Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0263(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0237/2012

Συζήτηση :

PV 12/09/2012 - 18
CRE 12/09/2012 - 18

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2012 - 11.12
CRE 13/09/2012 - 11.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 11/12/2012 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0348
P7_TA(2012)0477

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

18. Εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της EE και της Κολομβίας και του Περού ***I - Εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της EE και της Κεντρικής Αμερικής ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου [COM(2011)0600 - C7-0307/2011- 2011/0262(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Bernd Lange (A7-0249/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου [COM(2011)0599 - C7-0306/2011- 2011/0263(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)

Οι Bernd Lange και Jörg Leichtfried παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Gabriel Mato Adrover (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Pablo Zalba Bidegain, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianluca Susta, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Catherine Bearder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Franziska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jörg Leichtfried, Josefa Andrés Barea και Patrice Tirolien.

Παρεμβαίνουν Karel De Gucht, Bernd Lange και Jörg Leichtfried.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2012 και σημείο 11.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου