Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 258kWORD 221k
Teisipäev, 23. oktoober 2012 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Kodukorra tõlgendamine
 4.Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 - Käibemaksupõhised omavahendid (arutelu)
 5.Euroopa Ülemkogu kohtumise (18.-19. oktoober 2012) järeldused (arutelu)
 6.Hääletused
  
6.1.Martin Ehrenhauseri puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.2.Euroopa Liidu üldeelarve projekt – 2013 (hääletus)
  
6.3.Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve - kõik jaod (hääletus)
  
6.4.Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (hääletus)
  
6.5.Käibemaksupõhised omavahendid * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.6.Aastaeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ***I (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Komisjoni 2013. aasta tööprogramm (arutelu)
 11.Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon Euroopa ühenduste ning Iisraeli Riigi vahel) protokoll, milles käsitletakse tööstustoodete vastavushindamist ja tunnustamist *** (arutelu)
 12.Ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks ***I (arutelu)
 13.Hääletused
  
13.1.Paranduseelarve projekt nr 4/2012 (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.2.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.3.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.4.Metsapaljundusmaterjal ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.5.Euroopa kodanike aasta (2013) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.6.Ühised viisapiirangud Sergei Magnitski juhtumiga seotud Venemaa ametnikele (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.7.Ühtset Euroopa taevast käsitlevate õigusaktide rakendamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.8.Reisijate õigused kõikide transpordiliikide puhul (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.9.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, nõukogu (hääletus)
  
13.10.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (hääletus)
  
13.11.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine (Leonard Orban) * (hääletus)
  
13.12.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2012/001 IE/Talk Talk (hääletus)
  
13.13.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2011/015/SE/AstraZeneca (hääletus)
  
13.14.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2011/019 ES/Galicia Metal (hääletus)
  
13.15.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2011/009 NL/Gelderland (hääletus)
  
13.16.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2011/021 NL/Zalco (hääletus)
  
13.17.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2010/015 FR/Peugeot (hääletus)
  
13.18.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2012/003 DK/VESTAS - Taani (hääletus)
  
13.19.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtt: taotlus EGF/2012/002 DE/manroland/Saksamaa (hääletus)
  
13.20.Ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks ***I (hääletus)
  
13.21.Meremeeste väljaõppe miinimumtase ***I (hääletus)
  
13.22.Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon Euroopa ühenduste ning Iisraeli Riigi vahel) protokoll, milles käsitletakse tööstustoodete vastavushindamist ja tunnustamist *** (hääletus)
  
13.23.ELi arengupoliitika tulevik (hääletus)
  
13.24.VKEd: konkurentsivõime ja ärivõimalused (hääletus)
  
13.25.Kaubandus- ja majandussuhted Ameerika Ühendriikidega (hääletus)
 14.Selgitused hääletuse kohta
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 16.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 17.Kehtiva andmete säilitamise raamistiku läbivaatamine (arutelu)
 18.ELi kaubandusläbirääkimised Jaapaniga (arutelu)
 19.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 20.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 21.Järgmiste istungite ajakava
 22.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Kontrollikoja liikme ametissenimetamine (Leonard Orban)


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 08.35.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on esitanud parlamendikomisjonid:

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28 (taotlus EGF/2012/003 DK/Vestas, Taani) (COM(2012)0502 - C7-0292/2012 - 2012/2228(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: László Surján (A7-0345/2012)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28 (taotlus EGF/2012/002 DE/manroland, Saksamaa) (COM(2012)0493 - C7-0294/2012 - 2012/2230(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: José Manuel Fernandes (A7-0346/2012)


3. Kodukorra tõlgendamine

Eilsel täiskogu istungil tehti teatavaks põhiseaduskomisjoni esitatud kodukorra artikli 191 lõike 1 tõlgendus (22.10.2012protokoll punkt 7).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt 40 parlamendiliiget tõlgendust ei vaidlustanud (kodukorra artikli 211 lõige 4), loetakse see vastuvõetuks.

Sõna võttis Jean-Pierre Audy tõlgenduse teemal.


4. Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 - Käibemaksupõhised omavahendid (arutelu)

Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2014−2020 heakskiitmise menetluse positiivse lõpptulemuse saavutamise huvides [COM(2011)0398 - 2011/0177(APP)] - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Reimer Böge ja Ivailo Kalfin (A7-0313/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus meetodite ja menetluste kohta, millega tehakse kättesaadavaks käibemaksupõhised omavahendid [COM(2011)0737 - C7-0504/2011- 2011/0333(CNS)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Jean-Luc Dehaene (A7-0316/2012)

Reimer Böge, Ivailo Kalfin ja Alain Lamassoure (BUDG komisjoni esimees Jean-Luc Dehaene'i asemel) tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Andreas Mavroyiannis (nõukogu eesistuja), Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) ja Janusz Lewandowski (komisjoni liige).

Sõna võtsid Marietta Giannakou (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Charles Goerens (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Syed Kamall (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Jan Mulder (CONT komisjoni arvamuse koostaja), Pervenche Berès (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Edit Herczog (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Marisa Matias (ITRE komisjoni arvamuse koostaja) ja Brian Simpson (TRAN komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

Sõna võtsid Andrey Kovatchev (REGI komisjoni arvamuse koostaja), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Paolo De Castro (AGRI komisjoni arvamuse koostaja), João Ferreira (PECH komisjoni arvamuse koostaja), Morten Løkkegaard (CULT komisjoni arvamuse koostaja), Dagmar Roth-Behrendt (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Rafał Trzaskowski (AFCO komisjoni arvamuse koostaja), Inês Cristina Zuber (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Salvador Garriga Polledo fraktsiooni PPE nimel, Patrizia Toia fraktsiooni S&D nimel, Anne E. Jensen fraktsiooni ALDE nimel, Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel, Richard Ashworth fraktsiooni ECR nimel, Jürgen Klute fraktsiooni GUE/NGL nimel, Claudio Morganti fraktsiooni EFD nimel, Lucas Hartong (fraktsioonilise kuuluvuseta), Marian-Jean Marinescu, Jutta Haug, George Lyon, Konrad Szymański, Marta Andreasen, Daniël van der Stoep ja Danuta Maria Hübner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi, Oldřich Vlasák, Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Czesław Adam Siekierski, Mojca Kleva, Georgios Papanikolaou, Mairead McGuinness, Jean-Pierre Audy, Vladimír Maňka, Zofija Mazej Kukovič, Erik Bánki, Jan Olbrycht ja Miroslav Mikolášik.

Sõna võttis Janusz Lewandowski.

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

Sõna võtsid Andreas Mavroyiannis, Reimer Böge, Ivailo Kalfin ja Alain Lamassoure.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.10.2012protokoll punkt 6.4.

(Istung katkestati mõneks hetkeks.)


5. Euroopa Ülemkogu kohtumise (18.-19. oktoober 2012) järeldused (arutelu)

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu kohtumise (18.-19. oktoober 2012) järeldused

Herman Van Rompuy (Euroopa Ülemkogu eesistuja) ja José Manuel Barroso (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nicole Sinclaire arutelu kulgemise teemal, Martin Callanan fraktsiooni ECR nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFD nimel, Nicole Sinclaire (fraktsioonilise kuuluvuseta), Ioannis Kasoulides, Liem Hoang Ngoc, Marielle de Sarnez, Derk Jan Eppink, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Luis de Grandes Pascual, Takis Hadjigeorgiou, Niki Tzavela, Andreas Mölzer, Mario Mauro, Roberto Gualtieri, Sharon Bowles, Laurence J.A.J. Stassen, Jean-Pierre Audy, Enrique Guerrero Salom, Luis de Grandes Pascual, Udo Bullmann, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Marianne Thyssen, Paulo Rangel ja Herbert Reul.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anni Podimata, Romana Jordan, Graham Watson, Peter van Dalen, Zita Gurmai, John Bufton ja Ana Gomes.

Sõna võtsid José Manuel Barroso ja Herman Van Rompuy.

Arutelu lõpetati.

°
° ° °

Parlamendi president täpsustas istungisaalis toimuva pildistamise üksikasju.

Sõna võtsid Hannes Swoboda Ungari 1956. aasta revolutsiooni teemal ning Sergio Paolo Francesco Silvestris pildistamise kohta.


6. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


6.1. Martin Ehrenhauseri puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Martin Ehrenhauseri puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2012/2152(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Bernhard Rapkay (A7-0332/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0358)


6.2. Euroopa Liidu üldeelarve projekt – 2013 (hääletus)

Muudatusettepanekute projektid Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve III jao (komisjon) kohta

Muudatusettepanekute projektid Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX jao kohta (Euroopa Parlament, nõukogu, Euroopa Kohus, kontrollikoda, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee, Euroopa Ombudsman ja Euroopa Andmekaitseinspektor)

Vastavalt aluslepingutele on muudatusettepanekute projektide vastuvõtmiseks vajalik Euroopa Parlamendi koosseisu liikmete häälteenamus.

(Vastuvõetud muudatusettepanekute projektid on lisas „Vastuvõetud tekstid”)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

Sõnavõtud

Enne hääletust

Giovanni La Via (eelarve pearaportöör) tegi ettepaneku järgmiste tehniliste muudatuste tegemiseks, mille parlament heaks kiitis.

«Nagu igal aastal tuleb menetluse keerukuse tõttu panna hääletusele teatavad tehnilised kohandused.

Esiteks on summade ainus alusdokument DOC 6. Kui on tegemist mitme muudatusettepanekuga, pannakse hääletusele selle kõik read.

Teiseks on vaja teha parandusi järgmiste katseprojektide ja ettevalmistavate tegevuste kohta:

- katseprojekt "Näitajate väljatöötamine, et mõõta, kuidas rakendatakse Euroopa hartat meeste ja naiste võrdõiguslikkuse kohta kohalikus elus" (punkt 33 06 09) võetakse vastu rubriigis 3a, mitte rubriigis 1a;

- ettevalmistav tegevus "Puu- ja köögivilja tarbimine " (punkt 17 03 19) võetakse vastu rubriigis 2, mitte rubriigis 3b;

- katseprojekt "Eneseabi süsteemide edendamine Euroopa Liidus" (punkt 17 03 17): korrektsed maksete assigneeringud on 1 miljon eurot, mitte 100 000 eurot;

- ettevalmistava tegevuse Kliimameetmete rakendamine ja innovatsioon” (punkt 07 13 03) kulukohustusi ja makseid on eelarve projektiga võrreldes vähendatud 2 miljoni euro võrra;

- ettevalmistava tegevuse "Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpus" (punkt 23 02 04) kulukohustusi ja makseid on eelarve projektiga võrreldes vähendatud 1 miljoni euro võrra.

Euroopa Parlamendi seisukohas jäetakse arvesse võtmata kirjalik muudatusettepanek nr 1/2013, mille Euroopa Komisjon võttis vastu 19. oktoobril 2012, ning see lisatakse lepitusmenetluse käigus.

Lõpetan sõnavõtu ettepanekuga asuda hääletama.

Parlamendi ühtsus ja üksmeel on 2013. aasta eelarve puhul olulisem kui kunagi varem. Meie ees seisab raske lepitusmenetlus nõukoguga, kes ilmselt ei kavatse eraldada vajalikke vahendeid.

Kutsun teid andma oma kindla hääle ja näitama, et parlament on ühtne ja võitleb üksmeeles.”

Pärast hääletust

Andreas Mavroyiannis (nõukogu eesistuja) võttis teadmiseks erinevused Euroopa Parlamendi ja nõukogu seisukohtades ning oli nõus lepituskomitee kokkukutsumisega kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõike 4 punktiga c.


6.3. Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve - kõik jaod (hääletus)

Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve - kõik jaod [12749/2012 - C7-0233/2012- 2012/2092(BUD)] - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Giovanni La Via ja Derek Vaughan (A7-0311/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0359)


6.4. Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (hääletus)

Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2014−2020 heakskiitmise menetluse positiivse lõpptulemuse saavutamise huvides [COM(2011)0398 - 2011/0177(APP)] - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Reimer Böge ja Ivailo Kalfin (A7-0313/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0360)

Sõnavõtt

Alexander Graf Lambsdorff teatavate muudatusettepanekute nimelisele hääletusele panemise otstarbekuse kohta.


6.5. Käibemaksupõhised omavahendid * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus meetodite ja menetluste kohta, millega tehakse kättesaadavaks käibemaksupõhised omavahendid [COM(2011)0737 - C7-0504/2011- 2011/0333(CNS)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Jean-Luc Dehaene (A7-0316/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0361)


6.6. Aastaeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu aastaeelarve suhtes kohaldatavate finantseeskirjade kohta [COM(2010)0815 - C7-0016/2011- 2010/0395(COD)] - Eelarvekomisjon - Eelarvekontrollikomisjon. Kaasraportöörid: Ingeborg Gräßle ja Crescenzio Rivellini (A7-0325/2011)

Arutelu toimus 26. oktoobril 2011 (26.10.2011 protokolli punkt 4 ja 26.10.2011 protokolli punkt 6).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2012)0362)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2012)0362)

Sõnavõtud

Ingeborg Gräßle ja Crescenzio Rivellini (kaasraportöörid), enne hääletust.

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident


7. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Giovanni La Via ja Derek Vaughan - A7-0311/2012
Ashley Fox, Iva Zanicchi, Marina Yannakoudakis, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Peter Jahr, Adam Bielan, Morten Messerschmidt, Elena Băsescu ja Nirj Deva

Raport: Reimer Böge ja Ivailo Kalfin - A7-0313/2012
Nirj Deva, Iva Zanicchi, Marina Yannakoudakis, Roberta Angelilli, Vicky Ford, Alfredo Antoniozzi, Emer Costello, Charles Tannock, Monica Luisa Macovei, Peter Jahr, Adam Bielan, Ramona Nicole Mănescu, Bastiaan Belder, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Elena Băsescu ja Jacky Hénin

Raport: Jean-Luc Dehaene - A7-0316/2012
Morten Messerschmidt ja Elena Băsescu


8. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

Albert Deß teatas, et tema hääletusseade ei töötanud Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve projekti muudatusettepanekute 351 ja 200 hääletuse ajal.


(Istung katkestati kell 14.45 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

9. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


10. Komisjoni 2013. aasta tööprogramm (arutelu)

Komisjoni avaldus: Komisjoni 2013. aasta tööprogramm

Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid József Szájer fraktsiooni PPE nimel, Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, Andrew Duff fraktsiooni ALDE nimel, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Malcolm Harbour fraktsiooni ECR nimel, Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tadeusz Cymański fraktsiooni EFD nimel ja Andrew Henry William Brons (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Maroš Šefčovič.

Arutelu lõpetati.


11. Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon Euroopa ühenduste ning Iisraeli Riigi vahel) protokoll, milles käsitletakse tööstustoodete vastavushindamist ja tunnustamist *** (arutelu)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) protokolli sõlmimise kohta, milles käsitletakse tööstustoodete vastavushindamist ja tunnustamist [12428/2012 - C7-0205/2012- 2009/0155(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Vital Moreira (A7-0289/2012)

Vital Moreira tutvustas soovitust.

Sõna võttis Karel De Gucht (komisjoni liige).

Sõna võtsid Véronique De Keyser (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Laima Liucija Andrikienė fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Vital Moreira, Bernd Lange fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Daniel Caspary, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Murphy, Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Charles Tannock, Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Vital Moreira ja Nicole Kiil-Nielsen, Paul Murphy fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Marek Siwiec ja Charles Tannock, Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Daniel Caspary ja David Martin.

ISTUNGI JUHATAJA: László SURJÁN
asepresident

Sõna võtsid Niccolò Rinaldi, Franziska Katharina Brantner, Cristiana Muscardini, Kyriacos Triantaphyllides, Matteo Salvini, Daniël van der Stoep, Ioannis Kasoulides, Emer Costello, Frédérique Ries, Nicole Kiil-Nielsen, Michał Tomasz Kamiński, Fiorello Provera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Badia i Cutchet, Alexandra Thein, Jill Evans, Ria Oomen-Ruijten, Gianluca Susta, Hannu Takkula, Marietta Giannakou, George Sabin Cutaş, Sarah Ludford, Paweł Zalewski, Marek Siwiec, Sari Essayah, Inese Vaidere, Alf Svensson ja Christofer Fjellner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Záborská, Charles Tannock, Adrian Severin ja Miroslav Mikolášik.

Sõna võtsid Karel De Gucht ja Vital Moreira.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.10.2012protokoll punkt 13.22.


12. Ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks [COM(2011)0704 - C7-0395/2011- 2011/0310(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A7-0231/2012)

Christofer Fjellner tutvustas raportit.

Sõna võttis Karel De Gucht (komisjoni liige).

Sõna võtsid Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel, Jörg Leichtfried fraktsiooni S&D nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Franziska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, William (The Earl of) Dartmouth fraktsiooni EFD nimel ja George Sabin Cutaş.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jörg Leichtfried ja Franz Obermayr.

Sõna võtsid Karel De Gucht ja Christofer Fjellner.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.10.2012protokoll punkt 13.20.

(Istung katkestati enne hääletust kell 17.55 ja jätkus kell 18.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident


13. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


13.1. Paranduseelarve projekt nr 4/2012 (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport, milles käsitletakse nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2012. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2012 kohta, III jagu – Komisjon [14059/2012 - C7-0305/2012- 2012/2127(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Francesca Balzani (A7-0308/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0364)


13.2. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Teine raport Euroopa Toiduohutusameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2011)0473 - C7-0286/2011- 2011/2226(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Monica Luisa Macovei (A7-0299/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0365)

Seega on heaks kiidetud raamatupidamiskontode sulgemine (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõike 2 punkt a).


13.3. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa Ravimiameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2011)0473 - C7-0281/2011- 2011/2220(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Monica Luisa Macovei (A7-0298/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0366)

Seega on heaks kiidetud raamatupidamiskontode sulgemine (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõike 2 punkt a).


13.4. Metsapaljundusmaterjal ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust 2008/971/EÜ, lisades kõnealuse otsuse kohaldamisalasse kategooriasse „tingimustele vastav paljundusmaterjal” kuuluva metsapaljundusmaterjali ja ajakohastades toodangu heakskiidu ja kontrolli eest vastutavate asutuste nimesid [COM(2012)0355 - C7-0175/2012- 2012/0172(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Paolo De Castro (A7-0277/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0367)


13.5. Euroopa kodanike aasta (2013) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa kodanike aasta kohta (2013) [COM(2011)0489 - C7-0217/2011- 2011/0217(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Antigoni Papadopoulou (A7-0271/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0368)

Sõnavõtt

Antigoni Papadopoulou (raportöör) enne hääletust.


13.6. Ühised viisapiirangud Sergei Magnitski juhtumiga seotud Venemaa ametnikele (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule ühiste viisapiirangute kehtestamise kohta Sergei Magnitski juhtumiga seotud Venemaa ametnikele [2012/2142(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Kristiina Ojuland (A7-0285/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

SOOVITUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0369)

Sõnavõtt

Kristiina Ojuland (raportöör) tegi suulise muudatusettepaneku põhjendusse I, mis võeti vastu.


13.7. Ühtset Euroopa taevast käsitlevate õigusaktide rakendamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ühtset Euroopa taevast käsitlevate õigusaktide rakendamise kohta [2012/2005(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Jacqueline Foster (A7-0254/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0370)


13.8. Reisijate õigused kõikide transpordiliikide puhul (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport reisijate õiguste kohta kõikide transpordiliikide puhul [2012/2067(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Georges Bach (A7-0287/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0371)


13.9. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, nõukogu (hääletus)

Teine raport Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Nõukogu [COM(2011)0473 - C7-0258/2011- 2011/2203(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0301/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0372)

Heakskiidu andmisest keelduti (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõike 2 punkt b).


13.10. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (hääletus)

Raport Euroopa Keskkonnaameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2011)0473 - C7-0278/2011- 2011/2217(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Monica Luisa Macovei (A7-0300/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

OTSUSE ETTEPANEK

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0373)

Seega on heaks kiidetud raamatupidamiskontode sulgemine (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõike 2 punkt a).


13.11. Kontrollikoja liikme ametissenimetamine (Leonard Orban) * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada Leonard Orban kontrollikoja liikmeks [N7-0074/2012 - C7-0153/2012- 2012/0805(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0296/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (23.10.2012protokoll lisa 1)

AMETISSENIMETAMISE ETTEPANEK

Tagasi lükatud (P7_TA(2012)0374)


13.12. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2012/001 IE/Talk Talk (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28 (taotlus EGF/2012/001 IE/Talk Talk, Iirimaa) [COM(2012)0423 - C7-0204/2012- 2012/2157(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Frédéric Daerden (A7-0322/2012)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0375)


13.13. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2011/015/SE/AstraZeneca (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 28 (taotlus EGF/2011/015 SE/AstraZeneca, Rootsi) [COM(2012)0396 - C7-0191/2012- 2012/2155(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Dominique Riquet (A7-0325/2012)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 19)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0376)


13.14. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2011/019 ES/Galicia Metal (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2011/019 ES/Galicia Metal, Hispaania) [COM(2012)0451 - C7-0214/2012- 2012/2160(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Alexander Alvaro (A7-0323/2012)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 20)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0377)


13.15. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2011/009 NL/Gelderland (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction osa 41, Madalmaad) [COM(2012)0395 - C7-0190/2012- 2012/2154(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Frédéric Daerden (A7-0334/2012)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 21)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0378)


13.16. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2011/021 NL/Zalco (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2011/021 NL/Zalco, Madalmaad) [COM(2012)0450 - C7-0220/2012- 2012/2164(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Frédéric Daerden (A7-0324/2012)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 22)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0379)


13.17. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2010/015 FR/Peugeot (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/015 FR/Peugeot, Prantsusmaa) [COM(2012)0461 - C7-0222/2012- 2012/2165(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Jean Louis Cottigny (A7-0333/2012)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 23)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0380)


13.18. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2012/003 DK/VESTAS - Taani (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28 (taotlus EGF/2012/003 DK/Vestas, Taani) [COM(2012)0502 - C7-0292/2012- 2012/2228(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: László Surján (A7-0345/2012)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 24)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0381)


13.19. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtt: taotlus EGF/2012/002 DE/manroland/Saksamaa (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28 (taotlus EGF/2012/002 DE/manroland, Saksamaa) [COM(2012)0493 - C7-0294/2012- 2012/2230(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: José Manuel Fernandes (A7-0346/2012)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 25)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0382)


13.20. Ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks [COM(2011)0704 - C7-0395/2011- 2011/0310(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A7-0231/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 26)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2012)0383)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2012)0383)


13.21. Meremeeste väljaõppe miinimumtase ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/106/EÜ meremeeste väljaõppe miinimumtaseme kohta [COM(2011)0555 - C7-0246/2011- 2011/0239(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Brian Simpson (A7-0162/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 27)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2012)0384)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2012)0384)


13.22. Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon Euroopa ühenduste ning Iisraeli Riigi vahel) protokoll, milles käsitletakse tööstustoodete vastavushindamist ja tunnustamist *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) protokolli sõlmimise kohta, milles käsitletakse tööstustoodete vastavushindamist ja tunnustamist [12428/2012 - C7-0205/2012- 2009/0155(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Vital Moreira (A7-0289/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 28)

Sõna võttis Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel, et taotleda vastutavale komisjonile tagasisaatmist kodukorra artikli 175 lõike 1 alusel.

Sõna võtsid Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes toetas taotlust, ja Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel, kes oli selle vastu.

