Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0432(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0288/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0288/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2012 - 14.6
CRE 25/10/2012 - 14.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0394

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 - Στρασβούργο

14.6. Προξενική προστασία των πολιτών της Ένωσης στο εξωτερικό * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την προξενική προστασία των πολίιτών της Ένωσης στο εξωτερικό [COM(2011)0881 - C7-0017/2012- 2011/0432(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Edit Bauer (A7-0288/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Η Edit Bauer (εισηγήτρια) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 138, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0394)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου