Indekss 
Protokols
PDF 217kWORD 186k
Piektdiena, 2012. gada 26. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Vēlēšanas Baltkrievijā (debates)
 3.Vēlēšanas Gruzijā (debates)
 4.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
4.1.Situācija cilvēktiesību jomā Apvienotajos Arābu Emirātos
  
4.2.Meiteņu diskriminācija Pakistānā, jo īpaši Malala Yousafzai lieta
  
4.3.Stāvoklis Kambodžā
 5.Saharova balva 2012 (laureātu paziņošana)
 6.Balsošanas laiks
  
6.1.Situācija cilvēktiesību jomā Apvienotajos Arābu Emirātos (balsošana)
  
6.2.Meiteņu diskriminācija Pakistānā, jo īpaši Malala Yousafzai lieta (balsošana)
  
6.3.Stāvoklis Kambodžā (balsošana)
  
6.4.ES un ASV nolīgums par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu koordinēšanu *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.5.Novatoriski finansēšanas instrumenti saistībā ar nākamo daudzgadu finanšu shēmu (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.6.Gada ziņojums par Eiropas Ombuda darbību 2011. gadā (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.7.Finanšu instrumentu tirgi un Direktīvas 2004/39/EK atcelšana (pārstrādāta redakcija) ***I (balsošana)
  
6.8.Finanšu instrumentu tirgi un grozījumi Regulā [ETIR] par ārpusbiržas atvasinātiem finanšu instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un tirdzniecības reģistriem ***I (balsošana)
  
6.9.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2012. gada prioritāšu īstenošana (balsošana)
  
6.10.ES un Krievijas tirdzniecības attiecības pēc Krievijas iestāšanās PTO (balsošana)
  
6.11.Vēlēšanas Baltkrievijā (balsošana)
  
6.12.Vēlēšanas Gruzijā (balsošana)
 7.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 8.Balsojuma skaidrojumi
 9.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 10.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 11.Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants)
 12.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 13.Dokumentu iesniegšana
 14.Nākamo sēžu datumi
 15.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


2. Vēlēšanas Baltkrievijā (debates)

Komisijas paziņojums: Vēlēšanas Baltkrievijā.

Štefan Füle (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Filip Kaczmarek PPE grupas vārdā, Libor Rouček S&D grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Marek Henryk Migalski ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Krzysztof Lisek, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder EFD grupas vārdā, Peter Šťastný, Justas Vincas Paleckis, Nikolaos Salavrakos, Eduard Kukan, Kristian Vigenin, László Tőkés, Andrzej Grzyb un Sari Essayah.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Krzysztof Lisek, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Ivo Vajgl un Charles Tannock.

Uzstājās Werner Schulz Verts/ALE grupas vārdā.

Uzstājās Štefan Füle.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec un Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā - par vēlēšanām Baltkrievijā (B7-0463/2012);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki un Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā - par vēlēšanām Baltkrievijā (B7-0464/2012);

- Werner Schulz un Elisabeth Schroedter Verts/ALE grupas vārdā - par vēlēšanām Baltkrievijā (B7-0465/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Daniel Caspary, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā - par vēlēšanām Baltkrievijā (B7-0466/2012);

- Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Norica Nicolai, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson un Hannu Takkula ALDE grupas vārdā - par vēlēšanām Baltkrievijā (B7-0471/2012);

- Helmut Scholz un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā - par vēlēšanām Baltkrievijā (B7-0472/2012).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 26. oktobra protokola 6.11. punkts.


3. Vēlēšanas Gruzijā (debates)

Komisijas paziņojums: Vēlēšanas Gruzijā.

Štefan Füle (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Krzysztof Lisek PPE grupas vārdā, Libor Rouček S&D grupas vārdā, Norica Nicolai ALDE grupas vārdā, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā, Adam Bielan ECR grupas vārdā, Jaromír Kohlíček GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Henryk Migalski, Juozas Imbrasas EFD grupas vārdā, Andreas Mölzer, pie grupām nepiederošs deputāts, Arnaud Danjean, Kristian Vigenin, Graham Watson, Indrek Tarand, Elena Băsescu, Anna Ibrisagic, Cristian Dan Preda un Tunne Kelam.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sari Essayah, Marek Henryk Migalski un Charles Tannock.

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Štefan Füle.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Ulrike Lunacek, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand un Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE grupas vārdā - par Gruziju (B7-0467/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Corien Wortmann-Kool, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek un Paweł Zalewski PPE grupas vārdā - par vēlēšanām Gruzijā (B7-0468/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā - par vēlēšanām Gruzijā (B7-0469/2012);

- Mojca Kleva, Edit Herczog, Minodora Cliveti, Teresa Riera Madurell, Evgeni Kirilov, Libor Rouček un Richard Falbr S&D grupas vārdā - par vēlēšanām Gruzijā (B7-0470/2012);

- Norica Nicolai, Graham Watson, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Johannes Cornelis van Baalen un Hannu Takkula ALDE grupas vārdā - par vēlēšanām Gruzijā (B7-0473/2012);

- Jaromír Kohlíček GUE/NGL grupas vārdā - par vēlēšanām Gruzijā (B7-0474/2012).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 26. oktobra protokola 6.12. punkts.


4. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un to autori ir norādīti 2012. gada 25. oktobra protokola 10. punktā.)


4.1. Situācija cilvēktiesību jomā Apvienotajos Arābu Emirātos

Rezolūciju priekšlikumi B7-0476/2012, B7-0479/2012, B7-0481/2012, B7-0484/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 un B7-0492/2012.

Ana Gomes un Nikolaos Salavrakos iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem B7-0476/2012 un B7-0479/2012.

Uzstājās Nirj Deva, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Ana Gomes, kura uz to atbildēja.

Bernd Posselt, Charles Tannock, Jaromír Kohlíček, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Charles Tannock, un Rui Tavares iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem B7-0481/2012, B7-0484/2012, B7-0487/2012 un B7-0489/2012.

Uzstājās Elena Băsescu PPE grupas vārdā, Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā, Franz Obermayr, pie grupām nepiederošs deputāts, un Monica Luisa Macovei.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sari Essayah, Antonio Cancian, Kristiina Ojuland, Eija-Riitta Korhola, Nirj Deva, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Murphy, un Ryszard Czarnecki.

Uzstājās Máire Geoghegan-Quinn (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 26. oktobra protokola 6.1. punkts.


4.2. Meiteņu diskriminācija Pakistānā, jo īpaši Malala Yousafzai lieta

Rezolūciju priekšlikumi B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 un B7-0495/2012.

Ana Gomes, Fiorello Provera, Laima Liucija Andrikienė, Ryszard Czarnecki, Jean Lambert, Phil Bennion un Paul Murphy, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Charles Tannock, iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Eija-Riitta Korhola PPE grupas vārdā, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D grupas vārdā, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE grupas vārdā, James Nicholson ECR grupas vārdā, Bastiaan Belder EFD grupas vārdā, Sari Essayah un Corina Creţu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Karin Kadenbach, Kristiina Ojuland, Charles Tannock, Eduard Kukan un Miloslav Ransdorf.

Uzstājās Máire Geoghegan-Quinn (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 26. oktobra protokola 6.2. punkts.


4.3. Stāvoklis Kambodžā

Rezolūciju priekšlikumi B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 un B7-0494/2012.

Ana Gomes, Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Jiří Maštálka, Barbara Lochbihler un Graham Watson iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Tunne Kelam PPE grupas vārdā, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Niccolò Rinaldi ALDE grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Eduard Kukan, Corina Creţu un Cecilia Wikström.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Monica Luisa Macovei, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kristiina Ojuland, Oldřich Vlasák, Eija-Riitta Korhola un Franz Obermayr.

Uzstājās Máire Geoghegan-Quinn (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 26. oktobra protokola 6.3. punkts.


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

5. Saharova balva 2012 (laureātu paziņošana)

Parlamenta priekšsēdētājs paziņoja, ka Priekšsēdētāju konference šodien sanāksmē ir vienprātīgi izraudzījusies Nasrin Sotoudeh un Jafar Panahi (Irānas aktīvisti) par Saharova balvas 2012. gada laureātiem.

Uzstājās Martin Callanan par nākamo Delegācijas attiecībām ar Irānu vizīti šajā valstī (priekšsēdētājs atgādināja, ka lēmumu par minētās delegācijas braucienu ir pieņēmusi Priekšsēdētāju konference), un Barbara Lochbihler par šo pašu tematu.

Balvas pasniegšana notiks 2012. gada decembrī Strasbūrā.

SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks


6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


6.1. Situācija cilvēktiesību jomā Apvienotajos Arābu Emirātos (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0476/2012, B7-0479/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 un B7-0492/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0476/2012

(aizstāj B7-0476/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 un B7-0492/2012)

Iesnieguši šādi deputāti:

Anna Maria Corazza Bildt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eric Andrieu un Martin Kastler PPE grupas vārdā;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi un Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā;

Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen un Graham Watson ALDE grupas vārdā;

Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen un Rui Tavares Verts/ALE grupas vārdā;

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2012)0400).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0479/2012 vairs nav spēkā.)


6.2. Meiteņu diskriminācija Pakistānā, jo īpaši Malala Yousafzai lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 un B7-0495/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0477/2012

(aizstāj B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 un B7-0495/2012)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Edit Bauer, Roberta Angelilli, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tadeusz Zwiefka un Martin Kastler PPE grupas vārdā;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari un Minodora Cliveti S&D grupas vārdā;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Charles Goerens, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Graham Watson un Alexandra Thein ALDE grupas vārdā;

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Rui Tavares un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā;

Charles Tannock, Peter van Dalen un Sajjad Karim ECR grupas vārdā;

Marie-Christine Vergiat un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā;

Bastiaan Belder EFD grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2012)0401).

Uzstāšanās

Uzstājās Charles Tannock, kas ierosināja mutisku grozījumu 5. punktam.

Tā kā neviens deputāts neiebilda pret šā mutiskā grozījuma ņemšanu vērā, to pieņēma.


6.3. Stāvoklis Kambodžā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 un B7-0494/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0478/2012

(aizstāj B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 un B7-0494/2012)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė un Eduard Kukan PPE grupas vārdā;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Marc Tarabella un Robert Goebbels S&D grupas vārdā;

Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā;

Charles Tannock un Adam Bielan ECR grupas vārdā;

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2012)0402).


6.4. ES un ASV nolīgums par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu koordinēšanu *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai parakstītu un noslēgtu Nolīgumu starp Amerikas Savienoto Valstu valdību un Eiropas Savienību par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu koordinēšanu [09890/2012 - C7-0134/2012- 2012/0048(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Béla Kovács (A7-0275/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0403).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


6.5. Novatoriski finansēšanas instrumenti saistībā ar nākamo daudzgadu finanšu shēmu (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par novatoriskiem finansēšanas instrumentiem saistībā ar nākamo daudzgadu finanšu shēmu [2012/2027(INI)] - Budžeta komiteja. Referente: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0270/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0404).


6.6. Gada ziņojums par Eiropas Ombuda darbību 2011. gadā (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2011. gadā [2012/2049(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referente: Erminia Mazzoni (A7-0297/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0405).


6.7. Finanšu instrumentu tirgi un Direktīvas 2004/39/EK atcelšana (pārstrādāta redakcija) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par finanšu instrumentu tirgiem, ar kuru atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK (pārstrādātā redakcija) [COM(2011)0656 - C7-0382/2011- 2011/0298(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Markus Ferber (A7-0306/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2012)0406).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Uzstājās pirms balsošanas par normatīvās rezolūcijas projektu Markus Ferber (referents), kurš prasīja ziņojumu nodot atpakaļ komitejai, pamatojoties uz Reglamenta 57. panta 2. punktu.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


6.8. Finanšu instrumentu tirgi un grozījumi Regulā [ETIR] par ārpusbiržas atvasinātiem finanšu instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un tirdzniecības reģistriem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu instrumentu tirgiem, ar ko groza Regulu [ETIR] par ārpusbiržas atvasinātiem finanšu instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un tirdzniecības reģistriem [COM(2011)0652 - C7-0359/2011- 2011/0296(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Markus Ferber (A7-0303/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2012)0407).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Uzstājās pirms balsošanas par normatīvās rezolūcijas projektu Markus Ferber (referents), kurš prasīja ziņojumu nodot atpakaļ komitejai, pamatojoties uz Reglamenta 57. panta 2. punktu, un Robert Goebbels, kas atbalstīja šo pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


6.9. Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2012. gada prioritāšu īstenošana (balsošana)

Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — 2012. gada prioritāšu īstenošana [2012/2150(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Jean-Paul Gauzès (A7-0312/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0408).


6.10. ES un Krievijas tirdzniecības attiecības pēc Krievijas iestāšanās PTO (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0461/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0409).

Uzstāšanās

Inese Vaidere ierosināja mutisku grozījumu, lai iekļautu jaunu punktu aiz pašreizējā 14. punkta.

Tā kā neviens deputāts neiebilda pret šā mutiskā grozījuma ņemšanu vērā, to pieņēma.


6.11. Vēlēšanas Baltkrievijā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0463/2012, B7-0464/2012, B7-0465/2012, B7-0466/2012, B7-0471/2012 un B7-0472/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0463/2012

(aizstāj B7-0463/2012, B7-0464/2012, B7-0465/2012, B7-0466/2012, B7-0471/2012 un B7-0472/2012)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Daniel Caspary, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, Bogusław Sonik, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė un Michael Gahler PPE grupas vārdā;

Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Liisa Jaakonsaari un Pino Arlacchi S&D grupas vārdā;

Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Norica Nicolai, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Hannu Takkula, Jelko Kacin un Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā;

Werner Schulz, Elisabeth Schroedter un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā;

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā;

Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2012)0410).


6.12. Vēlēšanas Gruzijā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0467/2012, B7-0468/2012, B7-0469/2012, B7-0470/2012, B7-0473/2012 un B7-0474/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0467/2012

(aizstāj B7-0467/2012, B7-0468/2012, B7-0469/2012, B7-0470/2012 un B7-0473/2012)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Corien Wortmann-Kool, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek, Paweł Zalewski, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė un Michael Gahler PPE grupas vārdā;

Libor Rouček, Kristian Vigenin, Mojca Kleva, Minodora Cliveti, Teresa Riera Madurell, Evgeni Kirilov, Richard Falbr un Edit Herczog S&D grupas vārdā;

Norica Nicolai, Graham Watson, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Jelko Kacin un Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā;

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Nicole Kiil-Nielsen un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki un Marek Henryk Migalski ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2012)0411).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0474/2012 vairs nav spēkā.)


7. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


8. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Eider Gardiazábal Rubial ziņojums - A7-0270/2012
Iva Zanicchi un Monica Luisa Macovei

Erminia Mazzoni ziņojums - A7-0297/2012
Peter Jahr un Seán Kelly

Markus Ferber ziņojums - A7-0306/2012
Ewald Stadler, Peter Jahr un Charles Tannock

Markus Ferber ziņojums - A7-0303/2012
Peter Jahr un Monica Luisa Macovei

Jean-Paul Gauzès ziņojums - A7-0312/2012
Peter Jahr, Monica Luisa Macovei, Hannu Takkula un Seán Kelly

ES un Krievijas tirdzniecības attiecības pēc Krievijas iestāšanās PTO - B7-0461/2012
Ewald Stadler, Hannu Takkula un Seán Kelly

Vēlēšanas Baltkrievijā - RC-B7-0463/2012
Adam Bielan, Kristiina Ojuland un Hannu Takkula

Vēlēšanas Gruzijā - RC-B7-0467/2012
Ewald Stadler, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula un Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė


9. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


10. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana citām komitejām

- Darbinieku informēšana un konsultēšana un pārstrukturēšanas paredzēšana un pārvaldība (2012/2061(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL
atzinums: JURI

- Direktīvas 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā izpilde (COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL
atzinums: JURI, IMCO


11. Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants)

Parakstu skaits par rakstiskām deklarācijām, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. panta 3. punkts):

Dokumenta numurs

Autors

Paraksti

0023/2012

Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin, Kristian Vigenin

192

0024/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris

46

0025/2012

Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Brian Simpson

78

0026/2012

Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Janusz Władysław Zemke

114

0027/2012

Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff, Eider Gardiazábal Rubial

116

0028/2012

Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet, Keith Taylor

189

0029/2012

Lívia Járóka, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström

74

0030/2012

Erminia Mazzoni, Carlo Casini, Jarosław Leszek Wałęsa

68

0031/2012

Hans-Gert Pöttering, Edit Herczog, Alain Lamassoure, Gianni Pittella, Bernhard Rapkay

130

0032/2012

Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli, Jutta Steinruck

66

0033/2012

Mario Borghezio

7


12. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 179. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


13. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Eiropas Komisijas locekļa iecelšana (Tonio BORG - MT) (N7-0116/2012 - C7-0366/2012 – 2012/0807(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AFCO, IMCO

2. Deputātu iesniegtais ieteikuma priekšlikums (Reglamenta 121. pants)

- Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā. Ieteikuma priekšlikums Padomei par ES politikas saistībā ar Arktikas reģionu turpmāko izstrādi (B7-0475/2012).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET


14. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2012. gada 19. novembra līdz 2012. gada 22. novembrim.


15. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 12.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Bokros, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Casa, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cottigny, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Mariya Gabriel, Gál, Gallagher, García-Hierro Caraballo, Gardini, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Milana, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pittella, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Ransdorf, Rapti, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka,

Novērotāji

Božinović

Juridisks paziņojums - Privātuma politika