432 - C7-0211/2012 - 2012/0208(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

PECH

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 24/2012 - Afdeling III – Commissie (N7-0086/2012 - C7-0212/2012 - 2012/2159(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 812/2004 van de Raad tot vaststelling van maatregelen betreffende de incidentele vangsten van walvisachtigen bij de visserij en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 88/98 (COM(2012)0447 - C7-0213/2012 - 2012/0216(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

ENVI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2011/019 ES/Galicia Metal, ingediend door Spanje) (COM(2012)0451 - C7-0214/2012 - 2012/2160(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, ITRE, INTA, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toekenning van tariefcontingenten voor de uitvoer van hout uit de Russische Federatie naar de Europese Unie (COM(2012)0449 - C7-0215/2012 - 2012/0217(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AGRI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van tijdelijke bijzondere maatregelen betreffende de aanwerving van ambtenaren en tijdelijke functionarissen van de Europese Unie naar aanleiding van de toetreding van Kroatië (COM(2012)0377 - C7-0216/2012 – 2012/0224(COD))
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 336 VWEU zal de Voorzitter de Rekenkamer en het Hof van Justitie raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

BUDG, CONT

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 15/2012 - Afdeling III - Commissie (N7-0087/2012 - C7-0217/2012 - 2012/2161(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 17/2012 - Afdeling III - Commissie (N7-0088/2012 - C7-0218/2012 - 2012/2162(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 20/2012 - Afdeling III - Commissie (N7-0089/2012 - C7-0219/2012 - 2012/2163(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2011/021 NL/Zalco, Nederland) (COM(2012)0450 - C7-0220/2012 - 2012/2164(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, ITRE, INTA, REGI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2010/015 FR/Peugeot, Frankrijk) (COM(2012)0461 - C7-0222/2012 - 2012/2165(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, ITRE, INTA, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde technische maatregelen en controlemaatregelen voor het Skagerrak en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 en Verordening (EG) nr. 1342/2008 (COM(2012)0471 - C7-0234/2012 - 2012/0232(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

ENVI

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 25/2012 - Afdeling III – Commissie (N7-0090/2012 - C7-0237/2012 - 2012/2178(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 16/2012 - Afdeling III – Commissie (N7-0091/2012 - C7-0238/2012 - 2012/2179(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 22/2012 - Afdeling III – Commissie (N7-0092/2012 - C7-0239/2012 - 2012/2180(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 23/2012 - Afdeling III – Commissie (N7-0093/2012 - C7-0240/2012 - 2012/2181(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actieprogramma voor douane in de Europese Unie voor de periode 2014-2020 (Douane 2020) en tot intrekking van Beschikking nr.624/2007/EG (COM(2012)0464 - C7-0241/2012 - 2011/0341A(COD))

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

BUDG, ECON

- Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actieprogramma voor belastingen in de Europese Unie voor de periode 2014-2020 (Fiscalis 2020) en tot intrekking van Beschikking nr.1482/2007/EG (COM(2012)0465 - C7-0242/2012 - 2011/0341B(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

BUDG, IMCO

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 26/2012 - Afdeling III – Commissie (N7-0094/2012 - C7-0243/2012 - 2012/2182(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft een snellereactiemechanisme tegen btw-fraude (COM(2012)0428 - C7-0260/2012 - 2012/0205(CNS))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI, CONT


24. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (OJME 493.542).


25. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.10 uur gesloten.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Waarnemers

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Juridische mededeling - Privacybeleid