Index 
Notulen
PDF 219kWORD 168k
Vrijdag 26 oktober 2012 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Verkiezingen in Wit-Rusland (debat)
 3.Verkiezingen in Georgië (debat)
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  4.1.Situatie van de mensenrechten in de Verenigde Arabische Emiraten
  4.2.Discriminatie van meisjes in Pakistan, in het bijzonder het geval van Malala Yousafzai
  4.3.Situatie in Cambodja
 5.Sacharov-prijs 2012 (bekendmaking van de winnaars)
 6.Stemmingen
  6.1.Situatie van de mensenrechten in de Verenigde Arabische Emiraten (stemming)
  6.2.Discriminatie van meisjes in Pakistan, in het bijzonder het geval van Malala Yousafzai (stemming)
  6.3.Situatie in Cambodja (stemming)
  6.4.Overeenkomst VS-EU over de coördinatie van programma's voor energie-efficiëntie-etikettering voor kantoorapparatuur *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  6.5.Innovatieve financiële instrumenten in de context van het volgende meerjarig financieel kader (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  6.6.Jaarverslag over de activiteiten van de Ombudsman 2011 (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  6.7.Markten voor financiële instrumenten en intrekking van Richtlijn 2004/39/EG ***I (stemming)
  6.8.Markten voor financiële instrumenten en wijziging van de EMIR-verordening betreffende OTC-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters ***I (stemming)
  6.9.Het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: uitvoering van de prioriteiten voor 2012 (stemming)
  6.10.Handelsbetrekkingen tussen de EU en Rusland na de toetreding van Rusland tot de WTO (stemming)
  6.11.Verkiezingen in Wit-Rusland (stemming)
  6.12.Verkiezingen in Georgië (stemming)
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Besluiten inzake bepaalde documenten
 11.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)
 12.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 13.Ingekomen stukken
 14.Rooster van de volgende vergaderingen
 15.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.30 uur geopend.


2. Verkiezingen in Wit-Rusland (debat)

Verklaring van de Commissie: Verkiezingen in Wit-Rusland

Štefan Füle (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Filip Kaczmarek, namens de PPE-Fractie, Libor Rouček, namens de S&D-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Marek Henryk Migalski, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Krzysztof Lisek, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Peter Šťastný, Justas Vincas Paleckis, Nikolaos Salavrakos, Eduard Kukan, Kristian Vigenin, László Tőkés, Andrzej Grzyb en Sari Essayah.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Lisek, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Ivo Vajgl en Charles Tannock.

Het woord wordt gevoerd door Werner Schulz, namens de Verts/ALE-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec en Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie, over de verkiezingen in Belarus (B7-0463/2012);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki en Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie, over de verkiezingen in Wit-Rusland (B7-0464/2012);

- Werner Schulz en Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie, over de verkiezingen in Belarus (B7-0465/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Daniel Caspary, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie, over de verkiezingen in Belarus (B7-0466/2012);

- Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Norica Nicolai, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson en Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie, over de verkiezingen in Belarus (B7-0471/2012);

- Helmut Scholz en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, over de verkiezingen in Belarus (B7-0472/2012).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.11 van de notulen van 26.10.2012.


3. Verkiezingen in Georgië (debat)

Verklaring van de Commissie: Verkiezingen in Georgië

Štefan Füle (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Krzysztof Lisek, namens de PPE-Fractie, Libor Rouček, namens de S&D-Fractie, Norica Nicolai, namens de ALDE-Fractie, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Henryk Migalski, Juozas Imbrasas, namens de EFD-Fractie, Andreas Mölzer, niet-fractiegebonden lid, Arnaud Danjean, Kristian Vigenin, Graham Watson, Indrek Tarand, Elena Băsescu, Anna Ibrisagic, Cristian Dan Preda en Tunne Kelam.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sari Essayah, Marek Henryk Migalski en Charles Tannock.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Ulrike Lunacek, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand en Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie, over Georgië (B7-0467/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Corien Wortmann-Kool, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek en Paweł Zalewski, namens de PPE-Fractie, over de verkiezingen in Georgië (B7-0468/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, over de verkiezingen in Georgië (B7-0469/2012);

- Mojca Kleva, Edit Herczog, Minodora Cliveti, Teresa Riera Madurell, Evgeni Kirilov, Libor Rouček en Richard Falbr, namens de S&D-Fractie, over de verkiezingen in Georgië (B7-0470/2012);

- Norica Nicolai, Graham Watson, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Johannes Cornelis van Baalen en Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie, over de verkiezingen in Georgië (B7-0473/2012);

- Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie, over de verkiezingen in Georgië (B7-0474/2012).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.12 van de notulen van 26.10.2012.


4. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 10 van de notulen van 25.10.2012 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties)


4.1. Situatie van de mensenrechten in de Verenigde Arabische Emiraten

Ontwerpresoluties B7-0476/2012, B7-0479/2012, B7-0481/2012, B7-0484/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 en B7-0492/2012

Ana Gomes en Nikolaos Salavrakos lichten de ontwerpresoluties toe B7-0476/2012 en B7-0479/2012.

Het woord wordt gevoerd door Nirj Deva, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Ana Gomes, die hierop ingaat.

Bernd Posselt, Charles Tannock, Jaromír Kohlíček, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Charles Tannock, en Rui Tavares, lichten ontwepresoluties toe B7-0481/2012, B7-0484/2012, B7-0487/2012 en B7-0489/2012.

Het woord wordt gevoerd door Elena Băsescu, namens de PPE-Fractie, Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie, Franz Obermayr, niet-fractiegebonden lid, en Monica Luisa Macovei.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sari Essayah, Antonio Cancian, Kristiina Ojuland, Eija-Riitta Korhola, Nirj Deva, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Murphy, en Ryszard Czarnecki.

Het woord wordt gevoerd door Máire Geoghegan-Quinn (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.1 van de notulen van 26.10.2012.


4.2. Discriminatie van meisjes in Pakistan, in het bijzonder het geval van Malala Yousafzai

Ontwerpresoluties B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 en B7-0495/2012

Ana Gomes, Fiorello Provera, Laima Liucija Andrikienė, Ryszard Czarnecki, Jean Lambert, Phil Bennion en Paul Murphy, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Charles Tannock, lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Eija-Riitta Korhola, namens de PPE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie, Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Sari Essayah en Corina Creţu.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Karin Kadenbach, Kristiina Ojuland, Charles Tannock, Eduard Kukan en Miloslav Ransdorf.

Het woord wordt gevoerd door Máire Geoghegan-Quinn (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.2 van de notulen van 26.10.2012.


4.3. Situatie in Cambodja

Ontwerpresoluties B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 en B7-0494/2012

Ana Gomes, Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Jiří Maštálka, Barbara Lochbihler en Graham Watson lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Tunne Kelam, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Niccolò Rinaldi, namens de ALDE-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Eduard Kukan, Corina Creţu en Cecilia Wikström.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Monica Luisa Macovei, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kristiina Ojuland, Oldřich Vlasák, Eija-Riitta Korhola en Franz Obermayr.

Het woord wordt gevoerd door Máire Geoghegan-Quinn (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 26.10.2012.


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

5. Sacharov-prijs 2012 (bekendmaking van de winnaars)

De Voorzitter deelt mede dat de Conferentie van voorzitters tijdens haar vergadering van vandaag met algemene stemmen de Sacharov-prijs 2012 heeft toegekend aan Nasrin Sotoudeh en Jafar Panahi (Iraanse activisten).

Het woord wordt gevoerd door Martin Callanan, over het volgende bezoek van de Delegatie voor de betrekkingen met Iran aan Iran (de Voorzitter wijst erop dat de Conferentie van voorzitters het besluit voor dit bezoek heeft genomen), en Barbara Lochbihler, over hetzelfde onderwerp.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden in december 2012 in Straatsburg.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter


6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Situatie van de mensenrechten in de Verenigde Arabische Emiraten (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0476/2012, B7-0479/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 en B7-0492/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0476/2012

(ter vervanging van B7-0476/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 en B7-0492/2012):

ingediend door de volgende leden:

Anna Maria Corazza Bildt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eric Andrieu en Martin Kastler, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi en Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie;

Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen en Graham Watson, namens de ALDE-Fractie;

Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen en Rui Tavares, namens de Verts/ALE-Fractie;

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0400)

(Ontwerpresolutie B7-0479/2012 komt te vervallen.)


6.2. Discriminatie van meisjes in Pakistan, in het bijzonder het geval van Malala Yousafzai (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 en B7-0495/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0477/2012

(ter vervanging van B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 en B7-0495/2012):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Edit Bauer, Roberta Angelilli, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tadeusz Zwiefka en Martin Kastler, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari en Minodora Cliveti, namens de S&D-Fractie;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Charles Goerens, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Graham Watson en Alexandra Thein, namens de ALDE-Fractie;

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Rui Tavares en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock, Peter van Dalen en Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie;

Marie-Christine Vergiat en Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie;

Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0401)

Het woord werd gevoerd door:

Charles Tannock, om een mondeling amendement in te dienen op paragraaf 5.

Er werd geen bezwaar gemaakt tegen dit mondeling amendement, dat bijgevolg in aanmerking werd genomen.


6.3. Situatie in Cambodja (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 en B7-0494/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0478/2012

(ter vervanging van B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 en B7-0494/2012):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė en Eduard Kukan, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Marc Tarabella en Robert Goebbels, namens de S&D-Fractie;

Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie;

Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0402)


6.4. Overeenkomst VS-EU over de coördinatie van programma's voor energie-efficiëntie-etikettering voor kantoorapparatuur *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de sluiting van de Overeenkomst tussen de regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de coördinatie van programma's voor energie-efficiëntie-etikettering voor kantoorapparatuur [09890/2012 - C7-0134/2012- 2012/0048(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Béla Kovács (A7-0275/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0403)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


6.5. Innovatieve financiële instrumenten in de context van het volgende meerjarig financieel kader (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over innovatieve financiële instrumenten in de context van het volgende meerjarig financieel kader [2012/2027(INI)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0270/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0404)


6.6. Jaarverslag over de activiteiten van de Ombudsman 2011 (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Jaarverslag over de activiteiten van de Ombudsman 2011 [2012/2049(INI)] – Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Erminia Mazzoni (A7-0297/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0405)


6.7. Markten voor financiële instrumenten en intrekking van Richtlijn 2004/39/EG ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële instrumenten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad (herschikking) [COM(2011)0656 - C7-0382/2011- 2011/0298(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Markus Ferber (A7-0306/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2012)0406)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Vóór de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie wordt het woord gevoerd door Markus Ferber (rapporteur) om op grond van artikel 57, lid 2, van het Reglement om terugverwijzing van het verslag naar de commissie te verzoeken.

Het Parlement willigt het verzoek in.


6.8. Markten voor financiële instrumenten en wijziging van de EMIR-verordening betreffende OTC-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening [EMIR] betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters [COM(2011)0652 - C7-0359/2011- 2011/0296(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Markus Ferber (A7-0303/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2012)0407)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Vóór de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie wordt het woord gevoerd door Markus Ferber (rapporteur) om op grond van artikel 57, lid 2, van het Reglement om terugverwijzing van het verslag naar de commissie te verzoeken. en Robert Goebbels om dit verzoek te ondersteunen.

Het Parlement willigt het verzoek in.


6.9. Het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: uitvoering van de prioriteiten voor 2012 (stemming)

Verslag over het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: uitvoering van de prioriteiten voor 2012 [2012/2150(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Jean-Paul Gauzès (A7-0312/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0408)


6.10. Handelsbetrekkingen tussen de EU en Rusland na de toetreding van Rusland tot de WTO (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0461/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0409)

Het woord werd gevoerd door:

Inese Vaidere om een mondeling amendement in te dienen ten einde een nieuwe paragraaf in te lassen na de huidige paragraaf 14.

Er werd geen bezwaar gemaakt tegen dit mondeling amendement, dat bijgevolg in aanmerking werd genomen.


6.11. Verkiezingen in Wit-Rusland (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0463/2012, B7-0464/2012, B7-0465/2012, B7-0466/2012, B7-0471/2012 en B7-0472/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0463/2012

(ter vervanging van B7-0463/2012, B7-0464/2012, B7-0465/2012, B7-0466/2012, B7-0471/2012 en B7-0472/2012):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Daniel Caspary, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, Bogusław Sonik, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė en Michael Gahler, namens de PPE-Fractie;

Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Liisa Jaakonsaari en Pino Arlacchi, namens de S&D-Fractie;

Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Norica Nicolai, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Hannu Takkula, Jelko Kacin en Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie;

Werner Schulz, Elisabeth Schroedter en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie;

Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0410)


6.12. Verkiezingen in Georgië (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0467/2012, B7-0468/2012, B7-0469/2012, B7-0470/2012, B7-0473/2012 en B7-0474/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0467/2012

(ter vervanging van B7-0467/2012, B7-0468/2012, B7-0469/2012, B7-0470/2012 en B7-0473/2012):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Corien Wortmann-Kool, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek, Paweł Zalewski, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė en Michael Gahler, namens de PPE-Fractie;

Libor Rouček, Kristian Vigenin, Mojca Kleva, Minodora Cliveti, Teresa Riera Madurell, Evgeni Kirilov, Richard Falbr en Edit Herczog, namens de S&D-Fractie;

Norica Nicolai, Graham Watson, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Jelko Kacin en Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie;

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Nicole Kiil-Nielsen en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki en Marek Henryk Migalski, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0411)

(Ontwerpresolutie B7-0474/2012 komt te vervallen.)


7. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Eider Gardiazábal Rubial - A7-0270/2012
Iva Zanicchi en Monica Luisa Macovei

Verslag Erminia Mazzoni - A7-0297/2012
Peter Jahr en Seán Kelly

Verslag Markus Ferber - A7-0306/2012
Ewald Stadler, Peter Jahr en Charles Tannock

Verslag Markus Ferber - A7-0303/2012
Peter Jahr en Monica Luisa Macovei

Verslag Jean-Paul Gauzès - A7-0312/2012
Peter Jahr, Monica Luisa Macovei, Hannu Takkula en Seán Kelly

Handelsbetrekkingen tussen de EU en Rusland na de toetreding van Rusland tot de WTO - B7-0461/2012
Ewald Stadler, Hannu Takkula en Seán Kelly

Verkiezingen in Wit-Rusland - RC-B7-0463/2012
Adam Bielan, Kristiina Ojuland en Hannu Takkula

Verkiezingen in Georgië - RC-B7-0467/2012
Ewald Stadler, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula en Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


10. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijzigingen aanwijzing commissies

- Informatie voor en raadpleging van werknemers, anticipatie en beheer van herstructurering (2012/2061(INI))
verwezen naar ten principale: EMPL
advies: JURI

- Handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD))
verwezen naar ten principale: EMPL
advies: JURI, IMCO


11. In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)

Aantal handtekeningen onder de in het register ingeschreven verklaringen (artikel 123, lid 3, van het Reglement):

Documentnr.

Auteur

Handtekeningen

0023/2012

Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin, Kristian Vigenin

192

0024/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris

46

0025/2012

Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Brian Simpson

78

0026/2012

Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Janusz Władysław Zemke

114

0027/2012

Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff, Eider Gardiazábal Rubial

116

0028/2012

Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet, Keith Taylor

189

0029/2012

Lívia Járóka, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström

74

0030/2012

Erminia Mazzoni, Carlo Casini, Jarosław Leszek Wałęsa

68

0031/2012

Hans-Gert Pöttering, Edit Herczog, Alain Lamassoure, Gianni Pittella, Bernhard Rapkay

130

0032/2012

Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli, Jutta Steinruck

66

0033/2012

Mario Borghezio

7


12. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 179, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


13. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie:

- Benoeming van een lid van de Europese Commissie (de heer Tonio BORG - MT) (N7-0116/2012 - C7-0366/2012 - 2012/0807(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AFCO, IMCO

2) van de leden, een ontwerpaanbeveling (artikel 121 van het Reglement):

- Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie. Ontwerpaanbeveling aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van het EU-beleid voor het noordpoolgebied (B7-0475/2012)

verwezen naar

ten principale :

AFET


14. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 19 november 2012 t/m 22 november 2012.


15. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 12.45 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Bokros, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Casa, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cottigny, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Mariya Gabriel, Gál, Gallagher, García-Hierro Caraballo, Gardini, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Milana, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pittella, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Ransdorf, Rapti, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka,

Waarnemers

Božinović

Juridische mededeling - Privacybeleid