Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0296(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0303/2012

Συζήτηση :

PV 25/10/2012 - 17
CRE 25/10/2012 - 17

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2012 - 6.8
CRE 26/10/2012 - 6.8
PV 15/04/2014 - 17.7
CRE 15/04/2014 - 17.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0407
P7_TA(2014)0385

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.55 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek PROTASIEWICZ
Αντιπρόεδρος

17. Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, και κατάργηση της οδηγίας 2004/39/ΕΚ (Αναδιατύπωση) ***I - Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και τροποποίηση του κανονισμού EMIR σχετικά με τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την κατάργηση της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (αναδιατύπωση) [COM(2011)0656 - C7-0382/2011- 2011/0298(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Markus Ferber (A7-0306/2012) - Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού [EMIR] για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών [COM(2011)0652 - C7-0359/2011- 2011/0296(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Markus Ferber (A7-0303/2012)

Ο Πρόεδρος συγχαίρει τον Επίτροπο Barnier για την εκλογή του ως αντιπροέδρου του PPE κατά τη διάρκεια του XXI κογκρέσου του PPE στο Βουκουρέστι.

Ο Markus Ferber παρουσιάζει τις εκθέσεις του.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Holger Krahmer (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Theodor Dumitru Stolojan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Hans-Peter Martin, Robert Goebbels, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Olle Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kay Swinburne, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jürgen Klute, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Roger Helmer, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, Ildikó Gáll-Pelcz, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Francisco Sosa Wagner, Burkhard Balz, Arlene McCarthy, Sylvie Goulard, Thomas Mann, George Sabin Cutaş, Werner Langen, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sven Giegold, και Hermann Winkler.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu και Inês Cristina Zuber.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier και Markus Ferber.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2012 και σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου