Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0136(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0055/2012

Ingivna texter :

A7-0055/2012

Debatter :

PV 13/09/2012 - 7
CRE 13/09/2012 - 7

Omröstningar :

PV 13/09/2012 - 11.13
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0349

Protokoll
Torsdagen den 13 september 2012 - Strasbourg

7. Tillåten användning av anonyma verk ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om viss tillåten användning av anonyma verk [COM(2011)0289 - C7-0138/2011- 2011/0136(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0055/2012)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg redogjorde för sitt betänkande.

Talare: John Dalli (ledamot av kommissionen).

Talare: Sabine Verheyen (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Marielle Gallo för PPE-gruppen, Petra Kammerevert för S&D-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Christian Engström för Verts/ALE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger, Charalampos Angourakis, Raffaele Baldassarre, Monika Flašíková Beňová, Toine Manders (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Helga Trüpel, Inês Cristina Zuber, Marco Scurria, Evelyn Regner, Piotr Borys och Alexandra Thein.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Alajos Mészáros, Iosif Matula, Zoltán Bagó, Silvia-Adriana Ţicău och Jacek Włosowicz.

Talare: John Dalli och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Talare: Marie-Christine Vergiat gjorde ett personligt uttalande; Lidia Joanna Geringer de Oedenberg yttrade sig om närmast föregående inlägg.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.13 i protokollet av den 13.9.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy