Indeks 
Protokół
PDF 221kWORD 187k
Piątek, 26 października 2012 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wybory na Białorusi (debata)
 3.Wybory w Gruzji (debata)
 4.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
4.1.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
  
4.2.Dyskryminacja dziewcząt w Pakistanie, w szczególności sprawa Malali Yousafzai
  
4.3.Sytuacja w Kambodży
 5.Nagroda im. Sacharowa 2012 (ogłoszenie laureatów)
 6.Głosowanie
  
6.1.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (głosowanie)
  
6.2.Dyskryminacja dziewcząt w Pakistanie, w szczególności sprawa Malali Yousafzai (głosowanie)
  
6.3.Sytuacja w Kambodży (głosowanie)
  
6.4.Umowa między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Unią Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.5.Innowacyjne instrumenty finansowe w kontekście kolejnych wieloletnich ram finansowych (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.6.Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2011 (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.7.Rynki instrumentów finansowych, uchylenie dyrektywy 2004/39/WE ***I (głosowanie)
  
6.8.Rynki instrumentów finansowych oraz zmiana rozporządzenia [EMIR] w sprawie instrumentów, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji ***I (głosowanie)
  
6.9.Europejski semestr koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2012 (głosowanie)
  
6.10.Stosunki handlowe UE-Rosja w następstwie przystąpienia Rosji do WTO (głosowanie)
  
6.11.Wybory na Białorusi (głosowanie)
  
6.12.Wybory w Gruzji (głosowanie)
 7.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 10.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 11.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)
 12.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 13.Składanie dokumentów
 14.Kalendarz następnych posiedzeń
 15.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8.30.


2. Wybory na Białorusi (debata)

Oświadczenie Komisji: Wybory na Białorusi

Štefan Füle (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Filip Kaczmarek w imieniu grupy PPE, Libor Rouček w imieniu grupy S&D, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Marek Henryk Migalski w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Krzysztofa Liska, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Peter Šťastný, Justas Vincas Paleckis, Nikolaos Salavrakos, Eduard Kukan, Kristian Vigenin, László Tőkés, Andrzej Grzyb i Sari Essayah.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Krzysztof Lisek, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Ivo Vajgl i Charles Tannock.

Głos zabrał Werner Schulz, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE.

Głos zabrał Štefan Füle.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec i Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D, w sprawie wyborów na Białorusi (B7-0463/2012);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki i Tomasz Piotr Poręba w imieniu grupy ECR, w sprawie wyborów na Białorusi (B7-0464/2012);

- Werner Schulz i Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie wyborów na Białorusi (B7-0465/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Daniel Caspary, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE, w sprawie wyborów na Białorusi (B7-0466/2012);

- Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Norica Nicolai, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson i Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE, w sprawie wyborów na Białorusi (B7-0471/2012);

- Helmut Scholz i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wyborów na Białorusi (B7-0472/2012).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.11 protokołu z dnia 26.10.2012.


3. Wybory w Gruzji (debata)

Oświadczenie Komisji: Wybory w Gruzji

Štefan Füle (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Krzysztof Lisek w imieniu grupy PPE, Libor Rouček w imieniu grupy S&D, Norica Nicolai w imieniu grupy ALDE, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Adam Bielan w imieniu grupy ECR, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Marka Henryka Migalskiego, Juozas Imbrasas w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer niezrzeszony, Arnaud Danjean, Kristian Vigenin, Graham Watson, Indrek Tarand, Elena Băsescu, Anna Ibrisagic, Cristian Dan Preda i Tunne Kelam.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sari Essayah, Marek Henryk Migalski i Charles Tannock.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Štefan Füle.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Ulrike Lunacek, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand i Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Gruzji (B7-0467/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Corien Wortmann-Kool, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek i Paweł Zalewski w imieniu grupy PPE, w sprawie wyborów w Gruzji (B7-0468/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, w sprawie wyborów w Gruzji (B7-0469/2012);

- Mojca Kleva, Edit Herczog, Minodora Cliveti, Teresa Riera Madurell, Evgeni Kirilov, Libor Rouček i Richard Falbr w imieniu grupy S&D, w sprawie wyborów w Gruzji (B7-0470/2012);

- Norica Nicolai, Graham Watson, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Johannes Cornelis van Baalen i Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE, w sprawie wyborów w Gruzji (B7-0473/2012);

- Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wyborów w Gruzji (B7-0474/2012).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.12 protokołu z dnia 26 .10.2012.


4. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 10 protokołu z dnia 25.10.2012 r.)


4.1. Sytuacja w zakresie praw człowieka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Projekty rezolucji B7-0476/2012, B7-0479/2012, B7-0481/2012, B7-0484/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 i B7-0492/2012

Ana Gomes i Nikolaos Salavrakos przedstawili projekt rezolucji B7-0476/2012 i B7-0479/2012.

Głos zabrał Nirj Deva, aby zadać pytanie poprzez podniesienie niebieskiej kartki Anie Gomes, która udzieliła odpowiedzi na to pytanie.

Bernd Posselt, Charles Tannock, Jaromír Kohlíček, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Charlesa Tannocka, i Rui Tavares, przedstawili projekt rezolucji B7-0481/2012, B7-0484/2012, B7-0487/2012 i B7-0489/2012.

Głos zabrali: Elena Băsescu w imieniu grupy PPE, Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D, Franz Obermayr niezrzeszony, i Monica Luisa Macovei.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sari Essayah, Antonio Cancian, Kristiina Ojuland, Eija-Riitta Korhola, Nirj Deva, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Paula Murphy'ego, i Ryszard Czarnecki.

Głos zabrał Máire Geoghegan-Quinn (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.1 protokołu z dnia 26.10.2012.


4.2. Dyskryminacja dziewcząt w Pakistanie, w szczególności sprawa Malali Yousafzai

Projekty rezolucji B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 i B7-0495/2012

Ana Gomes, Fiorello Provera, Laima Liucija Andrikienė, Ryszard Czarnecki, Jean Lambert, Phil Bennion i Paul Murphy, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Charlesa Tannocka, przedstawili projekt rezolucji.

Głos zabrali: Eija-Riitta Korhola w imieniu grupy PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S&D, Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE, James Nicholson w imieniu grupy ECR, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Sari Essayah i Corina Creţu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Karin Kadenbach, Kristiina Ojuland, Charles Tannock, Eduard Kukan i Miloslav Ransdorf.

Głos zabrał Máire Geoghegan-Quinn (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.2 protokołu z dnia 26.10.2012.


4.3. Sytuacja w Kambodży

Projekty rezolucji B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 i B7-0494/2012

Ana Gomes, Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Jiří Maštálka, Barbara Lochbihler i Graham Watson przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Tunne Kelam w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Eduard Kukan, Corina Creţu i Cecilia Wikström.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Monica Luisa Macovei, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kristiina Ojuland, Oldřich Vlasák, Eija-Riitta Korhola i Franz Obermayr.

Głos zabrał Máire Geoghegan-Quinn (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.3 protokołu z dnia 26.10.2012.


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

5. Nagroda im. Sacharowa 2012 (ogłoszenie laureatów)

Przewodniczący poinformował, że podczas dzisiejszego posiedzenia Konferencja Przewodniczących jednogłośnie wybrała Nasrin Sotoudeh i Jafara Panahi (irańskich działaczy) jako laureatów nagrody im. Sacharowa w roku 2012.

Głos zabrali: Martin Callanan, w sprawie przyszłej wizyty Delegacji do spraw stosunków z Iranem w tym kraju (Przewodniczący przypomniał, że to Konferencja Przewodniczących podjęła decyzję w sprawie tej wizyty), oraz Barbara Lochbihler, na ten sam temat.

Wręczenie nagrody odbędzie się w grudniu 2012 r. w Strasburgu.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący


6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Sytuacja w zakresie praw człowieka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0476/2012, B7-0479/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 i B7-0492/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0476/2012

(zastępujący B7-0476/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 i B7-0492/2012):

złożony przez następujących posłów:

Anna Maria Corazza Bildt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eric Andrieu i Martin Kastler w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi i Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D;

Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen i Graham Watson w imieniu grupy ALDE;

Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen i Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE;

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2012)0400)

(Projekt rezolucji B7-0479/2012 stał się bezprzedmiotowy.)


6.2. Dyskryminacja dziewcząt w Pakistanie, w szczególności sprawa Malali Yousafzai (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 i B7-0495/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0477/2012

(zastępujący B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 i B7-0495/2012):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Edit Bauer, Roberta Angelilli, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tadeusz Zwiefka i Martin Kastler w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari i Minodora Cliveti w imieniu grupy S&D;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Charles Goerens, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Graham Watson i Alexandra Thein w imieniu grupy ALDE;

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Rui Tavares i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Peter van Dalen i Sajjad Karim w imieniu grupy ECR;

Marie-Christine Vergiat i Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL;

Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD.

Przyjęto (P7_TA(2012)0401)

Wystąpienie

Charles Tannock, który przedstawił poprawkę ustną do ust. 5.

Ponieważ nikt nie sprzeciwił się uwzględnieniu tej ustnej poprawki, została ona przyjęta.


6.3. Sytuacja w Kambodży (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 i B7-0494/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0478/2012

(zastępujący B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 i B7-0494/2012):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė i Eduard Kukan w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Marc Tarabella i Robert Goebbels w imieniu grupy S&D;

Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki i Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE;

Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock i Adam Bielan w imieniu grupy ECR;

Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2012)0402)


6.4. Umowa między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Unią Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej podpisania i zawarcia Umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Unią Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych [09890/2012 - C7-0134/2012- 2012/0048(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Béla Kovács (A7-0275/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0403)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


6.5. Innowacyjne instrumenty finansowe w kontekście kolejnych wieloletnich ram finansowych (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie innowacyjnych instrumentów finansowych w kontekście wieloletnich ram finansowych [2012/2027(INI)] – Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0270/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0404)


6.6. Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2011 (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2011 [2012/2049(INI)] – Komisja Petycji. Sprawozdawczyni: Erminia Mazzoni (A7-0297/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0405)


6.7. Rynki instrumentów finansowych, uchylenie dyrektywy 2004/39/WE ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków instrumentów finansowych uchylającej dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (wersja przekształcona) [COM(2011)0656 - C7-0382/2011- 2011/0298(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Markus Ferber (A7-0306/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2012)0406)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Głos zabrał, przed głosowaniem nad projektem rezolucji legislacyjnej, Markus Ferber (sprawozdawca), aby złożyć wniosek o odesłanie sprawozdania do komisji, na podstawie art. 57 ust. 2 Regulaminu.

Parlament przyjął wniosek.


6.8. Rynki instrumentów finansowych oraz zmiana rozporządzenia [EMIR] w sprawie instrumentów, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmiany rozporządzenia [EMIR] w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji [COM(2011)0652 - C7-0359/2011- 2011/0296(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Markus Ferber (A7-0303/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2012)0407)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Głos zabrali:, przed głosowaniem nad projektem rezolucji legislacyjnej, Markus Ferber (sprawozdawca), aby złożyć wniosek o odesłanie sprawozdania do komisji, na podstawie art. 57 ust. 2 Regulaminu, oraz Robert Goebbels, który poparł ten wniosek.

Parlament przyjął wniosek.


6.9. Europejski semestr koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2012 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na potrzeby koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2012 [2012/2150(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Jean-Paul Gauzès (A7-0312/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0408)


6.10. Stosunki handlowe UE-Rosja w następstwie przystąpienia Rosji do WTO (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0461/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0409)

Wystąpienie

Inese Vaidere, która przedstawiła poprawkę ustną w celu dodania nowego ustępu po obecnym ust. 14.

Ponieważ nikt nie sprzeciwił się uwzględnieniu tej ustnej poprawki, została ona przyjęta.


6.11. Wybory na Białorusi (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0463/2012, B7-0464/2012, B7-0465/2012, B7-0466/2012, B7-0471/2012 i B7-0472/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0463/2012

(zastępujący B7-0463/2012, B7-0464/2012, B7-0465/2012, B7-0466/2012, B7-0471/2012 i B7-0472/2012):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Daniel Caspary, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, Bogusław Sonik, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė i Michael Gahler w imieniu grupy PPE;

Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Liisa Jaakonsaari i Pino Arlacchi w imieniu grupy S&D;

Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Norica Nicolai, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Hannu Takkula, Jelko Kacin i Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE;

Werner Schulz, Elisabeth Schroedter i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR;

Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2012)0410)


6.12. Wybory w Gruzji (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0467/2012, B7-0468/2012, B7-0469/2012, B7-0470/2012, B7-0473/2012 i B7-0474/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0467/2012

(zastępujący B7-0467/2012, B7-0468/2012, B7-0469/2012, B7-0470/2012 i B7-0473/2012):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Corien Wortmann-Kool, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek, Paweł Zalewski, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė i Michael Gahler w imieniu grupy PPE;

Libor Rouček, Kristian Vigenin, Mojca Kleva, Minodora Cliveti, Teresa Riera Madurell, Evgeni Kirilov, Richard Falbr i Edit Herczog w imieniu grupy S&D;

Norica Nicolai, Graham Watson, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Jelko Kacin i Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE;

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Nicole Kiil-Nielsen i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki i Marek Henryk Migalski w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2012)0411)

(Projekt rezolucji B7-0474/2012 stał się bezprzedmiotowy.)


7. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Eider Gardiazábal Rubial - A7-0270/2012
Iva Zanicchi i Monica Luisa Macovei

Sprawozdanie Erminia Mazzoni - A7-0297/2012
Peter Jahr i Seán Kelly

Sprawozdanie Markus Ferber - A7-0306/2012
Ewald Stadler, Peter Jahr i Charles Tannock

Sprawozdanie Markus Ferber - A7-0303/2012
Peter Jahr i Monica Luisa Macovei

Sprawozdanie Jean-Paul Gauzès - A7-0312/2012
Peter Jahr, Monica Luisa Macovei, Hannu Takkula i Seán Kelly

Stosunki handlowe UE-Rosja w następstwie przystąpienia Rosji do WTO - B7-0461/2012
Ewald Stadler, Hannu Takkula i Seán Kelly

Wybory na Białorusi - RC-B7-0463/2012
Adam Bielan, Kristiina Ojuland i Hannu Takkula

Wybory w Gruzji - RC-B7-0467/2012
Ewald Stadler, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula i Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė


9. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


10. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom

- Informacja i konsultacja z pracownikami, przewidywanie i zarządzanie restrukturyzacją (2012/2061(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: EMPL
opinia: JURI

- Egzekwowanie dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: EMPL
opinia: JURI, IMCO


11. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)

Liczba podpisów zebranych pod pisemnymi oświadczeniami wpisanymi do rejestru (art. 123 ust. 3 Regulaminu):

Numer dokumentu

Autor

Podpisy

0023/2012

Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin, Kristian Vigenin

192

0024/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris

46

0025/2012

Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Brian Simpson

78

0026/2012

Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Janusz Władysław Zemke

114

0027/2012

Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff, Eider Gardiazábal Rubial

116

0028/2012

Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet, Keith Taylor

189

0029/2012

Lívia Járóka, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström

74

0030/2012

Erminia Mazzoni, Carlo Casini, Jarosław Leszek Wałęsa

68

0031/2012

Hans-Gert Pöttering, Edit Herczog, Alain Lamassoure, Gianni Pittella, Bernhard Rapkay

130

0032/2012

Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli, Jutta Steinruck

66

0033/2012

Mario Borghezio

7


12. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 179 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


13. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję:

- Mianowanie członka Komisji Europejskiej (Tonio BORG - MT) (N7-0116/2012 - C7-0366/2012 - 2012/0807(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AFCO, IMCO

2) przez posłów, projekt zalecenia (art. 121 Regulaminu):

- Anneli Jäätteenmäki, w imieniu grupy ALDE. Projekt zalecenia dla Rady w sprawie przyszłego rozwoju polityki UE dotyczącej Arktyki (B7-0475/2012)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AFET


14. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 19 listopada 2012 r. do 22 listopada 2012 r.


15. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 12.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Bokros, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Casa, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cottigny, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Mariya Gabriel, Gál, Gallagher, García-Hierro Caraballo, Gardini, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Milana, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pittella, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Ransdorf, Rapti, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka,

Obserwatorzy

Božinović

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności