Kazalo 
Zapisnik
PDF 268kWORD 312k
Torek, 11. september 2012 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Sestava Parlamenta
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 4.Vsebnost žvepla v ladijskih gorivih ***I (razprava)
 5.Energetska učinkovitost ***I (razprava)
 6.Čas za vprašanja Komisiji
 7.Sestava Parlamenta
 8.Zahteva za zaščito poslanske imunitete
 9.Sestava odborov in delegacij
 10.Čas glasovanja
  
10.1.Uporaba Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Danska (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.2.Uporaba Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: EGF/2011/017 ES/Aragón (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.3.Energetska učinkovitost ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.4.Odvzem poslanske imunitete Jaroslawu Leszeku Walesi (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.5.Odvzem poslanske imunitete Birgit Collin-Langen (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.6.Domnevna uporaba evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani ameriške obveščevalne agencije CIA (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.7.Okrepljena solidarnost znotraj EU na področju azila (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.8.Evropska standardizacija ***I (glasovanje)
  
10.9.Elektronska identifikacija govedi ***I (glasovanje)
  
10.10.Farmakovigilanca (sprememba Direktive 2001/83/ES) ***I (glasovanje)
  
10.11.Farmakovigilanca (sprememba Uredbe (ES) št. 726/2004) ***I (glasovanje)
  
10.12.Vsebnost žvepla v ladijskih gorivih ***I (glasovanje)
  
10.13.Shema enotnih plačil in podpore vinogradnikom ***I (glasovanje)
  
10.14.Upravno sodelovanje prek informacijskega sistema za notranji trg ***I (glasovanje)
  
10.15.Skupni sistem obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin * (glasovanje)
  
10.16.Priprava delovnega programa Komisije za leto 2013 (glasovanje)
  
10.17.Prostovoljno in neplačano darovanje tkiv in celic (glasovanje)
  
10.18.Vloga žensk v zelenem gospodarstvu (glasovanje)
  
10.19.Delovni pogoji žensk v sektorju storitev (glasovanje)
  
10.20.Izobraževanje, usposabljanje in Evropa 2020 (glasovanje)
  
10.21.Spletna distribucija avdiovizualnih del v EU (glasovanje)
 11.Obrazložitve glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanja
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 14.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 15.Predstavitev stališča Sveta o predlogu splošnega proračuna - finančno leto 2013 (razprava)
 16.Glavni vidiki in osnovne usmeritve skupne zunanje in varnostne politike ter skupne varnostne in obrambne politike (člen 36 PEU) - Letno poročilo Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki (razprava)
 17.Sestava odborov in delegacij
 18.Razmere v Siriji (razprava)
 19.Politična uporaba sodstva v Rusiji (razprava)
 20.Ukrepi za ohranjanje staležev rib v zvezi z državami, ki omogočajo netrajnostne načine ribolova ***I - Skupna ureditev trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva ***I - Ohranjevanje in trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov - Reforma skupne ribiške politike (razprava)
 21.Minimalni standardi na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ***I (razprava)
 22.Sedanje upravljanje sektorja sladkorja (razprava)
 23.Predložitev dokumentov
 24.Dnevni red naslednje seje
 25.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Oldřich VLASÁK
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 8.30.


2. Sestava Parlamenta

Zaradi smrti Jiříja Havla je Parlament v skladu s členom 4(1) Poslovnika ugotovil sprostitev sedeža z veljavnostjo od 9. julija 2012 in je o tem obvestil zadevno državo članico.


3. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 122 Poslovnika zahtevali razpravo o predlogih resolucij:

I.   Južna Afrika: pokol stavkajočih rudarjev

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari in Mitro Repo v imenu skupine S&D,o: Južna Afrika: pokol stavkajočih rudarjev (B7-0443/2012);

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen in Catherine Grèze v imenu skupine Verts/ALE, o: Južna Afrika: pokol stavkajočih rudarjev (B7-0445/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric in Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL, o: Južna Afrika: pokol stavkajočih rudarjev (B7-0446/2012);

- Charles Tannock in Giles Chichester v imenu skupine ECR, o: Južna Afrika: pokol stavkajočih rudarjev (B7-0447/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bernd Posselt, Sabine Verheyen, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Philippe Boulland, Giovanni La Via, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris in Alf Svensson v imenu skupine PPE, o: Južna Afrika: pokol stavkajočih rudarjev (B7-0448/2012);

- Charles Goerens, Morten Løkkegaard, Louis Michel, Robert Rochefort, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin in Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, o: Južna Afrika: pokol stavkajočih rudarjev (B7-0450/2012).

II.   Preganjanje muslimanov Rohingja v Burmi

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, o preganjanju muslimanov Rohingja v Burmi (B7-0426/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marc Tarabella in Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D, o preganjanju muslimanov Rohingja v Burmi (B7-0449/2012);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias in Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL, o preganjanju muslimanov Rohingja v Burmi (B7-0452/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, László Tőkés, Sergio Paolo Francesco Silvestris in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE, o preganjanju muslimanov Rohingja v Burmi (B7-0453/2012);

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Emilie Turunen in Nicole Kiil-Nielsen v imenu skupine Verts/ALE, so preganjanju muslimanov Rohingja v Burmi (B7-0454/2012);

- Marietje Schaake, Graham Watson, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Fiona Hall, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Anneli Jäätteenmäki in Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, o preganjanju muslimanov Rohingja v Burmi (B7-0455/2012).

III.   Azerbajdžan: primer Ramila Safarova

- Charles Tannock in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, o: Azerbajdžan: primer Ramila Safarova (B7-0428/2012);

- Véronique De Keyser, Edit Herczog, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Csaba Sándor Tabajdi in Kinga Göncz v imenu skupine S&D, o: Azerbajdžan: primer Ramila Safarova (B7-0429/2012);

- Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, o: Azerbajdžan: primer Ramila Safarova (B7-0432/2012);

- György Schöpflin, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Zuzana Roithová, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor in László Tőkés v imenu skupine PPE, o: Azerbajdžan: primer Ramila Safarova (B7-0441/2012);

- Ulrike Lunacek, Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Franziska Keller, Isabelle Durant in Nicole Kiil-Nielsen v imenu skupine Verts/ALE, o: Azerbajdžan: primer Ramila Safarova (B7-0442/2012);

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Graham Watson, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland in Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, o: Azerbajdžan: primer Ramila Safarova (B7-0444/2012).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 149 Poslovnika.


4. Vsebnost žvepla v ladijskih gorivih ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/32/ES glede vsebnosti žvepla v ladijskih gorivih [COM(2011)0439 - C7-0199/2011- 2011/0190(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Satu Hassi (A7-0038/2012)

Satu Hassi je predstavila poročilo.

Govoril je Janez Potočnik (član Komisije).

Govorili so Vilja Savisaar-Toomast (pripravljavka mnenja odbora TRAN), Christofer Fjellner v imenu skupine PPE, Marita Ulvskog v imenu skupine S&D, Holger Krahmer v imenu skupine ALDE, Carl Schlyter v imenu skupine Verts/ALE, Sampo Terho v imenu skupine EFD, Sabine Wils v imenu skupine GUE/NGL, Jacqueline Foster v imenu skupine ECR, Richard Seeber, Janusz Władysław Zemke, Bas Eickhout, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bendt Bendtsen, in Liisa Jaakonsaari.

Po postopku "catch the eye" so govorili Peter van Dalen, Agnès Le Brun, Karin Kadenbach, Werner Kuhn, Riikka Manner, Diane Dodds, Georgios Koumoutsakos, Silvia-Adriana Ţicău, Pilar Ayuso, Bogusław Sonik in Matthias Groote.

Govorila sta Janez Potočnik in Satu Hassi.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.12 zapisnika z dne 11.9.2012.


5. Energetska učinkovitost ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES [COM(2011)0370 - C7-0168/2011- 2011/0172(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Claude Turmes (A7-0265/2012)

Claude Turmes je predstavil poročilo.

Govoril je Günther Oettinger (član Komisije).

Govorili so Peter Liese (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Edite Estrela (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Markus Pieper v imenu skupine PPE, Britta Thomsen v imenu skupine S&D, Fiona Hall v imenu skupine ALDE, Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE, Vicky Ford v imenu skupine ECR, Juozas Imbrasas v imenu skupine EFD, Miloslav Ransdorf v imenu skupine GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner samostojni poslanec, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Bas Eickhout, Konrad Szymański, Niki Tzavela, Marisa Matias, Auke Zijlstra, Richard Seeber, Pavel Poc, Evžen Tošenovský, Alejo Vidal-Quadras, Marita Ulvskog, Herbert Reul, Matthias Groote, Bendt Bendtsen in Amalia Sartori.

PREDSEDSTVO: Anni PODIMATA
podpredsednica

Po postopku "catch the eye" so govorili Silvia-Adriana Ţicău, Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Romana Jordan in Inês Cristina Zuber.

Govorila sta Claude Turmes in Günther Oettinger.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.3 zapisnika z dne 11.9.2012.


6. Čas za vprašanja Komisiji

Trenutno stanje v zvezi z izvajanjem pravnega reda o energetskem trgu (tretji sveženj)

Günther Oettinger (član Komisije) in Joaquín Almunia (podpredsednik Komisije)

Govoril je Rareş-Lucian Niculescu o trajanju časa za vprašanja Komisiji.

Günther Oettinger in Joaquín Almunia so odgovorili na vprašanja, ki so jih zastavili poslanci: Romana Jordan, Monika Flašíková Beňová, Graham Watson, Teresa Riera Madurell, Claude Turmes, Bendt Bendtsen, Silvia-Adriana Ţicău, Konrad Szymański, Jaroslav Paška, Bruno Gollnisch, Zigmantas Balčytis, Jolanta Emilia Hibner in António Fernando Correia de Campos.

Čas za vprašanja Komisiji se je zaključil.

(Seja se je za trenutek prekinila.)

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

Predsednik je naznanil izpustitev dveh švedskih novinarjev, Martina Schibbyeja in Johana Perssona, ki sta bila zaprta v Etiopiji.

Govorila je Anna Maria Corazza Bildt.


7. Sestava Parlamenta

Pristojni organi Češke republike so obvestili Evropski parlament, da je namesto Jiříja Havla za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Vojtěch Mynář z začetkom veljavnosti 23. julija 2012.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec Vojtěch Mynář polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


8. Zahteva za zaščito poslanske imunitete

Viktor Uspaskich je predložil zahtevo za zaščito poslanske imunitete in privilegijev v postopku pred Okrožnim sodiščem v Vilniusu.

Zahteva je bila v skladu s členom 6(3) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


9. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine S&D prejel naslednji zahtevi za imenovanje:

Odbor AFET: Sophocles Sophocleous

Pododbor SEDE: Sophocles Sophocleous

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.

°
° ° °

Govoril je Lucas Hartong o obletnici atentatov 11. septembra 2001 v ZDA.

Sledila je minuta molka v Parlamentu.


10. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


10.1. Uporaba Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Danska (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Danska) [COM(2012)0272 - C7-0131/2012- 2012/2110(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Bendt Bendtsen (A7-0232/2012)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0304)


10.2. Uporaba Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: EGF/2011/017 ES/Aragón (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/017 ES/Aragon, gradbeništvo, Španija) [COM(2012)0290 - C7-0150/2012- 2012/2121(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0233/2012)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0305)


10.3. Energetska učinkovitost ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES [COM(2011)0370 - C7-0168/2011- 2011/0172(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Claude Turmes (A7-0265/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0306)


10.4. Odvzem poslanske imunitete Jaroslawu Leszeku Walesi (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Jarosławu Leszeku Wałęsi [2012/2112(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Cecilia Wikström (A7-0230/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0307)


10.5. Odvzem poslanske imunitete Birgit Collin-Langen (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Birgit Collin-Langen [2012/2128(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Francesco Enrico Speroni (A7-0229/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0308)


10.6. Domnevna uporaba evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani ameriške obveščevalne agencije CIA (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o domnevni uporabi evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani ameriške obveščevalne agencije CIA: nadaljnje ukrepanje po poročilu odbora TDIP Evropskega parlamenta [2012/2033(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Hélène Flautre (A7-0266/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0309)


10.7. Okrepljena solidarnost znotraj EU na področju azila (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o okrepljeni solidarnosti znotraj EU na področju azila [2012/2032(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0248/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0310)


10.8. Evropska standardizacija ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski standardizaciji in spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/105/ES in 2009/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2011)0315 - C7-0150/2011- 2011/0150(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Lara Comi (A7-0069/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2012)0311)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0311)

Govorila je

Lara Comi (poročevalka).


10.9. Elektronska identifikacija govedi ***I (glasovanje)

Poročilo o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1760/2000 glede elektronske identifikacije govedi in črtanja določb o prostovoljnem označevanju govejega mesa [COM(2012)0162 - C7-0114/2012- 2011/0229(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Sophie Auconie (A7-0199/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2012)0312)

Sophie Auconie (poročevalka) je predlagala preložitev glasovanja o tem osnutku zakonodajne resolucije v skladu s členom 57(2) Poslovnika.

Z elektronskim glasovanjem (397 glasov za, 269 proti in 10 vzdržanimi) je Parlament izrazil svoje strinjanje s tem predlogom. Šteje se torej, da je zadeva vrnjena pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.


10.10. Farmakovigilanca (sprememba Direktive 2001/83/ES) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/83/ES glede farmakovigilance [COM(2012)0052 - C7-0033/2012- 2012/0025(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Linda McAvan (A7-0165/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2012)0313)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0313)


10.11. Farmakovigilanca (sprememba Uredbe (ES) št. 726/2004) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004 glede farmakovigilance [COM(2012)0051 - C7-0034/2012- 2012/0023(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Linda McAvan (A7-0164/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2012)0314)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0314)


10.12. Vsebnost žvepla v ladijskih gorivih ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/32/ES glede vsebnosti žvepla v ladijskih gorivih [COM(2011)0439 - C7-0199/2011- 2011/0190(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Satu Hassi (A7-0038/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2012)0315)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0315)


10.13. Shema enotnih plačil in podpore vinogradnikom ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z ureditvijo sheme enotnih plačil in podpore vinogradnikom [COM(2011)0631 - C7-0338/2011- 2011/0285(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Herbert Dorfmann (A7-0203/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2012)0316)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0316)


10.14. Upravno sodelovanje prek informacijskega sistema za notranji trg ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI) [COM(2011)0522 - C7-0225/2011- 2011/0226(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Adam Bielan (A7-0068/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2012)0317)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0317)


10.15. Skupni sistem obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin * (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic (prenovitev) [COM(2011)0714 - C7-0516/2011- 2011/0314(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0227/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2012)0318)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0318)


10.16. Priprava delovnega programa Komisije za leto 2013 (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012/rev in B7-0350/2012

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0345/2012

Zavrnjeno

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0346/2012

(ki nadomešča B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012 in B7-0350/2012):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

- József Szájer v imenu skupine PPE;

- Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D;

- Andrew Duff v imenu skupine ALDE;

- Emilie Turunen v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P7_TA(2012)0319)

(Predlog resolucije B7-0349/2012/rev je brezpredmeten.)


10.17. Prostovoljno in neplačano darovanje tkiv in celic (glasovanje)

Poročilo o prostovoljnem in neplačanem darovanju tkiv in celic [2011/2193(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0320)

Govoril je

Peter Liese, da bi zahteval poimensko glasovanje o odstavku 43 in poimensko končno glasovanje (tako je bilo storjeno).


10.18. Vloga žensk v zelenem gospodarstvu (glasovanje)

Poročilo o vlogi žensk v zelenem gospodarstvu [2012/2035(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalec: Mikael Gustafsson (A7-0235/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0321)


10.19. Delovni pogoji žensk v sektorju storitev (glasovanje)

Poročilo o delovnih pogojih žensk v sektorju storitev [2012/2046(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Iratxe García Pérez (A7-0246/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0322)


10.20. Izobraževanje, usposabljanje in Evropa 2020 (glasovanje)

Poročilo o izobraževanju, usposabljanju in Evropi 2020 [2012/2045(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Mary Honeyball (A7-0247/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0323)


10.21. Spletna distribucija avdiovizualnih del v EU (glasovanje)

Poročilo o spletni distribuciji avdiovizualnih del v EU [2011/2313(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Jean-Marie Cavada (A7-0262/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0324)


11. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Claude Turmes - A7-0265/2012

Andrea Zanoni, Raffaele Baldassarre, Markus Pieper, Salvatore Iacolino, Francesco De Angelis, Peter Jahr, Mario Pirillo, Eija-Riitta Korhola, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu, Daniel Hannan, Syed Kamall in Charles Tannock

Poročilo: Hélène Flautre - A7-0266/2012

Iva Zanicchi, Mitro Repo, Norica Nicolai in Krisztina Morvai

Poročilo: Kyriacos Triantaphyllides - A7-0248/2012

Iva Zanicchi, Raffaele Baldassarre, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Hannan, Syed Kamall in Monica Luisa Macovei

Poročilo: Lara Comi - A7-0069/2012

Iva Zanicchi, Raffaele Baldassarre, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Daniel Hannan in Syed Kamall

Poročilo: Sophie Auconie - A7-0199/2012

Iva Zanicchi, Cristiana Muscardini, Daniel Hannan in Elena Băsescu

Poročilo: Linda McAvan - A7-0165/2012

Adam Bielan, Paolo Bartolozzi in Anna Záborská

Poročilo: Linda McAvan - A7-0164/2012

Charles Tannock

Poročilo: Satu Hassi - A7-0038/2012

Marek Józef Gróbarczyk, Andrea Zanoni, Oreste Rossi, Jan Kozłowski, Charles Tannock, Mitro Repo, Hannu Takkula in Elena Băsescu

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2013 - RC-B7-0346/2012

Norica Nicolai

Poročilo: Marina Yannakoudakis - A7-0223/2012

Rebecca Taylor v imenu skupine ALDE, Erminia Mazzoni, Charles Tannock in Norica Nicolai

Poročilo: Mikael Gustafsson - A7-0235/2012

Norica Nicolai, Elena Băsescu, Andrea Češková in Marina Yannakoudakis

Poročilo: Iratxe García Pérez - A7-0246/2012

Erminia Mazzoni, Norica Nicolai, Paul Murphy in Marina Yannakoudakis.


12. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.05, se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

13. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Piotr Borys je sporočil, da zaradi tehničnih težav ni mogel sodelovati na zasedanju 10. septembra 2012.

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


14. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 115 Poslovnika):

- (O-000151/2012), ki ga je postavila Sharon Bowles v imenu odbora ECON, Komisiji: Predlog za Evropsko bančno unijo (EBU) (B7-0360/2012);

- (O-000152/2012), ki so ga postavili Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, João Ferreira in Nikolaos Chountis v imenu skupine GUE/NGL, Komisiji: Sedanje upravljanje sladkornega sektorja (B7-0361/2012).


15. Predstavitev stališča Sveta o predlogu splošnega proračuna - finančno leto 2013 (razprava)

Predstavitev stališča Sveta o predlogu splošnega proračuna - finančno leto 2013

Andreas Mavroyiannis (predsedujoči Svetu) je predstavil stališče Sveta o predlogu splošnega proračuna za finančno leto 2013.

Govoril je Janusz Lewandowski (član Komisije).

Govorili so Salvador Garriga Polledo v imenu odbora BUDG, Giovanni La Via, poročevalec za proračun, in Derek Vaughan, poročevalec za proračun.

Govorila sta Janusz Lewandowski in Andreas Mavroyiannis.

Razprava se je zaključila.


16. Glavni vidiki in osnovne usmeritve skupne zunanje in varnostne politike ter skupne varnostne in obrambne politike (člen 36 PEU) - Letno poročilo Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Glavni vidiki in osnovne usmeritve skupne zunanje in varnostne politike ter skupne varnostne in obrambne politike (člen 36 PEU)

Poročilo o letnem poročilu Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki [2012/2050(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Elmar Brok (A7-0252/2012)

Elmar Brok je predstavil poročilo.

Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

PREDSEDSTVO: Isabelle DURANT
podpredsednica

Govorili so Nadezhda Neynsky (pripravljavka mnenja odbora BUDG), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE, Ioan Mircea Paşcu v imenu skupine S&D, Andrew Duff v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, Franziska Katharina Brantner v imenu skupine Verts/ALE, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Nikolaos Salavrakos v imenu skupine EFD, Willy Meyer v imenu skupine GUE/NGL, Nicole Sinclaire samostojna poslanka, Michael Gahler, Ana Gomes, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Paweł Robert Kowal, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Arnaud Danjean, Roberto Gualtieri, Geoffrey Van Orden, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Reinhard Bütikofer, Andreas Mölzer, Mario Mauro, Richard Howitt, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan in Krzysztof Lisek.

Po postopku "catch the eye" so govorili Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Kristiina Ojuland, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Franz Obermayr in Sophocles Sophocleous.

Govorila sta Catherine Ashton in Elmar Brok.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika z dne 12.9.2012.


17. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine S&D prejel naslednjo zahtevo za imenovanje:

Delegacija pri Parlamentarnem odboru za sodelovanje EU-Moldavija: Sophocles Sophocleous

Imenovanje bo potrjeno, če do sprejetja tega zapisnika ne bo podan noben ugovor.


18. Razmere v Siriji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Siriji

Predsednik je na častni galeriji pozdravil sirska obiskovalca Ramija Al Jarraha in Deiaa Aldeena Doghmoucha ter libanonskega politika Ahmeda El-Haririja.

Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorila sta José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE, in Véronique De Keyser v imenu skupine S&D.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Govorili so Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Véronique De Keyser in Bernd Posselt, Rui Tavares v imenu skupine Verts/ALE, Bastiaan Belder v imenu skupine EFD, Willy Meyer v imenu skupine GUE/NGL, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Marietje Schaake, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Rui Tavares, Marisa Matias, Mário David, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Maria Eleni Koppa in Andrzej Grzyb.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sophocles Sophocleous, Ivo Vajgl, Sajjad Karim, Nikolaos Salavrakos, Andreas Mölzer, Pier Antonio Panzeri, Charalampos Angourakis in Andrew Henry William Brons.

Govorila je Catherine Ashton.

Predlogi resolucij, ki so vloženi v skladu s členom 110(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.15 zapisnika z dne 13.9.2012.


19. Politična uporaba sodstva v Rusiji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Politična uporaba sodstva v Rusiji

Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Ria Oomen-Ruijten v imenu skupine PPE, Libor Rouček v imenu skupine S&D, Kristiina Ojuland v imenu skupine ALDE, Werner Schulz v imenu skupine Verts/ALE, Marek Henryk Migalski v imenu skupine ECR, Jacek Olgierd Kurski v imenu skupine EFD, Vladimír Remek v imenu skupine GUE/NGL, Jacek Protasiewicz, Knut Fleckenstein, Bernd Posselt, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Knut Fleckenstein, in Boris Zala.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Tunne Kelam in Paul Murphy.

Govorila je Catherine Ashton.

Predlogi resolucij, ki so vloženi v skladu s členom 110(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.16 zapisnika z dne 13.9.2012.

PREDSEDSTVO: Jacek PROTASIEWICZ
podpredsednik


20. Ukrepi za ohranjanje staležev rib v zvezi z državami, ki omogočajo netrajnostne načine ribolova ***I - Skupna ureditev trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva ***I - Ohranjevanje in trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov - Reforma skupne ribiške politike (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih ukrepih za ohranjanje staležev rib v zvezi z državami, ki omogočajo netrajnostne načine ribolova [COM(2011)0888 - C7-0508/2011- 2011/0434(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Pat the Cope Gallagher (A7-0146/2012)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva [COM(2011)0416 - C7-0197/2011- 2011/0194(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Struan Stevenson (A7-0217/2012)

Poročilo o obveznostih poročanja na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike [2011/2291(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Carl Haglund (A7-0225/2012)

Poročilo o reformi skupne ribiške politike – glavno sporočilo [2011/2290(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Nikolaos Salavrakos (A7-0253/2012)

Pat the Cope Gallagher (poročevalec), Nils Torvalds (ki je nadomeščal poročevalca Carla Haglunda), Struan Stevenson (poročevalec) in Nikolaos Salavrakos (poročevalec) so predstavili poročila

Govorili sta Andreas Mavroyiannis (predsedujoči Svetu) in Maria Damanaki (članica Komisije).

Govorili so Philippe Boulland (pripravljavec mnenja odbora DEVE), Isabella Lövin (pripravljavka mnenja odbora DEVE), ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil João Ferreira, João Ferreira (pripravljavec mnenja odbora ENVI), ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, Nuno Teixeira (pripravljavec mnenja odbora REGI), Carmen Fraga Estévez v imenu skupine PPE, Ole Christensen v imenu skupine S&D, Chris Davies v imenu skupine ALDE, Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk v imenu skupine ECR, Derek Roland Clark v imenu skupine EFD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Chris Davies, Jean-Marie Le Pen, Dolores García-Hierro Caraballo, Ian Hudghton, Anna Rosbach, Diane Dodds, Gabriel Mato Adrover, Mario Pirillo, Maria do Céu Patrão Neves, Iliana Malinova Iotova in Kriton Arsenis.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jarosław Leszek Wałęsa, Luís Paulo Alves, Gesine Meissner, Ana Miranda, Peter van Dalen in Bastiaan Belder.

Govorili so Maria Damanaki, Andreas Mavroyiannis, Pat the Cope Gallagher, Struan Stevenson, Nils Torvalds in Nikolaos Salavrakos.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.6 zapisnika z dne 12.9.2012, točka 7.7 zapisnika z dne 12.9.2012, točka 7.9 zapisnika z dne 12.9.2012 in točka 7.10 zapisnika z dne 12.9.2012.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 20.30, se je nadaljevala ob 21.00.)


PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

21. Minimalni standardi na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj [COM(2011)0275 - C7-0127/2011- 2011/0129(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Soporočevalca: Antonyia Parvanova in Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0244/2012)

Antonyia Parvanova in Teresa Jiménez-Becerril Barrio sta predstavili poročilo.

Govorila je Viviane Reding (podpredsednica Komisije).

Govorili so Tadeusz Zwiefka (pripravljavec mnenja odbora JURI), Simon Busuttil v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Mikael Gustafsson v imenu skupine GUE/NGL, Diane Dodds samostojna poslanka, Licia Ronzulli, Sylvie Guillaume, Izaskun Bilbao Barandica, Raül Romeva i Rueda, Andrea Češková, Krisztina Morvai, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Nicole Kiil-Nielsen, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Alyn Smith, Kinga Gál, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Krisztina Morvai, in Silvia Costa.

Po postopku "catch the eye" so govorili Roberta Angelilli, Marina Yannakoudakis, Jaroslav Paška in Elena Băsescu.

Govorile so Viviane Reding, Antonyia Parvanova in Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika z dne 12.9.2012.


22. Sedanje upravljanje sektorja sladkorja (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000114/2012), ki sta ga postavila James Nicholson in Marina Yannakoudakis v imenu skupine ECR Komisiji: Sedanje upravljanje sektorja sladkorja (B7-0353/2012);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000116/2012), ki so ga postavili George Lyon, Britta Reimers, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells in Marielle de Sarnez v imenu skupine ALDE Komisiji: Sedanje upravljanje sektorja sladkorja (B7-0354/2012);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000143/2012), ki ga je postavil Luis Manuel Capoulas Santos v imenu skupine S&D Komisiji: Sedanje upravljanje sektorja sladkorja (B7-0359/2012);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000152/2012), ki so ga postavili Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, João Ferreira in Nikolaos Chountis v imenu skupine GUE/NGL Komisiji: Sedanje upravljanje sladkornega sektorja (B7-0361/2012).

Marina Yannakoudakis in George Lyon sta predstavila vprašanji B7-0353/2012 in B7-0354/2012.

Govorili so Claude Moraes, Marc Tarabella in Maria do Céu Patrão Neves, ki so z dvigom modrega kartončka postavili vprašanja Marini Yannakoudakis, na katera je le-ta odgovorila.

Luis Manuel Capoulas Santos in Alfreds Rubiks sta predstavila vprašanji B7-0359/2012 in B7-0361/2012.

Viviane Reding (podpredsednica Komisije) je odgovorila na vprašanji.

Govorili so Albert Deß v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Sarah Ludford, Marc Tarabella v imenu skupine S&D, Britta Reimers v imenu skupine ALDE, James Nicholson v imenu skupine ECR, John Stuart Agnew v imenu skupine EFD, Marina Yannakoudakis, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje, na katerega je odgovoril James Nicholson, João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL, Dimitar Stoyanov samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Michel Dantin, Michel Dantin, Sarah Ludford, Jacek Włosowicz, Younous Omarjee in Rareş-Lucian Niculescu.

Po postopku "catch the eye" so govorili Peter Jahr, Jaroslav Paška in Elena Băsescu, ki ni želela odgovoriti na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria do Céu Patrão Neves.

Govorila je Viviane Reding.

Razprava se je zaključila.


23. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente od Sveta in Komisije:

- Posebno poročilo št. 9/2012 (razrešnica za leto 2011) "Revizija nadzornega sistema za pridelavo, predelavo, distribucijo in uvoz ekoloških proizvodov" (N7-0081/2012 - C7-0174/2012 - 2012/2140(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

AGRI, ENVI, INTA, IMCO

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 2009/65/ES o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), kar zadeva funkcije depozitarja, plačne politike in sankcije (COM(2012)0350 - C7-0178/2012 – 2012/0168(COD))

Predsednik se bo v skladu s členom 282 PDEU posvetoval z Evropsko centralno banko.

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami za naložbene produkte (COM(2012)0352 - C7-0179/2012 - 2012/0169(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo v skladu s členom 282 PDEU posvetoval z Evropsko centralno banko.

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

JURI, LIBE

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zavarovalnem posredovanju (prenovitev) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

JURI, IMCO

- Predlog sklepa Sveta o podaljšanju veljavnosti Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Federativno republiko Brazilijo (10475/2012 - C7-0181/2012 - 2012/0059(NLE))

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

BUDG

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani (16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

DEVE, INTA

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kolektivnem upravljanju avtorskih in sorodnih pravic ter izdajanju večozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

CULT, ITRE, IMCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe(ES) št.443/2009 zaradi opredelitve načinov za doseganje cilja za leto2020 glede zmanjšanja emisij CO2 iz novih osebnih avtomobilov (COM(2012)0393 - C7-0184/2012 - 2012/0190(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

IMCO, TRAN, ITRE

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe(EU) št.510/2011 zaradi opredelitve načinov za doseganje cilja za leto2020 glede zmanjšanja emisij CO2 iz novih lahkih gospodarskih vozil (COM(2012)0394 - C7-0185/2012 - 2012/0191(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

IMCO, TRAN, ITRE

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES (COM(2012)0380 - C7-0186/2012 - 2012/0184(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

ENVI, ITRE, IMCO

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 1999/37/ES o dokumentih za registracijo vozil (COM(2012)0381 - C7-0187/2012 - 2012/0185(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

IMCO

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo v Uniji, in razveljavitvi Direktive 2000/30/ES (COM(2012)0382 - C7-0188/2012 - 2012/0186(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

ENVI, ITRE, IMCO

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Irak na drugi strani (10209/2012 - C7-0189/2012 - 2010/0310(NLE))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

DEVE, INTA

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne17.maja2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga ESPG/2011/009 NL/Gelderland41„Gradnja stavb“, Nizozemska) (COM(2012)0395 - C7-0190/2012 - 2012/2154(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17.maja2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vlogaEGF/2011/015/SE/AstraZeneca, Švedska) (COM(2012)0396 - C7-0191/2012 - 2012/2155(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (COM(2012)0363 - C7-0192/2012 – 2012/0193(COD))

Predsednik se bo v skladu s členom 336 PDEU posvetoval z Računskim sodiščem.

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

JURI, ECON, LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Začasnega sporazuma o določitvi okvira za sporazum o gospodarskem partnerstvu med državami Vzhodne in Južne Afrike na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani (11699/2012 - C7-0193/2012 - 2008/0251(NLE))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

DEVE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini in razveljavitvi Direktive2001/20/ES (COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE, IMCO

- Priporočilo Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke (Yves MERSCH-LU) (N7-0084/2012 - C7-0195/2012 - 2012/0806(NLE))

posredovano

pristojni :

ECON

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi posebnih pogojev za ribolov globokomorskih staležev v severovzhodnem Atlantiku in določb o ribolovu v mednarodnih vodah severovzhodnega Atlantika ter razveljavitvi Uredbe (ES) št.2347/2002 (COM(2012)0371 - C7-0196/2012 - 2012/0179(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

PECH

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (prenova) (COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

JURI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi aktivnosti Unije za evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 (COM(2012)0407 - C7-0198/2012 - 2012/0199(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 125(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni :

CULT

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Ukrajino o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o poenostavitvi izdajanja vizumov (12282/2012 - C7-0200/2012 - 2012/0138(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Predlog sklep Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Moldavijo o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Moldavijo o poenostavitvi izdajanja vizumov (12012/2012 - C7-0201/2012 - 2012/0140(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta(ES) št.1100/2007 o ukrepih za obnovo staleža evropske jegulje (COM(2012)0413 - C7-0202/2012 - 2012/0201(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

PECH

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi pojasnitve določb glede časovnega načrta za prodajo pravic do emisije toplogrednih plinov na dražbi (COM(2012)0416 - C7-0203/2012 - 2012/0202(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17.maja2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vlogaEGF/2012/001IE/Talk Talk, Irska) (COM(2012)0423 - C7-0204/2012 - 2012/2157(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi strani o ugotavljanju skladnosti in prevzemanju industrijskih izdelkov (CAA) (12428/2012 - C7-0205/2012 - 2009/0155(NLE))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AFET, ITRE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Rusko federacijo o upravljanju tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo, ter Protokola med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o tehničnih podrobnostih v skladu z navedenim sporazumom (16775/1/2011 - C7-0206/2012 - 2011/0322(NLE))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AGRI

- Spremenjeni predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskih sankcijah za trgovanje z notranjimi informacijami in tržno manipulacijo (predložen v skladu s členom 293(2) PDEU) (COM(2012)0420 - C7-0207/2012 - 2011/0297(COD))

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

JURI, LIBE

- Spremenjen predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba trga) (predložen v skladu s členom 293(2) PDEU) (COM(2012)0421 - C7-0208/2012 - 2011/0295(COD))

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

ENVI, BUDG, JURI, LIBE

- Posebno poročilo št. 10/2012 (razrešnica za leto 2011) - Uspešnost razvoja zaposlenih v Evropski komisiji (N7-0085/2012 - C7-0209/2012 - 2012/2158(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

EMPL

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Konvencije o podpori pri preskrbi s hrano v imenu Evropske unije (12267/2012 - C7-0210/2012 - 2012/0183(NLE))

posredovano

pristojni :

DEVE

mnenje :

AFET, AGRI, BUDG, INTA

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta(ES) št.850/98 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (COM(2012)0432 - C7-0211/2012 - 2012/0208(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

PECH

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 24/2012 - Oddelek III - Komisija (N7-0086/2012 - C7-0212/2012 - 2012/2159(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št.812/2004 o podrobnih pravilih v zvezi naključnimi ulovi kitov in delfinov pri ribolovu in o spremembi Uredbe (ES) št. 88/98 (COM(2012)0447 - C7-0213/2012 - 2012/0216(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

ENVI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17.maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vlogaEGF/2011/019ES/Galicia Metal, Španija) (COM(2012)0451 - C7-0214/2012 - 2012/2160(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, ITRE, INTA, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dodelitvi tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo (COM(2012)0449 - C7-0215/2012 - 2012/0217(COD))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AGRI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi posebnih začasnih ukrepov za zaposlovanje uradnikov in začasnih uslužbencev Evropske unije zaradi pristopa Hrvaške (COM(2012)0377 - C7-0216/2012 – 2012/0224(COD))

Predsednik se bo v skladu s členom 336 PDEU posvetoval z Računskim sodiščem in Sodiščem Evropske unije.

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

BUDG, CONT

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 15/2012 - Oddelek III - Komisija (N7-0087/2012 - C7-0217/2012 - 2012/2161(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 17/2012 - Oddelek III - Komisija (N7-0088/2012 - C7-0218/2012 - 2012/2162(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 20/2012 - Oddelek III - Komisija (N7-0089/2012 - C7-0219/2012 - 2012/2163(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17.maja2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vlogaEGF/2011/021 NL/Zalco, Nizozemska) (COM(2012)0450 - C7-0220/2012 - 2012/2164(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, ITRE, INTA, REGI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17.maja2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vlogaEGF/2010/015FR/Peugeot, Francija) (COM(2012)0461 - C7-0222/2012 - 2012/2165(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, ITRE, INTA, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih tehničnih in nadzornih ukrepih v Skagerraku ter spremembi Uredbe (ES) št.850/98 in Uredbe (ES) št.1342/2008 (COM(2012)0471 - C7-0234/2012 - 2012/0232(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

ENVI

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 25/2012 - Oddelek III - Komisija (N7-0090/2012 - C7-0237/2012 - 2012/2178(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 16/2012 - Oddelek III - Komisija (N7-0091/2012 - C7-0238/2012 - 2012/2179(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 22/2012 - Oddelek III - Komisija (N7-0092/2012 - C7-0239/2012 - 2012/2180(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 23/2012 - Oddelek III - Komisija (N7-0093/2012 - C7-0240/2012 - 2012/2181(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Spremenjen predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o akcijskem programu za carino v Evropski uniji za obdobje 2014–2020 (Carina2020) in razveljavitvi Odločbe št.624/2007/ES (COM(2012)0464 - C7-0241/2012 - 2011/0341A(COD))

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

BUDG, ECON

- Spremenjen predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o akcijskem programu za obdavčitev v Evropski uniji za obdobje 2014–2020 (Fiscalis2020) in razveljavitvi Odločbe št.1482/2007/ES (COM(2012)0465 - C7-0242/2012 - 2011/0341B(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

BUDG, IMCO

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 26/2012 - Oddelek III - Komisija (N7-0094/2012 - C7-0243/2012 - 2012/2182(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede mehanizma za hiter odziv v primerih goljufij na področju DDV (COM(2012)0428 - C7-0260/2012 - 2012/0205(CNS))

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

JURI, CONT


24. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" OJME 493.542).


25. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.10.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Opazovalci

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov