Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 25. októbra 2012 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom
 4.Program práce
 5.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)
 6.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 7.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 8.Presun rozpočtových prostriedkov
 9.Predložené dokumenty
 10.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 11.Akt o jednotnom trhu II – Obavy európskych občanov a podnikov súvisiace s fungovaním jednotného trhu (rozprava)
 12.Je ERASMUS v ohrození? (rozprava)
 13.Zloženie politických skupín
 14.Hlasovanie
  
14.1.Postupy uplatňovania Dohody o stabilizácii a pridružení ES/Srbsko a Dočasnej dohody ES/Srbsko ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
14.2.Predĺženie obdobia uplatňovania rozhodnutia Rady 2003/17/ES a aktualizácia názvu jednej z tretích krajín a názvov orgánov zodpovedných za schvaľovanie a kontrolu produkcie ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
14.3.Ochrana a trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
14.4.Ochrana zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
14.5.Uzatvorenie Dohovoru o potravinovej pomoci v mene EÚ *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
14.6.Konzulárna ochrana občanov Únie v zahraničí * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
14.7.Obavy európskych občanov a podnikov súvisiace s fungovaním jednotného trhu (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
14.8.Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (hlasovanie)
  
14.9.Ochrana pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva ***I (hlasovanie)
  
14.10.Obchodné rokovania EÚ s Japonskom (hlasovanie)
  
14.11.Správa EÚ o súdržnosti politík v záujme rozvoja (2011) (hlasovanie)
 15.Vysvetlenia hlasovania
 16.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 17.Trhy s finančnými nástrojmi a zrušenie smernice 2004/39/ES ***I – Trhy s finančnými nástrojmi a zmena a doplnenie nariadenia [EMIR] o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov ***I (rozprava)
 18.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2012 (rozprava)
 19.Pozície Rady v prvom čítaní
 20.Zloženie výborov a delegácií
 21.Inovatívne finančné nástroje v kontexte budúceho viacročného finančného rámca (rozprava)
 22.Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť (rozprava)
 23.Výročná správa o činnosti Európskeho ombudsmana za rok 2011 (rozprava)
 24.Obchodné vzťahy medzi EÚ a Ruskom po vstupe Ruska do WTO (rozprava)
 25.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 – Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky
Zápisnica (237 kb) Prezenčná listina (62 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (355 kb) Príloha 1 (7 kb) 
 
Zápisnica (288 kb) Prezenčná listina (53 kb) Výsledky hlasovania (140 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (180 kb)    
 
Zápisnica (294 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (371 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (559 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia