Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Петък, 26 октомври 2012 г. - Страсбург

4. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 10 от протокола от 25.10.2012)


4.1. Положението с правата на човека в Обединените арабски емирства

Предложения за резолюция B7-0476/2012, B7-0479/2012, B7-0481/2012, B7-0484/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 и B7-0492/2012

Ana Gomes и Nikolaos Salavrakos представиха предложенията за резолюции B7-0476/2012 и B7-0479/2012.

Изказа се Nirj Deva, за да зададе въпрос „синя карта“ на Ana Gomes, която му отговори.

Bernd Posselt, Charles Tannock, Jaromír Kohlíček, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Charles Tannock, и Rui Tavares, представиха предложенията за резолюции B7-0481/2012, B7-0484/2012, B7-0487/2012 и B7-0489/2012.

Изказаха се: Elena Băsescu, от името на групата PPE, Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D, Franz Obermayr, независим член на ЕП, и Monica Luisa Macovei.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sari Essayah, Antonio Cancian, Kristiina Ojuland, Eija-Riitta Korhola, Nirj Deva, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Murphy, и Ryszard Czarnecki.

Изказа се Máire Geoghegan-Quinn (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.1 от протокола от 26.10.2012.


4.2. Дискриминация на момичетата в Пакистан, по-конкретно случая на Malala Yousafzai

Предложения за резолюция B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 и B7-0495/2012

Ana Gomes, Fiorello Provera, Laima Liucija Andrikienė, Ryszard Czarnecki, Jean Lambert, Phil Bennion и Paul Murphy, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Charles Tannock, представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Eija-Riitta Korhola, от името на групата PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата S&D, Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE, James Nicholson, от името на групата ECR, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Sari Essayah и Corina Creţu.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Karin Kadenbach, Kristiina Ojuland, Charles Tannock, Eduard Kukan и Miloslav Ransdorf.

Изказа се Máire Geoghegan-Quinn (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.2 от протокола от 26.10.2012.


4.3. Положението в Камбоджа

Предложения за резолюция B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 и B7-0494/2012

Ana Gomes, Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Jiří Maštálka, Barbara Lochbihler и Graham Watson представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Tunne Kelam, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE, Julie Girling, от името на групата ECR, Eduard Kukan, Corina Creţu и Cecilia Wikström.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Monica Luisa Macovei, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kristiina Ojuland, Oldřich Vlasák, Eija-Riitta Korhola и Franz Obermayr.

Изказа се Máire Geoghegan-Quinn (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.3 от протокола от 26.10.2012.

Правна информация - Политика за поверителност