Nimelisel hääletusel (249 poolt, 376 vastu, 25 erapooletut) lükkas parlament taotluse tagasi. Asuti hääletama.

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2012)0385)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


13.23. ELi arengupoliitika tulevik (hääletus)

Raport ELi arengupoliitika tulevikku käsitleva muutuste kava kohta [2012/2002(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Charles Goerens (A7-0234/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 29)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0386)


13.24. VKEd: konkurentsivõime ja ärivõimalused (hääletus)

Raport väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime ja ärivõimaluste kohta [2012/2042(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Paul Rübig (A7-0293/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 30)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0387)

Sõnavõtt

Paul Rübig (raportöör), enne hääletust.


13.25. Kaubandus- ja majandussuhted Ameerika Ühendriikidega (hääletus)

Raport kaubandus- ja majandussuhete kohta Ameerika Ühendriikidega [2012/2149(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Vital Moreira (A7-0321/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 31)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0388)


14. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Monica Luisa Macovei - A7-0299/2012
Julie Girling ja Charles Tannock

Raport: Monica Luisa Macovei - A7-0298/2012
Charles Tannock

Raport: Antigoni Papadopoulou - A7-0271/2012
Andrea Zanoni, Iva Zanicchi, Marina Yannakoudakis, Raffaele Baldassarre, Csaba Sógor, Marco Scurria, Mitro Repo, Emer Costello, Peter Jahr, Norica Nicolai, Hannu Takkula, Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, Seán Kelly, David Campbell Bannerman, László Tőkés ja Gerald Häfner

Raport: Kristiina Ojuland - A7-0285/2012
Kristiina Ojuland, Elena Băsescu, Tunne Kelam ja Charles Tannock

Raport: Jacqueline Foster - A7-0254/2012
Carlo Fidanza, Monica Luisa Macovei, Phil Bennion ja Norica Nicolai

Raport: Georges Bach - A7-0287/2012
Andrea Zanoni, Carlo Fidanza, Georgios Koumoutsakos, Mitro Repo, Tunne Kelam, Emer Costello, Monica Luisa Macovei ja Phil Bennion

Raport: Monica Luisa Macovei - A7-0300/2012
Marina Yannakoudakis, Monica Luisa Macovei ja Norica Nicolai

Soovitus: Vital Moreira - A7-0289/2012
Marina Yannakoudakis, Norica Nicolai ja Elena Băsescu

Raport: Charles Goerens - A7-0234/2012
Nirj Deva, Anna Záborská, Norica Nicolai ja Elena Băsescu

Raport: Paul Rübig - A7-0293/2012
Raffaele Baldassarre, Vicky Ford, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan, Phil Bennion ja Elena Băsescu

Raport: Vital Moreira - A7-0321/2012
Gianluca Susta, Adam Bielan ja Elena Băsescu


15. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

Edit Herczog teatas, et tema hääletusseade ei töötanud Frédéric Daerdeni raporti A7-0322/2012 hääletuse ajal.


16. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni ECR taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

Delegatsioon Euroopa - Vahemere piirkonna parlamentaarses assamblees: Jacqueline Fosteri asemel Cristiana Muscardini,

Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga (k.a Liibüa) suhtlemiseks: Jacqueline Fosteri asemel Cristiana Muscardini.

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


(Istung katkestati kell 19.50 ja jätkus kell 21.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Oldřich VLASÁK
asepresident

17. Kehtiva andmete säilitamise raamistiku läbivaatamine (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000124/2012), mille esitas(id) Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Louis Michel, Jens Rohde ja Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: Praeguse andmete säilitamise raamistiku läbivaatamine (B7-0355/2012);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000125/2012), mille esitas(id) Judith Sargentini, Carl Schlyter, Jan Philipp Albrecht, Eva Lichtenberger, Amelia Andersdotter ja Christian Engström fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjonile: Praeguse andmete säilitamise raamistiku läbivaatamine (B7-0356/2012);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000126/2012), mille esitas(id) Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes ja Dimitrios Droutsas fraktsiooni S&D nimel komisjonile: Praeguse andmete säilitamise raamistiku läbivaatamine (B7-0357/2012);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000128/2012), mille esitas(id) Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Praegu kehtiva andmete säilitamise raamistiku läbivaatamine (B7-0358/2012);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000154/2012), mille esitas(id) Axel Voss, Manfred Weber, Simon Busuttil, Véronique Mathieu, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho ja Salvatore Iacolino fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Praegu kehtiva andmete säilitamise raamistiku läbivaatamine (B7-0362/2012).

Alexander Alvaro, Judith Sargentini, Sylvie Guillaume, Cornelia Ernst ja Axel Voss, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Alexander Alvaro ja Sophia in 't Veld, esitasid küsimused.

Cecilia Malmström (komisjoni liige) vastas küsimustele.

Sõna võtsid Agustín Díaz de Mera García Consuegra fraktsiooni PPE nimel, Juan Fernando López Aguilar fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Carlos Coelho, Dimitrios Droutsas, Carl Schlyter, Lena Kolarska-Bobińska, Birgit Sippel ja Carmen Romero López.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Eva Lichtenberger, Christian Engström ja Phil Prendergast.

Sõna võtsid Cecilia Malmström, Carl Schlyter tegi menetlusega seotud ettepaneku ja Cecilia Malmström tegi ettepaneku lõpetada arutelu.

Arutelu lõpetati.


18. ELi kaubandusläbirääkimised Jaapaniga (arutelu)

Komisjoni avaldus: ELi kaubandusläbirääkimised Jaapaniga

Karel De Gucht (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Jarosław Leszek Wałęsa fraktsiooni PPE nimel, Vital Moreira fraktsiooni S&D nimel, Metin Kazak fraktsiooni ALDE nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas William (The Earl of) Dartmouth, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, William (The Earl of) Dartmouth fraktsiooni EFD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Syed Kamall, Daniel Caspary, Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi, Amelia Andersdotter, Bastiaan Belder, María Auxiliadora Correa Zamora, Josefa Andrés Barea, Kristiina Ojuland, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda ja Pablo Zalba Bidegain.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu, Jaroslav Paška, Catherine Bearder ja Franck Proust.

Sõna võttis Karel De Gucht.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Vital Moreira ja Metin Kazak rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel: Euroopa Liidu kaubandusläbirääkimised Jaapaniga (B7-0462/2012).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2012protokoll punkt 14.10.


19. Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)

Registrisse kantud kirjalikele deklaratsioonidele antud allkirjade arv (kodukorra artikli 123 lõige 3):

Dokumendi number

Esitaja(d)

Allkirju

0023/2012

Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin, Kristian Vigenin

108

0024/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris

32

0025/2012

Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Brian Simpson

44

0026/2012

Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Janusz Władysław Zemke

52

0027/2012

Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff, Eider Gardiazábal Rubial

76

0028/2012

Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet, Keith Taylor

132

0029/2012

Lívia Járóka, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström

30

0030/2012

Erminia Mazzoni, Carlo Casini, Jarosław Leszek Wałęsa

50

0031/2012

Hans-Gert Pöttering, Edit Herczog, Alain Lamassoure, Gianni Pittella, Bernhard Rapkay

49

0032/2012

Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli, Jutta Steinruck

25

0033/2012

Mario Borghezio

1


20. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 179 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


21. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 25. oktoobril 2012 ja 26. oktoobril 2012.


22. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 22.55.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka,

Vaatlejad:

Antičević Marinović, Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Pupovac, Radoš, Vrbat


Lisa 1 - Kontrollikoja liikme ametissenimetamine (Leonard Orban)

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:
Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Griesbeck, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR:
Ashworth, Atkins, Bielan, Bradbourn, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen

EFD:
(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Belder, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL:
Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Händel, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:
Brons, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:
Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Mitchell, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Rangel, Reul, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:
Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Berlinguer, Berman, Berès, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Cercas, Childers, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Hedh, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Papadopoulou, Paşcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:
Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika