Indeks 
Protokół
PDF 290kWORD 328k
Wtorek, 11 września 2012 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład Parlamentu
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Zawartość siarki w paliwach żeglugowych ***I (debata)
 5.Efektywność energetyczna ***I (debata)
 6.Tura pytań do Komisji
 7.Skład Parlamentu
 8.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego
 9.Skład komisji i delegacji
 10.Głosowanie
  
10.1.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek Danii - EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.2.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: EGF/2011/017 ES/Aragon (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.3.Efektywność energetyczna ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.4.Uchylenie immunitetu parlamentarnego Jarosława Leszka Wałęsy (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.5.Uchylenie immunitetu parlamentarnego Birgit Collin-Langen (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.6.Rzekomy transport i nielegalne przetrzymywanie więźniów w krajach europejskich przez CIA (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.7.Zwiększenie solidarności wewnątrz UE w dziedzinie azylu (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.8.Normalizacja europejska ***I (głosowanie)
  
10.9.Elektroniczna identyfikacja bydła ***I (głosowanie)
  
10.10.Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (zmiana dyrektywy 2001/83/WE) ***I (głosowanie)
  
10.11.Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (zmiana rozporządzenia (WE) nr 726/2004) ***I (głosowanie)
  
10.12.Zawartość siarki w paliwach żeglugowych ***I (głosowanie)
  
10.13.System płatności jednolitych i wsparcie dla plantatorów winorośli ***I (głosowanie)
  
10.14.Współpraca administracyjna za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym ***I (głosowanie)
  
10.15.Wspólny system opodatkowania stosowany do odsetek oraz należności licencyjnych * (głosowanie)
  
10.16.Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2013 (głosowanie)
  
10.17.Dobrowolne honorowe dawstwo tkanek i komórek (głosowanie)
  
10.18.Rola kobiet w gospodarce ekologicznej (głosowanie)
  
10.19.Warunki pracy kobiet w sektorze usług (głosowanie)
  
10.20.Kształcenie, szkolenia i strategia „Europa 2020” (głosowanie)
  
10.21.Internetowa dystrybucja utworów audiowizualnych w UE (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 12.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 15.Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego - rok budżetowy 2013 (debata)
 16.Zasadnicze aspekty i najważniejsze kierunki wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (art. 36 TUE) - Roczne sprawozdanie Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (debata)
 17.Skład komisji i delegacji
 18.Sytuacja w Syrii (debata)
 19.Wykorzystywanie wymiaru sprawiedliwości w celach politycznych w Rosji (debata)
 20.Określone środki podejmowane w celu ochrony stad ryb względem państw pozwalających na niezrównoważone połowy ***I - Wspólna organizacja rynków produktów rybołówstwa i akwakultury ***I - Ochrona i zrównoważona eksploatacja zasobów rybołówstwa - Reforma wspólnej polityki rybołówstwa (debata)
 21.Normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw ***I (debata)
 22.Obecne zarządzanie sektorem cukru (debata)
 23.Składanie dokumentów
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Oldřich VLASÁK
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8.30.


2. Skład Parlamentu

W związku ze śmiercią Jiří Havel Parlament stwierdza zgodnie z art. 4 ust. 1 Regulaminu wakat z dniem 9 lipca 2012 i informuje o nim zainteresowane państwo członkowskie.


3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 122 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   Republika Południowej Afryki: masakra strajkujących górników

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari i Mitro Repo w imieniu grupy S&D, pt. Republika Południowej Afryki: masakra strajkujących górników (B7-0443/2012);

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen i Catherine Grèze w imieniu grupy Verts/ALE, pt. Republika Południowej Afryki: masakra strajkujących górników (B7-0445/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric i Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, pt. Republika Południowej Afryki: masakra strajkujących górników (B7-0446/2012);

- Charles Tannock i Giles Chichester w imieniu grupy ECR, Republika Południowej Afryki: masakra strajkujących górników (B7-0447/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bernd Posselt, Sabine Verheyen, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Philippe Boulland, Giovanni La Via, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris i Alf Svensson w imieniu grupy PPE, pt. Republika Południowej Afryki: masakra strajkujących górników (B7-0448/2012);

- Charles Goerens, Morten Løkkegaard, Louis Michel, Robert Rochefort, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin i Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Republika Południowej Afryki: masakra strajkujących górników (B7-0450/2012).

II.   Prześladowanie muzułmanów Rohingya w Birmie

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, w sprawie prześladowania muzułmanów Rohingya w Birmie (B7-0426/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marc Tarabella i Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D, w sprawie prześladowania muzułmanów Rohingya w Birmie (B7-0449/2012);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias i Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie prześladowania muzułmanów Rohingya w Birmie (B7-0452/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, László Tőkés, Sergio Paolo Francesco Silvestris i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE, w sprawie prześladowania muzułmanów Rohingya w Birmie (B7-0453/2012);

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Emilie Turunen i Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie prześladowania muzułmanów Rohingya w Birmie (B7-0454/2012);

- Marietje Schaake, Graham Watson, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Fiona Hall, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Anneli Jäätteenmäki i Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, w sprawie prześladowania muzułmanów Rohingya w Birmie (B7-0455/2012).

III.   Azerbejdżan: sprawa Ramila Safarowa

- Charles Tannock i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, nt. „Azerbejdżan: sprawa Ramila Safarowa” (B7-0428/2012);

- Véronique De Keyser, Edit Herczog, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Csaba Sándor Tabajdi i Kinga Göncz w imieniu grupy S&D, nt. Azerbejdżan: sprawa Ramila Safarowa (B7-0429/2012);

- Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, nt. Azerbejdżan: sprawa Ramila Safarowa(B7-0432/2012);

- György Schöpflin, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Zuzana Roithová, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor i László Tőkés w imieniu grupy PPE, nt. Azerbejdżan: sprawa Ramila Safarowa (B7-0441/2012);

- Ulrike Lunacek, Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Franziska Keller, Isabelle Durant i Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE, nt. Azerbejdżan: sprawa Ramila Safarowa (B7-0442/2012);

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Graham Watson, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland i Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, nt. Azerbejdżan: sprawa Ramila Safarowa (B7-0444/2012).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 149 Regulaminu.


4. Zawartość siarki w paliwach żeglugowych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/32/WE w odniesieniu do zawartości siarki w paliwach żeglugowych [COM(2011)0439 - C7-0199/2011- 2011/0190(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Satu Hassi (A7-0038/2012)

Satu Hassi przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Janez Potočnik (członek Komisji).

Głos zabrali: Vilja Savisaar-Toomast (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Christofer Fjellner w imieniu grupy PPE, Marita Ulvskog w imieniu grupy S&D, Holger Krahmer w imieniu grupy ALDE, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, Sampo Terho w imieniu grupy EFD, Sabine Wils w imieniu grupy GUE/NGL, Jacqueline Foster w imieniu grupy ECR, Richard Seeber, Janusz Władysław Zemke, Bas Eickhout, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Bendt Bendtsen, et Liisa Jaakonsaari.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Peter van Dalen, Agnès Le Brun, Karin Kadenbach, Werner Kuhn, Riikka Manner, Diane Dodds, Georgios Koumoutsakos, Silvia-Adriana Ţicău, Pilar Ayuso, Bogusław Sonik i Matthias Groote.

Głos zabrali: Janez Potočnik i Satu Hassi.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.12 protokołu z dnia 11.9.2012.


5. Efektywność energetyczna ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności energetycznej oraz uchylającej dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE [COM(2011)0370 - C7-0168/2011- 2011/0172(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Claude Turmes (A7-0265/2012)

Claude Turmes przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: Peter Liese (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Edite Estrela (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Markus Pieper w imieniu grupy PPE, Britta Thomsen w imieniu grupy S&D, Fiona Hall w imieniu grupy ALDE, Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE, Vicky Ford w imieniu grupy ECR, Juozas Imbrasas w imieniu grupy EFD, Miloslav Ransdorf w imieniu grupy GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner niezrzeszony, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Bas Eickhout, Konrad Szymański, Niki Tzavela, Marisa Matias, Auke Zijlstra, Richard Seeber, Pavel Poc, Evžen Tošenovský, Alejo Vidal-Quadras, Marita Ulvskog, Herbert Reul, Matthias Groote, Bendt Bendtsen i Amalia Sartori.

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Silvia-Adriana Ţicău, Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Romana Jordan i Inês Cristina Zuber.

Głos zabrali: Claude Turmes, Günther Oettinger oraz Claude Turmes.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.3 protokołu z dnia 11.9.2012.


6. Tura pytań do Komisji

Sytuacji dotyczącej wdrożenia dorobku prawnego w obszarze energii (3. pakiet)

Günther Oettinger (członek Komisji) i Joaquín Almunia (wiceprzewodniczący Komisji)

Głos zabrał Rareş-Lucian Niculescu w sprawie czasu przewidzianego na turę pytań.

Günther Oettinger i Joaquín Almunia odpowiedzieli na pytania zadane przez posłów: Romanę Jordan, Monikę Flašíková Beňová, Grahama Watsona, Teresę Rierę Madurell, Claude'a Turmes'a, Bendta Bendtsena, Silvię-Adrianę Ţicău, Konrada Szymańskiego, Jaroslava Paškę, Bruno Gollnischa, Zigmantasa Balčytisa, Jolantę Emilię Hibner i António Fernando Correię de Campos.

Tura pytań do Komisji została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Przewodniczący ogłosił wiadomość o zwolnieniu dwóch dziennikarzy szwedzkich, Martina Schibbye'a i Johana Perssona, którzy zostali zatrzymani w Etiopii.

Głos zabrała Anna Maria Corazza Bildt.


7. Skład Parlamentu

Właściwe organy Republiki Czeskiej powiadomiły o powołaniu Vojtěcha Mynářa w miejsce Jiříego Havla na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 23 lipca 2012.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Vojtěch Mynář bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


8. Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego

Viktor Uspaskich przedstawił wniosek o skorzystanie ze swego immunitetu i przywilejów wobec procedury sądowej toczącej się w sądzie rejonowym w Wilnie.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


9. Skład komisji i delegacji

Do przewodniczącego wpłynęły od grupy S&D następujące wnioski o mianowanie:

komisja AFET: Sophocles Sophocleous

podkomisja SEDE: Sophocles Sophocleous

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.

°
° ° °

Głos zabrał Lucas Hartong z okazji rocznicy zamachów z 11 września 2001 r. w Stanach Zjednoczonych.

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy.


10. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


10.1. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek Danii - EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek Danii EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard) [COM(2012)0272 - C7-0131/2012- 2012/2110(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Bendt Bendtsen (A7-0232/2012)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0304)


10.2. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: EGF/2011/017 ES/Aragon (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/017 ES/Aragón Construction z Hiszpanii) [COM(2012)0290 - C7-0150/2012- 2012/2121(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0233/2012)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0305)


10.3. Efektywność energetyczna ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności energetycznej oraz uchylającej dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE [COM(2011)0370 - C7-0168/2011- 2011/0172(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Claude Turmes (A7-0265/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0306)


10.4. Uchylenie immunitetu parlamentarnego Jarosława Leszka Wałęsy (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jarosława Leszka Wałęsy [2012/2112(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Cecilia Wikström (A7-0230/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0307)


10.5. Uchylenie immunitetu parlamentarnego Birgit Collin-Langen (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Birgit Collin-Langen [2012/2128(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Francesco Enrico Speroni (A7-0229/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0308)


10.6. Rzekomy transport i nielegalne przetrzymywanie więźniów w krajach europejskich przez CIA (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rzekomego udziału państw europejskich w organizowanym przez CIA transporcie i nielegalnym przetrzymywaniu więźniów na terenie tych państw: działania podejmowane w następstwie sprawozdania komisji TDIP PE [2012/2033(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Hélène Flautre (A7-0266/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0309)


10.7. Zwiększenie solidarności wewnątrz UE w dziedzinie azylu (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zwiększenia solidarności wewnątrz UE w dziedzinie azylu [2012/2032(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0248/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0310)


10.8. Normalizacja europejska ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie normalizacji europejskiej oraz zmiany dyrektyw Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektyw 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/105/WE i 2009/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [COM(2011)0315 - C7-0150/2011- 2011/0150(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Lara Comi (A7-0069/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2012)0311)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2012)0311)

Wystąpienie

Lara Comi (sprawozdawczyni).


10.9. Elektroniczna identyfikacja bydła ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 w odniesieniu do elektronicznej identyfikacji bydła i skreślającego przepisy dotyczące dobrowolnego etykietowania wołowiny [COM(2012)0162 - C7-0114/2012- 2011/0229(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Sophie Auconie (A7-0199/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2012)0312)

Sophie Auconie (sprawozdawczyni) zaproponowała odłożenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu.

W głosowaniu elektronicznym (397 głosów za, 269 przeciw i 10 wstrzymujących się) Parlament wyraził zgodę na tę propozycję. Kwestia zatem podlega przesłaniu do rozstrzygnięcia przez właściwą komisję.


10.10. Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (zmiana dyrektywy 2001/83/WE) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE odnośnie do nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii [COM(2012)0052 - C7-0033/2012- 2012/0025(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Linda McAvan (A7-0165/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2012)0313)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2012)0313)


10.11. Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (zmiana rozporządzenia (WE) nr 726/2004) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 odnośnie do nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii [COM(2012)0051 - C7-0034/2012- 2012/0023(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Linda McAvan (A7-0164/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2012)0314)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2012)0314)


10.12. Zawartość siarki w paliwach żeglugowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/32/WE w odniesieniu do zawartości siarki w paliwach żeglugowych [COM(2011)0439 - C7-0199/2011- 2011/0190(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Satu Hassi (A7-0038/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2012)0315)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2012)0315)


10.13. System płatności jednolitych i wsparcie dla plantatorów winorośli ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do systemu płatności jednolitych i wsparcia dla plantatorów winorośli [COM(2011)0631 - C7-0338/2011- 2011/0285(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Herbert Dorfmann (A7-0203/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2012)0316)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2012)0316)


10.14. Współpraca administracyjna za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”) [COM(2011)0522 - C7-0225/2011- 2011/0226(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Adam Bielan (A7-0068/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2012)0317)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2012)0317)


10.15. Wspólny system opodatkowania stosowany do odsetek oraz należności licencyjnych * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich (wersja przekształcona) [COM(2011)0714 - C7-0516/2011- 2011/0314(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0227/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2012)0318)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2012)0318)


10.16. Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2013 (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012/rev i B7-0350/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI B7-0345/2012

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0346/2012

(zastępujący B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012 i B7-0350/2012):

złożony przez następujących posłów:

- József Szájer w imieniu grupy PPE;
- Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D;
- Andrew Duff w imieniu grupy ALDE;
- Emilie Turunen w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P7_TA(2012)0319)

(Projekt rezolucji B7-0349/2012/rev stał się bezprzedmiotowy.)


10.17. Dobrowolne honorowe dawstwo tkanek i komórek (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie dobrowolnego honorowego dawstwa tkanek i komórek [2011/2193(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0320)

Wystąpienie

Peter Liese, który wniósł o przeprowadzenie głosowania imiennego nad ust. 43 i nad głosowaniem końcowym (co uczyniono).


10.18. Rola kobiet w gospodarce ekologicznej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie roli kobiet w gospodarce ekologicznej [2012/2035(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Mikael Gustafsson (A7-0235/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0321)


10.19. Warunki pracy kobiet w sektorze usług (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie warunków pracy kobiet w sektorze usług [2012/2046(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Iratxe García Pérez (A7-0246/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0322)


10.20. Kształcenie, szkolenia i strategia „Europa 2020” (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie kształcenia, szkoleń i strategii „Europa 2020” [2012/2045(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Mary Honeyball (A7-0247/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0323)


10.21. Internetowa dystrybucja utworów audiowizualnych w UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie internetowej dystrybucji utworów audiowizualnych w UE [2011/2313(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Jean-Marie Cavada (A7-0262/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0324)


11. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Claude Turmes - A7-0265/2012

Andrea Zanoni, Raffaele Baldassarre, Markus Pieper, Salvatore Iacolino, Francesco De Angelis, Peter Jahr, Mario Pirillo, Eija-Riitta Korhola, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu, Daniel Hannan, Syed Kamall i Charles Tannock

Sprawozdanie Hélène Flautre - A7-0266/2012

Iva Zanicchi, Mitro Repo, Norica Nicolai i Krisztina Morvai

Sprawozdanie Kyriacos Triantaphyllides - A7-0248/2012

Iva Zanicchi, Raffaele Baldassarre, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Hannan, Syed Kamall i Monica Luisa Macovei

Sprawozdanie Lara Comi - A7-0069/2012

Iva Zanicchi, Raffaele Baldassarre, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Daniel Hannan i Syed Kamall

Sprawozdanie Sophie Auconie - A7-0199/2012

Iva Zanicchi, Cristiana Muscardini, Daniel Hannan i Elena Băsescu

Sprawozdanie Linda McAvan - A7-0165/2012

Adam Bielan, Paolo Bartolozzi i Anna Záborská

Sprawozdanie Linda McAvan - A7-0164/2012

Charles Tannock

Sprawozdanie Satu Hassi - A7-0038/2012

Marek Józef Gróbarczyk, Andrea Zanoni, Oreste Rossi, Jan Kozłowski, Charles Tannock, Mitro Repo, Hannu Takkula i Elena Băsescu

Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2013 - RC-B7-0346/2012

Norica Nicolai

Sprawozdanie Marina Yannakoudakis - A7-0223/2012

Rebecca Taylor w imieniu grupy ALDE, Erminia Mazzoni, Charles Tannock i Norica Nicolai

Sprawozdanie Mikael Gustafsson - A7-0235/2012

Norica Nicolai, Elena Băsescu, Andrea Češková i Marina Yannakoudakis

Sprawozdanie Iratxe García Pérez - A7-0246/2012

Erminia Mazzoni, Norica Nicolai, Paul Murphy i Marina Yannakoudakis.


12. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14:05 i wznowione o 15:05.)

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

13. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Piotr Borys poinformował, że z przyczyn technicznych nie mógł wziąć udziału w posiedzeniu w dniu 10 września 2012 r.

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


14. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania ustne zostały złożone przez posłów (art. 115 Regulaminu):

- (O-000151/2012) które zadał Sharon Bowles, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Wnioski w sprawie europejskiej unii bankowej (EUB) (B7-0360/2012);

- (O-000152/2012) które zadał Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, João Ferreira i Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Obecne zarządzanie sektorem cukru (B7-0361/2012).


15. Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego - rok budżetowy 2013 (debata)

Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego - rok budżetowy 2013.

Andreas Mavroyiannis (urzędujący przewodniczący Rady) przedstawił stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2013.

Głos zabrał Janusz Lewandowski (członek Komisji).

Głos zabrali: Salvador Garriga Polledo, w imieniu komisji BUDG, Giovanni La Via i Derek Vaughan, sprawozdawcy ds. budżetu.

Głos zabrali: Janusz Lewandowski i Andreas Mavroyiannis.

Debata została zamknięta.


16. Zasadnicze aspekty i najważniejsze kierunki wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (art. 36 TUE) - Roczne sprawozdanie Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Zasadnicze aspekty i najważniejsze kierunki wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (art. 36 TUE)

Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa [2012/2050(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Elmar Brok (A7-0252/2012)

Elmar Brok przedstawił sprawozdanie.

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Nadezhda Neynsky (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Ioan Mircea Paşcu w imieniu grupy S&D, Andrew Duff w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie Williama (The Earl of) Dartmouth zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki”, Franziska Katharina Brantner w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD, Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL, Nicole Sinclaire niezrzeszona, Michael Gahler, Ana Gomes, która odpowiedziała również na pytanie Louisa Michel zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki”, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Paweł Robert Kowal, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Arnaud Danjean, Roberto Gualtieri, Geoffrey Van Orden, który odpowiedział również na pytanie Reinharda Bütikofera zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki”, Andreas Mölzer, Mario Mauro, Richard Howitt, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan i Krzysztof Lisek.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Kristiina Ojuland, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Franz Obermayr i Sophocles Sophocleous.

Głos zabrali: Catherine Ashton i Elmar Brok.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.8 protokołu z dnia 12.9.2012.


17. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy S&D następujący wniosek o nominację:

Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia: Sophocles Sophocleous.

Niniejsza nominacja zostanie uznana za ratyfikowaną, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego protokołu nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


18. Sytuacja w Syrii (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Syrii

Przewodniczący pozdrowił obecnych na widowni gości z Syrii, pp. Ramiego Al Jarraha i Deiaę Aldeena Doghmoucha oraz polityka libańskiego Ahmeda El-Haririego.

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, i Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na dwa pytania zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Véronique De Keyser i Bernd Posselt, Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Marietje Schaake, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Rui Tavares, Marisa Matias, Mário David, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Maria Eleni Koppa i Andrzej Grzyb.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sophocles Sophocleous, Ivo Vajgl, Sajjad Karim, Nikolaos Salavrakos, Andreas Mölzer, Pier Antonio Panzeri, Charalampos Angourakis i Andrew Henry William Brons.

Głos zabrała Catherine Ashton.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.15 protokołu z dnia 13.9.2012.


19. Wykorzystywanie wymiaru sprawiedliwości w celach politycznych w Rosji (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Wykorzystywanie wymiaru sprawiedliwości w celach politycznych w Rosji

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Ria Oomen-Ruijten w imieniu grupy PPE, Libor Rouček w imieniu grupy S&D, Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE, Werner Schulz w imieniu grupy Verts/ALE, Marek Henryk Migalski w imieniu grupy ECR, Jacek Olgierd Kurski w imieniu grupy EFD, Vladimír Remek w imieniu grupy GUE/NGL, Jacek Protasiewicz, Knut Fleckenstein, Bernd Posselt, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Knut Fleckenstein, i Boris Zala.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Tunne Kelam i Paul Murphy.

Głos zabrała Catherine Ashton.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.16 protokołu z dnia 13.9.2012.

PRZEWODNICTWO: Jacek PROTASIEWICZ
Wiceprzewodniczący


20. Określone środki podejmowane w celu ochrony stad ryb względem państw pozwalających na niezrównoważone połowy ***I - Wspólna organizacja rynków produktów rybołówstwa i akwakultury ***I - Ochrona i zrównoważona eksploatacja zasobów rybołówstwa - Reforma wspólnej polityki rybołówstwa (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie określonych środków podejmowanych w celu ochrony stad ryb względem państw pozwalających na niezrównoważone połowy [COM(2011)0888 - C7-0508/2011- 2011/0434(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Pat the Cope Gallagher (A7-0146/2012)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury [COM(2011)0416 - C7-0197/2011- 2011/0194(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Struan Stevenson (A7-0217/2012)

Sprawozdanie w sprawie obowiązków w zakresie sprawozdawczości na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach WPRyb [2011/2291(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Carl Haglund (A7-0225/2012)

Sprawozdanie w sprawie reformy wspólnej polityki rybołówstwa – ogólny komunikat [2011/2290(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Nikolaos Salavrakos (A7-0253/2012)

Pat the Cope Gallagher (sprawozdawca), Nils Torvalds (zastępujący Carla Haglunda, sprawozdawcę), Struan Stevenson (sprawozdawca) i Nikolaos Salavrakos (sprawozdawca) przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrali: Andreas Mavroyiannis (urzędujący przewodniczący Rady) i Maria Damanaki (członkini Komisji).

Głos zabrali: Philippe Boulland (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Isabella Lövin (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez João Ferreira, João Ferreira (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez William (The Earl of) Dartmouth, Nuno Teixeira (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Carmen Fraga Estévez w imieniu grupy PPE, Ole Christensen w imieniu grupy S&D, Chris Davies w imieniu grupy ALDE, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk w imieniu grupy ECR, Derek Roland Clark w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Chris Davies, Jean-Marie Le Pen, Dolores García-Hierro Caraballo, Ian Hudghton, Anna Rosbach, Diane Dodds, Gabriel Mato Adrover, Mario Pirillo, Maria do Céu Patrão Neves, Iliana Malinova Iotova i Kriton Arsenis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jarosław Leszek Wałęsa, Luís Paulo Alves, Gesine Meissner, Ana Miranda, Peter van Dalen i Bastiaan Belder.

Głos zabrali: Maria Damanaki, Andreas Mavroyiannis, Pat the Cope Gallagher, Struan Stevenson, Nils Torvalds i Nikolaos Salavrakos.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.6 protokołu z dnia 12.9.2012, pkt 7.7 protokołu z dnia 12.9.2012, pkt 7.9 protokołu z dnia 12.9.2012 i pkt 7.10 protokołu z dnia 12.9.2012.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 20:30 i wznowione o 21:00.)


PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

21. Normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw [COM(2011)0275 - C7-0127/2011- 2011/0129(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawcy: Antonyia Parvanova i Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0244/2012)

Antonyia Parvanova i Teresa Jiménez-Becerril Barrio przedstawiły swoje sprawozdania.

Głos zabrała Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Tadeusz Zwiefka (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Simon Busuttil w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Mikael Gustafsson w imieniu grupy GUE/NGL, Diane Dodds niezrzeszona, Licia Ronzulli, Sylvie Guillaume, Izaskun Bilbao Barandica, Raül Romeva i Rueda, Andrea Češková, Krisztina Morvai, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Nicole Kiil-Nielsen, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Alyn Smith, Kinga Gál, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Krisztina Morvai, i Silvia Costa.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Roberta Angelilli, Marina Yannakoudakis, Jaroslav Paška i Elena Băsescu.

Głos zabrały: Viviane Reding, Antonyia Parvanova i Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 12.9.2012.


22. Obecne zarządzanie sektorem cukru (debata)

Pytanie ustne (O-000114/2012) które zadał James Nicholson i Marina Yannakoudakis, w imieniu grupy ECR, do Komisji: Obecne zarządzanie sektorem cukru (B7-0353/2012);

Pytanie ustne (O-000116/2012) które zadał George Lyon, Britta Reimers, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells i Marielle de Sarnez, w imieniu grupy politycznej ALDE, do Komisji: Obecne zarządzanie sektorem cukru (B7-0354/2012);

Pytanie ustne (O-000143/2012) które zadał Luis Manuel Capoulas Santos, w imieniu grupy S&D, do Komisji: Obecne zarządzanie sektorem cukru (B7-0359/2012);

Pytanie ustne (O-000152/2012) które zadał Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, João Ferreira i Nikolaos Chountis, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, do Komisji: Obecne zarządzanie sektorem cukru (B7-0361/2012).

Marina Yannakoudakis i George Lyon rozwijają zagadnienie B7-0353/2012 i B7-0354/2012.

Głos zabrali: Claude Moraes, Marc Tarabella i Maria do Céu Patrão Neves w celu zadania Marinie Yannakoudakis pytań za pomocą niebieskiej kartki, na które udzieliła ona odpowiedzi.

Luis Manuel Capoulas Santos i Alfreds Rubiks rozwinęli zagadnienie B7-0359/2012 i B7-0361/2012.

Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji) odpowiedziała na pytania.

Głos zabrali: Albert Deß w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Sarah Ludford, Marc Tarabella w imieniu grupy S&D, Britta Reimers w imieniu grupy ALDE, James Nicholson w imieniu grupy ECR, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFD, Marina Yannakoudakis, aby zadać pytanie poprzez podniesienie niebieskiej kartki Jamesowi Nicholsonowi, który na nie odpowiedział, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Dimitar Stoyanov niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Michel Dantin, Michel Dantin, Sarah Ludford, Jacek Włosowicz, Younous Omarjee i Rareş-Lucian Niculescu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Peter Jahr, Jaroslav Paška i Elena Băsescu, która odmówiła odpowiedzi na pytanie zadane przez Marię do Céu Patrão Neves zadane przez podniesienie niebieskiej kartki.

Głos zabrała Viviane Reding.

Debata została zamknięta.


23. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

- Sprawozdanie specjalne nr 9/2012 (Absolutorium 2011) – "Kontrola systemu kontroli produkcji, przetwarzania, dystrybucji i przywozu produktów ekologicznych" (N7-0081/2012 - C7-0174/2012 - 2012/2140(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm.:

CONT

opinia :

AGRI, ENVI, INTA, IMCO

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń i sankcji (COM(2012)0350 - C7-0178/2012 – 2012/0168(COD))

Zgodnie z art. 282 TFUE, przewodniczący przystąpi do konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym.

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm.:

ECON

opinia :

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących produktów inwestycyjnych (COM(2012)0352 - C7-0179/2012 - 2012/0169(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

Zgodnie z art. 282 TFUE, przewodniczący przystąpi do konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym.

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

ECON

opinia :

JURI, LIBE

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (wersja przekształcona) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm.:

ECON

opinia :

JURI, IMCO

- Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej przedłużenia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Federacyjną Republiką Brazylii (10475/2012 - C7-0181/2012 - 2012/0059(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm.:

ITRE

opinia :

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Centralną, z drugiej strony(16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE))

odesłany

przedm. :

AFET

opinia :

DEVE, INTA

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm.:

JURI

opinia :

CULT, ITRE, IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 443/2009 w celu określenia warunków osiągnięcia docelowego zmniejszenia emisji CO2 z nowych samochodów osobowych przewidzianego na 2020 r. (COM(2012)0393 - C7-0184/2012 - 2012/0190(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

ENVI

opinia :

IMCO, TRAN, ITRE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 510/2011 w celu określenia warunków osiągnięcia docelowego zmniejszenia emisji CO2 z nowych lekkich pojazdów dostawczych przewidzianego na 2020 r. (COM(2012)0394 - C7-0185/2012 - 2012/0191(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

ENVI

opinia :

IMCO, TRAN, ITRE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie okresowych badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającego dyrektywę 2009/40/WE (COM(2012)0380 - C7-0186/2012 - 2012/0184(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

TRAN

opinia :

ENVI, ITRE, IMCO

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (COM(2012)0381 - C7-0187/2012 - 2012/0185(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

przedm:

TRAN

opinia :

IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej przydatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylającego dyrektywę 2000/30/WE (COM(2012)0382 - C7-0188/2012 - 2012/0186(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

przedm:

TRAN

opinia :

ENVI, ITRE, IMCO

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Iraku z drugiej strony (10209/2012 - C7-0189/2012 - 2010/0310(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

AFET

opinia :

DEVE, INTA

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction 41 z Niderlandów) (COM(2012)0395 - C7-0190/2012 - 2012/2154(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/015/SE/AstraZeneca ze Szwecji) (COM(2012)0396 - C7-0191/2012 - 2012/2155(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego (COM(2012)0363 - C7-0192/2012 – 2012/0193(COD))
Zgodnie z art. 336 TFUE, przewodniczący przystąpi do konsultacji z Trybunałem Obrachunkowym.

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

CONT

opinia :

JURI, ECON, LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (11699/2012 - C7-0193/2012 - 2008/0251(NLE))

odesłany

przedm:

INTA

opinia :

DEVE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE (COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

ENVI

opinia :

ITRE, IMCO

- Zalecenie Rady w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (Yves MERSCH - LU) (N7-0084/2012 - C7-0195/2012 - 2012/0806(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

ECON

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczegółowe warunki dotyczące połowów stad głębinowych na północno-wschodnim Atlantyku oraz przepisy dotyczące połowów na wodach międzynarodowych północno-wschodniego Atlantyku i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2347/2002 (COM(2012)0371 - C7-0196/2012 - 2012/0179(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

PECH

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (przekształcenie) (COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

przedm:

ENVI

opinia :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 (COM(2012)0407 - C7-0198/2012 - 2012/0199(COD))
Zgodnie z art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

CULT

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Ukrainą zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz (12282/2012 - C7-0200/2012 - 2012/0138(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

LIBE

opinia :

AFET

- Wniosek w sprawie decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdawii w sprawie zmiany Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz (12012/2012 - C7-0201/2012 - 2012/0140(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

LIBE

opinia :

AFET

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1100/2007 ustanawiające środki służące odbudowie zasobów węgorza europejskiego (COM(2012)0413 - C7-0202/2012 - 2012/0201(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

PECH

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wyjaśnienia przepisów dotyczących harmonogramu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (COM(2012)0416 - C7-0203/2012 - 2012/0202(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

ENVI

opinia :

ITRE

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2012/001 IE/Talk Talk z Irlandii) (COM(2012)0423 - C7-0204/2012 - 2012/2157(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, dotyczącego oceny zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (CAA) (12428/2012 - C7-0205/2012 - 2009/0155(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

INTA

opinia :

AFET, ITRE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Federacją Rosyjską dotyczącego zarządzania kontyngentami taryfowymi mającymi zastosowanie do wywozu drewna z Federacji Rosyjskiej do Unii Europejskiej i Protokołu między Unią Europejską a rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie warunków technicznych przy zastosowaniu tego porozumienia (16775/1/2011 - C7-0206/2012 - 2011/0322(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

INTA

opinia :

AGRI

- Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sankcji karnych za wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku (przedłożony zgodnie z art. 293 ust. 2 TFUE) (COM(2012)0420 - C7-0207/2012 - 2011/0297(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

ECON

opinia :

JURI, LIBE

- Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) (przedłożony zgodnie z art. 293 ust. 2 TFUE) (COM(2012)0421 - C7-0208/2012 - 2011/0295(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

ECON

opinia :

ENVI, BUDG, JURI, LIBE

- Sprawozdanie specjalne nr 10/2012 (Absolutorium 2011) - „Skuteczność rozwoju pracowników w Komisji Europejskiej” (N7-0085/2012 - C7-0209/2012 - 2012/2158(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

CONT

opinia :

EMPL

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji o wsparciu żywnościowym (12267/2012 - C7-0210/2012 - 2012/0183(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

DEVE

opinia :

AFET, AGRI, BUDG, INTA

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich (COM(2012)0432 - C7-0211/2012 - 2012/0208(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

PECH

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 24/2012 - Sekcja 3 - Komisja (N7-0086/2012 - C7-0212/2012 - 2012/2159(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004 ustanawiające środki dotyczące przypadkowych odłowów waleni na łowiskach i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 88/98 (COM(2012)0447 - C7-0213/2012 - 2012/0216(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

PECH

opinia :

ENVI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/019 ES/Galicia Metal z Hiszpanii) (COM(2012)0451 - C7-0214/2012 - 2012/2160(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

BUDG

opinia :

EMPL, ITRE, INTA, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przydziału kontyngentów taryfowych mających zastosowanie do wywozu drewna z Federacji Rosyjskiej do Unii Europejskiej (COM(2012)0449 - C7-0215/2012 - 2012/0217(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

INTA

opinia :

AGRI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego szczególne tymczasowe środki w zakresie rekrutacji urzędników Unii Europejskiej i pracowników zatrudnionych na czas określony w związku z przystąpieniem Chorwacji (COM(2012)0377 - C7-0216/2012 – 2012/0224(COD))
Zgodnie z art. 336 TFUE, przewodniczący przystąpi do konsultacji z Trybunałem Obrachunkowym i Trybunałem Sprawiedliwości.

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

JURI

opinia :

BUDG, CONT

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 15/2012 - Sekcja III - Komisja (N7-0087/2012 - C7-0217/2012 - 2012/2161(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 17/2012 - Sekcja III - Komisja (N7-0088/2012 - C7-0218/2012 - 2012/2162(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 20/2012 - Sekcja III - Komisja (N7-0089/2012 - C7-0219/2012 - 2012/2163(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (EGF/2011/021 NL/Zalco z Królestwa Niderlandów) (COM(2012)0450 - C7-0220/2012 - 2012/2164(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

BUDG

opinia :

EMPL, ITRE, INTA, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/015 FR/Peugeot z Francji) (COM(2012)0461 - C7-0222/2012 - 2012/2165(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

BUDG

opinia :

EMPL, ITRE, INTA, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pewnych środków technicznych i kontrolnych w cieśninie Skagerrak oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 850/98 oraz rozporządzenie (WE) nr 1342/2008 (COM(2012)0471 - C7-0234/2012 - 2012/0232(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

PECH

opinia :

ENVI

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 25/2012 - Sekcja III - Komisja (N7-0090/2012 - C7-0237/2012 - 2012/2178(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 16/2012 - Sekcja III - Komisja (N7-0091/2012 - C7-0238/2012 - 2012/2179(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 22/2012 - Sekcja III - Komisja (N7-0092/2012 - C7-0239/2012 - 2012/2180(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 23/2012 - Sekcja III - Komisja (N7-0093/2012 - C7-0240/2012 - 2012/2181(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

BUDG

- Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program działań dla ceł w Unii Europejskiej na okres 2014–2020 (Cła 2020) i uchylającego decyzję nr 624/2007/WE (COM(2012)0464 - C7-0241/2012 - 2011/0341A(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

IMCO

opinia :

BUDG, ECON

- Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program działań dla podatków w Unii Europejskiej na okres 2014–2020 (Fiscalis 2020) i uchylającego decyzję nr 1482/2007/WE (COM(2012)0465 - C7-0242/2012 - 2011/0341B(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc.przedm:

ECON

opinia :

BUDG, IMCO

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 26/2012 - Sekcja III - Komisja (N7-0094/2012 - C7-0243/2012 - 2012/2182(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

BUDG

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do mechanizmu szybkiego reagowania na nadużycia związane z podatkiem VAT (COM(2012)0428 - C7-0260/2012 - 2012/0205(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. przedm:

ECON

opinia :

JURI, CONT


24. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” OJME 493.542).


25. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.10.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Obserwatorzy

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności