Indeks 
Protokol
PDF 217kWORD 170k
Fredag den 26. oktober 2012 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Valg i Hviderusland (forhandling)
 3.Valg i Georgien (forhandling)
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
4.1.Menneskerettighedssituationen i De Forenede Arabiske Emirater
  
4.2.Forskelsbehandling af piger i Pakistan, navnlig tilfældet Malala Yousafzai
  
4.3.Situationen i Cambodja
 5.Sakharov-prisen 2012 (annonce des lauréats)
 6.Afstemningstid
  
6.1.Menneskerettighedssituationen i De Forenede Arabiske Emirater (afstemning)
  
6.2.Forskelsbehandling af piger i Pakistan, navnlig tilfældet Malala Yousafzai (afstemning)
  
6.3.Situationen i Cambodja (afstemning)
  
6.4.Aftale mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.5.Innovative finansielle instrumenter i forbindelse med den næste flerårige finansielle ramme (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.6.Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2011 (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.7.Markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af direktiv 2004/39/EF ***I (afstemning)
  
6.8.Markeder for finansielle instrumenter og ændring af EMIR-forordningen om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ***I (afstemning)
  
6.9.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Gennemførelse af prioriteterne for 2012 (afstemning)
  
6.10.De handelsmæssige forbindelser mellem EU og Rusland efter Ruslands tiltrædelse af WTO (afstemning)
  
6.11.Valg i Hviderusland (afstemning)
  
6.12.Valg i Georgien (afstemning)
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 11.Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123)
 12.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 13.Modtagne dokumenter
 14.Tidspunkt for næste mødeperiode
 15.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.30.


2. Valg i Hviderusland (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Valg i Hviderusland

Štefan Füle (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Filip Kaczmarek for PPE-Gruppen, Libor Rouček for S&D-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Marek Henryk Migalski for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Krzysztof Lisek, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Peter Šťastný, Justas Vincas Paleckis, Nikolaos Salavrakos, Eduard Kukan, Kristian Vigenin, László Tőkés, Andrzej Grzyb og Sari Essayah.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Krzysztof Lisek, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Ivo Vajgl og Charles Tannock.

Taler: Werner Schulz, for Verts/ALE-Gruppen.

Taler: Štefan Füle.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec og Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen, om valg i Hviderusland (B7-0463/2012);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki og Tomasz Piotr Poręba for ECR-Gruppen, om valg i Hviderusland (B7-0464/2012);

- Werner Schulz og Elisabeth Schroedter for Verts/ALE-Gruppen, om valg i Hviderusland (B7-0465/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Daniel Caspary, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen, om valg i Hviderusland (B7-0466/2012);

- Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Norica Nicolai, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson og Hannu Takkula for ALDE-Gruppen, om valg i Hviderusland (B7-0471/2012);

- Helmut Scholz og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, om valg i Hviderusland (B7-0472/2012).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.11 i protokollen af 26.10.2012.


3. Valg i Georgien (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Valg i Georgien

Štefan Füle (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Krzysztof Lisek for PPE-Gruppen, Libor Rouček for S&D-Gruppen, Norica Nicolai for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Adam Bielan for ECR-Gruppen, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Marek Henryk Migalski, Juozas Imbrasas for EFD-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, Arnaud Danjean, Kristian Vigenin, Graham Watson, Indrek Tarand, Elena Băsescu, Anna Ibrisagic, Cristian Dan Preda og Tunne Kelam.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sari Essayah, Marek Henryk Migalski og Charles Tannock.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Taler: Štefan Füle.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Ulrike Lunacek, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand og Nicole Kiil-Nielsen for Verts/ALE-Gruppen, om Georgien (B7-0467/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Corien Wortmann-Kool, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek og Paweł Zalewski for PPE-Gruppen, om valget i Georgien (B7-0468/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, om valget i Georgien (B7-0469/2012);

- Mojca Kleva, Edit Herczog, Minodora Cliveti, Teresa Riera Madurell, Evgeni Kirilov, Libor Rouček og Richard Falbr for S&D-Gruppen, om valget i Georgien (B7-0470/2012);

- Norica Nicolai, Graham Watson, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Johannes Cornelis van Baalen og Hannu Takkula for ALDE-Gruppen, om valget i Georgien (B7-0473/2012);

- Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, om valget i Georgien (B7-0474/2012).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.12 i protokollen af 26.10.2012.


4. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 10 i protokollen af 25.10.2012)


4.1. Menneskerettighedssituationen i De Forenede Arabiske Emirater

Forslag til beslutning B7-0476/2012, B7-0479/2012, B7-0481/2012, B7-0484/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 og B7-0492/2012

Ana Gomes og Nikolaos Salavrakos forelagde beslutningsforslagene B7-0476/2012 og B7-0479/2012.

Talere: Nirj Deva, der tog ordet for at stille et blåt kort-spørgsmål til Ana Gomes, som besvarede det;

Bernd Posselt, Charles Tannock, Jaromír Kohlíček, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Charles Tannock, og Rui Tavares, der redegjorde for forslag til beslutning B7-0481/2012, B7-0484/2012, B7-0487/2012 og B7-0489/2012.

Talere: Elena Băsescu for PPE-Gruppen, Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen, Franz Obermayr løsgænger, og Monica Luisa Macovei.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sari Essayah, Antonio Cancian, Kristiina Ojuland, Eija-Riitta Korhola, Nirj Deva, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål Paul Murphy, et Ryszard Czarnecki.

Taler: Máire Geoghegan-Quinn (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.1 i protokollen af 26.10.2012.


4.2. Forskelsbehandling af piger i Pakistan, navnlig tilfældet Malala Yousafzai

Forslag til beslutning B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 og B7-0495/2012

Ana Gomes, Fiorello Provera, Laima Liucija Andrikienė, Ryszard Czarnecki, Jean Lambert, Phil Bennion og Paul Murphy, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål Charles Tannock, der redegjorde for forslag til beslutning.

Talere: Eija-Riitta Korhola for PPE-Gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for S&D-Gruppen, Nicole Kiil-Nielsen for Verts/ALE-Gruppen, James Nicholson for ECR-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Sari Essayah og Corina Creţu.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Karin Kadenbach, Kristiina Ojuland, Charles Tannock, Eduard Kukan og Miloslav Ransdorf.

tog ordet Máire Geoghegan-Quinn (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.2 i protokollen af 26.10.2012.


4.3. Situationen i Cambodja

Forslag til beslutning B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 og B7-0494/2012

Ana Gomes, Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Jiří Maštálka, Barbara Lochbihler og Graham Watson forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Tunne Kelam for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Niccolò Rinaldi for ALDE-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Eduard Kukan, Corina Creţu og Cecilia Wikström.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Monica Luisa Macovei, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kristiina Ojuland, Oldřich Vlasák, Eija-Riitta Korhola og Franz Obermayr.

tog ordet Máire Geoghegan-Quinn (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.3 i protokollen af 26.10.2012.


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

5. Sakharov-prisen 2012 (annonce des lauréats)

Formanden meddelte, at Formandskonferencen på sit møde i dag enstemmigt havde valgt Nasrin Sotoudeh og Jafar Panahi (iranske aktivister) til vindere af Sakharovprisen i 2012.

Talere: Martin Callanan, om det kommende besøg, som Delegationen for Forbindelserne med Iran ville aflægge i Iran,(Formanden erindrede om, at delegationens besøg var blevet vedtaget af Formandskonferencen), og Barbara Lochbihler om samme emne.

Sakharov-prisen ville blive overrakt den i december 2012 i Strasbourg.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand


6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Menneskerettighedssituationen i De Forenede Arabiske Emirater (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0476/2012, B7-0479/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 og B7-0492/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0476/2012

(erstatter B7-0476/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 og B7-0492/2012):

stillet af:

Anna Maria Corazza Bildt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eric Andrieu og Martin Kastler for PPE-Gruppen;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi og Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen;

Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen og Graham Watson for ALDE-Gruppen;

Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen og Rui Tavares for Verts/ALE-Gruppen;

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0400)

(Forslag til beslutning B7-0479/2012 bortfaldt).


6.2. Forskelsbehandling af piger i Pakistan, navnlig tilfældet Malala Yousafzai (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 og B7-0495/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0477/2012

(erstatter B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 og B7-0495/2012):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Edit Bauer, Roberta Angelilli, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tadeusz Zwiefka og Martin Kastler for PPE-Gruppen;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari og Minodora Cliveti for S&D-Gruppen;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Charles Goerens, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Graham Watson og Alexandra Thein for ALDE-Gruppen;

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Rui Tavares og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen;

Charles Tannock, Peter van Dalen og Sajjad Karim for ECR-Gruppen;

Marie-Christine Vergiat og Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen;

Bastiaan Belder for EFD-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0401)

Indlæg

Charles Tannock, der forelagde et mundtligt ændringsforslag til punkt 5.

Der var ingen indsigelse mod, at dette mundtlige ændringsforslag blev taget i betragtning.


6.3. Situationen i Cambodja (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 og B7-0494/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0478/2012

(erstatter B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 og B7-0494/2012):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė og Eduard Kukan for PPE-Gruppen;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Marc Tarabella og Robert Goebbels for S&D-Gruppen;

Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki og Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen;

Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen;

Charles Tannock og Adam Bielan for ECR-Gruppen;

Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0402)


6.4. Aftale mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse og indgåelse af aftalen mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr [09890/2012 - C7-0134/2012- 2012/0048(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Béla Kovács (A7-0275/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0403)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


6.5. Innovative finansielle instrumenter i forbindelse med den næste flerårige finansielle ramme (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om innovative finansielle instrumenter i forbindelse med den næste flerårige finansielle ramme [2012/2027(INI)] - Budgetudvalget. Ordfører: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0270/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0404)


6.6. Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2011 (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2011 [2012/2049(INI)] – Udvalget for Andragender. Ordfører: Erminia Mazzoni (A7-0297/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0405)


6.7. Markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af direktiv 2004/39/EF ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF (omarbejdning) [COM(2011)0656 - C7-0382/2011- 2011/0298(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Markus Ferber (A7-0306/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2012)0406)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Taler: Markus Ferber, ordfører, tog orden inden afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning for at anmode om henvisning til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2.

Parlamentet godtog anmodningen.


6.8. Markeder for finansielle instrumenter og ændring af EMIR-forordningen om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markeder for finansielle instrumenter og ændring af EMIR-forordningen om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre [COM(2011)0652 - C7-0359/2011- 2011/0296(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Markus Ferber (A7-0303/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2012)0407)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Talere: Markus Ferber, ordfører, tog ordet inden afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning og anmodede på grundlag af forretningsordenens artikel 57, stk. 2, om, at forslaget blev henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg, og Robert Goebbels, der støttede denne anmodning.

Parlamentet godtog anmodningen.


6.9. Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Gennemførelse af prioriteterne for 2012 (afstemning)

Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Gennemførelse af prioriteterne for 2012 [2012/2150(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Jean-Paul Gauzès (A7-0312/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0408)


6.10. De handelsmæssige forbindelser mellem EU og Rusland efter Ruslands tiltrædelse af WTO (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0461/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0409)

Indlæg

Inese Vaidere, der stillede et mundtligt ændringsforslag om indføjelse af et nyt punkt efter det nuværende punkt 14.

Der var ingen indsigelse mod, at dette mundtlige ændringsforslag blev taget i betragtning.


6.11. Valg i Hviderusland (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0463/2012, B7-0464/2012, B7-0465/2012, B7-0466/2012, B7-0471/2012 og B7-0472/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0463/2012

(erstatter B7-0463/2012, B7-0464/2012, B7-0465/2012, B7-0466/2012, B7-0471/2012 og B7-0472/2012):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Daniel Caspary, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, Bogusław Sonik, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė og Michael Gahler for PPE-Gruppen;

Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Liisa Jaakonsaari og Pino Arlacchi for S&D-Gruppen;

Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Norica Nicolai, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Hannu Takkula, Jelko Kacin og Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen;

Werner Schulz, Elisabeth Schroedter og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen;

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen;

Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0410)


6.12. Valg i Georgien (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0467/2012, B7-0468/2012, B7-0469/2012, B7-0470/2012, B7-0473/2012 og B7-0474/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0467/2012

(erstatter B7-0467/2012, B7-0468/2012, B7-0469/2012, B7-0470/2012 og B7-0473/2012):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Corien Wortmann-Kool, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek, Paweł Zalewski, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė og Michael Gahler for PPE-Gruppen;

Libor Rouček, Kristian Vigenin, Mojca Kleva, Minodora Cliveti, Teresa Riera Madurell, Evgeni Kirilov, Richard Falbr og Edit Herczog for S&D-Gruppen;

Norica Nicolai, Graham Watson, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Jelko Kacin og Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen;

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Nicole Kiil-Nielsen og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki og Marek Henryk Migalski for ECR-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0411)

(Forslag til beslutning B7-0474/2012 bortfaldt).


7. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Eider Gardiazábal Rubial - A7-0270/2012
Iva Zanicchi og Monica Luisa Macovei

Betænkning: Erminia Mazzoni - A7-0297/2012
Peter Jahr og Seán Kelly

Betænkning: Markus Ferber - A7-0306/2012
Ewald Stadler, Peter Jahr og Charles Tannock

Betænkning: Markus Ferber - A7-0303/2012
Peter Jahr og Monica Luisa Macovei

Betænkning: Jean-Paul Gauzès - A7-0312/2012
Peter Jahr, Monica Luisa Macovei, Hannu Takkula og Seán Kelly

De handelsmæssige forbindelser mellem EU og Rusland efter Ruslands tiltrædelse af WTO - B7-0461/2012
Ewald Stadler, Hannu Takkula og Seán Kelly

Valg i Hviderusland - RC-B7-0463/2012
Adam Bielan, Kristiina Ojuland og Hannu Takkula

Valg i Georgien - RC-B7-0467/2012
Ewald Stadler, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula og Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė


9. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


10. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Ændringer i udvalgshenvisninger

- Information og høring af arbejdstagere, foregribelse og styring af omstruktureringer (2012/2061(INI))
henvist til: kor.udv.: EMPL
rådg.udv.: JURI

- Håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD))
henvist til: kor.udv.: EMPL
rådg.udv.: JURI, IMCO


11. Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123)

Formanden meddelte i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 3, hvor mange underskrifter følgende erklæringer havde opnået.

Dokument nr.

Af

Underskrifter

0023/2012

Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin, Kristian Vigenin

192

0024/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris

46

0025/2012

Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Brian Simpson

78

0026/2012

Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Janusz Władysław Zemke

114

0027/2012

Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff, Eider Gardiazábal Rubial

116

0028/2012

Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet, Keith Taylor

189

0029/2012

Lívia Járóka, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström

74

0030/2012

Erminia Mazzoni, Carlo Casini, Jarosław Leszek Wałęsa

68

0031/2012

Hans-Gert Pöttering, Edit Herczog, Alain Lamassoure, Gianni Pittella, Bernhard Rapkay

130

0032/2012

Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli, Jutta Steinruck

66

0033/2012

Mario Borghezio

7


12. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 179, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


13. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen:

- Udnævnelse af et medlem af Kommissionen (Tonio BORG - MT) (N7-0116/2012 - C7-0366/2012 - 2012/0807(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AFCO, IMCO

2) fra medlemmerne følgende forslag til henstilling (forretningsordenens artikel 121):

- Anneli Jäätteenmäki, for ALDE-Gruppen. Forslag til henstilling til Rådet om den fremtidige udvikling af EU's politik for Arktis (B7-0475/2012)

henvist til:

kor.udv. :

AFET


14. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 19. november 2012 - 22. november 2012.


15. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 12.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Bokros, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Casa, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cottigny, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Mariya Gabriel, Gál, Gallagher, García-Hierro Caraballo, Gardini, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Milana, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pittella, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Ransdorf, Rapti, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka,

Observatører

Božinović

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik