Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2842(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0476/2012

Συζήτηση :

PV 26/10/2012 - 4.1
CRE 26/10/2012 - 4.1

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2012 - 6.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0400

Συνοπτικά πρακτικά
Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012 - Στρασβούργο

6.1. Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0476/2012, B7-0479/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 και B7-0492/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0476/2012

(αντικαθιστά τις B7-0476/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 και B7-0492/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Anna Maria Corazza Bildt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eric Andrieu και Martin Kastler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi και Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen και Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen και Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0400)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0479/2012 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου