Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0417(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0193/2012

Debatter :

PV 12/09/2012 - 17
CRE 12/09/2012 - 17

Omröstningar :

PV 13/09/2012 - 11.10
CRE 13/09/2012 - 11.10
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 12/03/2013 - 10.4
CRE 12/03/2013 - 10.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0346
P7_TA(2013)0071

Protokoll
Onsdagen den 12 september 2012 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 20.30 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Alexander ALVARO
Vice talman

17. Europeiska fonder för socialt företagande ***I - Europeiska riskkapitalfonder ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska fonder för socialt företagande [COM(2011)0862 - C7-0489/2011- 2011/0418(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska riskkapitalfonder [COM(2011)0860 - C7-0490/2011- 2011/0417(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

Sophie Auconie och Philippe Lamberts redogjorde för betänkandena.

Talare: Karel De Gucht (ledamot av kommissionen).

Talare: Pervenche Berès (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Dimitar Stoyanov (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Danuta Maria Hübner för PPE-gruppen, Saïd El Khadraoui för S&D-gruppen, Olle Schmidt för ALDE-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Kay Swinburne för ECR-gruppen, Claudio Morganti för EFD-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Ildikó Gáll-Pelcz och Sari Essayah.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu och Petru Constantin Luhan.

Talare: Karel De Gucht, Sophie Auconie och Philippe Lamberts.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.9 i protokollet av den 13.9.2012 och punkt 11.10 i protokollet av den 13.9.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy