Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2843(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0477/2012

Debatten :

PV 26/10/2012 - 4.2
CRE 26/10/2012 - 4.2

Stemmingen :

PV 26/10/2012 - 6.2
CRE 26/10/2012 - 6.2

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0401

Notulen
Vrijdag 26 oktober 2012 - Straatsburg

6.2. Discriminatie van meisjes in Pakistan, in het bijzonder het geval van Malala Yousafzai (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 en B7-0495/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0477/2012

(ter vervanging van B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 en B7-0495/2012):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Edit Bauer, Roberta Angelilli, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tadeusz Zwiefka en Martin Kastler, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari en Minodora Cliveti, namens de S&D-Fractie;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Charles Goerens, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Graham Watson en Alexandra Thein, namens de ALDE-Fractie;

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Rui Tavares en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock, Peter van Dalen en Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie;

Marie-Christine Vergiat en Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie;

Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0401)

Het woord werd gevoerd door:

Charles Tannock, om een mondeling amendement in te dienen op paragraaf 5.

Er werd geen bezwaar gemaakt tegen dit mondeling amendement, dat bijgevolg in aanmerking werd genomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid