Index 
Jegyzőkönyv
PDF 295kWORD 293k
2012. október 25., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 3.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása
 4.Ügyrend
 5.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)
 6.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)
 7.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 8.Előirányzatok átcsoportosítása
 9.Dokumentumok benyújtása
 10.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 11.A II. egységes piaci intézkedéscsomag – Az európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos aggályai (vita)
 12.Veszélyben az ERASMUS? (vita)
 13.A képviselőcsoportok tagjai
 14.Szavazások órája
  14.1.Az EK és Szerbia közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az EK és Szerbia közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó eljárások ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  14.2.A 2003/17/EK tanácsi határozatban előírt alkalmazási időszak meghosszabbítása, és az egyik harmadik ország, valamint a termelés minősítését és ellenőrzését végző egyes hatóságok nevének változása ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  14.3.A halászati erőforrások védelme és fenntartható kiaknázása ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  14.4.A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalma *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  14.5.Az Élelmezésisegély-egyezmény Európai Unió nevében történő megkötése *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  14.6.Az uniós polgárok konzuli védelme külföldön * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  14.7.Az európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos aggályai (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  14.8.Az Európai Központi Bank egy igazgatósági tagjának kinevezése (szavazás)
  14.9.Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelem ***I (szavazás)
  14.10.Az EU Japánnal folytatott kereskedelmi tárgyalásai (szavazás)
  14.11.2011. évi uniós jelentés a politikák fejlesztési célú koherenciájáról (szavazás)
 15.A szavazáshoz fűzött indokolások
 16.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 17.A pénzügyi eszközök piacai és a 2004/39/EK irányelv hatályon kívül helyezése (átdolgozás)  ***I – A pénzügyi eszközök piacai és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló európai piaci infrastruktúra-rendelet módosítása ***I (vita)
 18.A gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszter: a 2012. évi prioritások végrehajtása (vita)
 19.A Tanács álláspontja az első olvasatban
 20.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 21.Innovatív pénzügyi eszközök a következő többéves pénzügyi kerettel összefüggésben (vita)
 22.A Duna régióra vonatkozó uniós stratégia (vita)
 23.Éves jelentés az európai ombudsman 2011. évi tevékenységéről (vita)
 24.Az EU és Oroszország közötti kapcsolatok Oroszország WTO-hoz való csatlakozását követően (vita)
 25.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 26.A következő ülésnap napirendje
 27.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet – Az Európai Központi Bank egy igazgatósági tagjának kinevezése


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


3. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása

Az elnök közli, hogy ma a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá (az eljárási szabályzat 74. cikke):

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a biztosítékok egyenértékűvé tétele céljából a részvénytársaságok alapításának, valamint tőkéjük fenntartásának és módosításának tekintetében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 54. cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról (átdolgozás) (00050/2012/LEX - C7-0349/2012 - 2011/0011(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (00045/2012/LEX - C7-0348/2012 - 2010/0395(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2011/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (00037/2012/LEX - C7-0347/2012 - 2011/0129(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata a tagállamok és harmadik országok között kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról (00030/2012/LEX - C7-0346/2012 - 2011/0238(COD));

- Az Európai Palament és a Tanács rendelete a 726/2004/EK rendeletnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról (00042/2012/LEX - C7-0345/2012 - 2012/0023(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének helyettesítő bíráiról (00029/2012/LEX - C7-0344/2012 - 2011/0902(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (00035/2012/LEX - C7-0343/2012 - 2011/0172(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól (00036/2012/LEX - C7-0342/2012 - 2011/0136(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (00032/2012/LEX - C7-0341/2012 - 2011/0150(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete Pakisztán számára vészhelyzeti autonóm kereskedelmi preferenciák bevezetéséről (00047/2012/LEX - C7-0340/2012 - 2010/0289(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2001/83/EK irányelvnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról (00043/2012/LEX - C7-0339/2012 - 2012/0025(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek az egységes támogatási rendszer és a szőlőtermesztők támogatása tekintetében történő módosításáról (00046/2012/LEX - C7-0338/2012 - 2011/0285(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (az IMI-rendelet) (00025/2012/LEX - C7-0336/2012 - 2011/0226(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a halállományok megőrzésére irányuló, a nem fenntartható halászatot lehetővé tevő országok esetében alkalmazandó egyes intézkedésekről (00039/2012/LEX - C7-0335/2012 - 2011/0434(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról és a 732/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (00026/2012/LEX - C7-0334/2012 - 2011/0117(COD)).


4. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a jelen plenáris üléshét végleges napirendtervezetét (PE 496.283/PDOJ). Módosítási javaslatot nem tettek.

Az ügyrendet megállapítják.


5. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

Helyesbítés a 809/2004/EK rendeletnek a tájékoztató felhasználására vonatkozó hozzájárulással kapcsolatos információk, a mögöttes indexekkel kapcsolatos információk, valamint a független könyvelő vagy könyvvizsgáló által készített jelentéssel kapcsolatos követelmény tekintetében történő módosításáról szóló, C(2012)3505 final hivatkozási szám alatt elfogadott felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez – C(2012)6487 – Hatálybalépés időpontja: A HL-ben való közzététel időpontja.

Utalva tájékoztatásul: ECON, JURI

A Bizottság .../.../EU felhatalmazáson alapuló irányelve (2012. október 10.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az ólmot tartalmazó alkalmazások mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról – C(2012)7036 – határidő: 2 hónap

Utalva illetékes: ENVI

A Bizottság .../.../EU felhatalmazáson alapuló irányelve (2012. október 10.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a kadmiumot tartalmazó alkalmazások mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról – C(2012)7037 – határidő: 2 hónap

Utalva illetékes: ENVI


6. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

– Javaslat a tejsavnak a szarvasmarhák hasított testén található felületi mikrobiológiai szennyeződések csökkentésére irányuló használatáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2012)05782012/2840(RPS) – határidő: 2012/12/03)
utalva illetékes: ENVI

– A Bizottság .../.../EU rendelete az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és IV. mellékletének módosításáról (D014006/06 – 2012/2797(RPS) – határidő: 2012/12/26)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: AGRI

– A Bizottság .../.../EU rendelete a 152/2009/EK rendeletnek a takarmányok hatósági ellenőrzése során az állati eredetű alkotóelemek meghatározására szolgáló analitikai módszerek tekintetében történő módosításáról (D020727/05 – 2012/2795(RPS) – határidő: 2012/12/22)
utalva illetékes: ENVI

– A Bizottság .../.../EU rendelete a sajátlakás-árindexek létrehozása tekintetében a harmonizált fogyasztói árindexekről szóló 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (D021054/02 – 2012/2837(RPS) – határidő: 2013/01/12)
utalva illetékes: ECON

– A Bizottság .../.../EU rendelete a takarmány-alapanyagok jegyzékéről (D021839/02 – 2012/2793(RPS) – határidő: 2012/12/19)
utalva illetékes: AGRI

– A Bizottság .../.../EU rendelete az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a lófélék kezelése szempontjából fontos anyagokat tartalmazó jegyzék összeállításáról szóló 1950/2006/EK rendelet módosításáról (D021851/02 – 2012/2798(RPS) – határidő: 2012/12/25)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: AGRI

– A Bizottság .../.../EU rendelete a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és V. mellékletének módosításáról (D022383/02 – 2012/2826(RPS) – határidő: 2013/01/06)
utalva illetékes: ENVI

– A Bizottság .../.../EU irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a piriproxifen hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (D022389/01 – 2012/2820(RPS) – határidő: 2013/01/05)
utalva illetékes: ENVI

– A Bizottság .../.../EU irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a diflubenzuron hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (D022400/02 – 2012/2819(RPS) – határidő: 2013/01/05)
utalva illetékes: ENVI

– A Bizottság .../.../EU irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az annak I. mellékletébe hatóanyagként felvett tiametoxám felhasználási körének a 18. terméktípusra való kiterjesztése céljából történő módosításáról (D022401/02 – 2012/2821(RPS) – határidő: 2013/01/05)
utalva illetékes: ENVI

– A Bizottság határozata bizonyos anyagoknak a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., I. A. vagy I. B. mellékletébe történő fel nem vételéről (D022402/01 – 2012/2822(RPS) – határidő: 2013/01/05)
utalva illetékes: ENVI

– A Bizottság .../.../EU irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a didecil-dimetil-ammónium-klorid hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (D022408/02 – 2012/2824(RPS) – határidő: 2013/01/05)
utalva illetékes: ENVI

– A Bizottság .../.../EU irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének az alkil(C12-16)dimetil-benzil-ammónium-klorid hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (D022409/02 – 2012/2823(RPS) – határidő: 2013/01/05)
utalva illetékes: ENVI

– A Bizottság .../.../EU irányelve az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (D022556/01 – 2012/2790(RPS) – határidő: 2012/12/12)
utalva illetékes: ENVI

– A Bizottság .../.../EU rendelettervezete az energiastatisztikáról szóló 1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a havi és az éves energiastatisztika aktualizálásainak végrehajtása tekintetében történő módosításáról (D022560/01 – 2012/2794(RPS) – határidő: 2012/12/21)
utalva illetékes: ITRE

– A Bizottság .../.../EU rendelete a harmonizált fogyasztói árindexekről: a HICP részindexeinek továbbításáról és terjesztéséről szóló 2214/96/EK rendelet változatlan adótartalmú harmonizált fogyasztói árindexek megállapítása tekintetében történő módosításáról (D022679/02 – 2012/2831(RPS) – határidő: 2013/01/12)
utalva illetékes: ECON

– A Bizottság .../.../EU rendelete a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU–SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az anyagi deprivációra vonatkozó másodlagos célváltozók 2014-es listája tekintetében történő végrehajtásáról (D022727/02 – 2012/2827(RPS) – határidő: 2013/01/09)
utalva illetékes: EMPL

– A Bizottság .../.../EU rendelete a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/EK európai parlamenti és tanács rendeletnek az európai egészségfelmérés (EHIS) tekintetében történő végrehajtásáról (D022728/02 – 2012/2839(RPS) – határidő: 2013/01/16)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: EMPL

– A Bizottság .../.../EU irányelve a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok egyes alkatrészeiről és jellemzőiről szóló 2009/144/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a műszaki rendelkezései kiigazítása céljából való módosításáról (D022751/01 – 2012/2810(RPS) – határidő: 2012/12/27)
utalva illetékes: IMCO

– A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének módosításáról szóló bizottsági rendelet (EU) (D022847/02 – 2012/2813(RPS) – határidő: 2012/12/28)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: ITRE, IMCO

– A Bizottság .../.../EU rendelete az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 10/2011/EU rendelet módosításáról és helyesbítéséről (D022886/02 – 2012/2792(RPS) – határidő: 2012/11/19)
utalva illetékes: ENVI

– A Bizottság .../.../EU rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti rendelet II. és III. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének a kálium-diacetát élelmiszer-adalékanyag tekintetében történő módosításáról (D022890/02 – 2012/2818(RPS) – határidő: 2013/01/04)
utalva illetékes: ENVI

– A Bizottság .../.../EU rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a dimetil-dikarbonát (E 242) bizonyos alkoholtartalmú italokban való használata tekintetében történő módosításáról (D022891/02 – 2012/2811(RPS) – határidő: 2012/11/27)
utalva illetékes: ENVI

– A 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a kedvtelésből tartott állatoknak készült dobozos konzerv eledelek maximális melaminszintje tekintetében történő módosításáról szóló .../.../EU bizottsági rendelet (D022995/03 – 2012/2851(RPS) – határidő: 2013/01/24)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: AGRI

– A veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való második hozzáigazításáról szóló irányelv (D022996/01 – 2012/2852(RPS) – határidő: 2012/11/24)
utalva illetékes: TRAN

– A Bizottság határozata a nyilvántartó kijelölésére vonatkozó kritériumok és a kijelölési eljárás megállapításáról, valamint a .eu felső szintű domain nyilvántartójának kiválasztására irányuló pályázati felhívásról (D023252/01 – 2012/2828(RPS) – határidő: 2013/01/11)
utalva illetékes: ITRE
vélemény: JURI

– A Bizottság .../.../EU rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 1 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról (D023547/01 – 2012/2834(RPS) – határidő: 2013/01/12)
utalva illetékes: ECON
vélemény: JURI


7. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 48. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2012.09.13-i határozatát követően.)

EMPL bizottság

- A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje (2012/2234(INI))
(vélemény: FEMM, ITRE, IMCO, ECON)

PECH bizottság

- A csendes-óceáni átfogó uniós halászati stratégia felé (2012/2235(INI))
(vélemény: DEVE)

(Az Elnökök Értekezletének 2012.10.18-i határozatát követően.)

DEVE bizottság és FEMM bizottság

- Genercídium: a hiányzó nő? (2012/2273(INI))

ECON bizottság

- A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: 2013. évi éves növekedési jelentés (2012/2256(INI))
(vélemény: AFCO, ENVI, REGI, BUDG)

EMPL bizottság

- A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2013. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (2012/2257(INI))
(vélemény: REGI, BUDG)

ENVI bizottság

- Az aktív és egészséges időskor témájával kapcsolatos európai innovációs partnerség (2012/2258(INI))
(vélemény: ITRE, LIBE, REGI, EMPL)

FEMM bizottság

- A nők jogai a Balkán csatlakozásra váró országaiban (2012/2255(INI))

IMCO bizottság

- Az egységes piac irányítása (2012/2260(INI))
(vélemény: EMPL, ITRE, JURI, ECON, TRAN, REGI)

ITRE bizottság

- A megújuló energia jelenlegi kihívásai és lehetőségei az európai belső energiapiacon (2012/2259(INI))
(vélemény: AGRI, ENVI, ECON, INTA, IMCO, REGI)

JURI bizottság

- A nyilvános vételi ajánlatról szóló 2004/25/EK irányelv alkalmazása (2012/2262(INI))

LIBE bizottság

- A kísérő nélküli kiskorúak helyzete az EU-ban (2012/2263(INI))
(vélemény: FEMM, DEVE, CULT, AFET, EMPL, JURI)

PECH bizottság

- Az Adriai- és a Jón-tenger halászati stratégiája (2012/2261(INI))

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 90. cikke)

AFET bizottság

- Ajánlások a Tanácsnak, a Bizottságnak és az EKSZ-nek az EU és Kazahsztán közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodásról folytatott tárgyalásokra vonatkozóan (2012/2153(INI))
(vélemény: INTA)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 121. cikkének (3) bekezdése)

AFET bizottság

- Ajánlás az EKSZ és a Tanács számára az EKSZ szervezetének és működésének 2013. évi felülvizsgálatáról (2012/2253(INI))
(vélemény: ENVI)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 205. cikkének (2) bekezdése)

(Az Elnökök Értekezletének 2012.10.18-i határozatát követően.)

PETI bizottság

- Az európai ombudsman különjelentése az Európai Bizottság elleni 2591/2010/GG panaszt érintő vizsgálatáról (2012/2264(INI))

Határozat közös bizottsági ülések révén lefolytatott eljárásról (az eljárási szabályzat 51. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2012.10.18-i határozatát követően.)

- Genercídium: a hiányzó nő? (2012/2273(INI))
bizottságok: DEVE, FEMM

Társbizottságok

(Az Elnökök Értekezletének 2012.07.05-i határozatát követően.)

ECON bizottság

- A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: 2013. évi éves növekedési jelentés (2012/2256(INI))
Társbizottságok: ECON, BUDG
(vélemény: AFCO, ENVI, REGI, BUDG)

EMPL bizottság

- A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2013. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (2012/2257(INI))
Társbizottságok: EMPL, BUDG
(vélemény: REGI)

(Az Elnökök Értekezletének 2012.09.13-i határozatát követően.)

EMPL bizottság

- A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje (2012/2234(INI))
Társbizottságok: EMPL, ECON
(vélemény: FEMM, ITRE, IMCO, ECON)

INTA bizottság

- Harmadik országbeli áruk és szolgáltatások hozzáférése az Unió belső piacához a közbeszerzések során, továbbá az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országok közbeszerzési piacaihoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárások (COM(2012)0124 - C7-0084/2012 - 2012/0060(COD))
Társbizottságok: INTA, IMCO
(vélemény: DEVE, EMPL, ITRE, JURI, IMCO)

(Az Elnökök Értekezletének 2012.10.18-i határozatát követően.)

ENVI bizottság

- Az aktív és egészséges időskor témájával kapcsolatos európai innovációs partnerség (2012/2258(INI))
Társbizottságok: ENVI, EMPL

(vélemény: ITRE, LIBE, REGI, EMPL)

A bizottsági felkérések módosítása

EMPL bizottság

- Az Európai Unió többszintű irányításának alkotmányos problémái (2012/2078(INI))
utalva illetékes: AFCO
vélemény: EMPL, ECON, REGI

DEVE bizottság

- 2011. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája (2012/2145(INI))
utalva illetékes: AFET
vélemény: FEMM, DEVE

- A pénzügyi és gazdasági válság emberi jogokra gyakorolt hatása (2012/2136(INI))
utalva illetékes: AFET
vélemény: DEVE

ECON bizottság

- 2011. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság - EBFH (COM(2012)0436 - C7-0271/2012 - 2012/2208(DEC))
utalva illetékes: CONT
vélemény: EMPL, ECON

ENVI bizottság

- A radioaktívanyag-fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszere (COM(2011)0518 - C7-0253/2011 - 2011/0225(NLE))
utalva illetékes: ITRE
vélemény: ENVI, TRAN

A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 37. cikke)

JURI bizottság

- Javaslat a lakosság egészségének az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagokkal szembeni védelmére vonatkozó követelmények meghatározásáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2012)01472012/0074(NLE))

utalva illetékes: ENVI

vélemény: ITRE, JURI

Az eljárási szabályzat módosítására irányuló javaslat (az eljárási szabályzat 212. cikke)

- A Parlament eljárási szabályzata a közfelkiáltással megválasztott alelnökök rangsoráról szóló 15. cikke (2) bekezdésének módosítása (2012/2020(REG))


8. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 24. cikke a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően az európai ombudsman tájékoztatta a költségvetési hatóságot 3/2012. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatáról.

°
° ° °

A költségvetési rendelet 43. cikke és 24. cikke (4) bekezdése a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Külügyi Szolgálat 2/2012. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát.

°
° ° °

A költségvetési rendelet 22. cikke (2) bekezdésének értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést az Európai Külügyi Szolgálat 3/2012. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslata ellen.

°
° ° °

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Bizottság DEC 27/2012. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0096/2012 - C7-0295/2012 - 2012/2231(GBD)).

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Bizottság DEC 28/2012. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0097/2012 - C7-0296/2012 - 2012/2232(GBD)).

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Bizottság DEC 29/2012. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0098/2012 - C7-0298/2012 - 2012/2236(GBD)).

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Bizottság DEC 30/2012. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0100/2012 - C7-0307/2012 - 2012/2244(GBD)).

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Bizottság DEC 31/2012. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0101/2012 - C7-0308/2012 - 2012/2245(GBD)).

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Bizottság DEC 32/2012. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0099/2012 - C7-0306/2012 - 2012/2243(GBD)).

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Bizottság DEC 33/2012. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0102/2012 - C7-0309/2012 - 2012/2246(GBD)).

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Bizottság DEC 34/2012. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0105/2012 - C7-0324/2012 - 2012/2249(GBD)).

°
° ° °

A költségvetési rendelet 22. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést a Régiók Bizottsága INF 4/2012., INF 5/2012., INF 6/2012., INF 7/2012. és INF 8/2012. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslata ellen.

A költségvetési rendelet 22. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést a Bíróság 3/2012., 4/2012. és 5/2012. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslata ellen.

A költségvetési rendelet 22. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság INF 02/2012. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslata ellen.


9. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról szóló tanácsi rendeletre (átdolgozás) (az Egyesült Királyság és Írország részvételével) (11142/1/2012 - C7-0330/2012 - 2012/0033A(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

JURI

- Javaslat a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról szóló tanácsi rendeletre (átdolgozás) (az Egyesült Királyság és Írország részvétele nélkül) (11143/1/2012 - C7-0331/2012 - 2012/0033B(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

JURI

- Javaslat a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2012)0584 - C7-0333/2012 - 2012/0283(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

CULT, ENVI, ITRE

- Javaslat a DEC 41/2012. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N7-0110/2012 - C7-0352/2012 - 2012/2267(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 42/2012. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N7-0111/2012 - C7-0353/2012 - 2012/2268(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 43/2012. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N7-0112/2012 - C7-0354/2012 - 2012/2269(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 44/2012. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N7-0113/2012 - C7-0355/2012 - 2012/2270(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 45/2012. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N7-0114/2012 - C7-0356/2012 - 2012/2271(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 46/2012. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N7-0115/2012 - C7-0357/2012 - 2012/2272(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 2010. évi mentesítés nyomon követéséről (Összefoglaló) (COM(2012)0585)

utalva tájékoztatásul:

CONT, BUDG

2) a parlamenti bizottságok, jelentések:

- ***I Jelentés az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló 1225/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0270 - C7-0146/2012 - 2012/0145(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Vital Moreira (A7-0243/2012)

- Jelentés az innovatív pénzügyi eszközökről a következő többéves pénzügyi kerettel összefüggésben (2012/2027(INI)) - BUDG bizottság - Előadó: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0270/2012)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti, a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (08741/2012 - C7-0173/2012 - 2012/0069(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Vital Moreira (A7-0272/2012)

- ***I Jelentés az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az egyrészről az Európai Közösség és másrészről a Szerb Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0938 - C7-0010/2012 - 2011/0465(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Iuliu Winkler (A7-0273/2012)

- *** Ajánlás az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az Európai Unió közötti, az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról szóló megállapodás aláírásáról és megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (09890/2012 - C7-0134/2012 - 2012/0048(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Béla Kovács (A7-0275/2012)

- * Jelentés az uniós polgárok külföldön történő konzuli védelméről szóló tanácsi irányelvtervezetről (COM(2011)0881 - C7-0017/2012 - 2011/0432(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Edit Bauer (A7-0288/2012)

- Jelentés az európai ombudsman 2011. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről (2012/2049(INI)) - PETI bizottság - Előadó: Erminia Mazzoni (A7-0297/2012)

- Jelentés a politikák fejlesztési célú koherenciájáról szóló 2011. évi uniós jelentésről (2012/2063(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Birgit Schnieber-Jastram (A7-0302/2012)

- ***I Jelentés a pénzügyi eszközök piacairól és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló [EMIR] rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0652 - C7-0359/2011 - 2011/0296(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Markus Ferber (A7-0303/2012)

- ***I Jelentés a pénzügyi eszközök piacairól és a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2011)0656 - C7-0382/2011 - 2011/0298(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Markus Ferber (A7-0306/2012)

- *** Ajánlás az Élelmezésisegély-egyezmény Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (12267/2012 - C7-0210/2012 - 2012/0183(NLE)) - DEVE bizottság - Előadó: Nirj Deva (A7-0309/2012)

- Jelentés az európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos 20 legfőbb aggályáról (2012/2044(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Regina Bastos (A7-0310/2012)

- Jelentés a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről: a 2012. évi prioritások végrehajtása (2012/2150(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Jean-Paul Gauzès (A7-0312/2012)

- ***I Jelentés a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló 2371/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0277 - C7-0137/2012 - 2012/0143(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Ian Hudghton (A7-0314/2012)

- ***I Jelentés a 2003/17/EK tanácsi határozatnak az alkalmazási időszak meghosszabbítása, az egyik harmadik ország, valamint a termelés minősítését és ellenőrzését végző egyes hatóságok nevének változása tekintetében való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2012)0343 - C7-0161/2012 - 2012/0165(COD)) - AGRI bizottság - Előadó: Paolo De Castro (A7-0315/2012)

- * Jelentés az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról (N7-0084/2012 - C7-0195/2012 - 2012/0806(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: Sharon Bowles (A7-0348/2012)


10. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 122. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Az emberi jogok helyzete az Egyesült Arab Emírségekben

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi és Liisa Jaakonsaari, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről az Egyesült Arab Emírségekben (B7-0476/2012);

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Jaroslav Paška és Juozas Imbrasas, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről az Egyesült Arab Emírségekben (B7-0479/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via és Laima Liucija Andrikienė, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről az Egyesült Arab Emírségekben (B7-0481/2012);

- Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről az Egyesült Arab Emírségekben (B7-0484/2012);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat és Jean-Luc Mélenchon, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről az Egyesült Arab Emírségekben (B7-0487/2012);

- Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről az Egyesült Arab Emírségekben (B7-0489/2012);

- Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen és Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről az Egyesült Arab Emírségekben (B7-0492/2012).

II.   A lányok hátrányos megkülönböztetése Pakisztánban, különösen Malálá Júszafzaj esete

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Robert Goebbels és Marc Tarabella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a lányok hátrányos megkülönböztetéséről Pakisztánban, és különösen Malálá Júszafzaj esetéről (B7-0477/2012);

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Jaroslav Paška, Juozas Imbrasas és Bastiaan Belder, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, a lányok hátrányos megkülönböztetéséről Pakisztánban, és különösen Malálá Júszafzaj esetéről (B7-0480/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Edit Bauer, Roberta Angelilli, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Eduard Kukan és Jarosław Leszek Wałęsa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a lányok hátrányos megkülönböztetéséről Pakisztánban, és különösen Malálá Júszafzaj esetéről (B7-0482/2012);

- Charles Tannock, Marina Yannakoudakis és Paweł Robert Kowal, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a lányok hátrányos megkülönböztetéséről Pakisztánban, és különösen Malálá Júszafzaj esetéről (B7-0485/2012);

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a lányok hátrányos megkülönböztetéséről Pakisztánban, és különösen Malálá Júszafzaj esetéről (B7-0490/2012);

- Jean-Luc Bennahmias, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Charles Goerens, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen és Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a lányok hátrányos megkülönböztetéséről Pakisztánban, és különösen Malálá Júszafzaj esetéről (B7-0493/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric és Willy Meyer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a lányok hátrányos megkülönböztetéséről Pakisztánban, és különösen Malálá Júszafzaj esetéről (B7-0495/2012).

III.   A kambodzsai helyzet

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Robert Goebbels és Marc Tarabella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a kambodzsai helyzetről (B7-0478/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė és Eduard Kukan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a kambodzsai helyzetről (B7-0483/2012);

- Charles Tannock, Adam Bielan és Paweł Robert Kowal, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a kambodzsai helyzetről (B7-0486/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric és Willy Meyer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében Kambodzsáról (B7-0488/2012);

- Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a kambodzsai helyzetről (B7-0491/2012);

- Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki és Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a kambodzsai helyzetről (B7-0494/2012).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 149. cikkének megfelelően osztják fel.


11. A II. egységes piaci intézkedéscsomag – Az európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos aggályai (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A II. egységes piaci intézkedéscsomag

Jelentés az európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos 20 legfőbb aggályáról [2012/2044(INI)] – Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Regina Bastos (A7-0310/2012)

Regina Bastos előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Michel Barnier (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Mészáros Alajos (az ITRE bizottság véleményének előadója), Heinz K. Becker (a PETI bizottság véleményének előadója), Evelyn Regner (a JURI bizottság véleményének előadója), aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Andreas Schwab, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Bernadette Vergnaud, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jürgen Creutzmann, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Heide Rühle, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andreas Schwab, Malcolm Harbour, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cornelis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Claudio Morganti, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, független, Małgorzata Handzlik, Mitro Repo, Toine Manders, Karim Zéribi, Emma McClarkin, John Bufton, Ewald Stadler, Kósa Ádám, Marc Tarabella, Zofija Mazej Kukovič, Sergio Gaetano Cofferati és Olle Schmidt.

ELNÖKÖL:
Anni PODIMATA alelnök

Felszólal: Pablo Arias Echeverría, António Fernando Correia de Campos, Gáll-Pelcz Ildikó, Barbara Weiler és Othmar Karas.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Anna Maria Corazza Bildt, Catherine Stihler, Cristian Silviu Buşoi, João Ferreira, Phil Prendergast, Paul Rübig, Olga Sehnalová, Hubert Pirker, Luís Paulo Alves, Angelika Werthmann, Gilles Pargneaux, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jaroslav Paška, Sylvana Rapti, María Irigoyen Pérez, Vital Moreira és Danuta Jazłowiecka.

Felszólal: Andreas Mavroyiannis (a Tanács soros elnöke), Michel Barnier és Regina Bastos.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.10.25-i jegyzőkönyv, 14.7. pont.


12. Veszélyben az ERASMUS? (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Veszélyben az ERASMUS?

Andreas Mavroyiannis (a Tanács soros elnöke) és Janusz Lewandowski (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Doris Pack, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Morten Løkkegaard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helga Trüpel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marek Henryk Migalski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Willy Meyer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marta Andreasen, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Francisco Sosa Wagner, független, Marco Scurria, Katarína Neveďalová, Malika Benarab-Attou, Jacky Hénin, Mario Borghezio, Heinz K. Becker, Eider Gardiazábal Rubial és Sławomir Nitras.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Roberta Angelilli, Georgios Papanikolaou, Silvia Costa, Silvia-Adriana Ţicău, Hannu Takkula, Ana Miranda, José Manuel Fernandes, Chrysoula Paliadeli, Miloslav Ransdorf, Salvador Garriga Polledo, Piotr Borys és Antonio Masip Hidalgo.

Felszólal: Janusz Lewandowski és Andreas Mavroyiannis.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL:
Gianni PITTELLA alelnök

13. A képviselőcsoportok tagjai

Vincenzo Iovine csatlakozott az S&D képviselőcsoporthoz; tagságának kezdő napja: 2012. október 24.


14. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


14.1. Az EK és Szerbia közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az EK és Szerbia közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó eljárások ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az egyrészről az Európai Közösség és másrészről a Szerb Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0938 - C7-0010/2012- 2011/0465(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Iuliu Winkler (A7-0273/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2012)0389)


14.2. A 2003/17/EK tanácsi határozatban előírt alkalmazási időszak meghosszabbítása, és az egyik harmadik ország, valamint a termelés minősítését és ellenőrzését végző egyes hatóságok nevének változása ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a 2003/17/EK tanácsi határozatnak az alkalmazási időszak meghosszabbítása, az egyik harmadik ország, valamint a termelés minősítését és ellenőrzését végző egyes hatóságok nevének változása tekintetében való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2012)0343 - C7-0161/2012- 2012/0165(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Paolo De Castro (A7-0315/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2012)0390)


14.3. A halászati erőforrások védelme és fenntartható kiaknázása ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló 2371/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0277 - C7-0137/2012- 2012/0143(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Ian Hudghton (A7-0314/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Ian Hudghton (előadó) az eljárási szabályzat 138. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2012)0391)


14.4. A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalma *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti, a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [08741/2012 - C7-0173/2012- 2012/0069(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Vital Moreira (A7-0272/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Vital Moreira (előadó) az eljárási szabályzat 138. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2012)0392)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


14.5. Az Élelmezésisegély-egyezmény Európai Unió nevében történő megkötése *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Élelmezésisegély-egyezmény Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [12267/2012 - C7-0210/2012- 2012/0183(NLE)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Nirj Deva (A7-0309/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Nirj Deva (előadó) az eljárási szabályzat 138. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2012)0393)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


14.6. Az uniós polgárok konzuli védelme külföldön * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az uniós polgárok külföldön történő konzuli védelméről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2011)0881 - C7-0017/2012- 2011/0432(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Bauer Edit (A7-0288/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Bauer Edit (előadó) az eljárási szabályzat 138. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2012)0394)


14.7. Az európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos aggályai (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos 20 legfőbb aggályáról [2012/2044(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Regina Bastos (A7-0310/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P7_TA(2012)0395)


14.8. Az Európai Központi Bank egy igazgatósági tagjának kinevezése (szavazás)

Jelentés az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról [N7-0084/2012 - C7-0195/2012- 2012/0806(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sharon Bowles (A7-0348/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)
(titkos szavazás)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2012.10.25-i jegyzőkönyv, 1. melléklet)

A TANÁCS KINEVEZÉSRE IRÁNYULÓ AJÁNLÁSA

Elutasítva. (P7_TA(2012)0396)

Felszólalás

Michał Tomasz Kamiński a szavazásról.


14.9. Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelem ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló 1225/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0270 - C7-0146/2012- 2012/0145(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Vital Moreira (A7-0243/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2012)0397)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2012)0397)


14.10. Az EU Japánnal folytatott kereskedelmi tárgyalásai (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0462/2012

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2012)0398)


14.11. 2011. évi uniós jelentés a politikák fejlesztési célú koherenciájáról (szavazás)

Jelentés a politikák fejlesztési célú koherenciájáról szóló 2011. évi uniós jelentésről [2012/2063(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Birgit Schnieber-Jastram (A7-0302/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2012)0399)

Felszólalások

Ricardo Cortés Lastra szóbeli módosítást terjeszt elő a 144. bekezdéshez.

Mivel több mint 40 képviselő foglal állást a szóbeli módosítás elfogadása ellen, a módosítást elvetik.

Michael Cashman és Gay Mitchell a szóban forgó szóbeli módosításról.


15. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Regina Bastos-jelentés – A7-0310/2012
Raffaele Baldassarre, Philippe Juvin, Constance Le Grip, Oreste Rossi, Mitro Repo, Nirj Deva, Francesco De Angelis, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan, Seán Kelly és Elena Băsescu

Az EU Japánnal folytatott kereskedelmi tárgyalásai – B7-0462/2012
Nirj Deva, Adam Bielan, Sógor Csaba, Charles Tannock, Hannu Takkula, Seán Kelly és Anna Záborská


16. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 12.55-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Jacek PROTASIEWICZ alelnök

17. A pénzügyi eszközök piacai és a 2004/39/EK irányelv hatályon kívül helyezése (átdolgozás)  ***I – A pénzügyi eszközök piacai és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló európai piaci infrastruktúra-rendelet módosítása ***I (vita)

Jelentés a pénzügyi eszközök piacairól és a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2011)0656 - C7-0382/2011- 2011/0298(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Markus Ferber (A7-0306/2012)

Jelentés a pénzügyi eszközök piacairól és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló [EMIR] rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0652 - C7-0359/2011- 2011/0296(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Markus Ferber (A7-0303/2012)

Az elnök gratulál Barnier biztosnak újraválasztásához az Európai Néppárt alelnöki tisztségében a párt 21. kongresszusán, Bukarestben.

Markus Ferber előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Michel Barnier (a Bizottság tagja).

Felszólal: Holger Krahmer (az ITRE bizottság véleményének előadója), Theodor Dumitru Stolojan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hans-Peter Martin, Robert Goebbels, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Olle Schmidt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kay Swinburne, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jürgen Klute, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Roger Helmer, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Hans-Peter Martin, független, Gáll-Pelcz Ildikó, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Francisco Sosa Wagner, Burkhard Balz, Arlene McCarthy, Sylvie Goulard, Thomas Mann, George Sabin Cutaş, Werner Langen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sven Giegold, és Hermann Winkler.

ELNÖKÖL:
Georgios PAPASTAMKOS alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu és Inês Cristina Zuber.

Felszólal: Michel Barnier és Markus Ferber.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.10.26-i jegyzőkönyv, 6.7. pont és 2012.10.26-i jegyzőkönyv, 6.8. pont .


18. A gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszter: a 2012. évi prioritások végrehajtása (vita)

Jelentés a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről: a 2012. évi prioritások végrehajtása [2012/2150(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Jean-Paul Gauzès (A7-0312/2012)

Jean-Paul Gauzès előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Karel De Gucht (a Bizottság tagja).

Felszólal: Catherine Trautmann (a BUDG bizottság véleményének előadója), Marije Cornelissen (az EMPL bizottság véleményének előadója), Malcolm Harbour (az IMCO bizottság véleményének előadója), Rafał Trzaskowski (az AFCO bizottság véleményének előadója), Barbara Matera (a FEMM bizottság véleményének előadója), Markus Ferber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elisa Ferreira, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sylvie Goulard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Emilie Turunen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Derk Jan Eppink, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Pervenche Berès, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marta Andreasen, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, független, és Pablo Zalba Bidegain.

ELNÖKÖL:
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ alelnök

Felszólal: Pervenche Berès, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Derk Jan Eppink, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Auke Zijlstra, Alfredo Pallone, Mojca Kleva Kekuš, Ashley Fox, Jaroslav Paška, Gunnar Hökmark, Antolín Sánchez Presedo, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Olle Ludvigsson, Theodor Dumitru Stolojan, Krišjānis Kariņš, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Emilie Turunen, és Thomas Mann.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Sergio Gaetano Cofferati, Angelika Werthmann, Inês Cristina Zuber és Andrew Henry William Brons.

Felszólal: Karel De Gucht és Jean-Paul Gauzès.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.10.26-i jegyzőkönyv, 6.9. pont.


19. A Tanács álláspontja az első olvasatban

Az elnök az eljárási szabályzat 61. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács következő álláspontjait, valamint az indokolásokat, amelyek a Tanácsot az álláspontok elfogadásához vezették, és a Bizottság álláspontját az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács álláspontja első olvasatban a tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú beruházási megállapodások tekintetében átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (11917/1/2012 - C7-0328/2012 - 2010/0197(COD))
utalva illetékes: INTA

- A Tanács első olvasatban kialakított álláspontja az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (10090/2/2012 - C7-0329/2012 - 2010/0303(COD))
utalva illetékes: TRAN

Álláspontja elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2012. október 26.


20. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmet juttatta el a Verts/ALE képviselőcsoport:

FEMM bizottság: Nicole Kiil-Nielsen helyére Ulrike Lunacek

E kinevezés akkor minősül ratifikáltnak, ha nem tesznek ellene ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


21. Innovatív pénzügyi eszközök a következő többéves pénzügyi kerettel összefüggésben (vita)

Jelentés az innovatív pénzügyi eszközökről a következő többéves pénzügyi kerettel összefüggésben [2012/2027(INI)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0270/2012)

Eider Gardiazábal Rubial előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Janusz Lewandowski (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jean-Pierre Audy (a CONT bizottság véleményének előadója), Antonio Cancian (az ITRE bizottság véleményének előadója), Mojca Kleva Kekuš (a REGI bizottság véleményének előadója), Dominique Riquet, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Göran Färm, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anne E. Jensen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Tomasz Piotr Poręba, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Paul Murphy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ivailo Kalfin és Ricardo Cortés Lastra.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, João Ferreira, Jaroslav Paška és Petru Constantin Luhan.

Felszólal: Janusz Lewandowski és Eider Gardiazábal Rubial.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.10.26-i jegyzőkönyv, 6.5. pont.


22. A Duna régióra vonatkozó uniós stratégia (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A Duna régióra vonatkozó uniós stratégia

Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Iosif Matula, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tabajdi Csaba Sándor, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Michael Theurer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Charalampos Angourakis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ewald Stadler, független, Mariya Gabriel, Vasilica Viorica Dăncilă, Elisabeth Jeggle és Ismail Ertug, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Barbara Lochbihler.

ELNÖKÖL:
Alejo VIDAL-QUADRAS alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mészáros Alajos, Sógor Csaba, Silvia-Adriana Ţicău, Hubert Pirker, Ricardo Cortés Lastra, Petru Constantin Luhan, Jaroslav Paška, Bánki Erik,Karin Kadenbach és Elena Băsescu.

Felszólal: Maroš Šefčovič.

A vitát berekesztik.


23. Éves jelentés az európai ombudsman 2011. évi tevékenységéről (vita)

Jelentés az európai ombudsman 2011. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről [2012/2049(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Erminia Mazzoni (A7-0297/2012)

Erminia Mazzoni előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Nikiforos Diamandouros (ombudsman) és Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Peter Jahr, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anneli Jäätteenmäki, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Willy Meyer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nikolaos Salavrakos, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Heinz K. Becker és Silvia-Adriana Ţicău.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jarosław Leszek Wałęsa, Phil Prendergast és Elena Băsescu.

Felszólal: Maroš Šefčovič, Nikiforos Diamandouros és Erminia Mazzoni.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.10.26-i jegyzőkönyv, 6.6. pont.


(A 20.15-kor megszakított ülést 21.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

24. Az EU és Oroszország közötti kapcsolatok Oroszország WTO-hoz való csatlakozását követően (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az EU és Oroszország közötti kapcsolatok Oroszország WTO-hoz való csatlakozását követően

Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Ria Oomen-Ruijten, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, George Sabin Cutaş, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Silvana Koch-Mehrin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Amelia Andersdotter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marek Henryk Migalski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Inese Vaidere, Knut Fleckenstein, Niccolò Rinaldi, David Campbell Bannerman, Jiří Maštálka, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Krzysztof Lisek, Tunne Kelam, Justas Vincas Paleckis, Kristiina Ojuland, Adam Bielan, Lena Kolarska-Bobińska, Alexander Mirsky, Krzysztof Lisek, Silvia-Adriana Ţicău és Paweł Zalewski.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă és Rareş-Lucian Niculescu.

Felszólal: Maroš Šefčovič.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Robert Sturdy és Vital Moreira, az INTA bizottság nevében, az Unió és Oroszország közötti kereskedelmi kapcsolatokról Oroszország WTO-hoz történő csatlakozását követően (B7-0461/2012).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.10.26-i jegyzőkönyv, 6.10. pont.


25. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 150. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Georgios Papanikolaou, Georgios Stavrakakis, Rebecca Taylor, Amelia Andersdotter, John Bufton, Mészáros Alajos, Joseph Cuschieri, Willy Meyer, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Sógor Csaba, Járóka Lívia, Vasilica Viorica Dăncilă, Inés Ayala Sender, Pat the Cope Gallagher, Cristian Silviu Buşoi, Martina Anderson, Rareş-Lucian Niculescu, Bánki Erik, Silvia-Adriana Ţicău, Kristiina Ojuland, Paul Murphy, Iuliu Winkler, Seán Kelly és Chris Davies.


26. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 496.283/OJVE).


27. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.45-kor berekesztik.

Klaus Welle

Othmar Karas

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Milana, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka,

Megfigyelők

Antičević Marinović, Božinović, Jerković, Plenković, Vrbat


1. melléklet – Az Európai Központi Bank egy igazgatósági tagjának kinevezése

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ALDE:
Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR:
Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, Karim, Kowal, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen

EFD:
(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Belder, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Clark, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL:
Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:
Binev, Brons, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:
Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mitchell, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:
Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:   
Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cramer, Cronberg, Delli, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat