Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2711(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0462/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0462/2012

Συζήτηση :

PV 23/10/2012 - 18
CRE 23/10/2012 - 18

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2012 - 14.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0398

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012 - Στρασβούργο

18. Εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Ιαπωνία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Ιαπωνία

Ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Jarosław Leszek Wałęsa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Vital Moreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Metin Kazak, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Syed Kamall, Daniel Caspary, Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi, Amelia Andersdotter, Bastiaan Belder, María Auxiliadora Correa Zamora, Josefa Andrés Barea, Kristiina Ojuland, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda και Pablo Zalba Bidegain.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οιElena Băsescu, Jaroslav Paška, Catherine Bearder και Franck Proust.

Παρεμβαίνει ο Karel De Gucht.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Vital Moreira και Metin Kazak, εξ ονόματος της Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, σχετικά με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Ιαπωνία (B7-0462/2012).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου