Indeks 
Protokol
PDF 240kWORD 173k
Onsdag den 12. september 2012 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 4.Unionens tilstand (forhandling)
 5.Erklæring fra formanden
 6.Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 87a, stk. 6, og artikel 88, stk. 4, litra d)
 7.Afstemningstid
  7.1.Minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  7.2.Åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  7.3.Ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2008/97, (EF) nr. 779/98 og (EF) nr. 1506/98 vedrørende indførsel af olivenolie og andre landbrugsprodukter fra Tyrkiet for så vidt angår de delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der skal tillægges Kommissionen ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  7.4.Ændring af aftalen om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering, -certifikater og -mærkninger mellem Det Europæiske Fællesskab og Australien *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  7.5.Ændring af aftalen om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  7.6.Visse foranstaltninger over for lande, der tillader ikke-bæredygtigt fiskeri, med henblik på bevarelse af fiskebestande ***I (afstemning)
  7.7.Fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter ***I (afstemning)
  7.8.Årsrapport fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (afstemning)
  7.9.Bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (afstemning)
  7.10.Reform af den fælles fiskeripolitik (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Den politiske situation i Rumænien (forhandling)
 12.Forslag om en europæisk bankunion (EBU) (forhandling)
 13.Udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller stater, der har afsluttet forhandlinger ***I (forhandling)
 14.Mellemstatslige aftaler mellem medlemsstater og tredjelande på energiområdet ***I (forhandling)
 15.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 16.Kvalitetsordninger for landbrugsprodukter ***I (forhandling)
 17.Europæiske sociale iværksætterfonde ***I - Europæiske venturekapitalfonde ***I (forhandling)
 18.Gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem EU og Columbia og Peru ***I - Gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika ***I (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

Kommissionens delegerede forordning af 5.7.2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for metoden til beregning af faldet i værdien af likvide aktier og andre finansielle instrumenter - C(2012)4530 - frist : 05.08.2012
korr. udv.: ECON

Kommissionens delegerede forordning af 5.7.2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps med hensyn til definitioner, beregning af korte nettopositioner, dækkede credit default swaps på statsobligationer, meddelelsestærskler, likviditetstærskler for suspension af begrænsninger, betydelige fald i værdien for finansielle instrumenter og negative hændelser - C(2012)4529 - frist: 05.10.2012
korr. udv.: ECON

Kommissionens delegerede forordning af 12.7.2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår procedureregler for bøder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed pålægger kreditvurderingsbureauer, herunder bestemmelser om retten til forsvar og midlertidige bestemmelser - C(2012)4787 - frist: 12.10.2012
korr. udv.: ECON

Kommissionens delegerede forordning af 12.7.2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af elektriske lyskilder og lysarmaturer - C(2012)4641 - frist: 12.09.2012
korr.udv.: ITRE


3. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så vidt angår krav til typegodkendelse for masse og dimensioner for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (D016964/03 - 2012/2771(RPS) - frist: 25/10/2012)
henvist til: kor.udv.: IMCO

- Kommissionens afgørelse om væsentlige krav til radiokommunikationsudstyr, der er beregnet til anvendelse på ikke-SOLAS-skibe og deltagelse i det globale maritime nød- og sikkerhedssystem (GMDSS) (D018898/02 - 2012/2759(RPS) - frist: 26/10/2012)
henvist til: kor.udv.: ITRE

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om godkendelse af en sundhedsanprisning af fødevarer, der henviser til en reduceret risiko for sygdom (D019041/03 - 2012/2735(RPS) - frist: 25/10/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: JURI, IMCO

- Kommissionens afgørelse om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet "Drift og trafikstyring" i jernbanesystemet i Den Europæiske Union og om ændring af beslutning 2007/756/EF (D019163/02 - 2012/2761(RPS) - frist: 25/10/2012)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens afgørelse om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til vaskemidler til industri- og institutionsbrug (D019245/03 - 2012/2760(RPS) - frist: 26/10/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens afgørelse om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til maskinopvaskemidler til industri- og institutionsbrug (D019246/03 - 2012/2762(RPS) - frist: 26/10/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om ændring af bilag IV og XII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (Rammedirektiv) (D020136/03 - 2012/2778(RPS) - frist: 23/11/2012)
henvist til: kor.udv.: IMCO

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… af om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1332/2008 om fødevareenzymer for så vidt angår overgangsforanstaltninger (D020182/03 - 2012/2753(RPS) - frist: 25/10/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens afgørelse af om, at bifenthrin til produkttype 18 ikke optages i bilag I, IA eller IB til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (D020512/02 - 2012/2748(RPS) - frist: 25/10/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens direktiv …/…/EU af om ændring af visse positioner i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (D020513/02 - 2012/2749(RPS) - frist: 26/10/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens direktiv …/…/EU om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at udvide optagelsen af nonansyre som et aktivt stof i bilag I hertil til at omfatte produkttype 2 (D020514/01 - 2012/2750(RPS) - frist: 26/10/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens direktiv …/…/EU om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage cis-tricos-9-en som et aktivt stof i bilag I hertil (D020515/01 - 2012/2751(RPS) - frist: 26/10/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens direktiv …/…/EU af om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage hydrogencyanid som et aktivt stof i bilag I hertil (D020516/02 - 2012/2752(RPS) - frist: 26/10/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens direktiv …/…/EU om berigtigelse af bilag I til direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter på markedet (D020517/01 - 2012/2747(RPS) - frist: 26/10/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (D020706/02 - 2012/2754(RPS) - frist: 25/10/2012)
henvist til: kor.udv.: INTA

- Kommissionens afgørelse om ændring af Kommissionens afgørelse 2012/88/EU om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne i det transeuropæiske jernbanesystem (D020736/02 - 2012/2731(RPS) - frist: 25/10/2012)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om et EU-mål for mindskelse af forekomsten af Salmonella Enteritidis og Salmonella Typhimurium i kalkunflokke, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 (D020748/05 - 2012/2779(RPS) - frist: 25/11/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens direktiv …/…/EU om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF, for så vidt angår listen over forsvarsrelaterede produkter (D020808/02 - 2012/2764(RPS) - frist: 27/10/2012)
henvist til: kor.udv.: IMCO

- Kommissionens forordning om en fælles sikkerhedsmetode for overvågning, der skal anvendes af jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere efter modtagelse af et sikkerhedscertifikat eller en sikkerhedsgodkendelse og af enheder med ansvar for vedligeholdelsen (D020816/03 - 2012/2733(RPS) - frist: 25/10/2012)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning om en fælles sikkerhedsmetode for nationale sikkerhedsmyndigheders tilsyn efter udstedelse af et sikkerhedscertifikat eller en sikkerhedsgodkendelse (D020817/03 - 2012/2732(RPS) - frist: 25/10/2012)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af polyglycitolsirup i en række fødevarekategorier (D020925/05 - 2012/2756(RPS) - frist: 25/10/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 7 og IAS 32 (D020960/01 - 2012/2763(RPS) - frist: 25/10/2012)
henvist til: kor.udv.: ECON
rådg.udv.: JURI

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 27 (2011) og IAS 28 (2011) (D020961/01 - 2012/2757(RPS) - frist: 24/10/2012)
henvist til: kor.udv.: ECON
rådg.udv.: JURI

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 12, IFRS 1 og 13 og IFRIC-fortolkningsbidrag 20 (D020962/01 - 2012/2772(RPS) - frist: 27/10/2012)
henvist til: kor.udv.: ECON
rådg.udv.: JURI

- Kommissionens afgørelse af om tilladelse til Den Franske Republik til at fravige Kommissionens forordning (EU) nr. 1332/2011 for så vidt angår anvendelsen af en ny softwareversion i det luftbårne antikollisionssystem (ACAS II) i visse nye luftfartøjer (D020967/02 - 2012/2745(RPS) - frist: 25/10/2012)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (D021116/05 - 2012/2736(RPS) - frist: 25/10/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om fastsættelse af kriterier for, hvornår glasaffald ophører med at være affald ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (D021153/01 - 2012/2741(RPS) - frist: 25/10/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning (EU) Nr. …/… om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acibenzolar-S-methyl, amisulbrom, cyazofamid, diflufenican, dimoxystrobin, methoxyfenozid og nikotin i eller på visse produkter (D021273/02 - 2012/2730(RPS) - frist: 18/09/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om ændring af bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår listen over hurtige test (D021301/03 - 2012/2737(RPS) - frist: 25/10/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: AGRI

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om ændring af forordning (EF) nr. 1924/2006 for så vidt angår listen over ernæringsanprisninger (D021335/02 - 2012/2738(RPS) - frist: 25/10/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: JURI, IMCO

- Kommissionens direktiv …/…/EU om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (D021370/03 - 2012/2770(RPS) - frist: 27/10/2012)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/…om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af retningsbestemte lyskilder, diodelyskilder og dertil hørende udstyr (D021781/04 - 2012/2773(RPS) - frist: 21/11/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- forslag til Kommissionens direktiv …/…/EU om ændring af direktiv 2006/17/EF for så vidt angår visse tekniske krav til testning af humane væv og celler (D021797/01 - 2012/2740(RPS) - frist: 25/10/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 om EF-statistikker om informationssamfundet (D021806/01 - 2012/2734(RPS) - frist: 25/10/2012)
henvist til: kor.udv.: ITRE

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (D021920/01 - 2012/2743(RPS) - frist: 25/10/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010 med henblik på optagelse af en auktionsplatform, der udpeges af Det Forenede Kongerige (D021963/03 - 2012/2765(RPS) - frist: 27/10/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af dimethylpolysiloxan (E 900) som skumdæmpningsmiddel i kosttilskud (D021994/02 - 2012/2768(RPS) - frist: 28/10/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af bivoks (E 901), carnaubavoks (E 903), shellak (E 904) og mikrokrystallinsk voks (E 905) på visse frugter (D021995/02 - 2012/2775(RPS) - frist: 22/11/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af ekstrakter af rosmarin (E 392) i fyld til tørret pasta (D021996/02 - 2012/2776(RPS) - frist: 22/11/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af svovldioxid – sulfitter (E 220-228) og propylenglycolalginat (E 405) i drikkevarer på basis af gæret druemost (D021997/02 - 2012/2774(RPS) - frist: 22/11/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for aflatoksiner i tørrede figner (D021998/02 - 2012/2758(RPS) - frist: 27/10/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i mobile ikke-vejgående maskiner (D022036/01 - 2012/2755(RPS) - frist: 25/10/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 for så vidt angår innovative teknologier til nedbringelse af CO2-emissionerne fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (D022573/01 - 2012/2777(RPS) - frist: 23/11/2012)
henvist til: kor.udv.: IMCO


4. Unionens tilstand (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionens formand: Unionens tilstand

José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, som – efter formandens meddelelse om, at den tyske forfatningsdomstol havde afvist klagen mod den europæiske stabilitetsmekanisme – ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Philippe Lamberts, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, der kommenterede Daniel Cohn-Bendits svar, Martin Callanan for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marina Yannakoudakis, Nigel Farage for EFD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jörg Leichtfried, og Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

Hans-Peter Martin, løsgænger, tog ordet.

Andreas Mavroyiannis (formand for Rådet) tog ordet.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mario Mauro, Zita Gurmai, Marianne Thyssen, Graham Watson, John Bufton, Enrique Guerrero Salom, Danuta Maria Hübner, Ana Gomes, Francesco Enrico Speroni, Anni Podimata, Andrew Duff, Rui Tavares, Jean-Pierre Audy, Nikolaos Salavrakos, Marisa Matias, Juan Fernando López Aguilar, Herbert Reul, Catherine Trautmann, Daniel Hannan, Philippe Lamberts, Othmar Karas og Krisztina Morvai.

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Glenis Willmott, Andrey Kovatchev, Angelika Werthmann, Raül Romeva i Rueda, Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Ana Miranda, Diogo Feio, Jörg Leichtfried, Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Ţicău, Kristiina Ojuland, Sergio Gaetano Cofferati, Tunne Kelam og Edite Estrela.

José Manuel Barroso tog ordet.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, Martin Callanan for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Gay Mitchell og Jacek Protasiewicz, Nigel Farage for EFD-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Elmar Brok, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Nigel Farage, der besvarede spørgsmålet, Hans-Peter Martin, løsgænger, og Nigel Farage med en bemærkning til forretningsordenen, som formanden besvarede.

José Manuel Barroso tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


5. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring om angrebet mod det amerikanske konsulat i Benghazi, hvor den amerikanske ambassadør blev dræbt. Han fordømte dette terroristangreb og gav udtryk for Parlamentets solidaritet med de amerikanske myndigheder.

FORSÆDE: Georgios PAPASTAMKOS
næstformand

Ana Gomes tilsluttede sig formandens erklæring.


6. Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 87a, stk. 6, og artikel 88, stk. 4, litra d)

Formanden afgav følgende meddelelse:

Det blev på plenarmødet mandag den 10. september 2012 meddelt, at TRAN-Udvalget havde henstillet, at Parlamentet ikke gør indsigelse mod et forslag til gennemførelsesforanstaltning, og at AGRI-Udvalget havde henstillet, at Parlamentet ikke gør indsigelse mod en delegeret retsakt (punkt 12 i protokollen af 10.9.2012).

Der var ikke gjort indsigelse mod disse henstillinger inden for fristen på 24 timer, jf. forretningsordenens artikel 87a.

Henstillingerne ansås derfor for vedtaget med virkning fra den 11. september 2012, og disse beslutninger ville blive offentliggjort i de vedtagne tekster for dagens møde.

°
° ° °

Christian Ehler, formand for Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater, tog ordet vedrørende angrebet på det amerikanske konsulat i Benghazi.


7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse [COM(2011)0275 - C7-0127/2011- 2011/0129(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Antonyia Parvanova og Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0244/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0327)


7.2. Åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter [COM(2011)0906 - C7-0524/2011- 2011/0445(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Vital Moreira (A7-0212/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0328)

Vital Moreira (ordfører) foreslog at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 57, stk. 2.

Parlamentet godkendte forslaget. Sagen betragtes således som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


7.3. Ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2008/97, (EF) nr. 779/98 og (EF) nr. 1506/98 vedrørende indførsel af olivenolie og andre landbrugsprodukter fra Tyrkiet for så vidt angår de delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der skal tillægges Kommissionen ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2008/97, (EF) nr. 779/98 og (EF) nr. 1506/98 vedrørende indførsel af olivenolie og andre landbrugsprodukter fra Tyrkiet for så vidt angår de delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der skal tillægges Kommissionen [COM(2011)0918 - C7-0005/2012- 2011/0453(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Vital Moreira (A7-0209/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0329)

Vital Moreira (ordfører) foreslog at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 57, stk. 2.

Parlamentet godkendte forslaget. Sagen betragtes således som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


7.4. Ændring af aftalen om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering, -certifikater og -mærkninger mellem Det Europæiske Fællesskab og Australien *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Australien om ændring af aftalen om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering, -certifikater og -mærkninger mellem Det Europæiske Fællesskab og Australien [12124/2010 - C7-0057/2012- 2010/0146(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Vital Moreira (A7-0211/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0330)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.5. Ændring af aftalen om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og New Zealand om ændring af aftalen om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand [12126/2010 - C7-0058/2012- 2010/0139(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Vital Moreira (A7-0210/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0331)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.6. Visse foranstaltninger over for lande, der tillader ikke-bæredygtigt fiskeri, med henblik på bevarelse af fiskebestande ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse foranstaltninger over for lande, der tillader ikke-bæredygtigt fiskeri, med henblik på bevarelse af fiskebestande [COM(2011)0888 - C7-0508/2011- 2011/0434(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Pat the Cope Gallagher (A7-0146/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2012)0332)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0332)


7.7. Fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådet forordning om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter [COM(2011)0416 - C7-0197/2011- 2011/0194(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Struan Stevenson (A7-0217/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2012)0333)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0333)

Indlæg

João Ferreira, der anmodede om afstemning ved navneopråb for ændringsforslag 164 (hvilket blev gennemført).


7.8. Årsrapport fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (afstemning)

Betænkning om årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik [2012/2050(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Elmar Brok (A7-0252/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0334)

Talere

Elmar Brok, der stillede mundtlige ændringsforslag til ændringsforslag 2, 3, 4, 6, 7, 9 samt til punkt 84 og 104 (de mundtlige ændringsforslag blev godtaget undtaget det vedrørende punkt 104, idet mere end 40 medlemmer havde gjort indsigelse imod, at det blev taget under behandling).

Charalampos Angourakis, der anmodede om afstemning ved navneopråb for forslaget til beslutning (hvilket blev gennemført).


7.9. Bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (afstemning)

Betænkning om rapporteringsforpligtelserne i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik [2011/2291(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Carl Haglund (A7-0225/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0335)

Indlæg

Mario Pirillo, der anmodede om afstemning ved navneopråb for punkt 4 (hvilket blev gennemført).


7.10. Reform af den fælles fiskeripolitik (afstemning)

Betænkning om reformen af den fælles fiskeripolitik – Overordnet meddelelse [2011/2290(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Nikolaos Salavrakos (A7-0253/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0336)

Indlæg

Chris Davies, der anmodede om afstemning ved navneopråb for ændringsforslag 2 (hvilket blev gennemført).


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Antonyia Parvanova og Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A7-0244/2012

Jens Rohde, Iva Zanicchi, Oreste Rossi, Anna Maria Corazza Bildt, Mitro Repo, Josef Weidenholzer, Emer Costello, Marina Yannakoudakis, Charles Tannock, Julie Girling, Monica Luisa Macovei, James Nicholson, Elena Oana Antonescu, Daniel Hannan og Syed Kamall

Betænkning: Pat the Cope Gallagher - A7-0146/2012

Salvatore Iacolino, Charles Tannock, Julie Girling, Jim Higgins, Peter Jahr og Elena Băsescu

Betænkning: Struan Stevenson - A7-0217/2012

Charles Tannock, Paul Murphy, Julie Girling, Jim Higgins og Elena Băsescu

Betænkning: Elmar Brok - A7-0252/2012

Charles Tannock, Norica Nicolai, Ewald Stadler, Sergio Gaetano Cofferati, Janusz Władysław Zemke, Adam Bielan, Jan Kozłowski, Andrzej Grzyb og Elena Băsescu

Betænkning: Carl Haglund - A7-0225/2012

Charles Tannock, Jim Higgins og Elena Băsescu

Betænkning: Nikolaos Salavrakos - A7-0253/2012

Andrea Zanoni, Charles Tannock, Jim Higgins, Elena Băsescu, Chris Davies og Julie Girling.


9. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.25 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Paolo De Castro, formand for AGRI-Udvalget, havde meddelt, at han ikke var til stede ved møderne den 10. og 11. september 2012, 12. og 13. september 2011 og 20. og 21. september 2010 på grund af hans deltagelse i uformelle rådsmøder, der var blevet afholdt i henholdsvis Cypern, Polen og Belgien.

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


11. Den politiske situation i Rumænien (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Den politiske situation i Rumænien

Formanden hilste på Parlamentets vegne velkommen til Valeriu Stefan Zgonea, formand for det rumænske deputeretkammer, og Dan Sova, minister for forbindelserne med Parlamentet, der havde taget plads i den officiellel loge.

Andreas Mavroyiannis (formand for Rådet) og Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmålfra Ioan Mircea Paşcu, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Petru Constantin Luhan, Graham Watson for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Vasilica Viorica Dăncilă, Charalampos Angourakis for GUE/NGL-Gruppen, Daniël van der Stoep, løsgænger, Cristian Dan Preda, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ioan Enciu, Cătălin Sorin Ivan, Norica Nicolai, Judith Sargentini, Véronique Mathieu, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Claudiu Ciprian Tănăsescu, Juan Fernando López Aguilar, Ulrike Lunacek, Raffaele Baldassarre, Kinga Göncz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ildikó Gáll-Pelcz, Rui Tavares, Monica Luisa Macovei, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Victor Boştinaru, Corina Creţu, Jacek Protasiewicz, Birgit Sippel, Pino Arlacchi og Graham Watson, sidstnævnte om afviklingen af forhandlingen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Csaba Sándor Tabajdi, Renate Weber, Corneliu Vadim Tudor og Kinga Gál.

Viviane Reding tog ordet.

FORSÆDE: Georgios PAPASTAMKOS
næstformand

Andreas Mavroyiannis tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


12. Forslag om en europæisk bankunion (EBU) (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-000151/2012) af Sharon Bowles, for ECON, til Kommissionen: Forslag om en europæisk bankunion (EBU) (B7-0360/2012)

Sharon Bowles begrundede spørgsmålet.

Michel Barnier (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Jean-Paul Gauzès for PPE-Gruppen, Elisa Ferreira for S&D-Gruppen, Sylvie Goulard for ALDE-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Ivo Strejček for ECR-Gruppen, Godfrey Bloom for EFD-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Ewald Stadler, løsgænger, Marianne Thyssen, Peter Simon, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Kay Swinburne, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ashley Fox, Claudio Morganti, Jürgen Klute, Corien Wortmann-Kool, George Sabin Cutaş, Vicky Ford, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Syed Kamall, Jean-Paul Gauzès og Sylvie Goulard om afviklingen af forhandlingen, Mario Borghezio, Nikolaos Chountis, Werner Langen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Vicky Ford, Antolín Sánchez Presedo, Tadeusz Cymański, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sławomir Witold Nitras, Pablo Zalba Bidegain, Sergio Gaetano Cofferati, Othmar Karas, Astrid Lulling og Jean-Pierre Audy.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ildikó Gáll-Pelcz, Gunnar Hökmark, Phil Prendergast, Charalampos Angourakis, Mojca Kleva, João Ferreira, Elena Băsescu og Sławomir Witold Nitras.

Michel Barnier tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Sharon Bowles, for ECON, Hen imod en bankunion (B7-0457/2012)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.17 i protokollen af 13.9.2012.


13. Udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller stater, der har afsluttet forhandlinger ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 for så vidt angår udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller stater, der har afsluttet forhandlinger [COM(2011)0598 - C7-0305/2011- 2011/0260(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: David Martin (A7-0207/2012)

David Martin forelagde sin betænkning.

FORSÆDE: Jacek PROTASIEWICZ
næstformand

Karel De Gucht (medlem af Kommissionen) tog ordet

Talere: Christofer Fjellner for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmålfra Syed Kamall, Bernd Lange for S&D-Gruppen, Niccolò Rinaldi for ALDE-Gruppen, Franziska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Vital Moreira, Paul Murphy, Maria Badia i Cutchet og Michael Cashman.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: João Ferreira og Patrice Tirolien.

Talere: Karel De Gucht og David Martin.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.6 i protokollen af 13.9.2012.


14. Mellemstatslige aftaler mellem medlemsstater og tredjelande på energiområdet ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler mellem medlemsstater og tredjelande på energiområdet [COM(2011)0540 - C7-0235/2011- 2011/0238(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Krišjānis Kariņš (A7-0264/2012)

Krišjānis Kariņš forelagde sin betænkning.

Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Marietta Giannakou (ordfører for udtalelse fra AFET), Pilar del Castillo Vera for PPE-Gruppen, og Bernd Lange for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Jürgen Creutzmann for ALDE-Gruppen, Konrad Szymański for ECR-Gruppen, Niki Tzavela for EFD-Gruppen, Gaston Franco, András Gyürk, Silvia-Adriana Ţicău, Romana Jordan, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz og Alajos Mészáros.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu og Niki Tzavela.

Talere: Günther Oettinger og Krišjānis Kariņš.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.7 i protokollen af 13.9.2012.


15. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra S&D-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

BUDG: Vojtěch Mynář

CONT: Zuzana Brzobohatá

Delegationen for Forbindelserne med Hviderusland: Vojtěch Mynář i stedet for Richard Falbr

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien: Richard Falbr.


16. Kvalitetsordninger for landbrugsprodukter ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter [COM(2010)0733 - C7-0423/2010- 2010/0353(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Iratxe García Pérez (A7-0266/2011)

Iratxe García Pérez forelagde sin betænkning.

Dacian Cioloş (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Herbert Dorfmann for PPE-Gruppen, Paolo De Castro for S&D-Gruppen, Britta Reimers for ALDE-Gruppen, Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Elisabeth Köstinger, Richard Ashworth for ECR-Gruppen, Giancarlo Scottà for EFD-Gruppen, Diane Dodds, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, George Lyon, Hynek Fajmon, Jacek Włosowicz, Elisabeth Köstinger, Spyros Danellis, Riikka Manner, James Nicholson og Julie Girling.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Giovanni La Via, Elena Băsescu, Seán Kelly, João Ferreira, Rareş-Lucian Niculescu og Maria do Céu Patrão Neves.

Talere: Dacian Cioloş og Iratxe García Pérez.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.8 i protokollen af 13.9.2012.


(Mødet udsat kl. 20.30 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Alexander ALVARO
næstformand

17. Europæiske sociale iværksætterfonde ***I - Europæiske venturekapitalfonde ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske sociale iværksætterfonde [COM(2011)0862 - C7-0489/2011- 2011/0418(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske venturekapitalfonde [COM(2011)0860 - C7-0490/2011- 2011/0417(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

Sophie Auconie og Philippe Lamberts forelagde deres betænkninger.

Karel De Gucht (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Pervenche Berès (ordfører for udtalelse fra EMPL), Dimitar Stoyanov (ordfører for udtalelse fra JURI), Danuta Maria Hübner for PPE-Gruppen, Saïd El Khadraoui for S&D-Gruppen, Olle Schmidt for ALDE-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Kay Swinburne for ECR-Gruppen, Claudio Morganti for EFD-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Ildikó Gáll-Pelcz og Sari Essayah.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu og Petru Constantin Luhan.

Talere: Karel De Gucht, Sophie Auconie og Philippe Lamberts.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.9 i protokollen af 13.9.2012 og punkt 11.10 i protokollen af 13.9.2012.


18. Gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem EU og Columbia og Peru ***I - Gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru [COM(2011)0600 - C7-0307/2011- 2011/0262(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Bernd Lange (A7-0249/2012)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side [COM(2011)0599 - C7-0306/2011- 2011/0263(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)

Bernd Lange og Jörg Leichtfried forelagde deres betænkninger.

Karel De Gucht (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Gabriel Mato Adrover (ordfører for udtalelse fra AGRI), Pablo Zalba Bidegain for PPE-Gruppen, Gianluca Susta for S&D-Gruppen, Catherine Bearder for ALDE-Gruppen, Franziska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jörg Leichtfried, Josefa Andrés Barea og Patrice Tirolien.

Talere: Karel De Gucht, Bernd Lange og Jörg Leichtfried.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.11 i protokollen af 13.9.2012 og punkt 11.12 i protokollen af 13.9.2012.


19. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" OJJE 493.542).


20. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.30.

Klaus Welle

László Surján

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zīle, Zimmer, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatører

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik