Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2789(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0427/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2012 - 11.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0352

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

11.16. Χρησιμοποίηση της δικαιοσύνης για πολιτικούς σκοπούς στη Ρωσία (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 11 Σεπτεμβρίου 2012 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2012).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0427/2012, B7-0430/2012, B7-0431/2012, B7-0434/2012, B7-0436/2012 και B7-0437/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0427/2012

(αντικαθιστά τιςB7-0427/2012, B7-0430/2012, B7-0431/2012, B7-0436/2012 και B7-0437/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Bernd Posselt, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Alojz Peterle, Roberta Angelilli και Nadezhda Neynsky, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Hannes Swoboda, Libor Rouček, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Knut Fleckenstein, Justas Vincas Paleckis και Mitro Repo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Graham Watson και Jelko Kacin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Werner Schulz και Tarja Cronberg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki και Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0352)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0434/2012 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου