Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2842(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0476/2012

Разисквания :

PV 26/10/2012 - 4.1
CRE 26/10/2012 - 4.1

Гласувания :

PV 26/10/2012 - 6.1

Приети текстове :

P7_TA(2012)0400

Протокол
Петък, 26 октомври 2012 г. - Страсбург

6.1. Положението с правата на човека в Обединените арабски емирства (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0476/2012, B7-0479/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 и B7-0492/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0476/2012

(за замяна на B7-0476/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 и B7-0492/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

Anna Maria Corazza Bildt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eric Andrieu и Martin Kastler, от името на групата PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi и Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D;

Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen и Graham Watson, от името на групата ALDE;

Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen и Rui Tavares, от името на групата Verts/ALE;

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2012)0400)

(Предложението за резолюция B7-0479/2012 отпада.)

Правна информация - Политика за поверителност