Indeks 
Protokół
PDF 275kWORD 269k
Wtorek, 23 października 2012 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Wykładnia Regulaminu
 4.Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 - Zasoby własne oparte na VAT (debata)
 5.Konkluzje ze spotkania Rady Europejskiej (18-19 października 2012) (debata)
 6.Głosowanie
  
6.1.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Martina Ehrenhausera (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.2.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 (głosowanie)
  
6.3.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 - wszystkie sekcje (głosowanie)
  
6.4.Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (głosowanie)
  
6.5.Zasoby własne oparte na VAT * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.6.Przepisy finansowe mające zastosowanie do budżetu rocznego ***I (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Program prac Komisji na rok 2013 (debata)
 11.Protokól do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między WE i Izraelem w sprawie oceny zgodności i zatwierdzania wyrobów przemysłowych (CAA) *** (debata)
 12.Wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ***I (debata)
 13.Głosowanie
  
13.1.Projekt budżetu korygującego nr 4/2012 (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.2.Absolutorium za rok 2010: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.3.Absolutorium za rok 2010: Europejska Agencja Leków (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.4.Leśny materiał rozmnożeniowy ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.5.Europejski Rok Obywateli (2013) ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.6.Wspólne ograniczenia wizowe dla urzędników rządu rosyjskiego zamieszanych w sprawę Siergieja Magnickiego (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.7.Wykonanie przepisów dotyczących jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.8.Prawa pasażerów we wszystkich środkach transportu (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.9.Absolutorium za rok 2010: budżet ogólny UE, Rada (głosowanie)
  
13.10.Absolutorium za rok 2010: Europejska Agencja Ochrony Środowiska (głosowanie)
  
13.11.Nominacja członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Leonard Orban) * (głosowanie)
  
13.12.Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2012/001 IE/Talk Talk (głosowanie)
  
13.13.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2011/015/SE/AstraZeneca (głosowanie)
  
13.14.Uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2011/019 ES/Galicia Metal (głosowanie)
  
13.15.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction (głosowanie)
  
13.16.Uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2011/021 NL/Zalco (głosowanie)
  
13.17.Uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2010/015 FR/Peugeot (głosowanie)
  
13.18.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2012/003 DK/VESTAS – Dania (głosowanie)
  
13.19.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2012/002 DE/manroland/Niemcy (głosowanie)
  
13.20.Wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ***I (głosowanie)
  
13.21.Minimalny poziom wyszkolenia marynarzy ***I (głosowanie)
  
13.22.Protokól do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między WE i Izraelem w sprawie oceny zgodności i zatwierdzania wyrobów przemysłowych (CAA) *** (głosowanie)
  
13.23.Przyszłość polityki rozwojowej UE (głosowanie)
  
13.24.MŚP: konkurencyjność i możliwości działalności gospodarczej (głosowanie)
  
13.25.Stosunki gospodarczo-handlowe ze Stanami Zjednoczonymi (głosowanie)
 14.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 15.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 16.Skład komisji i delegacji
 17.Przegląd obowiązujących ram prawnych dotyczących zatrzymywania danych (debata)
 18.Negocjacje handlowe UE z Japonią (debata)
 19.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)
 20.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 21.Kalendarz następnych posiedzeń
 22.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Nominacja członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Leonard Orban)


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8:35.


2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez komisje parlamentarne,

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2012/003 DK/Vestas z Danii) (COM(2012)0502 - C7-0292/2012 - 2012/2228(BUD)) - Komisja BUDG - Sprawozdawca: László Surján (A7-0345/2012)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2012/002 DE/manroland z Niemiec) (COM(2012)0493 - C7-0294/2012 - 2012/2230(BUD)) - Komisja BUDG - Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A7-0346/2012)


3. Wykładnia Regulaminu

Wykładnia ustępu 1 artykułu 191 Regulaminu, przedstawiona przez Komisję Spraw Konstytucyjnych, została ogłoszona wczoraj na posiedzeniu plenarnym (pkt 7 protokołu z dnia 22.10.2012).

Ponieważ nie sprzeciwiła się jej żadna grupa polityczna ani grupa złożona z co najmniej 40 posłów do PE (art. 211 ust. 4 Regulaminu), wykładnię tę uznaje się za przyjętą.

Głos zabrał Jean-Pierre Audy, w sprawie wspomnianej wykładni.


4. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 - Zasoby własne oparte na VAT (debata)

Wstępne sprawozdanie w celu pozytywnego zakończenia procedury zatwierdzania wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 [COM(2011)0398 - 2011/0177(APP)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Reimer Böge i Ivailo Kalfin (A7-0313/2012)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie metod i procedury udostępniania zasobów własnych opartych na VAT [COM(2011)0737 - C7-0504/2011- 2011/0333(CNS)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jean-Luc Dehaene (A7-0316/2012)

Reimer Böge, Ivailo Kalfin i Alain Lamassoure (przewodniczący komisji BUDG i zastępca Jean-Luc Dehaene) przedstawili sprawozdania.

Głos zabrali: Andreas Mavroyiannis (urzędujący przewodniczący Rady), Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) i Janusz Lewandowski (członek Komisji).

Głos zabrali: Marietta Giannakou (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFET), Charles Goerens (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Syed Kamall (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Jan Mulder (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Pervenche Berès (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Edit Herczog (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Marisa Matias (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE) i Brian Simpson (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN).

PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Andrey Kovatchev (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Liisa Jaakonsaari, Paolo De Castro (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), João Ferreira (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), Morten Løkkegaard (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Dagmar Roth-Behrendt (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Rafał Trzaskowski (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Inês Cristina Zuber (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Salvador Garriga Polledo w imieniu grupy PPE, Patrizia Toia w imieniu grupy S&D, Anne E. Jensen w imieniu grupy ALDE, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Richard Ashworth w imieniu grupy ECR, Jürgen Klute w imieniu grupy GUE/NGL, Claudio Morganti w imieniu grupy EFD, Lucas Hartong niezrzeszony, Marian-Jean Marinescu, Jutta Haug, George Lyon, Konrad Szymański, Marta Andreasen, Daniël van der Stoep i Danuta Maria Hübner.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi, Oldřich Vlasák, Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Czesław Adam Siekierski, Mojca Kleva, Georgios Papanikolaou, Mairead McGuinness, Jean-Pierre Audy, Vladimír Maňka, Zofija Mazej Kukovič, Erik Bánki, Jan Olbrycht i Miroslav Mikolášik.

Głos zabrał Janusz Lewandowski.

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

Głos zabrali: Andreas Mavroyiannis, Reimer Böge, Ivailo Kalfin i Alain Lamassoure.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.4 protokołu z dnia 23.10.2012.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


5. Konkluzje ze spotkania Rady Europejskiej (18-19 października 2012) (debata)

Oświadczenie Rady Europejskiej i Komisji: Konkluzje ze spotkania Rady Europejskiej (18-19 października 2012)

Herman Van Rompuy (Przewodniczący Rady Europejskiej) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Nicole Sinclaire, w sprawie przebiegu debaty, Martin Callanan w imieniu grupy ECR, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, Nicole Sinclaire niezrzeszona, Ioannis Kasoulides, Liem Hoang Ngoc, Marielle de Sarnez, Derk Jan Eppink, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Luisa de Grandesa Pascuala, Takis Hadjigeorgiou, Niki Tzavela, Andreas Mölzer, Mario Mauro, Roberto Gualtieri, Sharon Bowles, Laurence J.A.J. Stassen, Jean-Pierre Audy, Enrique Guerrero Salom, Luis de Grandes Pascual, Udo Bullmann, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Marianne Thyssen, Paulo Rangel i Herbert Reul.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anni Podimata, Romana Jordan, Graham Watson, Peter van Dalen, Zita Gurmai, John Bufton i Ana Gomes.

Głos zabrali: José Manuel Barroso i Herman Van Rompuy.

Debata została zamknięta.

°
° ° °

Przewodniczący udzielił szczegółowych informacji w sprawie sesji zdjęciowej, która odbywała się równolegle do posiedzenia w sali posiedzeń plenarnych.

Głos zabrali: Hannes Swoboda, w sprawie rocznicy rozpoczęcia rewolucji węgierskiej z 1956 r., oraz Sergio Paolo Francesco Silvestris, w sprawie sesji zdjęciowej.


6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Martina Ehrenhausera (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego uchylenia immunitetu Martina Ehrenhausera [2012/2152(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Bernhard Rapkay (A7-0332/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0358)


6.2. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 (głosowanie)

Projekty poprawek do środków sekcji 3 budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 (Komisja)

Projekty poprawek do środków sekcji 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 (Parlament Europejski, Rada, Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich i Europejski Inspektor Ochrony Danych)

Według postanowień traktatów projekty poprawek muszą zyskać poparcie większości członków Parlamentu Europejskiego, wyrażone w postaci głosu, by mogły zostać przyjęte.

(Przyjęte projekty poprawek figurują w załączniku do "Tekstów przyjętych")

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

Wystąpienia

Przed głosowaniem

Giovanni La Via (sprawozdawca ogólny ds. budżetu) zaproponował następujące zmiany techniczne, które zostały zatwierdzone przez Parlament Europejski:

«Jak co roku z racji złożoności procedury należy poddać pod głosowanie pewne dostosowania natury technicznej.

Po pierwsze, jedynym dokumentem referencyjnym w kwestii wysokości kwot jest DOC 6. W przypadku poprawek złożonych głosowanie odnosi się do wszystkich linii budżetowych, których one dotyczą.

Po drugie, należy wprowadzić poprawki do projektów pilotażowych i działań przygotowawczych:

- projekt pilotażowy "Opracowanie wskaźników pozwalających ocenić stopień wdrożenia Europejskiej karty kobiet i mężczyzn w warunkach lokalnych" (linia 33 06 09) jest przyjęty jako punkt 3a, a nie punkt 1a;

- działanie przygotowawcze "Spożycie owoców i warzyw" (linia 17 03 19) jest przyjęte jako punkt 2, a nie punkt 3b;

- projekt pilotażowy "Promowanie systemów samodzielnej opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej" (linia 17 03 17): właściwa kwota płatności wynosi 1 mln euro, a nie 100 000 euro;

- działanie przygotowawcze "Zintegrowane działania w dziedzinie klimatu i innowacje" (linia 07 13 03) jest zmiejszone o 2 mln euro zarówno w zakresie środków na pokrycie zobowiązań, jak i środków na pokrycie płatności w stosunku do projektu budżetu;

- działanie przygotowawcze "Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej" (linia 23 02 04) jest zmniejszone o 1 mln euro zarówno w zakresie środków na pokrycie zobowiązań, jak i środków na pokrycie płatności w stosunku do projektu budżetu.

Stanowisko Parlamentu nie uwzględnia pisma korygującego nr1/2013, przyjętego przez Komisję dnia 19 października 2012 r., które zostanie uwzględnione na etapie procedury pojednawczej.

Na zakończenie wzywam do głosowania.

Jedność i spójność Parlamentu są, w przypadku budżetu na rok 2013, ważniejsze nież kiedykolwiek wcześniej. Stoimy przed trudną procedurą pojednawczą z Radą, która wydaje się nie być gotowa na udostępnienie niezbędnych środków.

Apeluję zatem do Izby o zajęcie zdecydowanego stanowiska, które pokaże, że Parlament jest jednomyślny i że walkę tę wygra.»

Po głosowaniu

Andreas Mavroyiannis (urzędujący przewodniczący Rady) przyjął do wiadomości różnice w stanowiskach Parlamentu i Rady i wyraził zgodę na powołanie komitetu pojednawczego zgodnie z art. 314 ust. 4 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


6.3. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 - wszystkie sekcje (głosowanie)

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 - wszystkie sekcje [12749/2012 - C7-0233/2012- 2012/2092(BUD)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Giovanni La Via i Derek Vaughan (A7-0311/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0359)


6.4. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (głosowanie)

Wstępne sprawozdanie w celu pozytywnego zakończenia procedury zatwierdzania wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 [COM(2011)0398 - 2011/0177(APP)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Reimer Böge i Ivailo Kalfin (A7-0313/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0360)

Wystąpienie

Alexander Graf Lambsdorff, w sprawie zasadności poddania niektórych poprawek pod głosowanie imienne.


6.5. Zasoby własne oparte na VAT * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie metod i procedury udostępniania zasobów własnych opartych na VAT [COM(2011)0737 - C7-0504/2011- 2011/0333(CNS)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jean-Luc Dehaene (A7-0316/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0361)


6.6. Przepisy finansowe mające zastosowanie do budżetu rocznego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów finansowych mających zastosowanie do budżetu rocznego Unii [COM(2010)0815 - C7-0016/2011- 2010/0395(COD)] - Komisja Budżetowa - Komisja Kontroli Budżetowej. Współsprawozdawcy: Ingeborg Gräßle i Crescenzio Rivellini (A7-0325/2011)

Debata odbyła się dnia 26 października 2011 (pkt 4 protokołu z dnia 26.10.2011 i pkt 6 protokołu z dnia 26.10.2011).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2012)0362)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2012)0362)

Wystąpienia

Ingeborg Gräßle i Crescenzio Rivellini (współsprawozdawcy), przed głosowaniem.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący


7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Giovanni La Via i Derek Vaughan - A7-0311/2012
Ashley Fox, Iva Zanicchi, Marina Yannakoudakis, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Peter Jahr, Adam Bielan, Morten Messerschmidt, Elena Băsescu i Nirj Deva

Sprawozdanie Reimer Böge i Ivailo Kalfin - A7-0313/2012
Nirj Deva, Iva Zanicchi, Marina Yannakoudakis, Roberta Angelilli, Vicky Ford, Alfredo Antoniozzi, Emer Costello, Charles Tannock, Monica Luisa Macovei, Peter Jahr, Adam Bielan, Ramona Nicole Mănescu, Bastiaan Belder, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Elena Băsescu i Jacky Hénin

Sprawozdanie Jean-Luc Dehaene - A7-0316/2012
Morten Messerschmidt i Elena Băsescu


8. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

Albert Deß poinformował, że jego stanowisko do głosowania nie zadziałało podczas głosowania nad poprawkami 351 i 200 do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14:45 i wznowione o 15:00.)

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


10. Program prac Komisji na rok 2013 (debata)

Oświadczenie Komisji: Program prac Komisji na rok 2013

Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: József Szájer w imieniu grupy PPE, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, Andrew Duff w imieniu grupy ALDE, Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE, Malcolm Harbour w imieniu grupy ECR, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, Tadeusz Cymański w imieniu grupy EFD, i Andrew Henry William Brons niezrzeszony.

Głos zabrał Maroš Šefčovič.

Debata została zamknięta.


11. Protokól do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między WE i Izraelem w sprawie oceny zgodności i zatwierdzania wyrobów przemysłowych (CAA) *** (debata)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w sprawie oceny zgodności i zatwierdzania wyrobów przemysłowych (CAA) [12428/2012 - C7-0205/2012- 2009/0155(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Vital Moreira (A7-0289/2012)

Vital Moreira przedstawił zalecenie.

Głos zabrał Karel De Gucht (członek Komisji).

Głos zabrali: Véronique De Keyser (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFET), Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Vital Moreira, Bernd Lange w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Daniel Caspary, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Paul Murphy, Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Charles Tannock, Jan Zahradil w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na dwa pytania zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Vital Moreira i Nicole Kiil-Nielsen, Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na dwa pytania zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Marek Siwiec i Charles Tannock, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Diane Dodds niezrzeszona, Daniel Caspary i David Martin.

PRZEWODNICTWO: László SURJÁN
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Niccolò Rinaldi, Franziska Katharina Brantner, Cristiana Muscardini, Kyriacos Triantaphyllides, Matteo Salvini, Daniël van der Stoep, Ioannis Kasoulides, Emer Costello, Frédérique Ries, Nicole Kiil-Nielsen, Michał Tomasz Kamiński, Fiorello Provera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Badia i Cutchet, Alexandra Thein, Jill Evans, Ria Oomen-Ruijten, Gianluca Susta, Hannu Takkula, Marietta Giannakou, George Sabin Cutaş, Sarah Ludford, Paweł Zalewski, Marek Siwiec, Sari Essayah, Inese Vaidere, Alf Svensson i Christofer Fjellner.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Záborská, Charles Tannock, Adrian Severin i Miroslav Mikolášik.

Głos zabrali: Karel De Gucht i Vital Moreira.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.22 protokołu z dnia 23.10.2012.


12. Wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania [COM(2011)0704 - C7-0395/2011- 2011/0310(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A7-0231/2012)

Christofer Fjellner przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Karel De Gucht (członek Komisji).

Głos zabrali: Daniel Caspary w imieniu grupy PPE, Jörg Leichtfried w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Franziska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFD, i George Sabin Cutaş.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jörg Leichtfried i Franz Obermayr.

Głos zabrali: Karel De Gucht i Christofer Fjellner.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.20 protokołu z dnia 23.10.2012.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 17:55 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz.18:00.)

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca


13. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


13.1. Projekt budżetu korygującego nr 4/2012 (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2012 na rok budżetowy 2012, sekcja 3 – Komisja [14059/2012 - C7-0305/2012- 2012/2127(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Francesca Balzani (A7-0308/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0364)


13.2. Absolutorium za rok 2010: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2010 [COM(2011)0473 - C7-0286/2011- 2011/2226(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Monica Luisa Macovei (A7-0299/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0365)

Zamknięcie rozliczeń jest tym samym zatwierdzone (por. załącznik VI art. 5 ust. 2 lit. a) Regulaminu).


13.3. Absolutorium za rok 2010: Europejska Agencja Leków (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2010 [COM(2011)0473 - C7-0281/2011- 2011/2220(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Monica Luisa Macovei (A7-0298/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0366)

Zamknięcie rozliczeń jest tym samym zatwierdzone (por. załącznik VI art. 5 ust. 2 lit. a) Regulaminu).


13.4. Leśny materiał rozmnożeniowy ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady 2008/971/WE w odniesieniu do włączenia leśnego materiału rozmnożeniowego kategorii „kwalifikowany” w zakres decyzji oraz aktualizacji nazwy organów odpowiedzialnych za zatwierdzenie i kontrolę produkcji [COM(2012)0355 - C7-0175/2012- 2012/0172(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Paolo De Castro (A7-0277/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0367)


13.5. Europejski Rok Obywateli (2013) ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Obywateli (2013) [COM(2011)0489 - C7-0217/2011- 2011/0217(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Antigoni Papadopoulou (A7-0271/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0368)

Wystąpienie

Antigoni Papadopoulou (sprawozdawczyni) przed głosowaniem.


13.6. Wspólne ograniczenia wizowe dla urzędników rządu rosyjskiego zamieszanych w sprawę Siergieja Magnickiego (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie z wnioskiem dotyczącym zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie ustanowienia wspólnych ograniczeń wizowych dla urzędników rządu rosyjskiego zamieszanych w sprawę Siergieja Magnickiego [2012/2142(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Kristiina Ojuland (A7-0285/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0369)

Wystąpienie

Kristiina Ojuland (sprawozdawczyni) zaproponowała poprawkę ustną do punktu preambuły I, która została przyjęta.


13.7. Wykonanie przepisów dotyczących jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wykonania przepisów dotyczących jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej [2012/2005(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Jacqueline Foster (A7-0254/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0370)


13.8. Prawa pasażerów we wszystkich środkach transportu (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie praw pasażerów we wszystkich środkach transportu [2012/2067(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Georges Bach (A7-0287/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0371)


13.9. Absolutorium za rok 2010: budżet ogólny UE, Rada (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010, sekcja 2 – Rada [COM(2011)0473 - C7-0258/2011- 2011/2203(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Inés Ayala Sender (A7-0301/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0372)

Odmowa udzielenia absolutorium (por. załącznik VI art. 5 ust. 2 lit. b) Regulaminu).


13.10. Absolutorium za rok 2010: Europejska Agencja Ochrony Środowiska (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska za rok budżetowy 2010 [COM(2011)0473 - C7-0278/2011- 2011/2217(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Monica Luisa Macovei (A7-0300/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0373)

Zamknięcie rozliczeń jest tym samym zatwierdzone (por. załącznik VI art. 5 ust. 2 lit. a) Regulaminu)..


13.11. Nominacja członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Leonard Orban) * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie nominacji Leonarda Orbana na członka Trybunału Obrachunkowego [N7-0074/2012 - C7-0153/2012- 2012/0805(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Inés Ayala Sender (A7-0296/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)
(głosowanie tajne)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 23.10.2012)

PROPOZYCJA NOMINACJI

Odrzucona (P7_TA(2012)0374)


13.12. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2012/001 IE/Talk Talk (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2012/001 IE/Talk Talk z Irlandii) [COM(2012)0423 - C7-0204/2012- 2012/2157(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Frédéric Daerden (A7-0322/2012)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0375)


13.13. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2011/015/SE/AstraZeneca (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/015/SEAstraZeneca ze Szwecji) [COM(2012)0396 - C7-0191/2012- 2012/2155(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Dominique Riquet (A7-0325/2012)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0376)


13.14. Uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2011/019 ES/Galicia Metal (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/019 ES/Galicia Metal z Hiszpanii) [COM(2012)0451 - C7-0214/2012- 2012/2160(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Alexander Alvaro (A7-0323/2012)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0377)


13.15. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction 41 z Niderlandów) [COM(2012)0395 - C7-0190/2012- 2012/2154(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Frédéric Daerden (A7-0334/2012)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0378)


13.16. Uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2011/021 NL/Zalco (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/021 NL/Zalco z Niderlandów) [COM(2012)0450 - C7-0220/2012- 2012/2164(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Frédéric Daerden (A7-0324/2012)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0379)


13.17. Uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2010/015 FR/Peugeot (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/015 FR/Peugeot z Francji) [COM(2012)0461 - C7-0222/2012- 2012/2165(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jean Louis Cottigny (A7-0333/2012)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0380)


13.18. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2012/003 DK/VESTAS – Dania (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2012/003 DK/VESTAS z Danii) [COM(2012)0502 - C7-0292/2012- 2012/2228(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: László Surján (A7-0345/2012)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0381)


13.19. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2012/002 DE/manroland/Niemcy (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 38 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2012/002 DE/manroland z Niemiec) [COM(2012)0493 - C7-0294/2012- 2012/2230(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A7-0346/2012)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 25)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0382)


13.20. Wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania [COM(2011)0704 - C7-0395/2011- 2011/0310(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A7-0231/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 26)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2012)0383)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2012)0383)


13.21. Minimalny poziom wyszkolenia marynarzy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy [COM(2011)0555 - C7-0246/2011- 2011/0239(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Brian Simpson (A7-0162/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 27)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2012)0384)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2012)0384)


13.22. Protokól do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między WE i Izraelem w sprawie oceny zgodności i zatwierdzania wyrobów przemysłowych (CAA) *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w sprawie oceny zgodności i zatwierdzania wyrobów przemysłowych (CAA) [12428/2012 - C7-0205/2012- 2009/0155(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Vital Moreira (A7-0289/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 28)

Głos zabrał Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D, aby złożyć wniosek o odesłanie sprawozdania do komisji, na podstawie art. 175 ust. 1 Regulaminu.

Głos zabrali: Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, który poparł wniosek, oraz Daniel Caspary w imieniu grupy PPE, który mu się sprzeciwił.

W głosowaniu imiennym (249 za, 376 przeciw, 25 wstrzymało się od głosu) Parlament odrzucił wniosek. W związku z tym nastąpiło głosowanie.

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2012)0385)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


13.23. Przyszłość polityki rozwojowej UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie programu działań na rzecz zmian: przyszłość polityki rozwojowej UE [2012/2002(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Charles Goerens (A7-0234/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 29)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0386)


13.24. MŚP: konkurencyjność i możliwości działalności gospodarczej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – konkurencyjność i możliwości działalności gospodarczej [2012/2042(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Paul Rübig (A7-0293/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 30)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0387)

Wystąpienie

Paul Rübig (sprawozdawca), przed głosowaniem.


13.25. Stosunki gospodarczo-handlowe ze Stanami Zjednoczonymi (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosunków gospodarczo-handlowych ze Stanami Zjednoczonymi [2012/2149(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Vital Moreira (A7-0321/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 31)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0388)


14. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Monica Luisa Macovei - A7-0299/2012
Julie Girling i Charles Tannock

Sprawozdanie Monica Luisa Macovei - A7-0298/2012
Charles Tannock

Sprawozdanie Antigoni Papadopoulou - A7-0271/2012
Andrea Zanoni, Iva Zanicchi, Marina Yannakoudakis, Raffaele Baldassarre, Csaba Sógor, Marco Scurria, Mitro Repo, Emer Costello, Peter Jahr, Norica Nicolai, Hannu Takkula, Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, Seán Kelly, David Campbell Bannerman, László Tőkés i Gerald Häfner

Sprawozdanie Kristiina Ojuland - A7-0285/2012
Kristiina Ojuland, Elena Băsescu, Tunne Kelam i Charles Tannock

Sprawozdanie Jacqueline Foster - A7-0254/2012
Carlo Fidanza, Monica Luisa Macovei, Phil Bennion i Norica Nicolai

Sprawozdanie Georges Bach - A7-0287/2012
Andrea Zanoni, Carlo Fidanza, Georgios Koumoutsakos, Mitro Repo, Tunne Kelam, Emer Costello, Monica Luisa Macovei i Phil Bennion

Sprawozdanie Monica Luisa Macovei - A7-0300/2012
Marina Yannakoudakis, Monica Luisa Macovei i Norica Nicolai

Zalecenie Vital Moreira - A7-0289/2012
Marina Yannakoudakis, Norica Nicolai i Elena Băsescu

Sprawozdanie Charles Goerens - A7-0234/2012
Nirj Deva, Anna Záborská, Norica Nicolai i Elena Băsescu

Sprawozdanie Paul Rübig - A7-0293/2012
Raffaele Baldassarre, Vicky Ford, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan, Phil Bennion i Elena Băsescu

Sprawozdanie Vital Moreira - A7-0321/2012
Gianluca Susta, Adam Bielan i Elena Băsescu


15. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

Edit Herczog poinformowała, że jej stanowisko do głosowania nie zadziałało w czasie głosowania nad sprawozdaniem Frédérica Daerdena - A7-0322/2012.


16. Skład komisji i delegacji

Do przewodniczącego wpłynęły od grupy ECR następujące wnioski o mianowanie:

Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego: Cristiana Muscardini zamiast Jacqueline Foster

Delegacja do spraw stosunków z państwami Magrebu i Arabską Unią Magrebu: Cristiana Muscardini zamiast Jacqueline Foster

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19:50 i wznowione o 21:00.)

PRZEWODNICTWO: Oldřich VLASÁK
Wiceprzewodniczący

17. Przegląd obowiązujących ram prawnych dotyczących zatrzymywania danych (debata)

Pytanie ustne (O-000124/2012) które zadał Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Louis Michel, Jens Rohde i Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Przegląd obecnych ram dotyczących zatrzymywania danych (B7-0355/2012);

Pytanie ustne (O-000125/2012) które zadała Judith Sargentini, Carl Schlyter, Jan Philipp Albrecht, Eva Lichtenberger, Amelia Andersdotter i Christian Engström w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Przegląd obecnych ram dotyczących zatrzymywania danych (B7-0356/2012);

Pytanie ustne (O-000126/2012) które zadał Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes i Dimitrios Droutsas w imieniu grupy S&D, do Komisji: Przegląd obecnych ram dotyczących zatrzymywania danych (B7-0357/2012);

Pytanie ustne (O-000128/2012) które zadała Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Przegląd obecnych ram dotyczących zatrzymywania danych (B7-0358/2012);

Pytanie ustne (O-000154/2012) które zadał Axel Voss, Manfred Weber, Simon Busuttil, Véronique Mathieu, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho i Salvatore Iacolino w imieniu grupy PPE, do Komisji: Przegląd aktualnych przepisów ramowych dotyczących zatrzymywania danych (B7-0362/2012).

Alexander Alvaro, Judith Sargentini, Sylvie Guillaume, Cornelia Ernst i Axel Voss, który odpowiedział również na dwa pytania zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Alexandra Alvaro i Sophia in 't Veld, rozwinęli zagadnienie.

Cecilia Malmström (członkini Komisji) odpowiedziała na pytania.

Głos zabrali: Agustín Díaz de Mera García Consuegra w imieniu grupy PPE, Juan Fernando López Aguilar w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Carlos Coelho, Dimitrios Droutsas, Carl Schlyter, Lena Kolarska-Bobińska, Birgit Sippel i Carmen Romero López.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Eva Lichtenberger, Christian Engström i Phil Prendergast.

Głos zabrali: Cecilia Malmström, Carl Schlyter, w sprawie proceduralnej, oraz Cecilia Malmström w celu zamknięcia debaty.

Debata została zamknięta.


18. Negocjacje handlowe UE z Japonią (debata)

Oświadczenie Komisji: Negocjacje handlowe UE z Japonią

Karel De Gucht (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Jarosław Leszek Wałęsa w imieniu grupy PPE, Vital Moreira w imieniu grupy S&D, Metin Kazak w imieniu grupy ALDE, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Syeda Kamalla, Daniel Caspary, Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi, Amelia Andersdotter, Bastiaan Belder, María Auxiliadora Correa Zamora, Josefa Andrés Barea, Kristiina Ojuland, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda i Pablo Zalba Bidegain.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Jaroslav Paška, Catherine Bearder i Franck Proust.

Głos zabrał Karel De Gucht.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Vital Moreira i Metin Kazak, w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego, w sprawie negocjacji handlowych UE z Japonią (B7-0462/2012).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.10 protokołu z dnia 25.10.2012.


19. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)

Liczba podpisów zebranych pod pisemnymi oświadczeniami wpisanymi do rejestru (art. 123 ust. 3 Regulaminu):

Numer dokumentu

Autor

Podpisy

0023/2012

Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin, Kristian Vigenin

108

0024/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris

32

0025/2012

Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Brian Simpson

44

0026/2012

Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Janusz Władysław Zemke

52

0027/2012

Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff, Eider Gardiazábal Rubial

76

0028/2012

Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet, Keith Taylor

132

0029/2012

Lívia Járóka, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström

30

0030/2012

Erminia Mazzoni, Carlo Casini, Jarosław Leszek Wałęsa

50

0031/2012

Hans-Gert Pöttering, Edit Herczog, Alain Lamassoure, Gianni Pittella, Bernhard Rapkay

49

0032/2012

Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli, Jutta Steinruck

25

0033/2012

Mario Borghezio

1


20. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 179 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


21. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach 25 października 2012 i 26 października 2012.


22. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22:55.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka,

Obserwatorzy

Antičević Marinović, Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Pupovac, Radoš, Vrbat


Załącznik 1 - Nominacja członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Leonard Orban)

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:
Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Griesbeck, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR:
Ashworth, Atkins, Bielan, Bradbourn, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen

EFD:
(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Belder, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL:
Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Händel, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:
Brons, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:
Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Mitchell, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Rangel, Reul, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:
Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Berlinguer, Berman, Berès, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Cercas, Childers, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Hedh, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Papadopoulou, Paşcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:
Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności