Rodyklė 
Protokolas
PDF 217kWORD 189k
Penktadienis, 2012 m. spalio 26 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Rinkimai Baltarusijoje (diskusijos)
 3.Rinkimai Gruzijoje (diskusijos)
 4. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
4.1.Žmogaus teisių padėtis Jungtiniuose Arabų Emyratuose
  
4.2.Mergaičių diskriminacija Pakistane ir ypač Malalos Yousafzai atvejis
  
4.3.Padėtis Kambodžoje
 5.2012 m. Sacharovo premija ( premijos laureatų paskelbimas)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  
6.1.Žmogaus teisių padėtis Jungtiniuose Arabų Emyratuose (balsavimas)
  
6.2.Mergaičių diskriminacija Pakistane ir ypač Malalos Yousafzai atvejis (balsavimas)
  
6.3.Padėtis Kambodžoje (balsavimas)
  
6.4.JAV ir Europos Sąjungos susitarimas dėl raštinės įrangos energijos naudojimo efektyvumo ženklinimo programos *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.5.Naujoviškos finansinės priemonės pagal kitą daugiametę finansinę programą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.6.Metinis pranešimas apie Europos ombudsmeno 2011 m. veiklą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.7.Finansinių priemonių rinkos ir Direktyvos 2004/39/EB panaikinimas ***I (balsavimas)
  
6.8.Finansinių priemonių rinkos ir Europos rinkos infrastruktūros reglamento dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir duomenų saugyklų dalinis keitimas ***I (balsavimas)
  
6.9.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2012 m. prioritetų įgyvendinimas (balsavimas)
  
6.10.ES ir Rusijos prekybos santykiai Rusijai įstojus į PPO (balsavimas)
  
6.11.Rinkimai Baltarusijoje (balsavimas)
  
6.12.Rinkimai Gruzijoje (balsavimas)
 7.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 11.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)
 12.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 13.Gauti dokumentai
 14.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 15.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.30 val.


2. Rinkimai Baltarusijoje (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Rinkimai Baltarusijoje

Štefan Füle (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Filip Kaczmarek PPE frakcijos vardu, Libor Rouček S&D frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Marek Henryk Migalski ECR frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Krzysztof Lisek pateiktą klausimą, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, Peter Šťastný, Justas Vincas Paleckis, Nikolaos Salavrakos, Eduard Kukan, Kristian Vigenin, László Tőkés, Andrzej Grzyb ir Sari Essayah.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Krzysztof Lisek, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Ivo Vajgl ir Charles Tannock.

Kalbėjo Werner Schulz, Verts/ALE frakcijos vardu.

Kalbėjo Štefan Füle.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį baigiantis diskusijoms:

- Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec ir Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu dėl rinkimų Baltarusijoje (B7-0463/2012);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki ir Tomasz Piotr Poręba ECR frakcijos vardu dėl rinkimų Baltarusijoje (B7-0464/2012);

- Werner Schulz ir Elisabeth Schroedter Verts/ALE frakcijos vardu dėl rinkimų Baltarusijoje (B7-0465/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Daniel Caspary, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu dėl rinkimų Baltarusijoje (B7-0466/2012);

- Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Norica Nicolai, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson ir Hannu Takkula ALDE frakcijos vardu dėl rinkimų Baltarusijoje (B7-0471/2012);

- Helmut Scholz ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu dėl rinkimų Baltarusijoje (B7-0472/2012).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.11 protokolo 26.10.2012.


3. Rinkimai Gruzijoje (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Rinkimai Gruzijoje

Štefan Füle (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Krzysztof Lisek PPE frakcijos vardu, Libor Rouček S&D frakcijos vardu, Norica Nicolai ALDE frakcijos vardu, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu, Adam Bielan ECR frakcijos vardu, Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Marek Henryk Migalski pateiktą klausimą, Juozas Imbrasas EFD frakcijos vardu, Andreas Mölzer , nepriklausomas Parlamento narys, Arnaud Danjean, Kristian Vigenin, Graham Watson, Indrek Tarand, Elena Băsescu, Anna Ibrisagic, Cristian Dan Preda ir Tunne Kelam.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sari Essayah, Marek Henryk Migalski ir Charles Tannock.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Štefan Füle.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį baigiantis diskusijoms:

- Ulrike Lunacek, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand ir Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE frakcijos vardu, dėl Gruzijos (B7-0467/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Corien Wortmann-Kool, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek ir Paweł Zalewski PPE frakcijos vardu dėl rinkimų Gruzijoje (B7-0468/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu dėl rinkimų Gruzijoje (B7-0469/2012);

- Mojca Kleva, Edit Herczog, Minodora Cliveti, Teresa Riera Madurell, Evgeni Kirilov, Libor Rouček ir Richard Falbr S&D frakcijos vardu dėl rinkimų Gruzijoje (B7-0470/2012);

- Norica Nicolai, Graham Watson, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Johannes Cornelis van Baalen ir Hannu Takkula ALDE frakcijos vardu dėl padėties Gruzijoje (B7-0473/2012);

- Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu dėl rinkimų Gruzijoje (B7-0474/2012).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.12 protokolo 26.10.2012.


4.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimus ir autorius žiūrėti punktas 10 protokolo 25.10.2012)


4.1. Žmogaus teisių padėtis Jungtiniuose Arabų Emyratuose

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0476/2012, B7-0479/2012, B7-0481/2012, B7-0484/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 ir B7-0492/2012

Ana Gomes ir Nikolaos Salavrakos pateikė pasiūlymus dėl rezoliucijos B7-0476/2012 ir B7-0479/2012.

Kalbėjo Nirj Deva, jis pakėlęs mėlynąją kortelę pateikė klausimą Ana Gomes, į kurį ji atsakė.

Bernd Posselt, Charles Tannock, Jaromír Kohlíček, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą) Charles Tannock ir Rui Tavares pateikė pasiūlymus dėl rezoliucijos B7-0481/2012, B7-0484/2012, B7-0487/2012 ir B7-0489/2012.

Kalbėjo: Elena Băsescu PPE frakcijos vardu, Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu, Franz Obermayr , nepriklausomas Parlamento narys, ir Monica Luisa Macovei.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sari Essayah, Antonio Cancian, Kristiina Ojuland, Eija-Riitta Korhola, Nirj Deva, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Paul Murphy pateiktą klausimą ir Ryszard Czarnecki.

Kalbėjo Máire Geoghegan-Quinn (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.1 protokolo 26.10.2012.


4.2. Mergaičių diskriminacija Pakistane ir ypač Malalos Yousafzai atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 ir B7-0495/2012

Ana Gomes, Fiorello Provera, Laima Liucija Andrikienė, Ryszard Czarnecki, Jean Lambert, Phil Bennion ir Paul Murphy, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą) Charles Tannock pateikė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Eija-Riitta Korhola PPE frakcijos vardu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D frakcijos vardu, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE frakcijos vardu, James Nicholson ECR frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, Sari Essayah ir Corina Creţu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Karin Kadenbach, Kristiina Ojuland, Charles Tannock, Eduard Kukan ir Miloslav Ransdorf.

Kalbėjo Máire Geoghegan-Quinn (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.2 protokolo 26.10.2012.


4.3. Padėtis Kambodžoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 ir B7-0494/2012

Ana Gomes, Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Jiří Maštálka, Barbara Lochbihler ir Graham Watson pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Tunne Kelam PPE frakcijos vardu, Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu, Niccolò Rinaldi ALDE frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Eduard Kukan, Corina Creţu ir Cecilia Wikström.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Monica Luisa Macovei, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kristiina Ojuland, Oldřich Vlasák, Eija-Riitta Korhola ir Franz Obermayr.

Kalbėjo Máire Geoghegan-Quinn (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.3 protokolo 26.10.2012.


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

5. 2012 m. Sacharovo premija ( premijos laureatų paskelbimas)

Pirmininkas pranešė, kad vakar dienos posėdyje Pirmininkų sueiga vienbalsiai nusprendė 2012 m. Sacharovo premiją paskirti kovotojams iš Irano Nasrin Sotoudeh ir Jafar Panahi.

Kalbėjo: Martin Callanan dėl būsimo Delegacijos ryšiams su Iranu vizito šioje šalyje (Pirmininkas atkreipė dėmesį tai, kad šiam vizitui pritarė Pirmininkų sueiga), ir Barbara Lochbihler ta pačia tema

Sacharovo premija bus įteikiama 2012 m. gruodžio mėn. Strasbūre.

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas


6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


6.1. Žmogaus teisių padėtis Jungtiniuose Arabų Emyratuose (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0476/2012, B7-0479/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 ir B7-0492/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0476/2012

(keičiama B7-0476/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 ir B7-0492/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

Anna Maria Corazza Bildt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eric Andrieu ir Martin Kastler PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi ir Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu;

Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen ir Graham Watson ALDE frakcijos vardu;

Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen ir Rui Tavares Verts/ALE frakcijos vardu;

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0400)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0479/2012 anuliuotas.)


6.2. Mergaičių diskriminacija Pakistane ir ypač Malalos Yousafzai atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 ir B7-0495/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0477/2012

(keičiama B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 ir B7-0495/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Edit Bauer, Roberta Angelilli, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tadeusz Zwiefka ir Martin Kastler PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari ir Minodora Cliveti S&D frakcijos vardu;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Charles Goerens, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Graham Watson ir Alexandra Thein ALDE frakcijos vardu;

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Rui Tavares ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock, Peter van Dalen ir Sajjad Karim ECR frakcijos vardu;

Marie-Christine Vergiat ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu;

Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0401)

Kalbėjo:

Charles Tannock, jis pateikė 5 dalies žodinį pakeitimą.

Prieštaravimų šiam žodiniam pakeitimui nebuvo, todėl jis buvo priimtas.


6.3. Padėtis Kambodžoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 ir B7-0494/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0478/2012

(keičiama B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 ir B7-0494/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė ir Eduard Kukan PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Marc Tarabella ir Robert Goebbels S&D frakcijos vardu;

Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu;

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0402)


6.4. JAV ir Europos Sąjungos susitarimas dėl raštinės įrangos energijos naudojimo efektyvumo ženklinimo programos *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo projekto dėl JAV ir Europos Sąjungos susitarimo dėl raštinės įrangos energijos naudojimo efektyvumo ženklinimo programos sudarymo [09890/2012 - C7-0134/2012- 2012/0048(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Béla Kovács (A7-0275/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0403)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


6.5. Naujoviškos finansinės priemonės pagal kitą daugiametę finansinę programą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Naujoviškos finansinės priemonės pagal kitą daugiametę finansinę programą [2012/2027(INI)] – Biudžeto komitetas. Pranešėja: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0270/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0404)


6.6. Metinis pranešimas apie Europos ombudsmeno 2011 m. veiklą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Metinis pranešimas apie Europos ombudsmeno 2011 m. veiklą [2012/2049(INI)] – Peticijų komitetas. Pranešėja: Erminia Mazzoni (A7-0297/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0405)


6.7. Finansinių priemonių rinkos ir Direktyvos 2004/39/EB panaikinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansinių priemonių rinkų, kuria panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB (nauja redakcija) [COM(2011)0656 - C7-0382/2011- 2011/0298(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Markus Ferber (A7-0306/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2012)0406)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Kalbėjo: prieš balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto Markus Ferber (pranešėjas), vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalimi, pateikė prašymą grąžinti pranešimą iš naujo nagrinėti komitete,

Parlamentas patenkino prašymą


6.8. Finansinių priemonių rinkos ir Europos rinkos infrastruktūros reglamento dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir duomenų saugyklų dalinis keitimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl finansinių priemonių rinkos ir Europos rinkos infrastruktūros reglamento dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir duomenų saugyklų dalinio keitimo [COM(2011)0652 - C7-0359/2011- 2011/0296(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Markus Ferber (A7-0303/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2012)0407)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Kalbėjo: prieš balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto Markus Ferber (pranešėjas), remiantis Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalimi, pateikė prašymą perduoti pranešimą iš naujo nagrinėti komitete ir Robert Goebbels, jis parėmė šį prašymą.

Parlamentas patenkino prašymą


6.9. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2012 m. prioritetų įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro: 2012 m. ES prioritetų įgyvendinimas [2012/2150(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Jean-Paul Gauzès (A7-0312/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0408)


6.10. ES ir Rusijos prekybos santykiai Rusijai įstojus į PPO (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0461/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0409)

Kalbėjo:

Inese Vaidere, ji pateikė žodinį pakeitimą, kuriuo įterpiama nauja dalis po esamos 14 dalies.

Prieštaravimų šiam žodiniam pakeitimui nebuvo, todėl jis buvo priimtas.


6.11. Rinkimai Baltarusijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0463/2012, B7-0464/2012, B7-0465/2012, B7-0466/2012, B7-0471/2012 ir B7-0472/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0463/2012

(keičiama B7-0463/2012, B7-0464/2012, B7-0465/2012, B7-0466/2012, B7-0471/2012 ir B7-0472/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Daniel Caspary, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, Bogusław Sonik, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ir Michael Gahler PPE frakcijos vardu;

Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Liisa Jaakonsaari ir Pino Arlacchi S&D frakcijos vardu;

Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Norica Nicolai, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Hannu Takkula, Jelko Kacin ir Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu;

Werner Schulz, Elisabeth Schroedter ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu;

Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0410)


6.12. Rinkimai Gruzijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0467/2012, B7-0468/2012, B7-0469/2012, B7-0470/2012, B7-0473/2012 ir B7-0474/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0467/2012

(keičiama B7-0467/2012, B7-0468/2012, B7-0469/2012, B7-0470/2012 ir B7-0473/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Corien Wortmann-Kool, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek, Paweł Zalewski, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ir Michael Gahler PPE frakcijos vardu;

Libor Rouček, Kristian Vigenin, Mojca Kleva, Minodora Cliveti, Teresa Riera Madurell, Evgeni Kirilov, Richard Falbr ir Edit Herczog S&D frakcijos vardu;

Norica Nicolai, Graham Watson, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Jelko Kacin ir Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu;

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Nicole Kiil-Nielsen ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ir Marek Henryk Migalski ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0411)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0474/2012 anuliuotas.)


7. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Eider Gardiazábal Rubial - A7-0270/2012
Iva Zanicchi ir Monica Luisa Macovei

Pranešimas: Erminia Mazzoni - A7-0297/2012
Peter Jahr ir Seán Kelly

Pranešimas: Markus Ferber - A7-0306/2012
Ewald Stadler, Peter Jahr ir Charles Tannock

Pranešimas: Markus Ferber - A7-0303/2012
Peter Jahr ir Monica Luisa Macovei

Pranešimas: Jean-Paul Gauzès - A7-0312/2012
Peter Jahr, Monica Luisa Macovei, Hannu Takkula ir Seán Kelly

ES ir Rusijos prekybos santykiai Rusijai įstojus į PPO - B7-0461/2012
Ewald Stadler, Hannu Takkula ir Seán Kelly

Rinkimai Baltarusijoje - RC-B7-0463/2012
Adam Bielan, Kristiina Ojuland ir Hannu Takkula

Rinkimai Gruzijoje - RC-B7-0467/2012
Ewald Stadler, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula ir Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


10. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais)

- Darbuotojų informavimas ir konsultavimas, pertvarkymo procesų planavimas ir valdymas (2012/2061(INI))
perduota atsakingam komitetui: EMPL
nuomonė: JURI

- Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymas (COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD))
perduota atsakingam komitetui: EMPL
nuomonė: JURI, IMCO


11. Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)

Parašų skaičius, surinktas už į registrą įrašytus rašytinius pareiškimus (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 3 dalis):

Dokumento numeris

Autorius

Parašai

0023/2012

Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin, Kristian Vigenin

192

0024/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris

46

0025/2012

Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Brian Simpson

78

0026/2012

Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Janusz Władysław Zemke

114

0027/2012

Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff, Eider Gardiazábal Rubial

116

0028/2012

Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet, Keith Taylor

189

0029/2012

Lívia Járóka, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström

74

0030/2012

Erminia Mazzoni, Carlo Casini, Jarosław Leszek Wałęsa

68

0031/2012

Hans-Gert Pöttering, Edit Herczog, Alain Lamassoure, Gianni Pittella, Bernhard Rapkay

130

0032/2012

Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli, Jutta Steinruck

66

0033/2012

Mario Borghezio

7


12. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 179 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


13. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Europos Komisijos nario skyrimas (Tonio Borg, Malta) (N7-0116/2012 - C7-0366/2012 - 2012/0807(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AFCO, IMCO

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rekomendacijų (Darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnis)

- Anneli Jäätteenmäki, ALDE frakcijos vardu. Pasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai dėl ES Arkties politikos plėtros ateityje (B7-0475/2012)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET


14. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks nuo 2012 m. lapkričio 19 d. iki 2012 m. lapkričio 22 d..


15. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 12.45 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Bokros, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Casa, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cottigny, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Mariya Gabriel, Gál, Gallagher, García-Hierro Caraballo, Gardini, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Milana, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pittella, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Ransdorf, Rapti, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka,

Stebėtojai

Božinović

Teisinė informacija - Privatumo politika