Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2843(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0477/2012

Debatter :

PV 26/10/2012 - 4.2
CRE 26/10/2012 - 4.2

Omröstningar :

PV 26/10/2012 - 6.2
CRE 26/10/2012 - 6.2

Antagna texter :

P7_TA(2012)0401

Protokoll
Fredagen den 26 oktober 2012 - Strasbourg

6.2. Diskriminering av flickor i Pakistan, särskilt fallet Malala Yousafzai (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 och B7-0495/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0477/2012

(ersätter B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 och B7-0495/2012):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Edit Bauer, Roberta Angelilli, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tadeusz Zwiefka och Martin Kastler för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari och Minodora Cliveti för S&D-gruppen,

Phil Bennion, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Charles Goerens, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Graham Watson och Alexandra Thein för ALDE-gruppen,

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Rui Tavares och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock, Peter van Dalen och Sajjad Karim för ECR-gruppen,

Marie-Christine Vergiat och Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen,

Bastiaan Belder för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA(2012)0401)

Inlägg

Charles Tannock, som presenterade ett muntligt ändringsförslag till punkt 5.

Talmannen konstaterade att det muntliga ändringsförslaget kunde beaktas, eftersom inte tillräckligt många ledamöter motsatte sig detta. Det införlivades således.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy