Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Ερμηνεία του Κανονισμού
 4.Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 - Ίδιος πόρος που βασίζεται στον φόρο προστιθέμενης αξίας (συζήτηση)
 5.Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (18-19 Οκτωβρίου 2012) (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Martin Ehrenhauser (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.2.Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης – οικονομικό έτος 2013 (ψηφοφορία)
  
6.3.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 - όλα τα τμήματα (ψηφοφορία)
  
6.4.Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 (ψηφοφορία)
  
6.5.Ίδιος πόρος που βασίζεται στον φόρο προστιθέμενης αξίας * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.6.Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό ***I (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2013 (συζήτηση)
 11.Πρωτόκολλο στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΚ και του Ισραήλ σχετικά με τη διαπίστωση της συμμόρφωσης και την αποδοχή βιομηχανικών προϊόντων (ΔΣΑ) *** (συζήτηση)
 12.Κοινοτικό σύστημα ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης ***I (συζήτηση)
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  
13.1.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2012 (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.2.Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.3.Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.4.Δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.5.Ευρωπαϊκό έτος των πολιτών (2013) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.6.Κοινοί περιορισμοί όσον αφορά την χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων στους αξιωματούχους της Ρωσίας που ενέχονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.7.Εφαρμογή της νομοθεσίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.8.Δικαιώματα των επιβατών σε όλους τους τρόπους μεταφοράς (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.9.Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  
13.10.Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ψηφοφορία)
  
13.11.Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Leonard Orban) * (ψηφοφορία)
  
13.12.Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2012/001 IE/Talk Talk (ψηφοφορία)
  
13.13.Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2011/015/SE/AstraZeneca (ψηφοφορία)
  
13.14.Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2011/019 ES/Galicia Metal της Ισπανίας (ψηφοφορία)
  
13.15.Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2011/009 NL/Gelderland (ψηφοφορία)
  
13.16.Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2011/021 NL/Zalco (ψηφοφορία)
  
13.17.Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2010/015 FR Peugeot της Γαλλίας (ψηφοφορία)
  
13.18.Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση : αίτηση EGF/2012/003 DK/VESTAS - Δανία (ψηφοφορία)
  
13.19.Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2012/002 DE/manroland/Γερμανία (ψηφοφορία)
  
13.20.Κοινοτικό σύστημα ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης ***I (ψηφοφορία)
  
13.21.Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών ***I (ψηφοφορία)
  
13.22.Πρωτόκολλο στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΚ και του Ισραήλ σχετικά με τη διαπίστωση της συμμόρφωσης και την αποδοχή βιομηχανικών προϊόντων (ΔΣΑ) *** (ψηφοφορία)
  
13.23.Tο μέλλον της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
13.24.Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ): ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικές ευκαιρίες (ψηφοφορία)
  
13.25.Εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες (ψηφοφορία)
 14.Αιτιολογήσεις ψήφου
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 16.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 17.Αναθεώρηση του ισχύοντος πλαισίου διατήρησης δεδομένων (συζήτηση)
 18.Εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Ιαπωνία (συζήτηση)
 19.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 20.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 21.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 22.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Leonard Orban)
Συνοπτικά πρακτικά (255 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (7458 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (275 kb) Κατάσταση παρόντων (53 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (1213 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (3648 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (298 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (1027 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (6263 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου