Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012 - Στρασβούργο

6. Ώρα των ψηφοφοριών
CRE

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


6.1. Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ψηφοφορία)

6.2. Διακρίσεις σε βάρος των κοριτσιών στο Πακιστάν, ειδικότερα η περίπτωση της Malala Yousafzai (ψηφοφορία)

6.3. Η κατάσταση στην Καμπότζη (ψηφοφορία)

6.4. Συμφωνία ΕΕ/ΗΠΑ σχετικά με το συντονισμό προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης για τον εξοπλισμό γραφείου *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

6.5. Καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα εντός του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

6.6. Ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2011 (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

6.7. Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, και κατάργηση της οδηγίας 2004/39/ΕΚ (Αναδιατύπωση) ***I (ψηφοφορία)

6.8. Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και τροποποίηση του κανονισμού EMIR σχετικά με τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών ***I (ψηφοφορία)

6.9. Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων για το 2012 (ψηφοφορία)

6.10. Οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας μετά από την προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ (ψηφοφορία)

6.11. Εκλογές στην Λευκορωσία (ψηφοφορία)

6.12. Εκλογές στην Γεωργία (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου