Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0296(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0303/2012

Debatter :

PV 25/10/2012 - 17
CRE 25/10/2012 - 17

Omröstningar :

PV 26/10/2012 - 6.8
CRE 26/10/2012 - 6.8
PV 15/04/2014 - 17.7
CRE 15/04/2014 - 17.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0407
P7_TA(2014)0385

Protokoll
Torsdagen den 25 oktober 2012 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 12.55 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Jacek PROTASIEWICZ
Vice talman

17. Marknader för finansiella instrument och upphävande av direktiv 2004/39/EG ***I - Marknader för finansiella instrument och ändring av förordning [EMIR] om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om marknader för finansiella instrument och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (omarbetning) [COM(2011)0656 - C7-0382/2011- 2011/0298(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Markus Ferber (A7-0306/2012)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning [EMIR] om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister [COM(2011)0652 - C7-0359/2011- 2011/0296(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Markus Ferber (A7-0303/2012)

Talmannen lyckönskade kommissionsledamot Barnier till hans återval som vice ordförande för PPE vid partiets tjugoförsta kongress i Bukarest.

Markus Ferber redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talare: Holger Krahmer (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Theodor Dumitru Stolojan för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hans-Peter Martin, Robert Goebbels för S&D-gruppen, Olle Schmidt för ALDE-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Kay Swinburne för ECR-gruppen, Jürgen Klute för GUE/NGL-gruppen, Roger Helmer för EFD-gruppen, Hans-Peter Martin, grupplös, Ildikó Gáll-Pelcz, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Francisco Sosa Wagner, Burkhard Balz, Arlene McCarthy, Sylvie Goulard, Thomas Mann, George Sabin Cutaş, Werner Langen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sven Giegold, och Hermann Winkler.

ORDFÖRANDESKAP: Georgios PAPASTAMKOS
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu och Inês Cristina Zuber.

Talare: Michel Barnier och Markus Ferber.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.7 i protokollet av den 26.10.2012 och punkt 6.8 i protokollet av den 26.10.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy