Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2843(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0477/2012

Rozpravy :

PV 26/10/2012 - 4.2
CRE 26/10/2012 - 4.2

Hlasovanie :

PV 26/10/2012 - 6.2
CRE 26/10/2012 - 6.2

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0401

Zápisnica
Piatok, 26. októbra 2012 - Štrasburg

6.2. Diskriminácia dievčat v Pakistane, najmä prípad Malaly Jusafzajovej (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 a B7-0495/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0477/2012

(nahrádzajúci B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 a B7-0495/2012):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Edit Bauer, Roberta Angelilli, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tadeusz Zwiefka a Martin Kastler v mene skupiny PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari a Minodora Cliveti v mene skupiny S&D;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Charles Goerens, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Graham Watson a Alexandra Thein v mene skupiny ALDE;

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Rui Tavares a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock, Peter van Dalen a Sajjad Karim v mene skupiny ECR;

Marie-Christine Vergiat a Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL;

Bastiaan Belder v mene skupiny EFD.

Prijatý (P7_TA(2012)0401)

Vystúpenie

Charles Tannock, ktorý predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 5.

Keďže proti zohľadneniu tohto ústneho pozmeňujúceho/doplňujúceho návrhu nebola vznesená žiadna námietka, bol schválený.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia