Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2843(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0477/2012

Συζήτηση :

PV 26/10/2012 - 4.2
CRE 26/10/2012 - 4.2

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2012 - 6.2
CRE 26/10/2012 - 6.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0401

Συνοπτικά πρακτικά
Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012 - Στρασβούργο

6.2. Διακρίσεις σε βάρος των κοριτσιών στο Πακιστάν, ειδικότερα η περίπτωση της Malala Yousafzai (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 και B7-0495/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0477/2012

(αντικαθιστά τις B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 και B7-0495/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Edit Bauer, Roberta Angelilli, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tadeusz Zwiefka και Martin Kastler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari και Minodora Cliveti, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Phil Bennion, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Charles Goerens, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Graham Watson και Alexandra Thein, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Rui Tavares και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock, Peter van Dalen και Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Marie-Christine Vergiat και Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0401)

Παρέμβαση

Ο Charles Tannock, ο οποίος παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 5.

Η προφορική αυτή τροπολογία κρατείται δεδομένου ότι κανένας βουλευτής δεν έχει αντίρρηση στο να ληφθεί υπόψη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου