Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2788(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0425/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2012 - 11.15
CRE 13/09/2012 - 11.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0351

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

11.15. Κατάσταση στη Συρία (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Η συζήτηση διεξήχθη στις 11 Σεπτεμβρίου 2012 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2012).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0425/2012, B7-0433/2012, B7-0435/2012, B7-0438/2012, B7-0439/2012 και B7-0440/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0425/2012

(αντικαθιστά τις B7-0425/2012, B7-0435/2012, B7-0438/2012, B7-0439/2012 και B7-0440/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ιωάννης Κασουλίδης, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Monica Luisa Macovei, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Elena Băsescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Mitro Repo, Boris Zala, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Louis Michel, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Antonyia Parvanova, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Alexandra Thein, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner και Malika Benarab-Attou, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0351)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0433/2012 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Daniel Cohn-Bendit για να παρουσιάσει προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 2, και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra για να εκφράσει την αντίθεσή του σε αυτήν.

Δεδομένου ότι περισσότεροι από 40 βουλευτές εκφράζουν αντίρρηση, αυτή η προφορική τροπολογία δεν κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου