Показалец 
Протокол
PDF 240kWORD 193k
Петък, 26 октомври 2012 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Изборите в Беларус (разискване)
 3.Избори в Грузия (разискване)
 4.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  4.1.Положението с правата на човека в Обединените арабски емирства
  4.2.Дискриминация на момичетата в Пакистан, по-конкретно случая на Malala Yousafzai
  4.3.Положението в Камбоджа
 5.Награда „Сахаров“ 2012 (обявяване на лауреатите)
 6.Време за гласуване
  6.1.Положението с правата на човека в Обединените арабски емирства (гласуване)
  6.2.Дискриминация на момичетата в Пакистан, по-конкретно случая на Malala Yousafzai (гласуване)
  6.3.Положението в Камбоджа (гласуване)
  6.4.Споразумение между правителството на Съединените американски щати и Европейския съюз за координирането на програми за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.5.Иновативни финансови инструменти в контекста на следващата многогодишна финансова рамка (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.6.Годишен доклад относно дейността на Европейския омбудсман през 2011 г. (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.7.Пазари на финансови инструменти и отмяна на Директива 2004/39/ЕО ***I (гласуване)
  6.8.Пазари на финансови инструменти и изменение на регламента EMIR за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции ***I (гласуване)
  6.9.Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2012 г. (гласуване)
  6.10.Търговски отношения между ЕС и Русия след присъединяването на Русия към СТО (гласуване)
  6.11.Изборите в Беларус (гласуване)
  6.12.Избори в Грузия (гласуване)
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Решения относно някои документи
 11.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)
 12.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 13.Внесени документи
 14.График на следващите заседания
 15.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 8.30 ч.


2. Изборите в Беларус (разискване)

Изявление на Комисията: Изборите в Беларус

Štefan Füle (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Filip Kaczmarek, от името на групата PPE, Libor Rouček, от името на групата S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Marek Henryk Migalski, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krzysztof Lisek, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Peter Šťastný, Justas Vincas Paleckis, Nikolaos Salavrakos, Eduard Kukan, Кристиан Вигенин, László Tőkés, Andrzej Grzyb и Sari Essayah.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Lisek, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Ivo Vajgl и Charles Tannock.

Изказа се Werner Schulz от името на групата Verts/ALE.

Изказа се Štefan Füle.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Кристиан Вигенин, Marek Siwiec и Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D, относно изборите в Беларус (B7-0463/2012);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki и Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR, относно изборите в Беларус (B7-0464/2012);

- Werner Schulz и Elisabeth Schroedter, от името на групата Verts/ALE, относно изборите в Беларус (B7-0465/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Daniel Caspary, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski и Bogusław Sonik, от името на групата PPE, относно изборите в Беларус (B7-0466/2012);

- Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Norica Nicolai, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson и Hannu Takkula, от името на групата ALDE, относно изборите в Беларус (B7-0471/2012);

- Helmut Scholz и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, относно изборите в Беларус (B7-0472/2012).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.11 от протокола от 26.10.2012.


3. Избори в Грузия (разискване)

Изявление на Комисията: Избори в Грузия

Štefan Füle (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Krzysztof Lisek, от името на групата PPE, Libor Rouček, от името на групата S&D, Norica Nicolai, от името на групата ALDE, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, Adam Bielan, от името на групата ECR, Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Henryk Migalski, Juozas Imbrasas, от името на групата EFD, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Arnaud Danjean, Кристиан Вигенин, Graham Watson, Indrek Tarand, Elena Băsescu, Anna Ibrisagic, Cristian Dan Preda и Tunne Kelam.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sari Essayah, Marek Henryk Migalski и Charles Tannock.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Изказа се Štefan Füle.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Ulrike Lunacek, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand и Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE, относно Грузия (B7-0467/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Corien Wortmann-Kool, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek и Paweł Zalewski, от името на групата PPE, относно изборите в Грузия (B7-0468/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно изборите в Грузия (B7-0469/2012);

- Mojca Kleva, Edit Herczog, Minodora Cliveti, Teresa Riera Madurell, Евгени Кирилов, Libor Rouček и Richard Falbr, от името на групата S&D, относно изборите в Грузия (B7-0470/2012);

- Norica Nicolai, Graham Watson, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Johannes Cornelis van Baalen и Hannu Takkula, от името на групата ALDE, относно изборите в Грузия (B7-0473/2012);

- Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL, относно изборите в Грузия (B7-0474/2012).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.12 от протокола от 26.10.2012.


4. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 10 от протокола от 25.10.2012)


4.1. Положението с правата на човека в Обединените арабски емирства

Предложения за резолюция B7-0476/2012, B7-0479/2012, B7-0481/2012, B7-0484/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 и B7-0492/2012

Ana Gomes и Nikolaos Salavrakos представиха предложенията за резолюции B7-0476/2012 и B7-0479/2012.

Изказа се Nirj Deva, за да зададе въпрос „синя карта“ на Ana Gomes, която му отговори.

Bernd Posselt, Charles Tannock, Jaromír Kohlíček, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Charles Tannock, и Rui Tavares, представиха предложенията за резолюции B7-0481/2012, B7-0484/2012, B7-0487/2012 и B7-0489/2012.

Изказаха се: Elena Băsescu, от името на групата PPE, Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D, Franz Obermayr, независим член на ЕП, и Monica Luisa Macovei.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sari Essayah, Antonio Cancian, Kristiina Ojuland, Eija-Riitta Korhola, Nirj Deva, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Murphy, и Ryszard Czarnecki.

Изказа се Máire Geoghegan-Quinn (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.1 от протокола от 26.10.2012.


4.2. Дискриминация на момичетата в Пакистан, по-конкретно случая на Malala Yousafzai

Предложения за резолюция B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 и B7-0495/2012

Ana Gomes, Fiorello Provera, Laima Liucija Andrikienė, Ryszard Czarnecki, Jean Lambert, Phil Bennion и Paul Murphy, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Charles Tannock, представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Eija-Riitta Korhola, от името на групата PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата S&D, Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE, James Nicholson, от името на групата ECR, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Sari Essayah и Corina Creţu.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Karin Kadenbach, Kristiina Ojuland, Charles Tannock, Eduard Kukan и Miloslav Ransdorf.

Изказа се Máire Geoghegan-Quinn (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.2 от протокола от 26.10.2012.


4.3. Положението в Камбоджа

Предложения за резолюция B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 и B7-0494/2012

Ana Gomes, Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Jiří Maštálka, Barbara Lochbihler и Graham Watson представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Tunne Kelam, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE, Julie Girling, от името на групата ECR, Eduard Kukan, Corina Creţu и Cecilia Wikström.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Monica Luisa Macovei, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kristiina Ojuland, Oldřich Vlasák, Eija-Riitta Korhola и Franz Obermayr.

Изказа се Máire Geoghegan-Quinn (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.3 от протокола от 26.10.2012.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

5. Награда „Сахаров“ 2012 (обявяване на лауреатите)

Председателят съобщи, че по време на своето заседание днес, Председателският съвет е решил с единодушие да присъди наградата ''Сахаров'' за 2012 г. на Насрин Сотудех и Джафар Панахи (ирански активисти).

Изказаха се: Martin Callanan, относно предстоящото посещение на Делегацията за връзки с Иран в страната (Председателят припомни, че Председателският съвет е взел решението за посещението на делегацията), и Barbara Lochbihler, по същата тема.

Наградата ще бъде връчена през декември 2012 г. в Страсбург.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател


6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Положението с правата на човека в Обединените арабски емирства (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0476/2012, B7-0479/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 и B7-0492/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0476/2012

(за замяна на B7-0476/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 и B7-0492/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

Anna Maria Corazza Bildt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eric Andrieu и Martin Kastler, от името на групата PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi и Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D;

Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen и Graham Watson, от името на групата ALDE;

Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen и Rui Tavares, от името на групата Verts/ALE;

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2012)0400)

(Предложението за резолюция B7-0479/2012 отпада.)


6.2. Дискриминация на момичетата в Пакистан, по-конкретно случая на Malala Yousafzai (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 и B7-0495/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0477/2012

(за замяна на B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 и B7-0495/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Edit Bauer, Roberta Angelilli, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Мария Габриел, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tadeusz Zwiefka и Martin Kastler, от името на групата PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari и Minodora Cliveti, от името на групата S&D;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Charles Goerens, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Graham Watson и Alexandra Thein, от името на групата ALDE;

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Rui Tavares и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE;

Charles Tannock, Peter van Dalen и Sajjad Karim, от името на групата ECR;

Marie-Christine Vergiat и Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL;

Bastiaan Belder, от името на групата EFD.

приема се (P7_TA(2012)0401)

Изказване

Charles Tannock, който предложи устно изменение на параграф 5.

Нито един член на Парламента не се противопоставя на вземането под внимание на устното предложение за изменение и следователно въпросното се приема.


6.3. Положението в Камбоджа (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 и B7-0494/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0478/2012

(за замяна на B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 и B7-0494/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė и Eduard Kukan, от името на групата PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Marc Tarabella и Robert Goebbels, от името на групата S&D;

Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE;

Charles Tannock и Adam Bielan, от името на групата ECR;

Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2012)0402)


6.4. Споразумение между правителството на Съединените американски щати и Европейския съюз за координирането на програми за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета за подписване и сключване на Споразумение между правителството на Съединените американски щати и Европейския съюз за координирането на програми за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване [09890/2012 - C7-0134/2012- 2012/0048(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Béla Kovács (A7-0275/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0403)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


6.5. Иновативни финансови инструменти в контекста на следващата многогодишна финансова рамка (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно иновативните финансови инструменти в контекста на следващата многогодишна финансова рамка [2012/2027(INI)] – Комисия по бюджети. Докладчик: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0270/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0404)


6.6. Годишен доклад относно дейността на Европейския омбудсман през 2011 г. (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2011 г. [2012/2049(INI)] – Комисия по петиции. Докладчик: Erminia Mazzoni (A7-0297/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0405)


6.7. Пазари на финансови инструменти и отмяна на Директива 2004/39/ЕО ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и за отмяна на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (преработка) [COM(2011)0656 - C7-0382/2011- 2011/0298(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Markus Ferber (A7-0306/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2012)0406)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изказа се, преди гласуването на предложението за законодателна резолюция, Markus Ferber (докладчик) да поиска докладът да бъде върнат за ново разглеждане в комисия в съответствие с член 57, параграф 2 от Правилника за дейността.

Парламентът одобрява искането.


6.8. Пазари на финансови инструменти и изменение на регламента EMIR за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на регламента [EMIR] за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции [COM(2011)0652 - C7-0359/2011- 2011/0296(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Markus Ferber (A7-0303/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2012)0407)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изказаха се:, преди гласуването на предложението за законодателна резолюция, Markus Ferber (докладчик) да поиска докладът да бъде върнат за ново разглеждане в комисия в съответствие с член 57, параграф 2 от Правилника за дейността и Robert Goebbels, който подкрепи искането.

Парламентът одобрява искането.


6.9. Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2012 г. (гласуване)

Доклад относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2012 г. [2012/2150(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Jean-Paul Gauzès (A7-0312/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0408)


6.10. Търговски отношения между ЕС и Русия след присъединяването на Русия към СТО (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0461/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0409)

Изказване

Inese Vaidere, която представи устно изменение, което да добави нов параграф след настоящия параграф 14.

Нито един член на Парламента не се противопоставя на вземането под внимание на устното предложение за изменение и следователно въпросното се приема.


6.11. Изборите в Беларус (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0463/2012, B7-0464/2012, B7-0465/2012, B7-0466/2012, B7-0471/2012 и B7-0472/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0463/2012

(за замяна на B7-0463/2012, B7-0464/2012, B7-0465/2012, B7-0466/2012, B7-0471/2012 и B7-0472/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Daniel Caspary, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, Bogusław Sonik, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė и Michael Gahler, от името на групата PPE;

Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Кристиан Вигенин, Marek Siwiec, Liisa Jaakonsaari и Pino Arlacchi, от името на групата S&D;

Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Norica Nicolai, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Hannu Takkula, Jelko Kacin и Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE;

Werner Schulz, Elisabeth Schroedter и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE;

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR;

Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2012)0410)


6.12. Избори в Грузия (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0467/2012, B7-0468/2012, B7-0469/2012, B7-0470/2012, B7-0473/2012 и B7-0474/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0467/2012

(за замяна на B7-0467/2012, B7-0468/2012, B7-0469/2012, B7-0470/2012 и B7-0473/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Corien Wortmann-Kool, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek, Paweł Zalewski, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė и Michael Gahler, от името на групата PPE;

Libor Rouček, Кристиан Вигенин, Mojca Kleva, Minodora Cliveti, Teresa Riera Madurell, Евгени Кирилов, Richard Falbr и Edit Herczog, от името на групата S&D;

Norica Nicolai, Graham Watson, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Jelko Kacin и Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE;

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Nicole Kiil-Nielsen и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki и Marek Henryk Migalski, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2012)0411)

(Предложението за резолюция B7-0474/2012 отпада.)


7. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


8. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Eider Gardiazábal Rubial - A7-0270/2012
Iva Zanicchi и Monica Luisa Macovei

Доклад Erminia Mazzoni - A7-0297/2012
Peter Jahr и Seán Kelly

Доклад Markus Ferber - A7-0306/2012
Ewald Stadler, Peter Jahr и Charles Tannock

Доклад Markus Ferber - A7-0303/2012
Peter Jahr и Monica Luisa Macovei

Доклад Jean-Paul Gauzès - A7-0312/2012
Peter Jahr, Monica Luisa Macovei, Hannu Takkula и Seán Kelly

Търговски отношения между ЕС и Русия след присъединяването на Русия към СТО - B7-0461/2012
Ewald Stadler, Hannu Takkula и Seán Kelly

Изборите в Беларус - RC-B7-0463/2012
Adam Bielan, Kristiina Ojuland и Hannu Takkula

Избори в Грузия - RC-B7-0467/2012
Ewald Stadler, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula и Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


10. Решения относно някои документи

Промени в сезирането на комисии

- Информиране и консултиране на работниците, прогнозиране и управление на преструктурирането (2012/2061(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : EMPL
подпомагаща: JURI

- Изпълнение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : EMPL
подпомагаща: JURI, IMCO


11. Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)

Брой подписи, събрани за писмените декларации, вписани в регистъра (член 123, параграф 3 от Правилника за дейността):

Документ №

Автор

Подписи

0023/2012

Elena Băsescu, Chris Davies, Андрей Ковачев, Isabella Lövin, Кристиан Вигенин

192

0024/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris

46

0025/2012

Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Brian Simpson

78

0026/2012

Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Janusz Władysław Zemke

114

0027/2012

Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff, Eider Gardiazábal Rubial

116

0028/2012

Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet, Keith Taylor

189

0029/2012

Lívia Járóka, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström

74

0030/2012

Erminia Mazzoni, Carlo Casini, Jarosław Leszek Wałęsa

68

0031/2012

Hans-Gert Pöttering, Edit Herczog, Alain Lamassoure, Gianni Pittella, Bernhard Rapkay

130

0032/2012

Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli, Jutta Steinruck

66

0033/2012

Mario Borghezio

7


12. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 179, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


13. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията:

- Номиниране на член на Европейската комисия (г-н Tonio BORG - Малта) (N7-0116/2012 - C7-0366/2012 - 2012/0807(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AFCO, IMCO

2) от членове на Парламента, предложение за препоръка (член 121 от Правилника за дейността):

- Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE. Предложение за препоръка до Съвета относно бъдещото развитие на политиката на ЕС за Арктика (B7-0475/2012)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET


14. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят в периода от 19 ноември 2012 г. до 22 ноември 2012 г.


15. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието бе закрито в 12.45 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Bokros, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Casa, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cottigny, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Мария Габриел, Gál, Gallagher, García-Hierro Caraballo, Gardini, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hughes, Хюсменова, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Ковачев, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Малинов, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Milana, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pittella, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Ransdorf, Rapti, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Stolojan, Димитър Стоянов, Емил Стоянов, Strejček, Striffler, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka,

Наблюдатели

Božinović

Правна информация - Политика за поверителност