Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0417(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0193/2012

Разисквания :

PV 12/09/2012 - 17
CRE 12/09/2012 - 17

Гласувания :

PV 13/09/2012 - 11.10
CRE 13/09/2012 - 11.10
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 12/03/2013 - 10.4
CRE 12/03/2013 - 10.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0346
P7_TA(2013)0071

Протокол
Сряда, 12 септември 2012 г. - Страсбург

(Заседанието, прекъснато в 20.30 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander ALVARO
Заместник-председател

17. Европейски фондове за социално предприемачество ***I - Европейските фондове за рисков капитал ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейски фондове за социално предприемачество [COM(2011)0862 - C7-0489/2011- 2011/0418(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за рисков капитал [COM(2011)0860 - C7-0490/2011- 2011/0417(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

Sophie Auconie и Philippe Lamberts представиха докладите.

Изказа се Karel De Gucht (член на Комисията).

Изказаха се: Pervenche Berès (докладчик по становището на комисията EMPL), Димитър Стоянов (докладчик по становището на комисията JURI), Danuta Maria Hübner, от името на групата PPE, Saïd El Khadraoui, от името на групата S&D, Olle Schmidt, от името на групата ALDE, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Kay Swinburne, от името на групата ECR, Claudio Morganti, от името на групата EFD, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Ildikó Gáll-Pelcz и Sari Essayah.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu и Petru Constantin Luhan.

Изказаха се: Karel De Gucht, Sophie Auconie и Philippe Lamberts.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.9 от протокола от 13.9.2012 и точка 11.10 от протокола от 13.9.2012.

Правна информация - Политика за поверителност