Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 25. oktoober 2012 - Strasbourg

6. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, milles käsitletakse piimhappe kasutamist veiserümpade mikrobioloogilise pinnasaaste vähendamiseks (COM(2012)0578 - 2012/2840(RPS) - tähtaeg: 03/12/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus (EL) nr …/…, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 (millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad) I ja IV lisa (D014006/06 - 2012/2797(RPS) - tähtaeg: 26/12/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI

- Komisjoni määrus (EL) nr …/…, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 152/2009 seoses analüüsimeetoditega loomse päritoluga osakeste määramiseks sööda ametlikul kontrollimisel (D020727/05 - 2012/2795(RPS) - tähtaeg: 22/12/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus (EL) nr …/…, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 (tarbijahindade harmoneeritud indeksite kohta) rakendamiseks seoses omaniku kasutuses olevate eluasemete hinnaindeksi loomisega (D021054/02 - 2012/2837(RPS) - tähtaeg: 12/01/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni määrus (EL) nr …/… söödamaterjalide kataloogi kohta (D021839/02 - 2012/2793(RPS) - tähtaeg: 19/12/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni määrus (EL) nr …/…, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1950/2006, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/82/EÜ (veterinaarravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta) hobuslaste raviks oluliste ainete nimekiri (D021851/02 - 2012/2798(RPS) - tähtaeg: 25/12/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI

- Komisjoni määrus (EL) nr …/…, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 689/2008 (ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta) I ja V lisa (D022383/02 - 2012/2826(RPS) - tähtaeg: 06/01/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv .../…/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle I lisasse toimeaine püriproksüfeen (D022389/01 - 2012/2820(RPS) - tähtaeg: 05/01/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv .../…/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle I lisasse toimeaine diflubensuroon (D022400/02 - 2012/2819(RPS) - tähtaeg: 05/01/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv .../…/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine tiametoksaam kõnealuse direktiivi I lisasse kasutamiseks tooteliigis 18 (D022401/02 - 2012/2821(RPS) - tähtaeg: 05/01/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, milles käsitletakse teatavate ainete kandmata jätmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) I, IA või IB lisasse (D022402/01 - 2012/2822(RPS) - tähtaeg: 05/01/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv .../…/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle I lisasse toimeaine didetsüüldimetüülammooniumkloriid (D022408/02 - 2012/2824(RPS) - tähtaeg: 05/01/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv .../…/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle I lisasse toimeaine C12–16-alküül-dimetüülbensüülammooniumkloriid (D022409/02 - 2012/2823(RPS) - tähtaeg: 05/01/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv .../…/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta) II lisa (EMPs kohaldatav tekst) (D022556/01 - 2012/2790(RPS) - tähtaeg: 12/12/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus (EL) nr …/…, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1099/2008 energiastatistika kohta seoses igakuise ja iga-aastase energiastatistika ajakohastamise rakendamisega (D022560/01 - 2012/2794(RPS) - tähtaeg: 21/12/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni määrus (EL) nr …/…, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2214/96 (tarbijahindade harmoneeritud indeksite kohta: THHI osaindeksite edastamine ja levitamine) seoses konstantse maksumääraga tarbijahindade harmoneeritud indeksite kehtestamisega (D022679/02 - 2012/2831(RPS) - tähtaeg: 12/01/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni määrus (EL) nr …/…, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta) materiaalset puudust käsitlevate teiseste sihtmuutujate 2014. aasta loetelu osas (D022727/02 - 2012/2827(RPS) - tähtaeg: 09/01/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL

- Komisjoni määrus (EL) nr …/…, millega rakendatakse seoses Euroopa terviseuuringul põhineva statistikaga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1338/2008 rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta (D022728/02 - 2012/2839(RPS) - tähtaeg: 16/01/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: EMPL

- Komisjoni direktiiv .../…/EL, millega muudetakse tehniliste sätete kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/144/EÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite teatavate osade ja omaduste kohta (D022751/01 - 2012/2810(RPS) - tähtaeg: 27/12/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni määrus (EL), millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa (D022847/02 - 2012/2813(RPS) - tähtaeg: 28/12/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE, IMCO

- Komisjoni määrus (EL) nr …/…, millega muudetakse ja parandatakse määrust (EL) nr 10/2011 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta (D022886/02 - 2012/2792(RPS) - tähtaeg: 19/11/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus (EL) nr …/…, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisa ja komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa toidu lisaaine kaaliumdiatsetaadi osas (D022890/02 - 2012/2818(RPS) - tähtaeg: 04/01/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus (EL) nr …/…, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses dimetüüldikarbonaadi (E 242) kasutamisega teatavates alkohoolsetes jookides (D022891/02 - 2012/2811(RPS) - tähtaeg: 27/11/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus (EL) nr …/…, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/32/EÜ I lisa seoses melamiini piirnormidega lemmikloomatoidu konservides (D022995/03 - 2012/2851(RPS) - tähtaeg: 24/01/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI

- Direktiiv, millega teist korda kohandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/68/EÜ (ohtlike kaupade siseveo kohta) lisasid teaduse ja tehnika arenguga (D022996/01 - 2012/2852(RPS) - tähtaeg: 24/11/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni otsus, milles käsitletakse tippdomeeni .eu registri määramise kriteeriumide ja menetluskorra kehtestamist ning osalemiskutset registri väljavalimiseks (D023252/01 - 2012/2828(RPS) - tähtaeg: 11/01/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE
nõuandvad komisjonid: JURI

- Komisjoni määrus (EL) nr …/…, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga (IFRS) 1 (D023547/01 - 2012/2834(RPS) - tähtaeg: 12/01/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI

Õigusteave - Privaatsuspoliitika