Rodyklė 
Protokolas
PDF 271kWORD 267k
Antradienis, 2012 m. spalio 23 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas
 4.2014–2020 m. daugiametė finansinė programa - Nuosavi ištekliai, pagrįsti pridėtinės vertės mokesčiu (diskusijos)
 5. Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2012 m. spalio 18–19 d.) išvados (diskusijos)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1. Prašymas atšaukti Parlamento nario Martino Ehrenhauserio imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  6.2. Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas (balsavimas)
  6.3.Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (balsavimas)
  6.4. 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (balsavimas)
  6.5.Nuosavi ištekliai, pagrįsti pridėtinės vertės mokesčiu * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  6.6.Sąjungos metiniam biudžetui taikomos finansinės taisyklės ***I (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10. 2013 m. Komisijos darbo programa (diskusijos)
 11.Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarimo, kuriuo steigiama Europos Bendrijų ir Izraelio asociacija, papildomas protokolas dėl Europos bendrijos ir Izraelio valstybės pramonės produktų atitikties vertinimo ir pripažinimo susitarimo *** (diskusijos)
 12.Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimas ***I (diskusijos)
 13.Balsuoti skirtas laikas
  13.1. Taisomasis biudžeto projektas Nr. 4/2012. (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  13.2. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  13.3. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  13.4.Miško dauginamoji medžiaga ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  13.5.Europos piliečių metai (2013 m.) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  13.6. Bendrų vizų išdavimo apribojimų nustatymo Rusijos pareigūnams, susijusiems su Sergejaus Magnitskio byla (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  13.7. Bendro Europos dangaus teisės aktų įgyvendinimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  13.8. Visų rūšių transporto keleivių teisės (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  13.9. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Taryba (balsavimas)
  13.10. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (balsavimas)
  13.11.Audito Rūmų nario skyrimas (Leonard Orban) * (balsavimas)
  13.12.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: Airijos paraiška „EGF/2012/001 IE/Talk Talk“ (balsavimas)
  13.13.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: Švedijos paraiška „EGF/2011/015SE/AstraZeneca“ (balsavimas)
  13.14.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: Ispanijos paraiška „EGF/2011/019 ES/Galicia Metal“ (balsavimas)
  13.15.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: Nyderlandų paraiška „EGF/2011/009NL/Gelderland“ (balsavimas)
  13.16.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: Nyderlandų paraiška „EGF/2011/021 NL/Zalco“ (balsavimas)
  13.17.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: Prancūzijos paraiška „EGF/2010/015 FR Peugeot“ (balsavimas)
  13.18.Europos prisitaikymo prie globalizacijo padarinių fondas: Danijos paraiška EGF/2012/003 DK/VESTAS (balsavimas)
  13.19.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: Vokietijos paraiška „EGF/2012/002 DE/manroland“ (balsavimas)
  13.20.Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimas ***I (balsavimas)
  13.21.Minimalus jūrininkų rengimas ***I (balsavimas)
  13.22.Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarimo, kuriuo steigiama Europos Bendrijų ir Izraelio asociacija, papildomas protokolas dėl Europos bendrijos ir Izraelio valstybės pramonės produktų atitikties vertinimo ir pripažinimo susitarimo *** (balsavimas)
  13.23. ES vystymosi politikos poveikio didinimas. Pokyčių darbotvarkė (balsavimas)
  13.24. Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ): konkurencingumas ir verslo galimybės (balsavimas)
  13.25. Prekyba ir ekonominiai santykiai su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (balsavimas)
 14.Paaiškinimai dėl balsavimo
 15.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 16.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 17. Dabartinės duomenų saugojimo reglamentavimo sistemos peržiūra (diskusijos)
 18. ES ir Japonijos derybos dėl prekybos (diskusijos)
 19.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)
 20.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 21.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 22.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. - Audito Rūmų nario skyrimas (Leonard Orban)


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.35 val.


2. Gauti dokumentai

Šiuos dokumentus pateikė Parlamento komitetai:

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Danijos paraiška „EGF/2012/003 DK/Vestas“) (COM(2012)0502 - C7-0292/2012 - 2012/2228(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: László Surján (A7-0345/2012)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Vokietijos paraiška „EGF/2012/002 DE/manroland“) (COM(2012)0493 - C7-0294/2012 - 2012/2230(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A7-0346/2012)


3. Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas

Vakar per plenarinį posėdį buvo paskelbtas Konstitucinių reikalų komiteto pateiktas Darbo tvarkos taisyklių 191 straipsnio 1 dalies aiškinimas (2012 10 22 protokolo 7 punktas).

Kadangi šiam išaiškinimui neprieštaravo jokia frakcija ar daugiau kaip keturiasdešimt narių (Darbo tvarkos taisyklių 211 straipsnio 4 dalis), aiškinimas laikomas patvirtintu.

Kalbėjo Jean-Pierre Audy dėl šio aiškinimo.


4. 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa - Nuosavi ištekliai, pagrįsti pridėtinės vertės mokesčiu (diskusijos)

Preliminarus pranešimas siekiant teigiamos 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos patvirtinimo procedūros baigties [COM(2011)0398 - 2011/0177(APP)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Reimer Böge ir Ivailo Kalfin (A7-0313/2012)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl nuosavų išteklių, pagrįstų pridėtinės vertės mokesčiu, teikimo metodų ir tvarkos [COM(2011)0737 - C7-0504/2011- 2011/0333(CNS)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Jean-Luc Dehaene (A7-0316/2012)

Reimer Böge, Ivailo Kalfin ir Alain Lamassoure (BUDG komiteto pirmininkas ir pavaduojantis narys Jean-Luc Dehaene) pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Andreas Mavroyiannis (einantis Tarybos pirmininko pareigas), Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir Janusz Lewandowski (Komisijos narys).

Kalbėjo: Marietta Giannakou (AFET komiteto nuomonės referentas), Charles Goerens (DEVE komiteto nuomonės referentas), Syed Kamall (INTA komiteto nuomonės referentas), Jan Mulder (CONT komiteto nuomonės referentas), Pervenche Berès (EMPL komiteto nuomonės referentas), Edit Herczog (ITRE komiteto nuomonės referentas), Marisa Matias (ITRE komiteto nuomonės referentas) ir Brian Simpson (TRAN komiteto nuomonės referentas).

PIRMININKAVO: Isabelle DURANT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Andrey Kovatchev (REGI komiteto nuomonės referentas), (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Liisa Jaakonsaari pateiktą klausimą), Paolo De Castro (AGRI komiteto nuomonės referentas), João Ferreira (PECH komiteto nuomonės referentas), Morten Løkkegaard (CULT komiteto nuomonės referentas), Dagmar Roth-Behrendt (JURI komiteto nuomonės referentas), Rafał Trzaskowski (AFCO komiteto nuomonės referentas), Inês Cristina Zuber (FEMM komiteto nuomonės referentas), Salvador Garriga Polledo PPE frakcijos vardu, Patrizia Toia S&D frakcijos vardu, Anne E. Jensen ALDE frakcijos vardu, Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu, Richard Ashworth ECR frakcijos vardu, Jürgen Klute GUE/NGL frakcijos vardu, Claudio Morganti EFD frakcijos vardu, Lucas Hartong , nepriklausomas Parlamento narys, Marian-Jean Marinescu, Jutta Haug, George Lyon, Konrad Szymański, Marta Andreasen, Daniël van der Stoep ir Danuta Maria Hübner.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi, Oldřich Vlasák, Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Czesław Adam Siekierski, Mojca Kleva, Georgios Papanikolaou, Mairead McGuinness, Jean-Pierre Audy, Vladimír Maňka, Zofija Mazej Kukovič, Erik Bánki, Jan Olbrycht ir Miroslav Mikolášik.

Kalbėjo Janusz Lewandowski.

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 m. spalio 23 d.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)


5.  Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2012 m. spalio 18–19 d.) išvados (diskusijos)

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimas: Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2012 m. spalio 18–19 d.) išvados

Herman Van Rompuy (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas) ir José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Nicole Sinclaire dėl diskusijų eigos, Martin Callanan ECR frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFD frakcijos vardu, Nicole Sinclaire , nepriklausoma Parlamento narė, Ioannis Kasoulides, Liem Hoang Ngoc, Marielle de Sarnez, Derk Jan Eppink, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Luis de Grandes Pascual pateiktą klausimą), Takis Hadjigeorgiou, Niki Tzavela, Andreas Mölzer, Mario Mauro, Roberto Gualtieri, Sharon Bowles, Laurence J.A.J. Stassen, Jean-Pierre Audy, Enrique Guerrero Salom, Luis de Grandes Pascual, Udo Bullmann, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Marianne Thyssen, Paulo Rangel ir Herbert Reul.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anni Podimata, Romana Jordan, Graham Watson, Peter van Dalen, Zita Gurmai, John Bufton ir Ana Gomes.

Kalbėjo: José Manuel Barroso ir Herman Van Rompuy.

Diskusijos baigtos.

°
° ° °

Pirmininkas patikslino dėl fotografavimosi, vykstančio didžiojoje salėje.

Kalbėjo: Hannes Swoboda dėl 1956 m. Vengrijos revoliucijos metinių ir Sergio Paolo Francesco Silvestris dėl fotografavimosi.


6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


6.1.  Prašymas atšaukti Parlamento nario Martino Ehrenhauserio imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Martino Ehrenhauserio imunitetą [2012/2152(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Bernhard Rapkay (A7-0332/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0358)


6.2.  Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas (balsavimas)

2013 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto III skirsnio įsipareigojimų pakeitimų projektas(Komisija)

2013 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto I, II, IV, V, VI, VII, VIII ir IX skirsnių pakeitimų

projektas (Europos Parlamentas, Taryba, Teisingumo Teismas, Audito Rūmai, Ekonomikos ir socialinių

reikalų komitetas, Regionų komitetas, Europos Ombudsmenas ir Europos duomenų apsaugos pareigūnas)

Pagal Sutarties nuostatas pakeitimų projektui patvirtinti būtina visų Parlamento narių balsų dauguma.

(Priimtų pakeitimų projektai išvardyti priede"Priimti tekstai")

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

Kalbėjo:

Prieš balsavimą

Giovanni La Via (bendrojo biudžeto pranešėjas) pastebėjo, kad kaip ir kasmet dėl procedūros sudėtingumo būtina atlikti tam tikrus techninius pakeitimus, kuriuos Parlamentas patvirtino:

Visų pirma, vienitelis orientacinis dokumentas dėl sumų buvo DOC 6.

Antra, būtna atlikti šiuos bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų pakeitimus:

- bandomasis projetas Rodikliai, kuriais galima įvertinti Europos lyčių lygybės chartijos įgyvendinimą (išlaidų kategorija 33 06 09) patvirtintas pagal 3a biudžeto išlaidų kategoriją, o ne pagal 1a kategoriją;

- Parengiamieji veiksmai — Vaisių ir daržovių vartojimas (iš laidų kategorija 17 03 19) patvirtintas pagal 2 išlaidų kategoriją, o ne pagal 3b kategoriją;

- bandomasis projektas Asmeninės sveikatos priežiūros sistemų Euroos Sąjungoje skatinimas(išlaidų kategorija17 03 17): patikslinta mokėjimų suma sudaro 1 mln. EUR, o ne 100 000 EUR;

- Parengiamieji veiksmai Klimato aspekto integravimas ir inovacijos (išlaidų kategorija 07 13 03) įsipareigojimai ir mokėjimai sumažinti 2 mln. EUR palyginus su biudžeto projektu.

- Parengiamieji veiksmai Europos savanoriškos humanitarinės veiklos korpusas (išlaidų kategorija 23 02 04) įsipareigojimai ir mokėjimai sumažinti 1 mln. EUR palyginus su biudžeto projektu.

Paraginęs Parlamentą balsuoti, pranešėjas pastebėjo, kad Parlamentas neatsižvelgė į taisomąjį raštą Nr. 1/2013, kurį 2012 m. spalio 19 d. patvirtino Komisija ir kuris sudaro dalį taikinimo procedūros.

Pranešėjas pasakė, kad kaip niekada svarbu, kad Parlamentas būtų vieningas 2013 m. biudžeto klausimu, nes dar laukia sudėtingas taikinimo su Taryba procesas, nes ji nėra pasirengusi paskirti būtinas lėšas.

Jis paragino Parlamentą balsuojant išlikti vieningais ir kovoti dėl savo pozicijos.

Po balsavimo Andreas Mavroyiannis (einantis Tarybos pirmininko pareigas) pažymėjo apie Parlamento ir Tarybos pozicijų skirtumus ir nutarė sušaukti taikinimo komitetą, vadovaujantis SESV 314 straipsnio 4 dalies c punktu.


6.3. Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (balsavimas)

Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai [12749/2012 - C7-0233/2012- 2012/2092(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Giovanni La Via ir Derek Vaughan (A7-0311/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0359)


6.4.  2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (balsavimas)

Preliminarus pranešimas siekiant teigiamos 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos patvirtinimo procedūros baigties [COM(2011)0398 - 2011/0177(APP)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Reimer Böge ir Ivailo Kalfin (A7-0313/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0360)

Kalbėjo:

Alexander Graf Lambsdorff pastebėjo, kad dėl kai kurių pakeitimų reiktų balsuoti vardiniu būdu.


6.5. Nuosavi ištekliai, pagrįsti pridėtinės vertės mokesčiu * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl nuosavų išteklių, pagrįstų pridėtinės vertės mokesčiu, teikimo metodų ir tvarkos [COM(2011)0737 - C7-0504/2011- 2011/0333(CNS)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Jean-Luc Dehaene (A7-0316/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0361)


6.6. Sąjungos metiniam biudžetui taikomos finansinės taisyklės ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos metiniam biudžetui taikomų finansinių taisyklių [COM(2010)0815 - C7-0016/2011- 2010/0395(COD)] - Biudžeto komitetas - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjai: Ingeborg Gräßle ir Crescenzio Rivellini (A7-0325/2011)

Diskusijos buvo surengtos 2011 m. spalio 26 d. (punktas 4 protokolo 26.10.2011 ir punktas 6 protokolo 26.10.2011).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2012)0362)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0362)

Kalbėjo:

Ingeborg Gräßle ir Crescenzio Rivellini (pranešėjai), prieš balsavimą.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Giovanni La Via ir Derek Vaughan - A7-0311/2012
Ashley Fox, Iva Zanicchi, Marina Yannakoudakis, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Peter Jahr, Adam Bielan, Morten Messerschmidt, Elena Băsescu ir Nirj Deva

Pranešimas: Reimer Böge ir Ivailo Kalfin - A7-0313/2012
Nirj Deva, Iva Zanicchi, Marina Yannakoudakis, Roberta Angelilli, Vicky Ford, Alfredo Antoniozzi, Emer Costello, Charles Tannock, Monica Luisa Macovei, Peter Jahr, Adam Bielan, Ramona Nicole Mănescu, Bastiaan Belder, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Elena Băsescu ir Jacky Hénin

Pranešimas: Jean-Luc Dehaene - A7-0316/2012
Morten Messerschmidt ir Elena Băsescu


8. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Albert Deß pranešė, kad jo balsavimo įranga neveikė, balsuojant dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto 351 ir 200 pakeitimų.


( Posėdis sustabdytas 14.45 val. ir atnaujintas 15.00 val. )

PIRMININKAVO: Anni PODIMATA
Pirmininko pavaduotoja

9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


10.  2013 m. Komisijos darbo programa (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: 2013 m. Komisijos darbo programa

Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: József Szájer PPE frakcijos vardu, Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu, Andrew Duff ALDE frakcijos vardu, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu, Malcolm Harbour ECR frakcijos vardu, Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu, Tadeusz Cymański EFD frakcijos vardu, ir Andrew Henry William Brons , nepriklausomas Parlamento narys.

Kalbėjo Maroš Šefčovič.

Diskusijos baigtos.


11. Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarimo, kuriuo steigiama Europos Bendrijų ir Izraelio asociacija, papildomas protokolas dėl Europos bendrijos ir Izraelio valstybės pramonės produktų atitikties vertinimo ir pripažinimo susitarimo *** (diskusijos)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarimo, kuriuo steigiama Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio valstybės asociacija, papildomo protokolo dėl Europos bendrijos ir Izraelio valstybės pramonės produktų atitikties vertinimo ir pripažinimo susitarimo [12428/2012 - C7-0205/2012- 2009/0155(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0289/2012)

Vital Moreira pateikė rekomendaciją.

Kalbėjo Karel De Gucht (Komisijos narys).

Kalbėjo: Véronique De Keyser (AFET komiteto nuomonės referentas), Laima Liucija Andrikienė PPE frakcijos vardu, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Vital Moreira pateiktą klausimą), Bernd Lange S&D frakcijos vardu, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Daniel Caspary pateiktą klausimą), Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Paul Murphy pateiktą klausimą), Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Charles Tannock pateiktą klausimą), Jan Zahradil ECR frakcijos vardu, (jis (ji) taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Vital Moreira ir Nicole Kiil-Nielsen pateiktus klausimus), Paul Murphy GUE/NGL frakcijos vardu, (jis (ji) taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Marek Siwiec ir Charles Tannock pateiktus klausimus), Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, Diane Dodds , nepriklausoma Parlamento narė, Daniel Caspary ir David Martin.

PIRMININKAVO: László SURJÁN
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Niccolò Rinaldi, Franziska Katharina Brantner, Cristiana Muscardini, Kyriacos Triantaphyllides, Matteo Salvini, Daniël van der Stoep, Ioannis Kasoulides, Emer Costello, Frédérique Ries, Nicole Kiil-Nielsen, Michał Tomasz Kamiński, Fiorello Provera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Badia i Cutchet, Alexandra Thein, Jill Evans, Ria Oomen-Ruijten, Gianluca Susta, Hannu Takkula, Marietta Giannakou, George Sabin Cutaş, Sarah Ludford, Paweł Zalewski, Marek Siwiec, Sari Essayah, Inese Vaidere, Alf Svensson ir Christofer Fjellner.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Záborská, Charles Tannock, Adrian Severin ir Miroslav Mikolášik.

Kalbėjo: Karel De Gucht ir Vital Moreira.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 13.22 protokolo 23.10.2012.


12. Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą [COM(2011)0704 - C7-0395/2011- 2011/0310(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A7-0231/2012)

Christofer Fjellner pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Karel De Gucht (Komisijos narys).

Kalbėjo: Daniel Caspary PPE frakcijos vardu, Jörg Leichtfried S&D frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Franziska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, William (The Earl of) Dartmouth EFD frakcijos vardu, ir George Sabin Cutaş.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jörg Leichtfried ir Franz Obermayr.

Kalbėjo: Karel De Gucht ir Christofer Fjellner.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 13.20 protokolo 23.10.2012.

(Posėdis sustabdytas 17.55 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 18.00 val.)

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja


13. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


13.1.  Taisomasis biudžeto projektas Nr. 4/2012. (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2012 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto Nr. 4/2012, III skirsnis – Komisija [14059/2012 - C7-0305/2012- 2012/2127(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Francesca Balzani (A7-0308/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0364)


13.2.  2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Antrasis pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0286/2011- 2011/2226(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0299/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0365)

Sąskaitų uždarymas buvo patvirtintas (Žr. Darbo tvarkos taisyklių priedo VI 5 straipsnio 2(a) dalį).


13.3.  2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

anešimas dėl Europos vaistų agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0281/2011- 2011/2220(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0298/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0366)

Sąskaitų uždarymas buvo patvirtintas (Žr. Darbo tvarkos taisyklių priedo VI 5 straipsnio 2 dalies a punktą).


13.4. Miško dauginamoji medžiaga ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2008/971/EB siekiant į jo taikymo sritį įtraukti miško dauginamąją medžiagą, kurios kategorija yra „atitinkanti (kokybės) reikalavimus“, ir atnaujinti už patvirtinimą ir auginimo kontrolę atsakingų institucijų pavadinimus [COM(2012)0355 - C7-0175/2012- 2012/0172(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Paolo De Castro (A7-0277/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0367)


13.5. Europos piliečių metai (2013 m.) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl dėl Europos piliečių metų (2013 m.) [COM(2011)0489 - C7-0217/2011- 2011/0217(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Antigoni Papadopoulou (A7-0271/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0368)

Kalbėjo:

Antigoni Papadopoulou (pranešėja) prieš balsavimą.


13.6.  Bendrų vizų išdavimo apribojimų nustatymo Rusijos pareigūnams, susijusiems su Sergejaus Magnitskio byla (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl bendrų vizų išdavimo apribojimų nustatymo Rusijos pareigūnams, susijusiems su Sergejaus Magnitskio byla [2012/2142(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Kristiina Ojuland (A7-0285/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0369)

Kalbėjo:

Kristiina Ojuland (pranešėja) pateikė žodinį pakeitimą dėl I konstatuojamosios dalies, jis buvo patvirtintas.


13.7.  Bendro Europos dangaus teisės aktų įgyvendinimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Bendro Europos dangaus teisės aktų įgyvendinimo [2012/2005(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Jacqueline Foster (A7-0254/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0370)


13.8.  Visų rūšių transporto keleivių teisės (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl visų rūšių transporto keleivių teisių [2012/2067(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Georges Bach (A7-0287/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0371)


13.9.  2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Taryba (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo. II skirsnis. Taryba [COM(2011)0473 - C7-0258/2011- 2011/2203(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A7-0301/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0372)

Biudžeto įvykdymo patvirtinimas nesuteiktas (Žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 2 dalies b punktą.)


13.10.  2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0278/2011- 2011/2217(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0300/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0373)

Sąskaitų uždarymas buvo patvirtintas (Žr. Darbo tvarkos taisyklių priedo VI 5 straipsnio 2 dalies a punktą).


13.11. Audito Rūmų nario skyrimas (Leonard Orban) * (balsavimas)

Pranešimas dėl Audito Rūmų nario Leonard Orban skyrimo [N7-0074/2012 - C7-0153/2012- 2012/0805(NLE)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A7-0296/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)
(Slaptas balsavimas)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie posėdžio protokolo (priedas 1 protokolo 23.10.2012)

PASIŪLYMAS DĖL SKYRIMO

Atmesta (P7_TA(2012)0374)


13.12. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: Airijos paraiška „EGF/2012/001 IE/Talk Talk“ (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Airijos paraiška „EGF/2012/001 IE/Talk Talk“) [COM(2012)0423 - C7-0204/2012- 2012/2157(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Frédéric Daerden (A7-0322/2012)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0375)


13.13. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: Švedijos paraiška „EGF/2011/015SE/AstraZeneca“ (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Švedijos paraiška „EGF/2011/015 SE/AstraZeneca“) [COM(2012)0396 - C7-0191/2012- 2012/2155(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Dominique Riquet (A7-0325/2012)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0376)


13.14. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: Ispanijos paraiška „EGF/2011/019 ES/Galicia Metal“ (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Ispanijos paraiška „EGF/2011/019 ES/ Galicia Metal“) [COM(2012)0451 - C7-0214/2012- 2012/2160(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Alexander Alvaro (A7-0323/2012)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0377)


13.15. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: Nyderlandų paraiška „EGF/2011/009NL/Gelderland“ (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Nyderlandų paraiška „EGF/2011/009 NL/Gelderland, statyba 41“) [COM(2012)0395 - C7-0190/2012- 2012/2154(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Frédéric Daerden (A7-0334/2012)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0378)


13.16. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: Nyderlandų paraiška „EGF/2011/021 NL/Zalco“ (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Nyderlandų paraiška „EGF/2011/021 NL/Zalco“) [COM(2012)0450 - C7-0220/2012- 2012/2164(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Frédéric Daerden (A7-0324/2012)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0379)


13.17. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: Prancūzijos paraiška „EGF/2010/015 FR Peugeot“ (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Prancūzijos paraiška „EGF/2010/015 FR/Peugeot“) [COM(2012)0461 - C7-0222/2012- 2012/2165(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Jean Louis Cottigny (A7-0333/2012)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0380)


13.18. Europos prisitaikymo prie globalizacijo padarinių fondas: Danijos paraiška EGF/2012/003 DK/VESTAS (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą ( Danijos paraiška „EGF/2012/003 DK/VESTAS“) [COM(2012)0502 - C7-0292/2012- 2012/2228(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: László Surján (A7-0345/2012)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 24)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0381)


13.19. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: Vokietijos paraiška „EGF/2012/002 DE/manroland“ (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Vokietijos paraiška „EGF/2012/002 DE/manroland“) [COM(2012)0493 - C7-0294/2012- 2012/2230(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A7-0346/2012)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 25)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0382)


13.20. Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą [COM(2011)0704 - C7-0395/2011- 2011/0310(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A7-0231/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 26)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2012)0383)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0383)


13.21. Minimalus jūrininkų rengimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/106/EB dėl minimalaus jūrininkų rengimo [COM(2011)0555 - C7-0246/2011- 2011/0239(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Brian Simpson (A7-0162/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 27)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2012)0384)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0384)


13.22. Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarimo, kuriuo steigiama Europos Bendrijų ir Izraelio asociacija, papildomas protokolas dėl Europos bendrijos ir Izraelio valstybės pramonės produktų atitikties vertinimo ir pripažinimo susitarimo *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarimo, kuriuo steigiama Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio valstybės asociacija, papildomo protokolo dėl Europos bendrijos ir Izraelio valstybės pramonės produktų atitikties vertinimo ir pripažinimo susitarimo [12428/2012 - C7-0205/2012- 2009/0155(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0289/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 28)

Kalbėjo Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu, pateikti prašymą grąžinti pranešimą komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 175 straipsnio 1 dalį

Kalbėjo: Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, jis palaikė minėtą prašymą ir Daniel Caspary PPE frakcijos vardu, kuris nepritarė šiam prašymui.

Parlamentas vardiniu balsavimu atmetė prašymą(249 už, 376 prieš, 25 susilaikė). Vyko balsavimas.

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0385)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


13.23.  ES vystymosi politikos poveikio didinimas. Pokyčių darbotvarkė (balsavimas)

Pranešimas dėl Pokyčių darbotvarkės: ES vystymosi politikos ateitis [2012/2002(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Charles Goerens (A7-0234/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 29)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0386)


13.24.  Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ): konkurencingumas ir verslo galimybės (balsavimas)

Panešimas dėl mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ): konkurencingumas ir verslo galimybės [2012/2042(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Paul Rübig (A7-0293/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 30)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0387)

Kalbėjo:

Paul Rübig (pranešėjas) prieš balsavimą.


13.25.  Prekyba ir ekonominiai santykiai su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (balsavimas)

Pranešimas dėl prekybos ir ekonominių santykių su Jungtinėmis Valstijomis [2012/2149(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0321/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 31)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0388)


14. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Monica Luisa Macovei - A7-0299/2012
Julie Girling ir Charles Tannock

Pranešimas: Monica Luisa Macovei - A7-0299/2012
Charles Tannock

Pranešimas: Antigoni Papadopoulou - A7-0271/2012
Andrea Zanoni, Iva Zanicchi, Marina Yannakoudakis, Raffaele Baldassarre, Csaba Sógor, Marco Scurria, Mitro Repo, Emer Costello, Peter Jahr, Norica Nicolai, Hannu Takkula, Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, Seán Kelly, David Campbell Bannerman, László Tőkés ir Gerald Häfner

Pranešimas: Kristiina Ojuland - A7-0285/2012
Kristiina Ojuland, Elena Băsescu, Tunne Kelam ir Charles Tannock

Pranešimas: Jacqueline Foster - A7-0254/2012
Carlo Fidanza, Monica Luisa Macovei, Phil Bennion ir Norica Nicolai

Pranešimas: Georges Bach - A7-0287/2012
Andrea Zanoni, Carlo Fidanza, Georgios Koumoutsakos, Mitro Repo, Tunne Kelam, Emer Costello, Monica Luisa Macovei ir Phil Bennion

Pranešimas: Monica Luisa Macovei - A7-0300/2012
Marina Yannakoudakis, Monica Luisa Macovei ir Norica Nicolai

Rekomendacija: Vital Moreira - A7-0289/2012
Marina Yannakoudakis, Norica Nicolai ir Elena Băsescu

Pranešimas: Charles Goerens - A7-0234/2012
Nirj Deva, Anna Záborská, Norica Nicolai ir Elena Băsescu

Pranešimas: Paul Rübig - A7-0293/2012
Raffaele Baldassarre, Vicky Ford, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan, Phil Bennion ir Elena Băsescu

Pranešimas: Vital Moreira - A7-0321/2012
Gianluca Susta, Adam Bielan ir Elena Băsescu


15. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Edit Herczog pranešė, kad balsuojant dėl Frédéric Daerden pranešimo A7-0322/2012 jos balsavimo pultas neveikė.


16. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos ECR frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

Delegacija Europos ir Viduržemio jūros šalių parlamentinėje asamblėjoje: Cristiana Muscardini vietoj Jacqueline Foster

Delegacija ryšiams su Magrebo šalimis ir Arabų Magrebo Sąjunga: Cristiana Muscardini vietoj Jacqueline Foster

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


( Posėdis sustabdytas 19.50 val. ir atnaujintas 21.00 val. )

PIRMININKAVO: Oldřich VLASÁK
Pirmininko pavaduotojas

17.  Dabartinės duomenų saugojimo reglamentavimo sistemos peržiūra (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000124/2012) kurį pateikė Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Louis Michel, Jens Rohde ir Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, Komisijai: Duomenų saugojimo reglamentavimo sistemos peržiūra (B7-0355/2012);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000125/2012) kurį pateikė Judith Sargentini, Carl Schlyter, Jan Philipp Albrecht, Eva Lichtenberger, Amelia Andersdotter ir Christian Engström Verts/ALE frakcijos vardu, Komisijai: Duomenų saugojimo reglamentavimo sistemos peržiūra (B7-0356/2012);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000126/2012) kurį pateikė Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes ir Dimitrios Droutsas S&D frakcijos vardu, Komisijai: Duomenų saugojimo reglamentavimo sistemos peržiūra (B7-0357/2012);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000128/2012) kurį pateikė Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Komisijai: Duomenų saugojimo reglamentavimo sistemos peržiūra (B7-0358/2012);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000154/2012) kurį pateikė Axel Voss, Manfred Weber, Simon Busuttil, Véronique Mathieu, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho ir Salvatore Iacolino PPE frakcijos vardu, Komisijai: Duomenų saugojimo reglamentavimo sistemos peržiūra (B7-0362/2012).

Alexander Alvaro, Judith Sargentini, Sylvie Guillaume, Cornelia Ernst ir Axel Voss, (jis (ji) taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Alexander Alvaro ir Sophia in 't Veld pateiktus klausimus), pateikė klausimus.

Cecilia Malmström (Komisijos narė) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE frakcijos vardu, Juan Fernando López Aguilar S&D frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Carlos Coelho, Dimitrios Droutsas, Carl Schlyter, Lena Kolarska-Bobińska, Birgit Sippel ir Carmen Romero López.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Eva Lichtenberger, Christian Engström ir Phil Prendergast.

Kalbėjo: Cecilia Malmström, Carl Schlyter dėl procedūrinių klausimų ir Cecilia Malmström dėl diskusijų užbaigimimo.

Diskusijos baigtos.


18.  ES ir Japonijos derybos dėl prekybos (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: ES ir Japonijos derybos dėl prekybos

Karel De Gucht (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Jarosław Leszek Wałęsa PPE frakcijos vardu, Vital Moreira S&D frakcijos vardu, Metin Kazak ALDE frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę William (The Earl of) Dartmouth pateiktą klausimą), Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, William (The Earl of) Dartmouth EFD frakcijos vardu, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Syed Kamall pateiktą klausimą), Daniel Caspary, Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi, Amelia Andersdotter, Bastiaan Belder, María Auxiliadora Correa Zamora, Josefa Andrés Barea, Kristiina Ojuland, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda ir Pablo Zalba Bidegain.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Jaroslav Paška, Catherine Bearder ir Franck Proust.

Kalbėjo Karel De Gucht.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Vital Moreira ir Metin KazakTarptautinės prekybos komiteto vardu dėl ES ir Japonijos derybų dėl prekybos (B7-0462/2012).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 14.10 protokolo 25.10.2012.


19. Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)

Parašų skaičius, surinktas už į registrą įrašytus rašytinius pareiškimus (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 3 dalis):

Dokumento numerist

Autorius

Parašai

0023/2012

Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin, Kristian Vigenin

108

0024/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris

32

0025/2012

Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Brian Simpson

44

0026/2012

Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Janusz Władysław Zemke

52

0027/2012

Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff, Eider Gardiazábal Rubial

76

0028/2012

Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet, Keith Taylor

132

0029/2012

Lívia Járóka, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström

30

0030/2012

Erminia Mazzoni, Carlo Casini, Jarosław Leszek Wałęsa

50

0031/2012

Hans-Gert Pöttering, Edit Herczog, Alain Lamassoure, Gianni Pittella, Bernhard Rapkay

49

0032/2012

Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli, Jutta Steinruck

25

0033/2012

Mario Borghezio

1


20. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 179 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


21. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2012 m. spalio 25 d. ir 2012 m. spalio 26 d..


22. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 22.55 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka,

Stebėtojai

Antičević Marinović, Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Pupovac, Radoš, Vrbat


1 priedas. - Audito Rūmų nario skyrimas (Leonard Orban)

Balsavusių Parlamento narių sąrašas

ALDE:
Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Griesbeck, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR:
Ashworth, Atkins, Bielan, Bradbourn, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen

EFD:
(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Belder, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL:
Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Händel, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:
Brons, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:
Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Mitchell, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Rangel, Reul, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:
Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Berlinguer, Berman, Berès, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Cercas, Childers, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Hedh, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Papadopoulou, Paşcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:
Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Teisinė informacija - Privatumo politika