Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 4.Kατάσταση της Ένωσης (συζήτηση)
 5.Δήλωση της Προεδρίας
 6.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 87 α, παράγραφος 6 και άρθρο 88, παράγραφος 4, στοιχείο δ του Κανονισμού)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Ελάχιστα πρότυπα σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικών πράξεων ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.2.Διαχείριση ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας, το χοίρειο κρέας, το κρέας πουλερικών, το σιτάρι και το σμιγάδι, καθώς και τα πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.3.Εισαγωγές ελαιολάδου και άλλων γεωργικών προϊόντων από την Τουρκία, όσον αφορά τις κατ’ εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές εξουσίες που πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.4.Συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης σχετικά με την αξιολόγηση πιστότητας, τα πιστοποιητικά και τη σήμανση πιστότητας μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Αυστραλίας *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.5.Συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης σχετικά με την αξιολόγηση πιστότητας μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Νέας Ζηλανδίας *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.6.Mέτρα κατά των χωρών οι οποίες επιτρέπουν τη διεξαγωγή μη βιώσιμης αλιείας, με στόχο τη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων ***I (ψηφοφορία)
  7.7.Κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ***I (ψηφοφορία)
  7.8.Ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ψηφοφορία)
  7.9.Διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων (ψηφοφορία)
  7.10.Μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Πολιτική κατάσταση στη Ρουμανία (συζήτηση)
 12.Προτάσεις για μια Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση (ΕΤΕ) (συζήτηση)
 13.Εξαίρεση ορισμένων χωρών από τις εμπορικές προτιμήσεις ***I (συζήτηση)
 14.Διακυβερνητικές συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας ***I (συζήτηση)
 15.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 16.Συστήματα ποιότητας που εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα ***I (συζήτηση)
 17.Ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας ***I - Ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου ***I (συζήτηση)
 18.Εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της EE και της Κολομβίας και του Περού ***I - Εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της EE και της Κεντρικής Αμερικής ***I (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (209 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (1049 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (224 kb) Κατάσταση παρόντων (52 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (381 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (535 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (259 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (537 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1145 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου