Index 
Protokoll
PDF 280kWORD 272k
Tisdagen den 11 september 2012 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Parlamentets sammansättning
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Svavelhalten i marina bränslen ***I (debatt)
 5.Energieffektivitet ***I (debatt)
 6.Frågestund med frågor till kommissionen
 7.Parlamentets sammansättning
 8.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.Omröstning
  
10.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2011/008 DK/Odense Stålskibsværft från Danmark) (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.2.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2011/017 ES/Aragón Construction i Spanien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.3.Energieffektivitet ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.4.Upphävande av Jarosław Leszek Wałęsas immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.5.Upphävande av Birgit Collin-Langens immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.6.CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.7.Ökad solidaritet inom EU på asylområdet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.8.Europeisk standardisering ***I (omröstning)
  
10.9.Elektronisk identifiering av nötkreatur ***I (omröstning)
  
10.10.Säkerhetsövervakning av läkemedel (ändring av direktiv 2001/83/EG) ***I (omröstning)
  
10.11.Säkerhetsövervakning av läkemedel (ändring av förordning (EG) nr 726/2004) ***I (omröstning)
  
10.12.Svavelhalten i marina bränslen ***I (omröstning)
  
10.13.Systemet med samlat gårdsstöd och stödet till vinodlare ***I (omröstning)
  
10.14.Administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden ***I (omröstning)
  
10.15.Gemensamt system för beskattning av räntor och royaltyer * (omröstning)
  
10.16.Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2013 (omröstning)
  
10.17.Frivillig, obetald donation av vävnader och celler (omröstning)
  
10.18.Kvinnors roll i den gröna ekonomin (omröstning)
  
10.19.Kvinnors arbetsvillkor inom tjänstesektorn (omröstning)
  
10.20.Allmän och yrkesinriktad utbildning samt Europa 2020 (omröstning)
  
10.21.Distribution på internet av audiovisuella verk inom EU (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 15.Rådets redogörelse för sin ståndpunkt avseende förslaget till allmän budget – budgetåret 2013 (debatt)
 16.De viktigaste aspekterna och de grundläggande valmöjligheterna när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (artikel 36 i EU-fördraget) - Årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (debatt)
 17.Utskottens och delegationernas sammansättning
 18.Situationen i Syrien (debatt)
 19.Politiskt utnyttjande av rättsväsendet i Ryssland (debatt)
 20.Vissa åtgärder i fråga om länder som tillåter ohållbart fiske i syfte att bevara fiskbestånd ***I - Den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter ***I - Bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna - Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken (debatt)
 21.Miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av brottsoffer ***I (debatt)
 22.Den nuvarande förvaltningen av sockersektorn (debatt)
 23.Inkomna dokument
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Oldřich VLASÁK
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 8.30.


2. Parlamentets sammansättning

Som en följd av Jiří Havels bortgång fastställde parlamentet, i enlighet med artikel 4.1 i arbetsordningen, att dennes plats var vakant från och med den 9 juli 2012 och underrättade den berörda medlemsstaten om detta.


3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 122 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Sydafrika: massaker på strejkande gruvarbetare

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari och Mitro Repo för S&D-gruppen, om Sydafrika: massaker på strejkande gruvarbetare (B7-0443/2012);

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen och Catherine Grèze för Verts/ALE-gruppen, om Sydafrika: massaker på strejkande gruvarbetare (B7-0445/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric och Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, omSydafrika: massaker på strejkande gruvarbetare (B7-0446/2012);

- Charles Tannock och Giles Chichester för ECR-gruppen, om Sydafrika: massaker på strejkande gruvarbetare (B7-0447/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bernd Posselt, Sabine Verheyen, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Philippe Boulland, Giovanni La Via, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris och Alf Svensson för PPE-gruppen, om Sydafrika: massaker på strejkande gruvarbetare (B7-0448/2012);

- Charles Goerens, Morten Løkkegaard, Louis Michel, Robert Rochefort, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin och Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, om Sydafrika: massaker på strejkande gruvarbetare (B7-0450/2012).

II.   Förföljelse av Rohingya-muslimer i Burma

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om förföljelse av Rohingya-muslimer i Burma (B7-0426/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marc Tarabella och Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen, om förföljelse av Rohingya-muslimer i Burma (B7-0449/2012);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias och Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, om förföljelse av Rohingya-muslimer i Burma (B7-0452/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, László Tőkés, Sergio Paolo Francesco Silvestris och Bogusław Sonik för PPE-gruppen, om förföljelse av Rohingya-muslimer i Burma (B7-0453/2012);

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Emilie Turunen och Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen, om förföljelse av Rohingya-muslimer i Burma (B7-0454/2012);

- Marietje Schaake, Graham Watson, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Fiona Hall, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Anneli Jäätteenmäki och Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, om förföljelse av Rohingya-muslimer i Burma (B7-0455/2012).

III.   Azerbajdzjan: fallet Ramil Safarov

- Charles Tannock och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om Azerbajdzjan: fallet Ramil Safarov (B7-0428/2012);

- Véronique De Keyser, Edit Herczog, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Csaba Sándor Tabajdi och Kinga Göncz för S&D-gruppen, om Azerbajdzjan: fallet Ramil Safarov (B7-0429/2012);

- Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, om Azerbajdzjan: fallet Ramil Safarov (B7-0432/2012);

- György Schöpflin, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Zuzana Roithová, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor och László Tőkés för PPE-gruppen, om Azerbajdzjan: fallet Ramil Safarov (B7-0441/2012);

- Ulrike Lunacek, Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Franziska Keller, Isabelle Durant och Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen, om Azerbajdzjan: fallet Ramil Safarov (B7-0442/2012);

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Graham Watson, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland och Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, om Azerbajdzjan: fallet Ramil Safarov (B7-0444/2012).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 149 i arbetsordningen.


4. Svavelhalten i marina bränslen ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen [COM(2011)0439 - C7-0199/2011- 2011/0190(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Satu Hassi (A7-0038/2012)

Satu Hassi redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Janez Potočnik (ledamot av kommissionen).

Talare: Vilja Savisaar-Toomast (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Christofer Fjellner för PPE-gruppen, Marita Ulvskog för S&D-gruppen, Holger Krahmer för ALDE-gruppen, Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, Sampo Terho för EFD-gruppen, Sabine Wils för GUE/NGL-gruppen, Jacqueline Foster för ECR-gruppen, Richard Seeber, Janusz Władysław Zemke, Bas Eickhout, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bendt Bendtsen och Liisa Jaakonsaari.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Peter van Dalen, Agnès Le Brun, Karin Kadenbach, Werner Kuhn, Riikka Manner, Diane Dodds, Georgios Koumoutsakos, Silvia-Adriana Ţicău, Pilar Ayuso, Bogusław Sonik och Matthias Groote.

Talare: Janez Potočnik och Satu Hassi.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.12 i protokollet av den 11.9.2012.


5. Energieffektivitet ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om energieffektivitet och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG [COM(2011)0370 - C7-0168/2011- 2011/0172(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Claude Turmes (A7-0265/2012)

Claude Turmes redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Peter Liese (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Edite Estrela (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Markus Pieper för PPE-gruppen, Britta Thomsen för S&D-gruppen, Fiona Hall för ALDE-gruppen, Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen, Vicky Ford för ECR-gruppen, Juozas Imbrasas för EFD-gruppen, Miloslav Ransdorf för GUE/NGL-gruppen, Francisco Sosa Wagner, grupplös, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Bas Eickhout, Konrad Szymański, Niki Tzavela, Marisa Matias, Auke Zijlstra, Richard Seeber, Pavel Poc, Evžen Tošenovský, Alejo Vidal-Quadras, Marita Ulvskog, Herbert Reul, Matthias Groote, Bendt Bendtsen och Amalia Sartori.

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Silvia-Adriana Ţicău, Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Romana Jordan och Inês Cristina Zuber.

Talare: Claude Turmes, Günther Oettinger och Claude Turmes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 11.9.2012.


6. Frågestund med frågor till kommissionen

Det aktuella läget för genomförandet av gemenskapens regelverk för energimarknaden (tredje paketet)

Günther Oettinger (ledamot av kommissionen) och Joaquín Almunia (vice ordförande för kommissionen)

Talare: Rareş-Lucian Niculescu yttrade sig om den tid som avsatts för frågestunden.

Günther Oettinger och Joaquín Almunia besvarade frågor från följande ledamöter: Romana Jordan, Monika Flašíková Beňová, Graham Watson, Teresa Riera Madurell, Claude Turmes, Bendt Bendtsen, Silvia-Adriana Ţicău, Konrad Szymański, Jaroslav Paška, Bruno Gollnisch, Zigmantas Balčytis, Jolanta Emilia Hibner och António Fernando Correia de Campos.

Frågestunden med frågor till kommissionen avslutades.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talmannen meddelade att de två svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson, som hållits fängslade i Etiopien, hade frigetts.

Talare: Anna Maria Corazza Bildt.


7. Parlamentets sammansättning

De behöriga tjeckiska myndigheterna hade meddelat att Vojtěch Mynář utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Jiří Havel med verkan från och med den 23 juli 2012.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Vojtěch Mynář fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


8. Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet

Viktor Uspaskich hade lämnat in en begäran om fastställelse av sin immunitet och sina privilegier inom ramen för ett pågående förfarande vid den regionala domstolen i Vilnius.

I enlighet med artikel 6.3 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).


9. Utskottens och delegationernas sammansättning

S&D-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

utskottet AFET: Sophocles Sophocleous

utskottet SEDE: Sophocles Sophocleous

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.

°
° ° °

Talare: Lucas Hartong yttrade sig med anledning av årsdagen av attentaten i Förenta staterna den 11 september 2001.

Parlamentet höll en tyst minut.


10. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


10.1. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2011/008 DK/Odense Stålskibsværft från Danmark) (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/008 DK/Odense Stålskibsværft från Danmark) [COM(2012)0272 - C7-0131/2012- 2012/2110(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Bendt Bendtsen (A7-0232/2012)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0304)


10.2. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2011/017 ES/Aragón Construction i Spanien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/017 ES/Aragón Construction i Spanien) [COM(2012)0290 - C7-0150/2012- 2012/2121(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0233/2012)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0305)


10.3. Energieffektivitet ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om energieffektivitet och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG [COM(2011)0370 - C7-0168/2011- 2011/0172(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Claude Turmes (A7-0265/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0306)


10.4. Upphävande av Jarosław Leszek Wałęsas immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Jarosław Leszek Wałęsas immunitet [2012/2112(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Cecilia Wikström (A7-0230/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0307)


10.5. Upphävande av Birgit Collin-Langens immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Birgit Collin-Langens immunitet [2012/2128(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Francesco Enrico Speroni (A7-0229/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0308)


10.6. CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder: uppföljning av TDIP-utskottets betänkande [2012/2033(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Hélène Flautre (A7-0266/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0309)


10.7. Ökad solidaritet inom EU på asylområdet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ökad solidaritet inom EU på asylområdet [2012/2032(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0248/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0310)


10.8. Europeisk standardisering ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/105/EG och 2009/23/EG [COM(2011)0315 - C7-0150/2011- 2011/0150(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Lara Comi (A7-0069/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2012)0311)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2012)0311)

Inlägg

Lara Comi (föredragande).


10.9. Elektronisk identifiering av nötkreatur ***I (omröstning)

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1760/2000 vad gäller elektronisk identifiering av nötkreatur och avskaffande av bestämmelserna om frivillig märkning av nötkött [COM(2012)0162 - C7-0114/2012- 2011/0229(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Sophie Auconie (A7-0199/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2012)0312)

Sophie Auconie (föredragande) föreslog, med åberopande av artikel 57.2 i arbetsordningen, att man skulle skjuta upp omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution.

Förslaget godkändes genom elektronisk omröstning (397 röster för, 269 emot och 10 nedlagda röster). Ärendet ärendet ansågs därmed återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


10.10. Säkerhetsövervakning av läkemedel (ändring av direktiv 2001/83/EG) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/83/EG vad gäller säkerhetsövervakning av läkemedel [COM(2012)0052 - C7-0033/2012- 2012/0025(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Linda McAvan (A7-0165/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2012)0313)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2012)0313)


10.11. Säkerhetsövervakning av läkemedel (ändring av förordning (EG) nr 726/2004) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller säkerhetsövervakning av läkemedel [COM(2012)0051 - C7-0034/2012- 2012/0023(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Linda McAvan (A7-0164/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2012)0314)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2012)0314)


10.12. Svavelhalten i marina bränslen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen [COM(2011)0439 - C7-0199/2011- 2011/0190(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Satu Hassi (A7-0038/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2012)0315)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2012)0315)


10.13. Systemet med samlat gårdsstöd och stödet till vinodlare ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller systemet med samlat gårdsstöd och stödet till vinodlare [COM(2011)0631 - C7-0338/2011- 2011/0285(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Herbert Dorfmann (A7-0203/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2012)0316)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2012)0316)


10.14. Administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen) [COM(2011)0522 - C7-0225/2011- 2011/0226(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Adam Bielan (A7-0068/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2012)0317)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2012)0317)


10.15. Gemensamt system för beskattning av räntor och royaltyer * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royaltyer som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater (omarbetning) [COM(2011)0714 - C7-0516/2011- 2011/0314(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0227/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2012)0318)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2012)0318)


10.16. Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2013 (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012/rev och B7-0350/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0345/2012

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0346/2012

(ersätter B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012 och B7-0350/2012):

inlämnat av följande ledamöter:

- József Szájer för PPE-gruppen;

- Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen;

- Andrew Duff för ALDE-gruppen;

- Emilie Turunen för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P7_TA(2012)0319)

(Resolutionsförslag B7-0349/2012/rev bortföll.)


10.17. Frivillig, obetald donation av vävnader och celler (omröstning)

Betänkande om frivillig, obetald donation av vävnader och celler [2011/2193(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0320)

Inlägg

Peter Liese begärde att man skulle rösta med namnupprop om punkt 43 om slutomröstningen, vilket även genomfördes.


10.18. Kvinnors roll i den gröna ekonomin (omröstning)

Betänkande om kvinnors roll i den gröna ekonomin [2012/2035(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Mikael Gustafsson (A7-0235/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0321)


10.19. Kvinnors arbetsvillkor inom tjänstesektorn (omröstning)

Betänkande om kvinnors arbetsvillkor inom tjänstesektorn [2012/2046(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Iratxe García Pérez (A7-0246/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0322)


10.20. Allmän och yrkesinriktad utbildning samt Europa 2020 (omröstning)

Betänkande om allmän och yrkesinriktad utbildning samt Europa 2020 [2012/2045(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Mary Honeyball (A7-0247/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0323)


10.21. Distribution på internet av audiovisuella verk inom EU (omröstning)

Betänkande om distribution på internet av audiovisuella verk inom EU [2011/2313(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Jean-Marie Cavada (A7-0262/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0324)


11. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Claude Turmes - A7-0265/2012

Andrea Zanoni, Raffaele Baldassarre, Markus Pieper, Salvatore Iacolino, Francesco De Angelis, Peter Jahr, Mario Pirillo, Eija-Riitta Korhola, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu, Daniel Hannan, Syed Kamall och Charles Tannock

Betänkande Hélène Flautre - A7-0266/2012

Iva Zanicchi, Mitro Repo, Norica Nicolai och Krisztina Morvai

Betänkande Kyriacos Triantaphyllides - A7-0248/2012

Iva Zanicchi, Raffaele Baldassarre, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Hannan, Syed Kamall och Monica Luisa Macovei

Betänkande Lara Comi - A7-0069/2012

Iva Zanicchi, Raffaele Baldassarre, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Daniel Hannan och Syed Kamall

Betänkande Sophie Auconie - A7-0199/2012

Iva Zanicchi, Cristiana Muscardini, Daniel Hannan och Elena Băsescu

Betänkande Linda McAvan - A7-0165/2012

Adam Bielan, Paolo Bartolozzi och Anna Záborská

Betänkande Linda McAvan - A7-0164/2012

Charles Tannock

Betänkande Satu Hassi - A7-0038/2012

Marek Józef Gróbarczyk, Andrea Zanoni, Oreste Rossi, Jan Kozłowski, Charles Tannock, Mitro Repo, Hannu Takkula och Elena Băsescu

Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2013 - RC-B7-0346/2012

Norica Nicolai

Betänkande Marina Yannakoudakis - A7-0223/2012

Rebecca Taylor för ALDE-gruppen, Erminia Mazzoni, Charles Tannock och Norica Nicolai

Betänkande Mikael Gustafsson - A7-0235/2012

Norica Nicolai, Elena Băsescu, Andrea Češková och Marina Yannakoudakis

Betänkande Iratxe García Pérez - A7-0246/2012

Erminia Mazzoni, Norica Nicolai, Paul Murphy och Marina Yannakoudakis.


12. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.05 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

13. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Piotr Borys hade låtit meddela att han på grund av tekniska problem inte hade kunnat delta i sammanträdet den 10 september 2012.

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


14. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 115 i arbetsordningen):

- (O-000151/2012) från Sharon Bowles, för utskottet ECON, till kommissionen: Förslag om en europeisk bankunion (EBU) (B7-0360/2012);

- (O-000152/2012) från Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, João Ferreira och Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Den nuvarande förvaltningen av sockersektorn (B7-0361/2012).


15. Rådets redogörelse för sin ståndpunkt avseende förslaget till allmän budget – budgetåret 2013 (debatt)

Rådets redogörelse för sin ståndpunkt avseende förslaget till allmän budget – budgetåret 2013

Andreas Mavroyiannis (rådets tjänstgörande ordförande) redogjorde för rådets ståndpunkt avseende förslaget till allmän budget för budgetåret 2013.

Talare: Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen).

Talare: Salvador Garriga Polledo, för utskottet BUDG, Giovanni La Via, föredragande för budgeten, och Derek Vaughan, föredragande för budgeten.

Talare: Janusz Lewandowski och Andreas Mavroyiannis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. De viktigaste aspekterna och de grundläggande valmöjligheterna när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (artikel 36 i EU-fördraget) - Årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: De viktigaste aspekterna och de grundläggande valmöjligheterna när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (artikel 36 i EU-fördraget)

Betänkande om årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken [2012/2050(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elmar Brok (A7-0252/2012)

Elmar Brok redogjorde för sitt betänkande.

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman

Talare: Nadezhda Neynsky (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Ioan Mircea Paşcu för S&D-gruppen, Andrew Duff för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth, Franziska Katharina Brantner för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, Nicole Sinclaire, grupplös, Michael Gahler, Ana Gomes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Paweł Robert Kowal, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Arnaud Danjean, Roberto Gualtieri, Geoffrey Van Orden, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Reinhard Bütikofer, Andreas Mölzer, Mario Mauro, Richard Howitt, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan och Krzysztof Lisek.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Kristiina Ojuland, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Franz Obermayr och Sophocles Sophocleous.

Talare: Catherine Ashton och Elmar Brok.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 12.9.2012.


17. Utskottens och delegationernas sammansättning

S&D-gruppen hade begärt att följande utnämning skulle godkännas:

delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Moldavien: Sophocles Sophocleous

Denna utnämning skulle betraktas som godkänd om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.


18. Situationen i Syrien (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Syrien

Talmannen hälsade de syriska gästerna Rami Al Jarrah och Deiaa Aldeen Doghmouch samt den libanesiska politikern Ahmed El-Hariri, som tagit plats på åhörarläktaren, välkomna.

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, och Véronique De Keyser för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talare: Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Véronique De Keyser och Bernd Posselt, Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Marietje Schaake, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Rui Tavares, Marisa Matias, Mário David, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Maria Eleni Koppa och Andrzej Grzyb.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sophocles Sophocleous, Ivo Vajgl, Sajjad Karim, Nikolaos Salavrakos, Andreas Mölzer, Pier Antonio Panzeri, Charalampos Angourakis och Andrew Henry William Brons.

Talare: Catherine Ashton.

Resolutionsförslagen (artikel 110.2 i arbetsordningen) skulle tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.15 i protokollet av den 13.9.2012.


19. Politiskt utnyttjande av rättsväsendet i Ryssland (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Politiskt utnyttjande av rättsväsendet i Ryssland

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Ria Oomen-Ruijten för PPE-gruppen, Libor Rouček för S&D-gruppen, Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, Werner Schulz för Verts/ALE-gruppen, Marek Henryk Migalski för ECR-gruppen, Jacek Olgierd Kurski för EFD-gruppen, Vladimír Remek för GUE/NGL-gruppen, Jacek Protasiewicz, Knut Fleckenstein, Bernd Posselt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Knut Fleckenstein, och Boris Zala.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tunne Kelam och Paul Murphy.

Talare: Catherine Ashton.

Resolutionsförslagen (artikel 110.2 i arbetsordningen) skulle tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.16 i protokollet av den 13.9.2012.

ORDFÖRANDESKAP: Jacek PROTASIEWICZ
Vice talman


20. Vissa åtgärder i fråga om länder som tillåter ohållbart fiske i syfte att bevara fiskbestånd ***I - Den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter ***I - Bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna - Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa åtgärder i fråga om länder som tillåter ohållbart fiske i syfte att bevara fiskbestånd [COM(2011)0888 - C7-0508/2011- 2011/0434(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Pat the Cope Gallagher (A7-0146/2012)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter [COM(2011)0416 - C7-0197/2011- 2011/0194(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Struan Stevenson (A7-0217/2012)

Betänkande om rapporteringskrav enligt förordning (EG) nr 2371/2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken [2011/2291(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Carl Haglund (A7-0225/2012)

Betänkande om reformen av den gemensamma fiskeripolitiken – Övergripande meddelande [2011/2290(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Nikolaos Salavrakos (A7-0253/2012)

Pat the Cope Gallagher (föredragande), Nils Torvalds (som ersatte Carl Haglund, föredragande), Struan Stevenson (föredragande) och Nikolaos Salavrakos (föredragande) redogjorde för betänkandena.

Talare: Andreas Mavroyiannis (rådets tjänstgörande ordförande) och Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talare: Philippe Boulland (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Isabella Lövin (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), som även besvarade en fråga ("blått kort") från João Ferreira, João Ferreira (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth, Nuno Teixeira (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Carmen Fraga Estévez för PPE-gruppen, Ole Christensen för S&D-gruppen, Chris Davies för ALDE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen, Derek Roland Clark för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Chris Davies, Jean-Marie Le Pen, Dolores García-Hierro Caraballo, Ian Hudghton, Anna Rosbach, Diane Dodds, Gabriel Mato Adrover, Mario Pirillo, Maria do Céu Patrão Neves, Iliana Malinova Iotova och Kriton Arsenis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jarosław Leszek Wałęsa, Luís Paulo Alves, Gesine Meissner, Ana Miranda, Peter van Dalen och Bastiaan Belder.

Talare: Maria Damanaki, Andreas Mavroyiannis, Pat the Cope Gallagher, Struan Stevenson, Nils Torvalds och Nikolaos Salavrakos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.6 i protokollet av den 12.9.2012, punkt 7.7 i protokollet av den 12.9.2012, punkt 7.9 i protokollet av den 12.9.2012 och punkt 7.10 i protokollet av den 12.9.2012.

(Sammanträdet avbröts kl. 20.30 och återupptogs kl. 21.00.)


ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

21. Miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av brottsoffer ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av brottsoffer [COM(2011)0275 - C7-0127/2011- 2011/0129(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. medföredragande: Antonyia Parvanova och Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0244/2012)

Antonyia Parvanova och Teresa Jiménez-Becerril Barrio redogjorde för betänkandena.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Tadeusz Zwiefka (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Simon Busuttil för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Mikael Gustafsson för GUE/NGL-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Licia Ronzulli, Sylvie Guillaume, Izaskun Bilbao Barandica, Raül Romeva i Rueda, Andrea Češková, Krisztina Morvai, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Nicole Kiil-Nielsen, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Alyn Smith, Kinga Gál, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krisztina Morvai, samt Silvia Costa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Roberta Angelilli, Marina Yannakoudakis, Jaroslav Paška och Elena Băsescu.

Talare: Viviane Reding, Antonyia Parvanova och Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 12.9.2012.


22. Den nuvarande förvaltningen av sockersektorn (debatt)

Muntlig fråga (O-000114/2012) från James Nicholson och Marina Yannakoudakis, för ECR, till kommissionen: Den nuvarande förvaltningen av sockersektorn (B7-0353/2012);

Muntlig fråga (O-000116/2012) från George Lyon, Britta Reimers, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells och Marielle de Sarnez, för ALDE-gruppen, till kommissionen: Den nuvarande förvaltningen av sockersektorn (B7-0354/2012);

Muntlig fråga (O-000143/2012) från Luis Manuel Capoulas Santos, för S&D, till kommissionen: Den nuvarande förvaltningen av sockersektorn (B7-0359/2012);

Muntlig fråga (O-000152/2012) från Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, João Ferreira och Nikolaos Chountis, för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Den nuvarande förvaltningen av sockersektorn (B7-0361/2012).

Marina Yannakoudakis och George Lyon utvecklade frågorna B7-0353/2012 och B7-0354/2012.

Talare: Claude Moraes, Marc Tarabella och Maria do Céu Patrão Neves ställde frågor (”blått kort” till Marina Yannakoudakis, vilka hon besvarade.

Luis Manuel Capoulas Santos och Alfreds Rubiks utvecklade frågorna B7-0359/2012 och B7-0361/2012.

Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Albert Deß för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sarah Ludford, Marc Tarabella för S&D-gruppen, Britta Reimers för ALDE-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, John Stuart Agnew för EFD-gruppen, Marina Yannakoudakis ställde en fråga ("blått kort") till James Nicholson, som han besvarade, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Dimitar Stoyanov, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michel Dantin, Michel Dantin, Sarah Ludford, Jacek Włosowicz, Younous Omarjee och Rareş-Lucian Niculescu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Peter Jahr, Jaroslav Paška och Elena Băsescu, vilken avböjde att svara på en fråga (”blått kort”) från Maria do Céu Patrão Neves.

Talare: Viviane Reding.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


23. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Särskild rapport nr 9/2012 (Ansvarsfrihet 2011) – "Revision av det kontrollsystem som reglerar produktionen, bearbetningen, distributionen och importen av ekologiska produkter" (N7-0081/2012 - C7-0174/2012 - 2012/2140(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AGRI, ENVI, INTA, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) när det gäller förvaringsinstitutsfunktioner, ersättningspolicy och sanktioner (COM(2012)0350 - C7-0178/2012 - 2012/0168(COD))
I enlighet med bestämmelserna i artikel 282 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt skulle talmannen höra Europeiska centralbanken.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om faktablad för investeringsprodukter (COM(2012)0352 - C7-0179/2012 - 2012/0169(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

I enlighet med bestämmelserna i artikel 282 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt skulle talmannen höra Europeiska centralbanken.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

JURI, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om försäkringsförmedling (omarbetning) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

JURI, IMCO

- Förslag till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien (10475/2012 - C7-0181/2012 - 2012/0059(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan (16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

DEVE, INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

CULT, ITRE, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 443/2009 för att fastställa tillvägagångssätten för att till 2020 uppnå målet att minska koldioxidutsläppen från nya personbilar (COM(2012)0393 - C7-0184/2012 - 2012/0190(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

IMCO, TRAN, ITRE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 510/2011 för att fastställa tillvägagångssätten för att till 2020 uppnå målet att minska koldioxidutsläppen från nya lätta nyttofordon (COM(2012)0394 - C7-0185/2012 - 2012/0191(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

IMCO, TRAN, ITRE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG (COM(2012)0380 - C7-0186/2012 - 2012/0184(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon (COM(2012)0381 - C7-0187/2012 - 2012/0185(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv 2000/30/EG (COM(2012)0382 - C7-0188/2012 - 2012/0186(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE, IMCO

- Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan (10209/2012 - C7-0189/2012 - 2010/0310(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

DEVE, INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction 41 från Nederländerna) (COM(2012)0395 - C7-0190/2012 - 2012/2154(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/015/SE/AstraZeneca från Sverige) (COM(2012)0396 - C7-0191/2012 - 2012/2155(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen (COM(2012)0363 - C7-0192/2012 – 2012/0193(COD))

I enlighet med bestämmelserna i artikel 336 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt skulle talmannen höra revisionsrätten.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

JURI, ECON, LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående av interimsavtalet om upprättande av en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan stater i östra och södra Afrika, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan (11699/2012 - C7-0193/2012 - 2008/0251(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

DEVE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG (COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE, IMCO

- Rådets rekommendation om utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion (Yves MERSCH - LU) (N7-0084/2012 - C7-0195/2012 - 2012/0806(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av särskilda villkor för fiske efter djuphavsbestånd i Nordostatlanten och bestämmelser för fiske i Nordostatlantens internationella vatten samt om upphävande av förordning (EG) nr 2347/2002 (COM(2012)0371 - C7-0196/2012 - 2012/0179(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (omarbetning) (COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020 till 2033 (COM(2012)0407 - C7-0198/2012 - 2012/0199(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 125.1 i arbetsordningen, höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Ukraina om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina om förenklat utfärdande av viseringar (12282/2012 - C7-0200/2012 - 2012/0138(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moldavien om förenklat utfärdande av viseringar (12012/2012 - C7-0201/2012 - 2012/0140(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1100/2007 om åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål (COM(2012)0413 - C7-0202/2012 - 2012/0201(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna om tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser (COM(2012)0416 - C7-0203/2012 - 2012/0202(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2012/001 IE/Talk Talk från Irland) (COM(2012)0423 - C7-0204/2012 - 2012/2157(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Förslag till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter (CAA) (12428/2012 - C7-0205/2012 - 2009/0155(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AFET, ITRE

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om förvaltningen av tullkvoter på export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen och protokollet mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om tekniska förfaringssätt enligt det avtalet (16775/1/2011 - C7-0206/2012 - 2011/0322(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AGRI

- Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (inlämnat i enlighet med artikel 293.2 i EUF-fördraget) (COM(2012)0420 - C7-0207/2012 - 2011/0297(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

JURI, LIBE

- Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (inlämnat i enlighet med artikel 293.2 i EUF-fördraget) (COM(2012)0421 - C7-0208/2012 - 2011/0295(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

ENVI, BUDG, JURI, LIBE

- Särskild rapport nr 10/2012 (Ansvarsfrihet 2011): Har Europeiska kommissionen en ändamålsenlig personalutveckling? (N7-0085/2012 - C7-0209/2012 - 2012/2158(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av konventionen om livsmedelsbistånd (12267/2012 - C7-0210/2012 - 2012/0183(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

DEVE

rådgivande utskott :

AFET, AGRI, BUDG, INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 850/98 av för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer (COM(2012)0432 - C7-0211/2012 - 2012/0208(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

- Förslag till anslagsöverföring DEC 24/2012 – Avsnitt III – Kommissionen (N7-0086/2012 - C7-0212/2012 - 2012/2159(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr812/2004 om åtgärder när det gäller oavsiktlig fångst av valar vid fiske och om ändring av förordning (EG) nr88/98 (COM(2012)0447 - C7-0213/2012 - 2012/0216(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/019 ES/Galicia Metal i Spanien) (COM(2012)0451 - C7-0214/2012 - 2012/2160(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, ITRE, INTA, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen (COM(2012)0449 - C7-0215/2012 - 2012/0217(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AGRI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda och tidsbegränsade åtgärder för rekrytering av tjänstemän och tillfälligt anställda i samband med Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (COM(2012)0377 - C7-0216/2012 – 2012/0224(COD))

I enlighet med bestämmelserna i artikel 336 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt skulle talmannen höra revisionsrätten och domstolen.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

BUDG, CONT

- Förslag till anslagsöverföring DEC 15/2012 - avsnitt III - kommissionen (N7-0087/2012 - C7-0217/2012 - 2012/2161(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 17/2012 - avsnitt III - kommissionen (N7-0088/2012 - C7-0218/2012 - 2012/2162(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 20/2012 - avsnitt III - kommissionen (N7-0089/2012 - C7-0219/2012 - 2012/2163(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/021NL/Zalco från Nederländerna) (COM(2012)0450 - C7-0220/2012 - 2012/2164(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, ITRE, INTA, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/015FR/Peugeot från Frankrike) (COM(2012)0461 - C7-0222/2012 - 2012/2165(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, ITRE, INTA, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa tekniska åtgärder och kontrollåtgärder i Skagerrak och om ändring av förordning (EG) nr 850/98 och förordning (EG) nr 1342/2008 (COM(2012)0471 - C7-0234/2012 - 2012/0232(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

ENVI

- Förslag till anslagsöverföring DEC 25/2012- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0090/2012 - C7-0237/2012 - 2012/2178(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 16/2012- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0091/2012 - C7-0238/2012 - 2012/2179(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 22/2012- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0092/2012 - C7-0239/2012 - 2012/2180(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 23/2012- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0093/2012 - C7-0240/2012 - 2012/2181(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett åtgärdsprogram för tullfrågor i Europeiska unionen för perioden 2014 – 2020 (Tull 2020) och om upphävande av beslut nr 624/2007/EG (COM(2012)0464 - C7-0241/2012 - 2011/0341A(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

BUDG, ECON

- Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett åtgärdsprogram för skattefrågor i Europeiska unionen för perioden 2014 – 2020 (Fiscalis 2020) och om upphävande av beslut nr 1482/2007/EG (COM(2012)0465 - C7-0242/2012 - 2011/0341B(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

BUDG, IMCO

- Förslag till anslagsöverföring DEC 26/2012- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0094/2012 - C7-0243/2012 - 2012/2182(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller en mekanism för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri (COM(2012)0428 - C7-0260/2012 - 2012/0205(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

JURI, CONT


24. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" OJME 493.542).


25. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.10.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatörer

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy