Seznam 
Zápis
PDF 267kWORD 259k
Úterý, 23. října 2012 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Výklad jednacího řádu
 4.Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 – Vlastní zdroj založený na dani z přidané hodnoty (rozprava)
 5.Závěry zasedání Evropské rady (18.–19. října 2012) (rozprava)
 6.Hlasování
  
6.1.Žádost, aby byl Martin Ehrenhauser zbaven imunity (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.2.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie – rozpočtový rok 2013 (hlasování)
  
6.3.Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2013 – všechny oddíly (hlasování)
  
6.4.Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (hlasování)
  
6.5.Vlastní zdroj založený na dani z přidané hodnoty * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.6.Finanční pravidla pro roční rozpočet Evropské unie ***I (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Pracovní program Komise na rok 2013 (rozprava)
 11.Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi ES a Izraelem o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků *** (rozprava)
 12.Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I (rozprava)
 13.Hlasování
  
13.1.Opravný rozpočet č. 4/2012 (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
13.2.Absolutorium 2010: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
13.3.Absolutorium 2010: Evropská agentura pro léčivé přípravky (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
13.4.Reprodukční materiál lesních dřevin ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
13.5.Evropský rok občanů (2013) ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
13.6.Společná vízová omezení pro ruské státní úředníky zapojené do případu Sergeje Magnitského (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
13.7.Provádění právních předpisů o jednotném evropském nebi (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
13.8.Práva cestujících ve všech druzích dopravy (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
13.9.Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, Rada (hlasování)
  
13.10.Absolutorium 2010: Evropská agentura pro životní prostředí (hlasování)
  
13.11.Jmenování člena Účetního dvora (Leonard Orban) * (hlasování)
  
13.12.Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2012/001 IE/Talk Talk (hlasování)
  
13.13.Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2011/015/SE/AstraZeneca (hlasování)
  
13.14.Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2011/019 ES/Galicia Metal (hlasování)
  
13.15.Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2011/009 NL/Gelderland (hlasování)
  
13.16.Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2011/021 NL/Zalco (hlasování)
  
13.17.Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2010/015 FR/ Peugeot (hlasování)
  
13.18.Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2012/003 DK/VESTAS - Dánsko (hlasování)
  
13.19.Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2012/002 DE/Manroland/Německo (hlasování)
  
13.20.Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I (hlasování)
  
13.21.Minimální úroveň výcviku námořníků ***I (hlasování)
  
13.22.Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi ES a Izraelem o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků *** (hlasování)
  
13.23.Agenda pro změnu: budoucnost rozvojové politiky EU (hlasování)
  
13.24.Malé a střední podniky: konkurenceschopnost a obchodní příležitosti (hlasování)
  
13.25.Obchodní a hospodářské vztahy se Spojenými státy (hlasování)
 14.Vysvětlení hlasování
 15.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 16.Členství ve výborech a delegacích
 17.Revize stávajícího rámce pro uchovávání údajů (rozprava)
 18.Obchodní jednání EU s Japonskem (rozprava)
 19.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 123 jednacího řádu)
 20.Předání textů přijatých během zasedání
 21.Termíny příštích zasedání
 22.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování člena Účetního dvora (Leonard Orban)


ZÁPIS

ÚTERÝ 23. ŘÍJNA 2012

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:35.


2. Předložení dokumentů

Parlamentní výbory předložily tyto dokumenty:

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (žádost EGF/2012/003 DK/Vestas, Dánsko) (COM(2012)0502 - C7-0292/2012 - 2012/2228(BUD)) – výbor BUDG - Zpravodaj: László Surján (A7-0345/2012)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2012/002 DE/Manroland Německo) (COM(2012)0493 - C7-0294/2012 - 2012/2230(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A7-0346/2012)


3. Výklad jednacího řádu

Výklad čl. 191 odst. 1 jednacího řádu, který zaslal Výbor pro ústavní záležitosti, byl oznámen na včerejším plenárním zasedání (bod 7 zápisu ze dne 22.10.2012).

Výklad je prohlášen na přijatý, neboť jej nezpochybnila ani politická skupina, ani nejméně čtyřicet poslanců (čl. 211 odst. 4 jednacího řádu).

Vystoupil Jean-Pierre Audy k tomuto výkladu.


4. Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 – Vlastní zdroj založený na dani z přidané hodnoty (rozprava)

Průběžná zpráva v zájmu dosažení kladného výsledku postupu schvalování víceletého finančního rámce na období 2014–2020 [COM(2011)0398 - 2011/0177(APP)] - Rozpočtový výbor. Spoluzpravodajové: Reimer Böge a Ivailo Kalfin (A7-0313/2012)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o metodách a postupech pro poskytování vlastního zdroje založeného na dani z přidané hodnoty [COM(2011)0737 - C7-0504/2011- 2011/0333(CNS)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Jean-Luc Dehaene (A7-0316/2012)

Reimer Böge, Ivailo Kalfin a Alain Lamassoure (předseda výboru BUDG, kterým je zastoupen Jean-Luc Dehaene) uvedli zprávy.

Vystoupili: Andreas Mavroyiannis (úřadující předseda Rady), Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) a Janusz Lewandowski (člen Komise).

Vystoupili: Marietta Giannakou (navrhovatelka výboru AFET), Charles Goerens (navrhovatel výboru DEVE), Syed Kamall (navrhovatel výboru INTA), Jan Mulder (navrhovatel výboru CONT), Pervenche Berès (navrhovatelka výboru EMPL), Edit Herczog (navrhovatelka výboru ITRE), Marisa Matias (navrhovatelka výboru ITRE) a Brian Simpson (navrhovatel výboru TRAN).

PŘEDSEDNICTVÍ: Isabelle DURANT
místopředsedkyně

Vystoupili: Andrey Kovatchev (navrhovatel výboru REGI), který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Paolo De Castro (navrhovatel výboru AGRI), João Ferreira (navrhovatel výboru PECH), Morten Løkkegaard (navrhovatel výboru CULT), Dagmar Roth-Behrendt (navrhovatelka výboru JURI), Rafał Trzaskowski (navrhovatel výboru AFCO), Inês Cristina Zuber (navrhovatelka výboru FEMM), Salvador Garriga Polledo za skupinu PPE, Patrizia Toia za skupinu S&D, Anne E. Jensen za skupinu ALDE, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, Richard Ashworth za skupinu ECR, Jürgen Klute za skupinu GUE/NGL, Claudio Morganti za skupinu EFD, Lucas Hartong nezařazený, Marian-Jean Marinescu, Jutta Haug, George Lyon, Konrad Szymański, Marta Andreasen, Daniël van der Stoep a Danuta Maria Hübner.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi, Oldřich Vlasák, Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Czesław Adam Siekierski, Mojca Kleva, Georgios Papanikolaou, Mairead McGuinness, Jean-Pierre Audy, Vladimír Maňka, Zofija Mazej Kukovič, Erik Bánki, Jan Olbrycht a Miroslav Mikolášik.

Vystoupil Janusz Lewandowski.

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

Vystoupili Andreas Mavroyiannis, Reimer Böge, Ivailo Kalfin a Alain Lamassoure.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.4 zápisu ze dne 23.10.2012.

(Denní zasedání bylo přerušeno na několik minut.)


5. Závěry zasedání Evropské rady (18.–19. října 2012) (rozprava)

Prohlášení Evropské rady a Komise: Závěry zasedání Evropské rady (18.–19. října 2012)

Herman Van Rompuy (předseda Evropské rady) a José Manuel Barroso (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Nicole Sinclaire k vedení rozpravy, Martin Callanan za skupinu ECR, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFD, Nicole Sinclaire, nezařazená, Ioannis Kasoulides, Liem Hoang Ngoc, Marielle de Sarnez, Derk Jan Eppink, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Luis de Grandes Pascual, Takis Hadjigeorgiou, Niki Tzavela, Andreas Mölzer, Mario Mauro, Roberto Gualtieri, Sharon Bowles, Laurence J.A.J. Stassen, Jean-Pierre Audy, Enrique Guerrero Salom, Luis de Grandes Pascual, Udo Bullmann, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Marianne Thyssen, Paulo Rangel a Herbert Reul.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Anni Podimata, Romana Jordan, Graham Watson, Peter van Dalen, Zita Gurmai, John Bufton a Ana Gomes.

Vystoupili: José Manuel Barroso a Herman Van Rompuy.

Rozprava skončila.

°
° ° °

Předseda poskytl upřesnění, pokud jde o fotografování probíhající v jednacím sále.

Vystoupili: Hannes Swoboda k výročí zahájení maďarského povstání v roce 1956 a Sergio Paolo Francesco Silvestris k fotografování.


6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Žádost, aby byl Martin Ehrenhauser zbaven imunity (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Martin Ehrenhauser zbaven imunity [2012/2152(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Bernhard Rapkay (A7-0332/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0358)


6.2. Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie – rozpočtový rok 2013 (hlasování)

Návrhy změn k položkám oddílu III návrhu souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (Komise)

Návrhy změn k oddílům I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX návrhu souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (Evropský parlament, Rada, Soudní dvůr, Účetní dvůr, Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů, evropský veřejný ochránce práv a evropský inspektor ochrany údajů)

Podle ustanovení Smluv musí být návrhy změn přijaty většinou všech členů Parlamentu.

(Přijaté návrhy změn jsou uvedeny v příloze k přijatým textům)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

Vystoupení

Před hlasováním

Giovanni La Via (souhrnný zpravodaj pro rozpočet) předložil následující technické změny, které Parlament schválil:

„Jako každý rok je třeba s ohledem na složitost rozpočtového postupu hlasovat o některých technických úpravách.

Zaprvé, jediným referenčním dokumentem, pokud jde o částky, je dokument DOC 6. V případě pozměňovacích návrhů týkajících se několika položek se hlasování vztahuje na všechny tyto položky.

Zadruhé, je třeba opravit pilotní projekty a přípravné akce:

- pilotní projekt „Vypracování ukazatelů pro měření provádění Evropské charty pro rovnost mezi ženami a muži v místním životě“ (položka 33 06 09) je přijat v rámci okruhu 3a, a nikoli okruhu 1a;

- přípravná akce „Spotřeba ovoce a zeleniny“ (položka 17 03 19) je přijata v rámci okruhu 2, a nikoli okruhu 3b;

- pilotní projekt „Podpora systémů sebepéče v Evropské unii“ (položka 17 03 17): správná výše plateb je 1 milion EUR, a nikoli 100 000 EUR;

- přípravná akce „Začleňování oblasti klimatu, adaptace na změnu klimatu a inovace“ (položka 07 13 03) má k dispozici na závazky a platby o 2 miliony EUR méně než v návrhu rozpočtu;

- přípravná akce „Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci“ (položka 23 02 04) má k dispozici na závazky a platby o 1 milion EUR méně než v návrhu rozpočtu.

Postoj Parlamentu nebere v potaz návrh na změnu č. 1/2013, který Komise přijala dne 19. října 2012 a který bude zahrnut do dohodavacího řízení.

Na závěr bych chtěl vyzvat k hlasování.

Pokud jde o rozpočet na rok 2013, jsou jednota a soudržnost Parlamentu důležitější než kdykoli jindy. Máme před sebou složité dohodovací řízení s Radou, která zjevně nehodlá uvolnit potřebné finanční prostředky.

Vyzývám vás, abyste svým hlasováním dali jasně najevo, že Parlament je jednotný a že bude bojovat.“

Po hlasování

Andreas Mavroyiannis (úřadující předseda Rady) vzal na vědomí rozdílné postoje Parlamentu a Rady a vyslovil souhlas se svoláním dohodovacího výboru v souladu s čl. 314 odst. 4 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie.


6.3. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2013 – všechny oddíly (hlasování)

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2013 – všechny oddíly [12749/2012 - C7-0233/2012- 2012/2092(BUD)] - Rozpočtový výbor. Spoluzpravodajové: Giovanni La Via a Derek Vaughan (A7-0311/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0359)


6.4. Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (hlasování)

Průběžná zpráva v zájmu dosažení kladného výsledku postupu schvalování víceletého finančního rámce na období 2014–2020 [COM(2011)0398 - 2011/0177(APP)] - Rozpočtový výbor. Spoluzpravodajové: Reimer Böge a Ivailo Kalfin (A7-0313/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0360)

Vystoupení

Alexander Graf Lambsdorff k tomu, zda je vhodné, aby se o některých pozměňovacích návrzích hlasovalo jmenovitě.


6.5. Vlastní zdroj založený na dani z přidané hodnoty * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o metodách a postupech pro poskytování vlastního zdroje založeného na dani z přidané hodnoty [COM(2011)0737 - C7-0504/2011- 2011/0333(CNS)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Jean-Luc Dehaene (A7-0316/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0361)


6.6. Finanční pravidla pro roční rozpočet Evropské unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla pro roční rozpočet Evropské unie [COM(2010)0815 - C7-0016/2011- 2010/0395(COD)] - Rozpočtový výbor - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Spoluzpravodajové: Ingeborg Gräßle a Crescenzio Rivellini (A7-0325/2011)

Rozprava se konala dne 26. října 2011 (bod 4 zápisu ze dne 26.10.2011 a bod 6 zápisu ze dne 26.10.2011).

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2012)0362)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0362)

Vystoupení

Ingeborg Gräßle a Crescenzio Rivellini (spoluzpravodajové) před hlasováním.

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Giovanni La Via a Derek Vaughan - A7-0311/2012
Ashley Fox, Iva Zanicchi, Marina Yannakoudakis, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Peter Jahr, Adam Bielan, Morten Messerschmidt, Elena Băsescu a Nirj Deva

zpráva Reimer Böge a Ivailo Kalfin - A7-0313/2012
Nirj Deva, Iva Zanicchi, Marina Yannakoudakis, Roberta Angelilli, Vicky Ford, Alfredo Antoniozzi, Emer Costello, Charles Tannock, Monica Luisa Macovei, Peter Jahr, Adam Bielan, Ramona Nicole Mănescu, Bastiaan Belder, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Elena Băsescu a Jacky Hénin

zpráva Jean-Luc Dehaene - A7-0316/2012
Morten Messerschmidt a Elena Băsescu


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

Albert Deß oznámil, že jeho hlasovací zařízení nefungovalo při hlasování o pozměňovacích návrzích 351 a 200 k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie – rozpočtový rok 2013.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:45, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

9. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


10. Pracovní program Komise na rok 2013 (rozprava)

Prohlášení Komise: Pracovní program Komise na rok 2013

Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: József Szájer za skupinu PPE, Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D, Andrew Duff za skupinu ALDE, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE, Malcolm Harbour za skupinu ECR, Martina Anderson za skupinu GUE/NGL, Tadeusz Cymański za skupinu EFD, a Andrew Henry William Brons nezařazený.

Vystoupil Maroš Šefčovič.

Rozprava skončila.


11. Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi ES a Izraelem o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků *** (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků [12428/2012 - C7-0205/2012- 2009/0155(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Vital Moreira (A7-0289/2012)

Vital Moreira uvedl doporučení.

Vystoupil Karel De Gucht (člen Komise).

Vystoupili: Véronique De Keyser (navrhovatelka výboru AFET), Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Vital Moreira, Bernd Lange za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Daniel Caspary, Marietje Schaake za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Murphy, Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Charles Tannock, Jan Zahradil za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Vital Moreira a Nicole Kiil-Nielsen, Paul Murphy za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Marek Siwiec a Charles Tannock, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Diane Dodds nezařazená, Daniel Caspary a David Martin.

PŘEDSEDNICTVÍ: László SURJÁN
místopředseda

Vystoupili: Niccolò Rinaldi, Franziska Katharina Brantner, Cristiana Muscardini, Kyriacos Triantaphyllides, Matteo Salvini, Daniël van der Stoep, Ioannis Kasoulides, Emer Costello, Frédérique Ries, Nicole Kiil-Nielsen, Michał Tomasz Kamiński, Fiorello Provera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Badia i Cutchet, Alexandra Thein, Jill Evans, Ria Oomen-Ruijten, Gianluca Susta, Hannu Takkula, Marietta Giannakou, George Sabin Cutaş, Sarah Ludford, Paweł Zalewski, Marek Siwiec, Sari Essayah, Inese Vaidere, Alf Svensson a Christofer Fjellner.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Anna Záborská, Charles Tannock, Adrian Severin a Miroslav Mikolášik.

Vystoupili: Karel De Gucht a Vital Moreira.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.22 zápisu ze dne 23.10.2012.


12. Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití [COM(2011)0704 - C7-0395/2011- 2011/0310(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A7-0231/2012)

Christofer Fjellner uvedl zprávu.

Vystoupil Karel De Gucht (člen Komise).

Vystoupili: Daniel Caspary za skupinu PPE, Jörg Leichtfried za skupinu S&D, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Franziska Keller za skupinu Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth za skupinu EFD, a George Sabin Cutaş.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jörg Leichtfried a Franz Obermayr.

Vystoupili: Karel De Gucht a Christofer Fjellner.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.20 zápisu ze dne 23.10.2012.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 17:55 před hlasováním a pokračovalo v 18:00)

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně


13. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


13.1. Opravný rozpočet č. 4/2012 (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2012 Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl III – Komise [14059/2012 - C7-0305/2012- 2012/2127(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Francesca Balzani (A7-0308/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0364)


13.2. Absolutorium 2010: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0286/2011- 2011/2226(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0299/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0365)

Účetní uzávěrka je tudíž schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 2 písm. a) jednacího řádu).


13.3. Absolutorium 2010: Evropská agentura pro léčivé přípravky (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0281/2011- 2011/2220(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0298/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0366)

Účetní uzávěrka je tudíž schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 2 písm. a) jednacího řádu).


13.4. Reprodukční materiál lesních dřevin ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/971/ES, pokud jde o zahrnutí reprodukčního materiálu lesních dřevin kategorie „kvalifikovaný“ do působnosti uvedeného rozhodnutí a aktualizaci názvů orgánů příslušných pro schvalování a kontrolu produkce [COM(2012)0355 - C7-0175/2012- 2012/0172(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Paolo De Castro (A7-0277/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0367)


13.5. Evropský rok občanů (2013) ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku občanů (2013) [COM(2011)0489 - C7-0217/2011- 2011/0217(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Antigoni Papadopoulou (A7-0271/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0368)

Vystoupení

Antigoni Papadopoulou (zpravodajka) před hlasováním.


13.6. Společná vízová omezení pro ruské státní úředníky zapojené do případu Sergeje Magnitského (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě týkajícím se zavedení společných vízových omezení pro ruské státní úředníky zapojené do případu Sergeje Magnitského [2012/2142(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Kristiina Ojuland (A7-0285/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH DOPORUČENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0369)

Vystoupení

Kristiina Ojuland (zpravodajka) předložila ústní pozměňovací návrh k bodu odůvodnění I, který byl vzat v potaz.


13.7. Provádění právních předpisů o jednotném evropském nebi (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o provádění právních předpisů o jednotném evropském nebi [2012/2005(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Jacqueline Foster (A7-0254/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0370)


13.8. Práva cestujících ve všech druzích dopravy (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o právech cestujících ve všech druzích dopravy [2012/2067(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Georges Bach (A7-0287/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0371)


13.9. Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, Rada (hlasování)

Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl II – Rada [COM(2011)0473 - C7-0258/2011- 2011/2203(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A7-0301/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2012)0372)

Odmítnutí udělení absolutoria (viz příloha VI čl. 5 odst. 2 písm. b) jednacího řádu).


13.10. Absolutorium 2010: Evropská agentura pro životní prostředí (hlasování)

Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0278/2011- 2011/2217(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0300/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0373)

Účetní uzávěrka je tudíž schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 2 písm. a) jednacího řádu).


13.11. Jmenování člena Účetního dvora (Leonard Orban) * (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování Leonarda Orbana členem Účetního dvora [N7-0074/2012 - C7-0153/2012- 2012/0805(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A7-0296/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)
(tajné hlasování)
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 23.10.2012)

NÁVRH NA JMENOVÁNÍ

zamítnut (P7_TA(2012)0374)


13.12. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2012/001 IE/Talk Talk (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (žádost EGF/2012/001 IE/Talk Talk, Irsko) [COM(2012)0423 - C7-0204/2012- 2012/2157(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Frédéric Daerden (A7-0322/2012)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0375)


13.13. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2011/015/SE/AstraZeneca (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2011/015/SE/AstraZeneca, Švédsko) [COM(2012)0396 - C7-0191/2012- 2012/2155(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Dominique Riquet (A7-0325/2012)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0376)


13.14. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2011/019 ES/Galicia Metal (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2011/019ES/Galicia Metal ze Španělska) [COM(2012)0451 - C7-0214/2012- 2012/2160(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Alexander Alvaro (A7-0323/2012)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0377)


13.15. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2011/009 NL/Gelderland (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EFG/2011/009 NL/Gelderland Stavebnictví oddíl 41, Nizozemsko) [COM(2012)0395 - C7-0190/2012- 2012/2154(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Frédéric Daerden (A7-0334/2012)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0378)


13.16. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2011/021 NL/Zalco (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2011/021 NL/Zalco, Nizozemsko) [COM(2012)0450 - C7-0220/2012- 2012/2164(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Frédéric Daerden (A7-0324/2012)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0379)


13.17. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2010/015 FR/ Peugeot (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (žádost EGF/2010/015 FR Peugeot, Francie) [COM(2012)0461 - C7-0222/2012- 2012/2165(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Jean Louis Cottigny (A7-0333/2012)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0380)


13.18. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2012/003 DK/VESTAS - Dánsko (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (žádost EGF/2012/003 DK/Vestas, Dánsko) [COM(2012)0502 - C7-0292/2012- 2012/2228(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: László Surján (A7-0345/2012)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0381)


13.19. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2012/002 DE/Manroland/Německo (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2012/002 DE/Manroland Německo) [COM(2012)0493 - C7-0294/2012- 2012/2230(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A7-0346/2012)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 25)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0382)


13.20. Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití [COM(2011)0704 - C7-0395/2011- 2011/0310(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A7-0231/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 26)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2012)0383)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0383)


13.21. Minimální úroveň výcviku námořníků ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků [COM(2011)0555 - C7-0246/2011- 2011/0239(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Brian Simpson (A7-0162/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 27)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2012)0384)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0384)


13.22. Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi ES a Izraelem o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků [12428/2012 - C7-0205/2012- 2009/0155(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Vital Moreira (A7-0289/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 28)

Vystoupila Véronique De Keyser za skupinu S&D, která požádala o vrácení zprávy výboru podle čl. 175 odst. 1 jednacího řádu

Vystoupili: Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE ve prospěch žádosti a Daniel Caspary za skupinu PPE proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (249 pro, 376 proti, 25 se zdrželo). Hlasování se tudíž konalo.

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0385)

Parlament schválil uzavření protokolu.


13.23. Agenda pro změnu: budoucnost rozvojové politiky EU (hlasování)

Zpráva o Agendě pro změnu: budoucnost rozvojové politiky EU [2012/2002(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Charles Goerens (A7-0234/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 29)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0386)


13.24. Malé a střední podniky: konkurenceschopnost a obchodní příležitosti (hlasování)

Zpráva o malých a středních podnicích: konkurenceschopnost a obchodní příležitosti [2012/2042(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Paul Rübig (A7-0293/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 30)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0387)

Vystoupení

Paul Rübig (zpravodaj) před hlasováním.


13.25. Obchodní a hospodářské vztahy se Spojenými státy (hlasování)

Zpráva o obchodních a hospodářských vztazích se Spojenými státy americkými [2012/2149(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Vital Moreira (A7-0321/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 31)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0388)


14. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Monica Luisa Macovei - A7-0299/2012
Julie Girling a Charles Tannock

zpráva Monica Luisa Macovei - A7-0298/2012
Charles Tannock

zpráva Antigoni Papadopoulou - A7-0271/2012
Andrea Zanoni, Iva Zanicchi, Marina Yannakoudakis, Raffaele Baldassarre, Csaba Sógor, Marco Scurria, Mitro Repo, Emer Costello, Peter Jahr, Norica Nicolai, Hannu Takkula, Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, Seán Kelly, David Campbell Bannerman, László Tőkés a Gerald Häfner

zpráva Kristiina Ojuland - A7-0285/2012
Kristiina Ojuland, Elena Băsescu, Tunne Kelam a Charles Tannock

zpráva Jacqueline Foster - A7-0254/2012
Carlo Fidanza, Monica Luisa Macovei, Phil Bennion a Norica Nicolai

zpráva Georges Bach - A7-0287/2012
Andrea Zanoni, Carlo Fidanza, Georgios Koumoutsakos, Mitro Repo, Tunne Kelam, Emer Costello, Monica Luisa Macovei a Phil Bennion

zpráva Monica Luisa Macovei - A7-0300/2012
Marina Yannakoudakis, Monica Luisa Macovei a Norica Nicolai

doporučení Vital Moreira - A7-0289/2012
Marina Yannakoudakis, Norica Nicolai a Elena Băsescu

zpráva Charles Goerens - A7-0234/2012
Nirj Deva, Anna Záborská, Norica Nicolai a Elena Băsescu

zpráva Paul Rübig - A7-0293/2012
Raffaele Baldassarre, Vicky Ford, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan, Phil Bennion a Elena Băsescu

zpráva Vital Moreira - A7-0321/2012
Gianluca Susta, Adam Bielan a Elena Băsescu


15. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

Edit Herczog oznámila, že její hlasovací zařízení nefungovalo při hlasování o zprávě Frédéric Daerden – A7-0322/2012.


16. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny ECR následující žádosti o jmenování:

delegace v Parlamentním shromáždění EU-Středomoří: Cristiana Muscardini, kterou je nahrazena Jacqueline Foster

delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií (včetně Libye): Cristiana Muscardini, kterou je nahrazena Jacqueline Foster

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 19:50, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Oldřich VLASÁK
místopředseda

17. Revize stávajícího rámce pro uchovávání údajů (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000124/2012), kterou pokládají Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Louis Michel, Jens Rohde a Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE Komisi: Revize stávajícího rámce pro uchovávání údajů (B7-0355/2012);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000125/2012), kterou pokládají Judith Sargentini, Carl Schlyter, Jan Philipp Albrecht, Eva Lichtenberger, Amelia Andersdotter a Christian Engström za skupinu Verts/ALE Komisi: Revize stávajícího rámce pro uchovávání údajů (B7-0356/2012);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000126/2012), kterou pokládají Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes a Dimitrios Droutsas za skupinu S&D Komisi: Revize stávajícího rámce pro uchovávání údajů (B7-0357/2012);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000128/2012), kterou pokládá Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL Komisi: Revize stávajícího rámce pro uchovávání údajů (B7-0358/2012);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000154/2012), kterou pokládají Axel Voss, Manfred Weber, Simon Busuttil, Véronique Mathieu, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho a Salvatore Iacolino za skupinu PPE Komisi: Revize stávajícího rámce pro uchovávání údajů (B7-0362/2012).

Alexander Alvaro, Judith Sargentini, Sylvie Guillaume, Cornelia Ernst a Axel Voss, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Alexander Alvaro a Sophia in 't Veld, rozvinuli otázky.

Cecilia Malmström (členka Komise) odpověděla na otázky.

Vystoupili: Agustín Díaz de Mera García Consuegra za skupinu PPE, Juan Fernando López Aguilar za skupinu S&D, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Carlos Coelho, Dimitrios Droutsas, Carl Schlyter, Lena Kolarska-Bobińska, Birgit Sippel a Carmen Romero López.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Eva Lichtenberger, Christian Engström a Phil Prendergast.

Vystoupili: Cecilia Malmström, Carl Schlyter s procesní námitkou a Cecilia Malmström, aby rozpravu ukončila.

Rozprava skončila.


18. Obchodní jednání EU s Japonskem (rozprava)

Prohlášení Komise: Obchodní jednání EU s Japonskem

Karel De Gucht (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Jarosław Leszek Wałęsa za skupinu PPE, Vital Moreira za skupinu S&D, Metin Kazak za skupinu ALDE, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Syed Kamall za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth za skupinu EFD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Syed Kamall, Daniel Caspary, Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi, Amelia Andersdotter, Bastiaan Belder, María Auxiliadora Correa Zamora, Josefa Andrés Barea, Kristiina Ojuland, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda a Pablo Zalba Bidegain.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Jaroslav Paška, Catherine Bearder a Franck Proust.

Vystoupil Karel De Gucht.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Vital Moreira a Metin Kazak za Výbor pro mezinárodní obchod o obchodních jednáních EU s Japonskem (B7-0462/2012).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 14.10 zápisu ze dne 25.10.2012.


19. Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 123 jednacího řádu)

Počet podpisů, které získala písemná prohlášení uložená v rejstříku (čl. 123 odst. 3 jednacího řádu):

Dokument č.t

Autor

Podpisy

0023/2012

Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin, Kristian Vigenin

108

0024/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris

32

0025/2012

Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Brian Simpson

44

0026/2012

Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Janusz Władysław Zemke

52

0027/2012

Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff, Eider Gardiazábal Rubial

76

0028/2012

Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet, Keith Taylor

132

0029/2012

Lívia Járóka, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström

30

0030/2012

Erminia Mazzoni, Carlo Casini, Jarosław Leszek Wałęsa

50

0031/2012

Hans-Gert Pöttering, Edit Herczog, Alain Lamassoure, Gianni Pittella, Bernhard Rapkay

49

0032/2012

Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli, Jutta Steinruck

25

0033/2012

Mario Borghezio

1


20. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 179 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


21. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat ve dnech 25. října 2012 a 26. října 2012.


22. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo v 22:55.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka,

Pozorovatelé

Antičević Marinović, Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Pupovac, Radoš, Vrbat


Příloha 1 – Jmenování člena Účetního dvora (Leonard Orban)

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:
Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Griesbeck, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR:
Ashworth, Atkins, Bielan, Bradbourn, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen

EFD:
(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Belder, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL:
Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Händel, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:
Brons, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:
Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Mitchell, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Rangel, Reul, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:
Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Berlinguer, Berman, Berès, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Cercas, Childers, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Hedh, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Papadopoulou, Paşcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:
Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Právní upozornění - Ochrana soukromí