Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 214kWORD 175k
Perjantai 26. lokakuuta 2012 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Valko-Venäjän vaalit (keskustelu)
 3.Georgian vaalit (keskustelu)
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
4.1.Ihmisoikeustilanne Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa
  
4.2.Tyttöjen syrjintä Pakistanissa, erityisesti Malala Yousafzain tapaus
  
4.3.Kambodžan tilanne
 5.Saharov-palkinto 2012 (ilmoitus palkinnon saajista)
 6.Äänestykset
  
6.1.Ihmisoikeustilanne Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa (äänestys)
  
6.2.Tyttöjen syrjintä Pakistanissa, erityisesti Malala Yousafzain tapaus (äänestys)
  
6.3.Kambodžan tilanne (äänestys)
  
6.4.EU:n ja Yhdysvaltojen sopimus toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevien ohjelmien yhteensovittamisesta *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.5.Innovatiiviset rahoitusvälineet tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.6.Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2011 (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.7.Rahoitusvälineiden markkinat ja direktiivin 2004/39/EY kumoaminen ***I (äänestys)
  
6.8.Rahoitusvälineiden markkinat ja OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun asetuksen (EMIR-asetus) muuttaminen ***I (äänestys)
  
6.9.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuoden 2012 painopisteiden täytäntöönpano (äänestys)
  
6.10.EU:n ja Venäjän väliset kauppasuhteet Venäjän WTO:hon liittymisen jälkeen (äänestys)
  
6.11.Valko-Venäjän vaalit (äänestys)
  
6.12.Georgian vaalit (äänestys)
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 11.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)
 12.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 13.Vastaanotetut asiakirjat
 14.Seuraavien istuntojen aikataulu
 15.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.30.


2. Valko-Venäjän vaalit (keskustelu)

Komission julkilausuma: Valko-Venäjän vaalit

Štefan Füle (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Filip Kaczmarek PPE-ryhmän puolesta, Libor Rouček S&D-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Marek Henryk Migalski ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Krzysztof Lisek, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, Peter Šťastný, Justas Vincas Paleckis, Nikolaos Salavrakos, Eduard Kukan, Kristian Vigenin, László Tőkés, Andrzej Grzyb ja Sari Essayah.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Krzysztof Lisek, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Ivo Vajgl ja Charles Tannock.

Puheenvuorot: Werner Schulz Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Štefan Füle käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec ja Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta Valko-Venäjän vaaleista (B7-0463/2012)

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki ja Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta Valko-Venäjän vaaleista (B7-0464/2012)

- Werner Schulz ja Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta Valko-Venäjän vaaleista (B7-0465/2012)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Daniel Caspary, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta Valko-Venäjän vaaleista (B7-0466/2012)

- Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Norica Nicolai, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson ja Hannu Takkula ALDE-ryhmän puolesta Valko-Venäjän vaaleista (B7-0471/2012)

- Helmut Scholz ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta Valko-Venäjän vaaleista (B7-0472/2012).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.10.2012, kohta 6.11.


3. Georgian vaalit (keskustelu)

Komission julkilausuma: Georgian vaalit

Štefan Füle (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Krzysztof Lisek PPE-ryhmän puolesta, Libor Rouček S&D-ryhmän puolesta, Norica Nicolai ALDE-ryhmän puolesta, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta, Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta, Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Henryk Migalski, Juozas Imbrasas EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Arnaud Danjean, Kristian Vigenin, Graham Watson, Indrek Tarand, Elena Băsescu, Anna Ibrisagic, Cristian Dan Preda ja Tunne Kelam.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sari Essayah, Marek Henryk Migalski ja Charles Tannock.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Štefan Füle käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Ulrike Lunacek, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand ja Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE-ryhmän puolesta Georgiasta (B7-0467/2012)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Corien Wortmann-Kool, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek ja Paweł Zalewski PPE-ryhmän puolesta Georgian vaaleista (B7-0468/2012)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta Georgian vaaleista (B7-0469/2012)

- Mojca Kleva, Edit Herczog, Minodora Cliveti, Teresa Riera Madurell, Evgeni Kirilov, Libor Rouček ja Richard Falbr S&D-ryhmän puolesta Georgian vaaleista (B7-0470/2012)

- Norica Nicolai, Graham Watson, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Johannes Cornelis van Baalen ja Hannu Takkula ALDE-ryhmän puolesta Georgian vaaleista (B7-0473/2012)

- Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta Georgian vaaleista (B7-0474/2012).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.10.2012, kohta 6.12.


4. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 25.10.2012, kohta 10)


4.1. Ihmisoikeustilanne Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa

Päätöslauselmaesitykset B7-0476/2012, B7-0479/2012, B7-0481/2012, B7-0484/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 ja B7-0492/2012

Ana Gomes ja Nikolaos Salavrakos esittelivät päätöslauselmaesitykset B7-0476/2012 ja B7-0479/2012.

Nirj Deva käytti puheenvuoron esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Ana Gomesille, joka vastasi kysymykseen.

Bernd Posselt, Charles Tannock, Jaromír Kohlíček, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Charles Tannock, ja Rui Tavares esittelivät päätöslauselmaesitykset B7-0481/2012, B7-0484/2012, B7-0487/2012 ja B7-0489/2012.

Puheenvuorot: Elena Băsescu PPE-ryhmän puolesta, Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franz Obermayr ja Monica Luisa Macovei.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sari Essayah, Antonio Cancian, Kristiina Ojuland, Eija-Riitta Korhola, Nirj Deva, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Murphy, ja Ryszard Czarnecki.

Máire Geoghegan-Quinn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.10.2012, kohta 6.1.


4.2. Tyttöjen syrjintä Pakistanissa, erityisesti Malala Yousafzain tapaus

Päätöslauselmaesitykset B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 ja B7-0495/2012

Ana Gomes, Fiorello Provera, Laima Liucija Andrikienė, Ryszard Czarnecki, Jean Lambert, Phil Bennion ja Paul Murphy, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Charles Tannock, esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Eija-Riitta Korhola PPE-ryhmän puolesta, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D-ryhmän puolesta, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, Sari Essayah ja Corina Creţu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Karin Kadenbach, Kristiina Ojuland, Charles Tannock, Eduard Kukan ja Miloslav Ransdorf.

Máire Geoghegan-Quinn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.10.2012, kohta 6.2.


4.3. Kambodžan tilanne

Päätöslauselmaesitykset B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 ja B7-0494/2012

Ana Gomes, Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Jiří Maštálka, Barbara Lochbihler ja Graham Watson esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Tunne Kelam PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Eduard Kukan, Corina Creţu ja Cecilia Wikström.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Monica Luisa Macovei, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kristiina Ojuland, Oldřich Vlasák, Eija-Riitta Korhola ja Franz Obermayr.

Máire Geoghegan-Quinn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.10.2012, kohta 6.3.


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

5. Saharov-palkinto 2012 (ilmoitus palkinnon saajista)

Puhemies ilmoitti, että puheenjohtajakokous on tämänpäiväisessä kokouksessaan päättänyt yksimielisesti myöntää vuoden 2102 Saharov-palkinnon Nasrin Sotoudehille ja Jafar Panahille (iranilaiset aktivistit).

Puheenvuorot: Martin Callanan suhteista Iraniin vastaavan valtuuskunnan seuraavasta vierailusta Iraniin (puhemies muistutti, että puheenjohtajakokous päätti valtuuskunnan vierailusta) ja Barbara Lochbihler samasta aiheesta.

Palkinto luovutetaan joulukuussa 2012 Strasbourgissa.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS


6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. Ihmisoikeustilanne Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0476/2012, B7-0479/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 ja B7-0492/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0476/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0476/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 ja B7-0492/2012):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Anna Maria Corazza Bildt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eric Andrieu ja Martin Kastler PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi ja Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta

Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen ja Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta

Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen ja Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0400)

(Päätöslauselmaesitys B7-0479/2012 raukesi.)


6.2. Tyttöjen syrjintä Pakistanissa, erityisesti Malala Yousafzain tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 ja B7-0495/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0477/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 ja B7-0495/2012)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Edit Bauer, Roberta Angelilli, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tadeusz Zwiefka ja Martin Kastler PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari ja Minodora Cliveti S&D-ryhmän puolesta

Phil Bennion, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Charles Goerens, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Graham Watson ja Alexandra Thein ALDE-ryhmän puolesta

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Rui Tavares ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Peter van Dalen ja Sajjad Karim ECR-ryhmän puolesta

Marie-Christine Vergiat ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta

Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0401)

Puheenvuoro:

Charles Tannock esitti 5 kohtaan suullisen tarkistuksen.

Tätä suullista tarkistusta ei vastustettu, joten se otettiin huomioon.


6.3. Kambodžan tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 ja B7-0494/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0478/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 ja B7-0494/2012)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė ja Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Marc Tarabella ja Robert Goebbels S&D-ryhmän puolesta

Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0402)


6.4. EU:n ja Yhdysvaltojen sopimus toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevien ohjelmien yhteensovittamisesta *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Euroopan unionin välisen toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevien ohjelmien yhteensovittamista koskevan sopimuksen tekemisestä ja allekirjoittamisesta [09890/2012 - C7-0134/2012- 2012/0048(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Béla Kovács (A7-0275/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2012)0403)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


6.5. Innovatiiviset rahoitusvälineet tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö innovatiivisista rahoitusvälineistä tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä [2012/2027(INI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0270/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2012)0404)


6.6. Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2011 (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2011 [2012/2049(INI)] - Vetoomusvaliokunta. Esittelijä: Erminia Mazzoni (A7-0297/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2012)0405)


6.7. Rahoitusvälineiden markkinat ja direktiivin 2004/39/EY kumoaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY kumoamisesta (uudelleenlaadittu) [COM(2011)0656 - C7-0382/2011- 2011/0298(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Markus Ferber (A7-0306/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2012)0406)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Markus Ferber (esittelijä) käytti ennen äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi puheenvuoron pyytääkseen työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan nojalla palauttamaan mietinnön valiokuntaan.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.


6.8. Rahoitusvälineiden markkinat ja OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun asetuksen (EMIR-asetus) muuttaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusvälineiden markkinoista sekä OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun asetuksen [Euroopan markkinarakenneasetus] muuttamisesta [COM(2011)0652 - C7-0359/2011- 2011/0296(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Markus Ferber (A7-0303/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2012)0407)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Puheenvuorot: Markus Ferber (esittelijä) käytti ennen äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi puheenvuoron pyytääkseen työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan nojalla palauttamaan mietinnön valiokuntaan ja Robert Goebbels, joka kannatti tätä pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.


6.9. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuoden 2012 painopisteiden täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuoden 2012 painopisteiden täytäntöönpano [2012/2150(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Jean-Paul Gauzès (A7-0312/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0408)


6.10. EU:n ja Venäjän väliset kauppasuhteet Venäjän WTO:hon liittymisen jälkeen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0461/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0409)

Puheenvuoro:

Inese Vaidere esitti suullisen tarkistuksen uuden kohdan lisäämiseksi 14 kohdan jälkeen.

Tätä suullista tarkistusta ei vastustettu, joten se otettiin huomioon.


6.11. Valko-Venäjän vaalit (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0463/2012, B7-0464/2012, B7-0465/2012, B7-0466/2012, B7-0471/2012 ja B7-0472/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0463/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0463/2012, B7-0464/2012, B7-0465/2012, B7-0466/2012, B7-0471/2012 ja B7-0472/2012)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Daniel Caspary, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, Bogusław Sonik, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ja Michael Gahler PPE-ryhmän puolesta

Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Liisa Jaakonsaari ja Pino Arlacchi S&D-ryhmän puolesta

Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Norica Nicolai, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Hannu Takkula, Jelko Kacin ja Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta

Werner Schulz, Elisabeth Schroedter ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta

Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0410)


6.12. Georgian vaalit (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0467/2012, B7-0468/2012, B7-0469/2012, B7-0470/2012, B7-0473/2012 ja B7-0474/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0467/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0467/2012, B7-0468/2012, B7-0469/2012, B7-0470/2012 ja B7-0473/2012)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Corien Wortmann-Kool, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek, Paweł Zalewski, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ja Michael Gahler PPE-ryhmän puolesta

Libor Rouček, Kristian Vigenin, Mojca Kleva, Minodora Cliveti, Teresa Riera Madurell, Evgeni Kirilov, Richard Falbr ja Edit Herczog S&D-ryhmän puolesta

Norica Nicolai, Graham Watson, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Jelko Kacin ja Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Nicole Kiil-Nielsen ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ja Marek Henryk Migalski ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0411)

(Päätöslauselmaesitys B7-0474/2012 raukesi.)


7. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Eider Gardiazábal Rubial - A7-0270/2012
Iva Zanicchi ja Monica Luisa Macovei

Mietintö Erminia Mazzoni - A7-0297/2012
Peter Jahr ja Seán Kelly

Mietintö Markus Ferber - A7-0306/2012
Ewald Stadler, Peter Jahr ja Charles Tannock

Mietintö Markus Ferber - A7-0303/2012
Peter Jahr ja Monica Luisa Macovei

Mietintö Jean-Paul Gauzès - A7-0312/2012
Peter Jahr, Monica Luisa Macovei, Hannu Takkula ja Seán Kelly

EU:n ja Venäjän väliset kauppasuhteet Venäjän WTO:hon liittymisen jälkeen - B7-0461/2012
Ewald Stadler, Hannu Takkula ja Seán Kelly

Valko-Venäjän vaalit - RC-B7-0463/2012
Adam Bielan, Kristiina Ojuland ja Hannu Takkula

Georgian vaalit - RC-B7-0467/2012
Ewald Stadler, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula ja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


10. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen)

- Työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa, rakennemuutosten ennakointi ja hallitseminen (2012/2061(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL
lausuntoa varten: JURI

- Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpano (COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL
lausuntoa varten: JURI, IMCO


11. Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)

Luetteloon kirjattujen kirjallisten kannanottojen saamien allekirjoitusten lukumäärä (työjärjestyksen 123 artiklan 3 kohta):

Asiakirjan numero

Laatija

Allekirjoituksia

0023/2012

Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin, Kristian Vigenin

192

0024/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris

46

0025/2012

Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Brian Simpson

78

0026/2012

Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Janusz Władysław Zemke

114

0027/2012

Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff, Eider Gardiazábal Rubial

116

0028/2012

Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet, Keith Taylor

189

0029/2012

Lívia Járóka, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström

74

0030/2012

Erminia Mazzoni, Carlo Casini, Jarosław Leszek Wałęsa

68

0031/2012

Hans-Gert Pöttering, Edit Herczog, Alain Lamassoure, Gianni Pittella, Bernhard Rapkay

130

0032/2012

Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli, Jutta Steinruck

66

0033/2012

Mario Borghezio

7


12. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 179 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


13. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Komission jäsenen nimittäminen (Tonio BORG - MT) (N7-0116/2012 - C7-0366/2012 - 2012/0807(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AFCO, IMCO

2) jäseniltä ehdotukset suosituksiksi (työjärjestyksen 121 artikla)

- Anneli Jäätteenmäki, ALDE-ryhmän puolesta. Ehdotus suositukseksi neuvostolle arktista aluetta koskevan EU:n politiikan tulevasta kehityksestä (B7-0475/2012)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET


14. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 19. marraskuuta 2012 - 22. marraskuuta 2012.


15. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 12.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Bokros, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Casa, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cottigny, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Mariya Gabriel, Gál, Gallagher, García-Hierro Caraballo, Gardini, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Milana, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pittella, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Ransdorf, Rapti, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka,

Tarkkailijat

Božinović

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö