Rodyklė 
Protokolas
PDF 243kWORD 213k
Trečiadienis, 2012 m. rugsėjo 12 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 4.Sąjungos padėtis (diskusijos)
 5.Pirmininko pareiškimas
 6.Deleguotieji aktai ir įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnio 6 dalis ir 88 straipsnio 4 dalies d punktas)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  7.2.Tam tikrų Bendrijos tarifinių aukštos kokybės jautienos, taip pat kiaulienos, paukštienos, kviečių ir meslino bei sėlenų, išsijų ir kitų liekanų kvotų administravimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  7.3.Deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų suteikimas Komisijai atsižvelgiant į alyvuogių aliejaus ir kitų žemės ūkio produktų, kurių kilmės šalis yra Turkija, importą ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  7.4.Europos bendrijos ir Australijos susitarimas dėl atitikties įvertinimo, sertifikatų ir žymėjimų abipusio pripažinimo *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  7.5.EB ir Naujosios Zelandijos susitarimas dėl abipusio pripažinimo, skirto atitikties vertinimui *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  7.6.Priemonių, susijusiių su valstybėmis, kurios leidžia vykdyti netausią žvejybą, taikymas siekiant išsaugoti žuvų išteklius ***I (balsavimas)
  7.7.Bendras žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimas ***I (balsavimas)
  7.8.Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos (balsavimas)
  7.9.Žuvų išteklių apsauga ir tausojantis naudojimas (balsavimas)
  7.10.Bendros žuvininkystės politikos reforma (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Rumunijos politinė padėtis (diskusijos)
 12.Pasiūlymai dėl Europos bankininkystės sąjungos (EBS) (diskusijos)
 13.Tam tikrų šalių išbraukimas iš šalių, kurioms taikomos prekybos lengvatos, sąrašo ***I (diskusijos)
 14.Tarpvyriausybiniai valstybių narių energetikos susitarimai su trečiosiomis šalimis ***I (diskusijos)
 15.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 16.Žemės ūkio produktų kokybės schemos ***I (diskusijos)
 17.Europos socialinio verslumo fondai ***I - Europos rizikos kapitalo fondai ***I (diskusijos)
 18.ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo dvišalės apsaugos sąlygos ir bananų importo stabilizavimo priemonės įgyvendinimas ***I - ES ir Centrinės Amerikos asociacijos susitarimo dvišalės apsaugos sąlygos ir bananų importo stabilizavimo priemonės įgyvendinimas ***I (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. …/.., 2012 07 05 kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 236/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų nuostatos, susijusios su likvidžių akcijų ir kitų finansinių priemonių vertės sumažėjimo skaičiavimo metodo techniniais reguliavimo standartais - C(2012)4530 - terminas : 05.08.2012
perduota atsakingam komitetui: ECON

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. …/.., 2012 07 05 kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 236/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų nuostatos, susijusios su apibrėžtimis, grynųjų trumpųjų pozicijų apskaičiavimu, padengtais valstybės kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais, informacijos pranešimo ribomis, likvidumo ribomis apribojimams sustabdyti, dideliu finansinių priemonių vertės sumažėjimu ir neigiamais įvykiais- C(2012)4529 - terminas: 05.10.2012
perduota atsakingam komitetui: ECON

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. …/.., 2012 07 12 kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl procedūrinių taisyklių, susijusių su baudomis, kurias Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija skiria kredito reitingų agentūroms, įskaitant taisykles dėl teisės į gynybą ir pereinamojo laikotarpio nuostatas - C(2012)4787 - terminas: 12.10.2012
perduota atsakingam komitetui: ECON

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. …/.., 2012 07 12 kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant elektros lempų ir šviestuvų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus- C(2012)4641 - terminas : 12.09.2012
perduota atsakingam komitetui: ITRE


3. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų ir iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB (D016964/03 - 2012/2771(RPS) - terminas: 25/10/2012)
perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos sprendimas dėl esminių reikalavimų jūrų radijo ryšio įrenginiams, kurie skirti naudoti laivuose, kuriems netaikoma SOLAS, ir Globalinėje jūrų avarinio ryšio ir saugos sistemoje (GMDSS) (D018898/02 - 2012/2759(RPS) - terminas: 26/10/2012)
perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.. dėl leidimo vartoti teiginį apie maisto produktų sveikumą – rizikos susirgti mažinimą (D019041/03 - 2012/2735(RPS) - terminas: 25/10/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: JURI, IMCO

- Komisijos sprendimas dėl Europos Sąjungos traukinių eismo organizavimo ir valdymo posistemio techninės sąveikos specifikacijos, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/756/EB (D019163/02 - 2012/2761(RPS) - terminas: 25/10/2012)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos sprendimas dėl ES ekologinio ženklo suteikimo pramonėje ir įstaigose naudojamiems skalbikliams ekologinių kriterijų nustatymo (D019245/03 - 2012/2760(RPS) - terminas: 26/10/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas dėl ES ekologinio ženklo suteikimo pramoninėse ir įstaigų automatinėse indaplovėse naudojamiems plovikliams ekologinių kriterijų nustatymo (D019246/03 - 2012/2762(RPS) - terminas: 26/10/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB, nustatančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus („Pagrindų direktyva“), IV ir XII priedai (D020136/03 - 2012/2778(RPS) - terminas: 23/11/2012)
perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1332/2008 dėl maisto fermentų nuostatos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių (D020182/03 - 2012/2753(RPS) - terminas: 25/10/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos Sprendimas dėl bifentrino, skirto naudoti 18-to tipo produktuose, neįtraukimo į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką I, IA ir IB priedą (D020512/02 - 2012/2748(RPS) - terminas: 25/10/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyva .../…/ES, kuria iš dalies keičiamos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB I priedo antraštės (D020513/02 - 2012/2749(RPS) - terminas: 26/10/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyva .../…/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB, kad į jos I priedą įrašytą veikliąją medžiagą nonano dirūgštį būtų galima naudoti 2-o tipo produktams (D020514/01 - 2012/2750(RPS) - terminas: 26/10/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyva .../…/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB į jos I priedą įrašant veikliąją medžiagą cis-trikoz-9-eną (D020515/01 - 2012/2751(RPS) - terminas: 26/10/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyva .../…/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB į jos I priedą įrašant veikliąją medžiagą vandenilio cianidą (D020516/02 - 2012/2752(RPS) - terminas: 26/10/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyva .../…/ES, kuria pataisomas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką I priedas (D020517/01 - 2012/2747(RPS) - terminas: 26/10/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamento (ES) Nr. …/.., kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, projektas (D020706/02 - 2012/2754(RPS) - terminas: 25/10/2012)
perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2012/88/ES dėl transeuropinės geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių techninių sąveikos specifikacijų (D020736/02 - 2012/2731(RPS) - terminas: 25/10/2012)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.. dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2160/2003 nustatyto Sąjungos tikslo mažinti Salmonella enteritidis ir Salmonella typhimurium paplitimą kalakutų pulkuose (D020748/05 - 2012/2779(RPS) - terminas: 25/11/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyva .../…/ES, kuria dėl su gynyba susijusių produktų sąrašo iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/43/EB (D020808/02 - 2012/2764(RPS) - terminas: 27/10/2012)
perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos reglamentas dėl bendrojo stebėsenos saugos būdo, kurį, gavę saugos sertifikatą arba saugos įgaliojimus, taiko geležinkelio įmonės ir infrastruktūros valdytojai, taip pat už techninę priežiūrą atsakingi subjektai (D020816/03 - 2012/2733(RPS) - terminas: 25/10/2012)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas dėl priežiūros, kurią, išdavusios saugos sertifikatą arba saugos įgaliojimus, vykdo nacionalinės saugos institucijos, bendrojo saugos būdo (D020817/03 - 2012/2732(RPS) - terminas: 25/10/2012)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo dėl poligliucitolio sirupo naudojimo kelių kategorijų maisto produktuose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D020925/05 - 2012/2756(RPS) - terminas: 25/10/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo dėl 7-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto ir 32-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (D020960/01 - 2012/2763(RPS) - terminas: 25/10/2012)
perduota atsakingam komitetui: ECON
nuomonė: JURI

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo dėl 10-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto, 11-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto, 12-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto, 27-ojo tarptautinio apskaitos standarto (2011) ir 28-ojo tarptautinio apskaitos standarto (2011) iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (D020961/01 - 2012/2757(RPS) - terminas: 24/10/2012)
perduota atsakingam komitetui: ECON
nuomonė: JURI

- XXX Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo dėl 12-ojo tarptautinio apskaitos standarto, 1-ojo ir 13-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų ir Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto 20-ojo aiškinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (D020962/01 - 2012/2772(RPS) - terminas: 27/10/2012)
perduota atsakingam komitetui: ECON
nuomonė: JURI

- Komisijos Sprendimas, kuriuo Prancūzijos Respublikai leidžiama nukrypti nuo Komisijos reglamento (ES) Nr. 1332/2011 nuostatų dėl susidūrimų ore vengimo sistemos (ACAS II) naujos versijos programinės įrangos naudojimo tam tikruose naujuose orlaiviuose (D020967/02 - 2012/2745(RPS) - terminas: 25/10/2012)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą (D021116/05 - 2012/2736(RPS) - terminas: 25/10/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo nustatomi kriterijai, kuriais remiantis sprendžiama, kada stiklo duženos nebelaikomos atliekomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB (D021153/01 - 2012/2741(RPS) - terminas: 25/10/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedų nuostatos dėl didžiausios leidžiamosios S-metil-acibenzolaro, amisulbromo, ciazofamido, diflufenikano, dimoksistrobino, metoksifenozido ir nikotino koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų (D021273/02 - 2012/2730(RPS) - terminas: 18/09/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo dėl greitųjų tyrimų sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001 X priedas (D021301/03 - 2012/2737(RPS) - terminas: 25/10/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: AGRI

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maistingumą sąrašo (D021335/02 - 2012/2738(RPS) - terminas: 25/10/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: JURI, IMCO

- Komisijos direktyva .../…/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (D021370/03 - 2012/2770(RPS) - terminas: 27/10/2012)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kryptinių lempų, šviesos diodų lempų ir susijusių įrenginių ekologinio projektavimo reikalavimai (D021781/04 - 2012/2773(RPS) - terminas: 21/11/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyvos .../…/ES, kuria dėl tam tikrų žmogaus audinių ir ląstelių ištyrimo techninių reikalavimų iš dalies keičiama Direktyva 2006/17/EB, projektas (D021797/01 - 2012/2740(RPS) - terminas: 25/10/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamento (ES) Nr. …/.., kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos, projektas (D021806/01 - 2012/2734(RPS) - terminas: 25/10/2012)
perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (D021920/01 - 2012/2743(RPS) - terminas: 25/10/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010, kad į sąrašą būtų įtraukta aukciono platforma, kurią paskirs Jungtinė Karalystė (D021963/03 - 2012/2765(RPS) - terminas: 27/10/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedo nuostatos dėl dimetilpolisiloksano (E 900) naudojimo kaip putojimo stabdiklio maisto papilduose (D021994/02 - 2012/2768(RPS) - terminas: 28/10/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo dėl bičių vaško (E 901), karnaubo vaško (E 903), šelako (E 904) ir mikrokristalinio vaško (E 905) naudojimo ant tam tikrų vaisių iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D021995/02 - 2012/2775(RPS) - terminas: 22/11/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo dėl rozmarinų ekstrakto (E 392) naudojimo sausų makaronų įdaruose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D021996/02 - 2012/2776(RPS) - terminas: 22/11/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo dėl sieros dioksido-sulfitų (E 220–228) ir propan-1,2-diolio alginato (E 405) naudojimo fermentuotuose vynuogių misos gėrimuose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D021997/02 - 2012/2774(RPS) - terminas: 22/11/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios aflatoksinų koncentracijos džiovintose figose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 (D021998/02 - 2012/2758(RPS) - terminas: 27/10/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyva, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/68/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su priemonėmis, mažinančiomis vidaus degimo variklių, įrengiamų ne kelių mobiliosiose mašinose, dujinių ir kietųjų dalelių teršalų kiekį, suderinimo (D022036/01 - 2012/2755(RPS) - terminas: 25/10/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo dėl lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių išmetamą CO2 kiekį mažinančių naujoviškų technologijų iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 (D022573/01 - 2012/2777(RPS) - terminas: 23/11/2012)
perduota atsakingam komitetui: IMCO


4. Sąjungos padėtis (diskusijos)

Komisijos pirmininko pareiškimas: Sąjungos padėtis

José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, kuris po to, kai Pirmininkas pranešė, kad Vokietijos konstitucinis teismas atmetė ieškinius prieš Europos stabilumo mechanizmą, atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Philippe Lamberts pateiktą klausimą, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę William (The Earl of) Dartmouth (kuris išsakė pastabas dėl Daniel Cohn-Bendit atsakymo) pateiktą klausimą , Martin Callanan ECR frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Marina Yannakoudakis pateiktą klausimą, Nigel Farage EFD frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Jörg Leichtfried pateiktą klausimą , ir Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Hans-Peter Martin , nepriklausomas Parlamento narys.

Kalbėjo Andreas Mavroyiannis (einantis Tarybos pirmininko pareigas).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mario Mauro, Zita Gurmai, Marianne Thyssen, Graham Watson, John Bufton, Enrique Guerrero Salom, Danuta Maria Hübner, Ana Gomes, Francesco Enrico Speroni, Anni Podimata, Andrew Duff, Rui Tavares, Jean-Pierre Audy, Nikolaos Salavrakos, Marisa Matias, Juan Fernando López Aguilar, Herbert Reul, Catherine Trautmann, Daniel Hannan, Philippe Lamberts, Othmar Karas ir Krisztina Morvai.

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Glenis Willmott, Andrey Kovatchev, Angelika Werthmann, Raül Romeva i Rueda, Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Ana Miranda, Diogo Feio, Jörg Leichtfried, Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Ţicău, Kristiina Ojuland, Sergio Gaetano Cofferati, Tunne Kelam ir Edite Estrela.

Kalbėjo José Manuel Barroso.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, Martin Callanan ECR frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Gay Mitchell ir Jacek Protasiewicz pateiktus klausimus, Nigel Farage EFD frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Elmar Brok, jis pakėlęs mėlynąją kortelę pateikė klausimą Nigel Farage, kuris į jį atsakė, Hans-Peter Martin, nepriklausomas Parlamento narys, ir Nigel Farage, kuris paragino laikytis priminė Darbo tvarkos taisyklių, Pirmininkas jam atsakė.

Kalbėjo José Manuel Barroso.

Diskusijos baigtos.


5. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą dėl išpuolio prieš Amerikos konsulatą Bengazyje, kurio metu žuvo JAV ambasadorius. Jis pasmerkė šį teroristinį aktą ir išreiškė Parlamento solidarumą su Jungtinių Amerikos Valstijų valdžios institucijomis.

PIRMININKAVO: Georgios PAPASTAMKOS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Ana Gomes, ji pritarė Pirmininko žodžiams.


6. Deleguotieji aktai ir įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnio 6 dalis ir 88 straipsnio 4 dalies d punktas)

Pirmininkas padarė šį pareiškimą:

TRAN komiteto rekomendacija nepareikšti prieštaravimų dėl įgyvendinimo priemonių projekto ir AGRI komiteto rekomendacijos nepareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto buvo paskelbtos rugsėjo 10 d., pirmadienio, posėdyje (punktas 12 protokolo 10.9.2012).

Per 24 valandų laikotarpį, nustatytą padal Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnį, nepateikia jokių prieštaravimų dėl šių rekomendacijų.

Todėl jos laikomos priimtomis nuo 2012 m. rugsėsjo 11 d. ir sprendimai bus paskelbti šios dienos posėdžio Priimtuose tekstuose.

°
° ° °

Kalbėjo Christian Ehler, Delegacijos ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis pirmininkas, dėl išpuolių prieš Amerikos konsulatą Bengazyje.


7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. Būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai [COM(2011)0275 - C7-0127/2011- 2011/0129(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjos: Antonyia Parvanova ir Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0244/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0327)


7.2. Tam tikrų Bendrijos tarifinių aukštos kokybės jautienos, taip pat kiaulienos, paukštienos, kviečių ir meslino bei sėlenų, išsijų ir kitų liekanų kvotų administravimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 774/94 atidarantis tam tikras Bendrijos tarifines aukštos kokybės jautienos, taip pat kiaulienos, paukštienos, kviečių ir meslino bei sėlenų, išsijų ir kitų liekanų kvotas bei numatantis tokių kvotų administravimą [COM(2011)0906 - C7-0524/2011- 2011/0445(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0212/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0328)

Vital Moreira (pranešėjas) pasiūlė pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalį atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto.

Parlamentas pritarė pasiūlymui. Klausimas laikomas perduotu atsakingam komitetui iš naujo svarstyti.


7.3. Deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų suteikimas Komisijai atsižvelgiant į alyvuogių aliejaus ir kitų žemės ūkio produktų, kurių kilmės šalis yra Turkija, importą ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų suteikimo Komisijai iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2008/97, (EB) Nr. 779/98 ir (EB) Nr. 1506/98, susiję su alyvuogių aliejaus ir kitų žemės ūkio produktų, kurių kilmės šalis yra Turkija, importu [COM(2011)0918 - C7-0005/2012- 2011/0453(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0209/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0329)

Vital Moreira (pranešėjas) pasiūlė pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalį atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto.

Parlamentas pritarė pasiūlymui. Klausimas laikomas perduotu atsakingam komitetui iš naujo svarstyti.


7.4. Europos bendrijos ir Australijos susitarimas dėl atitikties įvertinimo, sertifikatų ir žymėjimų abipusio pripažinimo *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Australijos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Australijos susitarimas dėl atitikties įvertinimo, sertifikatų ir žymėjimų abipusio pripažinimo, sudarymo [12124/2010 - C7-0057/2012- 2010/0146(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0211/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0330)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


7.5. EB ir Naujosios Zelandijos susitarimas dėl abipusio pripažinimo, skirto atitikties vertinimui *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas dėl Europos bendrijos ir Naujosios Zelandijos abipusio pripažinimo, skirto atitikties vertinimui, sudarymo [12126/2010 - C7-0058/2012- 2010/0139(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0210/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0331)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


7.6. Priemonių, susijusiių su valstybėmis, kurios leidžia vykdyti netausią žvejybą, taikymas siekiant išsaugoti žuvų išteklius ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl priemonių, susijusių su valstybėmis, kurios leidžia vykdyti netausią žvejybą, taikymo siekiant išsaugoti žuvų išteklius [COM(2011)0888 - C7-0508/2011- 2011/0434(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Pat the Cope Gallagher (A7-0146/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2012)0332)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0332)


7.7. Bendras žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo [COM(2011)0416 - C7-0197/2011- 2011/0194(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Struan Stevenson (A7-0217/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2012)0333)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0333)

Kalbėjo:

João Ferreira, jis paprašė, kad dėl 164 pasiūlymo būtų balsuojama vardiniu būdu (surengtas vardinis balsavimas).


7.8. Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos metinio pranešimo Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos [2012/2050(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Elmar Brok (A7-0252/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0334)

Kalbėjo:

Elmar Brok, jis pateikė žodinius 2, 3, 4, 6, 7, 9 pakeitimų ir 84 ir 104 dalių pakeitimus (visi žodiniai pakeitimai buvo priimti, išskyrus 104 dalies pakeitimą, nes daugiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nesutiko į jį atsižvelgti).

Charalampos Angourakis, jis paprašė, kad dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos būtų balsuojama vardiniu būdu (surengtas vardinis balsavimas).


7.9. Žuvų išteklių apsauga ir tausojantis naudojimas (balsavimas)

Pranešimas dėl ataskaitų teikimo įpareigojimų pagal Reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką [2011/2291(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Carl Haglund (A7-0225/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0335)

Kalbėjo:

Mario Pirillo, jis paprašė, kad dėl 4 dalies būtų balsuojama vardiniu būdu (surengtas vardinis balsavimas).


7.10. Bendros žuvininkystės politikos reforma (balsavimas)

Pranešimas dėl bendros žuvininkystės politikos reformos. Bendrasis komunikatas [2011/2290(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Nikolaos Salavrakos (A7-0253/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0336)

Kalbėjo:

Chris Davies, jis paprašė, kad dėl 2 pakeitimo būtų balsuojama vardiniu būdu (surengtas vardinis balsavimas).


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Antonyia Parvanova ir Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A7-0244/2012

Jens Rohde, Iva Zanicchi, Oreste Rossi, Anna Maria Corazza Bildt, Mitro Repo, Josef Weidenholzer, Emer Costello, Marina Yannakoudakis, Charles Tannock, Julie Girling, Monica Luisa Macovei, James Nicholson, Elena Oana Antonescu, Daniel Hannan ir Syed Kamall

Pranešimas: Pat the Cope Gallagher - A7-0146/2012

Salvatore Iacolino, Charles Tannock, Julie Girling, Jim Higgins, Peter Jahr ir Elena Băsescu

Pranešimas: Struan Stevenson - A7-0217/2012

Charles Tannock, Paul Murphy, Julie Girling, Jim Higgins ir Elena Băsescu

Pranešimas: Elmar Brok - A7-0252/2012

Charles Tannock, Norica Nicolai, Ewald Stadler, Sergio Gaetano Cofferati, Janusz Władysław Zemke, Adam Bielan, Jan Kozłowski, Andrzej Grzyb ir Elena Băsescu

Pranešimas: Carl Haglund - A7-0225/2012

Charles Tannock, Jim Higgins ir Elena Băsescu

Pranešimas: Nikolaos Salavrakos - A7-0253/2012

Andrea Zanoni, Charles Tannock, Jim Higgins, Elena Băsescu, Chris Davies ir Julie Girling.


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.25 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

AGRI komiteto pirmininkas Paolo De Castro informavo, kad nedalyvavo 2012 m. rugsėjo 10 ir 11 d., 2011 m. rugsėjo 12 ir 13 d. ir 2010 m. rugsėjo 20 ir 21 d. posėdžiuose, nes dalyvavo tomis dienomis Kipre, Lenkijoje ir Belgijoje vykusiuose neformaliusoe Tarybos susitikimuose.

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


11. Rumunijos politinė padėtis (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Rumunijos politinė padėtis

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdinčius Rumunijos Deputatų Rūmų pirmininką Valeriu Stefan Zgonea ir ryšių su Parlamentu ministrą Dan Sova.

Andreas Mavroyiannis (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Ioan Mircea Paşcu pateiktą klausimą, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Petru Constantin Luhan pateiktą klausimą, Graham Watson ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Vasilica Viorica Dăncilă pateiktą klausimą, Charalampos Angourakis GUE/NGL frakcijos vardu, Daniël van der Stoep , nepriklausomas Parlamento narys, Cristian Dan Preda, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Ioan Enciu pateiktą klausimą, Cătălin Sorin Ivan, Norica Nicolai, Judith Sargentini, Véronique Mathieu, ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Claudiu Ciprian Tănăsescu pateiktą klausimą, Juan Fernando López Aguilar, Ulrike Lunacek, Raffaele Baldassarre, Kinga Göncz, ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Ildikó Gáll-Pelcz pateiktą klausimą, Rui Tavares, Monica Luisa Macovei, ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Victor Boştinaru pateiktą klausimą, Corina Creţu, Jacek Protasiewicz, Birgit Sippel, Pino Arlacchi ir Graham Watson, kuris kalbėjo dėl diskusijų eigos.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Csaba Sándor Tabajdi, Renate Weber, Corneliu Vadim Tudor ir Kinga Gál.

Kalbėjo Viviane Reding.

PIRMININKAVO: Georgios PAPASTAMKOS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Andreas Mavroyiannis.

Diskusijos baigtos.


12. Pasiūlymai dėl Europos bankininkystės sąjungos (EBS) (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000151/2012), kurį pateikė Sharon Bowles ECON komiteto vardu Komisijai: Pasiūlymai dėl Europos bankininkystės sąjungos (EBS) (B7-0360/2012)

Sharon Bowles pateikė klausimą.

Michel Barnier (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Jean-Paul Gauzès PPE frakcijos vardu, Elisa Ferreira S&D frakcijos vardu, Sylvie Goulard ALDE frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Ivo Strejček ECR frakcijos vardu, Godfrey Bloom EFD frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Ewald Stadler , nepriklausomas Parlamento narys, Marianne Thyssen, Peter Simon, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Kay Swinburne, ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Ashley Fox pateiktą klausimą, Claudio Morganti, Jürgen Klute, Corien Wortmann-Kool, George Sabin Cutaş, Vicky Ford, ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Syed Kamall pateiktą klausimą, Jean-Paul Gauzès ir Sylvie Goulard dėl diskusijų eigos, Mario Borghezio, Nikolaos Chountis, Werner Langen, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Vicky Ford pateiktą klausimą, Antolín Sánchez Presedo, Tadeusz Cymański, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Sławomir Witold Nitras pateiktą klausimą, Pablo Zalba Bidegain, Sergio Gaetano Cofferati, Othmar Karas, Astrid Lulling ir Jean-Pierre Audy.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ildikó Gáll-Pelcz, Gunnar Hökmark, Phil Prendergast, Charalampos Angourakis, Mojca Kleva, João Ferreira, Elena Băsescu ir Sławomir Witold Nitras.

Kalbėjo Michel Barnier.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Sharon Bowles ECON komiteto vardu, „Siekis sukurti bankininkystės sąjungą“ (B7-0457/2012)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 11.17 protokolo 13.9.2012.


13. Tam tikrų šalių išbraukimas iš šalių, kurioms taikomos prekybos lengvatos, sąrašo ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų šalių išbraukimo iš derybas baigusių regionų ar valstybių sąrašo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007 I priedas [COM(2011)0598 - C7-0305/2011- 2011/0260(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: David Martin (A7-0207/2012)

David Martin pristatė savo pranešimą.

PIRMININKAVO: Jacek PROTASIEWICZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Karel De Gucht (Komisijos narys)

Kalbėjo: Christofer Fjellner PPE frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Syed Kamall pateiktą klausimą, Bernd Lange S&D frakcijos vardu, Niccolò Rinaldi ALDE frakcijos vardu, Franziska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Vital Moreira, Paul Murphy, Maria Badia i Cutchet ir Michael Cashman.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: João Ferreira ir Patrice Tirolien.

Kalbėjo: Karel De Gucht ir David Martin.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 11.6 protokolo 13.9.2012.


14. Tarpvyriausybiniai valstybių narių energetikos susitarimai su trečiosiomis šalimis ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomas keitimosi informacija apie tarpvyriausybinius valstybių narių ir trečiųjų šalių energetikos susitarimus mechanizmas [COM(2011)0540 - C7-0235/2011- 2011/0238(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Krišjānis Kariņš (A7-0264/2012)

Krišjānis Kariņš pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: Marietta Giannakou (AFET komiteto nuomonės referentė), Pilar del Castillo Vera PPE frakcijos vardu, ir Bernd Lange S&D frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jürgen Creutzmann ALDE frakcijos vardu, Konrad Szymański ECR frakcijos vardu, Niki Tzavela EFD frakcijos vardu, Gaston Franco, András Gyürk, Silvia-Adriana Ţicău, Romana Jordan, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz ir Alajos Mészáros.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu ir Niki Tzavela.

Kalbėjo: Günther Oettinger ir Krišjānis Kariņš.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 11.7 protokolo 13.9.2012.


15. Komitetų ir delegacijų sudėtis

S&D frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

BUDG komitetas: Vojtěch Mynář

CONT komitetas: Zuzana Brzobohatá

Delegacija ryšiams su Baltarusija: Vojtěch Mynář vietoj Richard Falbr

Delegacija ES ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos jungtiniame parlamentiniame komitete: Richard Falbr.


16. Žemės ūkio produktų kokybės schemos ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žemės ūkio produktų kokybės schemų [COM(2010)0733 - C7-0423/2010- 2010/0353(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Iratxe García Pérez (A7-0266/2011)

Iratxe García Pérez pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Dacian Cioloş (Komisijos narys).

Kalbėjo: Herbert Dorfmann PPE frakcijos vardu, Paolo De Castro S&D frakcijos vardu, Britta Reimers ALDE frakcijos vardu, Alyn Smith Verts/ALE frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Elisabeth Köstinger pateiktą klausimą, Richard Ashworth ECR frakcijos vardu, Giancarlo Scottà EFD frakcijos vardu, Diane Dodds, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, George Lyon, Hynek Fajmon, Jacek Włosowicz, Elisabeth Köstinger, Spyros Danellis, Riikka Manner, James Nicholson ir Julie Girling.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Giovanni La Via, Elena Băsescu, Seán Kelly, João Ferreira, Rareş-Lucian Niculescu ir Maria do Céu Patrão Neves.

Kalbėjo: Dacian Cioloş ir Iratxe García Pérez.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 11.8 protokolo 13.9.2012.


(Posėdis sustabdytas 20.30 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Alexander ALVARO
Pirmininko pavaduotojas

17. Europos socialinio verslumo fondai ***I - Europos rizikos kapitalo fondai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos socialinio verslumo fondų [COM(2011)0862 - C7-0489/2011- 2011/0418(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos rizikos kapitalo fondų [COM(2011)0860 - C7-0490/2011- 2011/0417(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

Sophie Auconie ir Philippe Lamberts pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Karel De Gucht (Komisijos narys).

Kalbėjo: Pervenche Berès (EMPL komiteto nuomonės referentė), Dimitar Stoyanov (JURI komiteto nuomonės referentas), Danuta Maria Hübner PPE frakcijos vardu, Saïd El Khadraoui S&D frakcijos vardu, Olle Schmidt ALDE frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Kay Swinburne ECR frakcijos vardu, Claudio Morganti EFD frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Ildikó Gáll-Pelcz ir Sari Essayah.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu ir Petru Constantin Luhan.

Kalbėjo: Karel De Gucht, Sophie Auconie ir Philippe Lamberts.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 11.9 protokolo 13.9.2012 ir punktas 11.10 protokolo 13.9.2012.


18. ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo dvišalės apsaugos sąlygos ir bananų importo stabilizavimo priemonės įgyvendinimas ***I - ES ir Centrinės Amerikos asociacijos susitarimo dvišalės apsaugos sąlygos ir bananų importo stabilizavimo priemonės įgyvendinimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinama Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė [COM(2011)0600 - C7-0307/2011- 2011/0262(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Bernd Lange (A7-0249/2012)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinama Susitarimo, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija, dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė [COM(2011)0599 - C7-0306/2011- 2011/0263(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)

Bernd Lange ir Jörg Leichtfried pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Karel De Gucht (Komisijos narys).

Kalbėjo: Gabriel Mato Adrover (AGRI komiteto nuomonės referentas), Pablo Zalba Bidegain PPE frakcijos vardu, Gianluca Susta S&D frakcijos vardu, Catherine Bearder ALDE frakcijos vardu, Franziska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Jörg Leichtfried pateiktą klausimą, Josefa Andrés Barea ir Patrice Tirolien.

Kalbėjo: Karel De Gucht, Bernd Lange ir Jörg Leichtfried.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 11.11 protokolo 13.9.2012 ir punktas 11.12 protokolo 13.9.2012.


19. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, OJJE 493.542).


20. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.30 val.

Klaus Welle

László Surján

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zīle, Zimmer, Zuber, Zver, Zwiefka,

Stebėtojai

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Teisinė informacija - Privatumo politika