Rodyklė 
Protokolas
PDF 241kWORD 235k
Pirmadienis, 2012 m. lapkričio 19 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 3.Pirmininko pareiškimai
 4.Parlamento sudėtis
 5.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 6.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų aktų pasirašymas
 7.Pirmininko pranešimas
 8.Tarybos perduoti susitarimų tekstai
 9.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 10.Anuliuoti rašytiniai pareiškimai
 11.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu, ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)
 12.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 13.Peticijos
 14.Asignavimų perkėlimas
 15.Gauti dokumentai
 16.Darbų programa
 17.Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas ***I (diskusijos)
 18.Konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (diskusijos)
 19.Prekyba sprogmenų pirmtakais ir jų naudojimas ***I (diskusijos)
 20.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 21.Integruotos Europos mokėjimų kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu rinkos kūrimas (trumpas pristatymas)
 22.Šešėlinė bankininkystė (trumpas pristatymas)
 23.Vaikų apsauga skaitmeniniame pasaulyje (trumpas pristatymas)
 24.Direktyvos dėl vartojimo kredito sutarčių įgyvendinimas (trumpas pristatymas)
 25.Socialinių investicijų paktas (trumpas pristatymas)
 26.Socialinio verslo iniciatyva (trumpas pristatymas)
 27.Dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimas ir rinkos priežiūra ***I - Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimas ***I (diskusijos)
 28.Kito posėdžio darbotvarkė
 29.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 17.00 val.


2. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


3. Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas palankiai įvertino tai, kad kurdų kaliniai Turkijoje nutraukė bado streiką.

Pirmininkas pasmerkė sustiprėjusius Izraelio ir Hamas smurtinius veiksmus ir informavo, kad diskusijos dėl padėties Gazoje vyks trečiadienį.


4. Parlamento sudėtis

Emil Stoyanov pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento narių nuo 2012 m. lapkričio 16 d.

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 dalimi Parlamentas konstatavo, kad nuo minėtos datos yra laisva Parlamento nario vieta, ir apie tai informavo atitinkamą nacionalinę valdžios instituciją.

°
° ° °

Viktor Uspaskich buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo nariu ir pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento narių nuo 2012 m. lapkričio 16 d.

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 dalimi Parlamentas konstatavo, kad nuo minėtos datos yra laisva Parlamento nario vieta, ir apie tai informavo atitinkamą nacionalinę valdžios instituciją.

°
° ° °

Iliana Ivanova buvo paskirta Audito Rūmų nare ir pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento narių nuo 2013 m. sausio 1 d.

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 dalimi Parlamentas konstatavo, kad nuo minėtos datos yra laisva Parlamento nario vieta, ir apie tai informavo atitinkamą nacionalinę valdžios instituciją.


5. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos GUE/NGL frakcijos ir Nepriklausomų narių sekretoriato prašymus dėl paskyrimų:

IMCO komitetas: Thomas Handel vietoj Mikael Gustafsson,

TRAN komitetas: Patricia van der Kammen,

Delegacija ryšiams su Korėjos pusiasaliu: Patricia van der Kammen.

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


6. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų aktų pasirašymas

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku trečiadienį pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą (Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnis):

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/106/EB dėl minimalaus jūrininkų rengimo (00040/2012/LEX - C7-0381/2012 - 2011/0239(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/17/EB pratęsiant jo taikymo laikotarpį ir atnaujinant trečiųjų šalių ir institucijų, atsakingų už gamybos patvirtinimą ir kontrolę, pavadinimus (00055/2012/LEX - C7-0380/2012 - 2012/0165(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (00041/2012/LEX - C7-0379/2012 - 2010/0353(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos piliečių metų (2013 m.) (00049/2012/LEX - C7-0378/2012 - 2011/0217(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2008/971/EB, siekiant į jo taikymo sritį įtraukti miško dauginamąją medžiagą, kurios kategorija yra „atitinkanti (kokybės) reikalavimus“, ir atnaujinti už patvirtinimą ir auginimo kontrolę atsakingų institucijų pavadinimus (00054/2012/LEX - C7-0377/2012 - 2012/0172(COD));

- Europos Ρarlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal bendrąją žuvininkystės politiką (00053/2012/LEX - C7-0376/2012 - 2012/0143(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (nauja redakcija) (00044/2012/LEX - C7-0375/2012 - 2010/0253(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria dėl sieros kiekio jūriniame kure iš dalies keičiama Tarybos direktyva 1999/32/EB (00031/2012/LEX - C7-0374/2012 - 2011/0190(COD)).


7. Pirmininko pranešimas

Pirmininkas informavo, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį ir XVII priedą Pirmininkų sueiga ir Komitetų pirmininkų sueiga baigė paskirtojo Komisijos nario Tonio Borgo klausymą.

2012 m. lapkričio 15 d., ketvirtadienio, posėdyje Pirmininkų sueiga nusprendė, kad dėl šio nario balsuojama bus 2012 m. lapkričio 21 d., trečiadienį, ir kad pagal Darbo tvarkos taisyklių XVII priedo 2 dalies paskutinę pastraipą vyks slaptas balsavimas.


8. Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Taryba perdavė šių dokumentų patvirtintus nuorašus:

- Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimo dėl paprastesnės trumpalaikių vizų išdavimo Žaliojo Kyšulio Respublikos ir Europos Sąjungos piliečiams tvarkos;

- Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos Vietinės Vyriausybės žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas;

- Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Indonezijos Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo klaidų ištaisymo.


9. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2012 m. birželio ir liepos mėn. sesijas priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Séance en direct.


10. Anuliuoti rašytiniai pareiškimai

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 5 dalį rašytiniai pareiškimai 0023/2012 ir 0024/2012 anuliuoti, nes nebuvo surinkta reikiamo skaičiaus parašų.


11. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu, ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)

Gauti šie dokumentai iš Parlamento narių:

1) klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis)

- klausimas (O-000160/2012), kurį pateikė Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Satu Hassi, Miroslav Ouzký ir Sabine Wils ENVI komiteto vardu Tarybai: Klimato kaitos konferencija Dohoje (COP 18) (B7-0364/2012);

- klausimas (O-000161/2012), kurį pateikė Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Satu Hassi, Miroslav Ouzký ir Sabine Wils ENVI komiteto vardu Komisijai: Klimato kaitos konferencija Dohoje (COP 18) (B7-0365/2012);

- klausimas (O-000162/2012), kurį pateikė Vital Moreira INTA komiteto vardu Komisijai: Priemonės siekiant apsaugoti ES rinką nuo importuojamų ir neįprastai maža kaina parduodamų prekių, kurių kilmės šalis Kinija, ypač fotovoltinių plokščių (B7-0366/2012);

- klausimas (O-000159/2012), kurį pateikė Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein ir Tadeusz Zwiefka JURI komiteto vardu Komisijai: Leidimas aštuonerioms šalims prisijungti prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo (B7-0367/2012);

- klausimas (O-000184/2012), kurį pateikė Amalia Sartori ITRE komiteto vardu Komisijai: ES plieno pramonė (B7-0368/2012).

2) Į registrą įtraukti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)

- Kinga Gál, Mojca Kleva Kekuš, Barbara Lochbihler ir Hannu Takkula – dėl paramos gabiems žmonėms Europos Sąjungoje (0034/2012);

- Emma McClarkin, Regina Bastos, Cornelis de Jong, Robert Rochefort ir Marc Tarabella – dėl namų priešgaisrinės apsaugos (0035/2012);

- Jean Lambert, Peter van Dalen, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sirpa Pietikäinen ir Daciana Octavia Sârbu – dėl bendradarbiavimo su vaikais ir jaunimu sprendžiant klimato kaitos problemas (0036/2012);

- Britta Thomsen, Mikael Gustafsson, Barbara Matera, Antonyia Parvanova ir Raül Romeva i Rueda – dėl Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos bei kovos su juo (0037/2012).


12. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais)

- Konsultacija su Europos Parlamentu dėl Europos Komisijos nario skyrimo. Dr. Tonio Borg (N7-0116/2012 - C7-0366/2012 – 2012/0807(NLE)),
perduota atsakingam komitetui: ENVI,
nuomonė: AGRI, IMCO.


13. Peticijos

Peticijos, kurios buvo įtrauktos į registrą šiomis nurodytomis datomis, persiųstos kompetetingam komitetui, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 201 straipsnio 6 dalimi:

2012 m. spalio 31 d.

Günter Tengler (Nr. 1226/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1227/2012); Ljiljana Savić (Nr. 1228/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1229/2012); Gerhard Radeck (Nr. 1230/2012); Charalambos Kavvadias (Nr. 1231/2012); Jacob G. Heinrich (Nr. 1232/2012); Charalambos Psarros (Nr. 1233/2012); Friedhelm Munter (3 parašai) (Nr. 1234/2012); Robert Olesinski (Nr. 1235/2012); Klaus Büsing (Nr. 1236/2012); Athina Plati (Nr. 1237/2012); Georgios M. Emmanoulidis (Nr. 1238/2012); Georgios Babalis (Nr. 1239/2012); Birgit Kuntze (Nr. 1240/2012); Angelo Giunta (Nr. 1241/2012); Alfonso Balceda Gómez (20 parašų) (Nr. 1242/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1243/2012); José María Domingo Montejano Clouté (Nr. 1244/2012); Ramona Isabella Stancu (Nr. 1245/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1246/2012); Epifanio Vázquez Buendía (Nr. 1247/2012); Gheorghe Ungureanu (Nr. 1248/2012); Shaheeb M. Sher (Nr. 1249/2012); Ienulesc Alexandru Şotîngă (Asociatia Composesoratul Poienile Tăii) (Nr. 1250/2012); Occupy For Animals (13749 parašai) (Nr. 1251/2012); Gregory Barton (Nr. 1252/2012); Francesco Tiriaca (Nr. 1253/2012); Joëlle Pellegrin Oldenbourg (GEE - Galgos Ethique Europe) (19629 parašai) (Nr. 1254/2012).

2012 m. lapkričio 15 d.

Àngeles Martínez Castells (Dempeus per la Salut Pública) (2 parašai) (Nr. 1255/2012); Michelle Thew (European Coalition To End Animal Experiment) (241 987 parašai) (Nr. 1256/2012); Savvas Mikropoulos (Nr. 1257/2012); Valdur Vagane (Nr. 1258/2012); Marius Valentin Văduva (SC Cynegis Engineering Srl) (Nr. 1259/2012); Isabella Caruana (12 parašų) (Nr. 1260/2012); László Kuti (Nr. 1261/2012); Eckhard Grimmel (Universität Hamburg, Institut für Geographie) (Nr. 1262/2012); Ioannis Mylonas (8 parašai) (Nr. 1263/2012); Dietmar Praschak (Nr. 1264/2012); Silke Uecker (2 parašai) (Nr. 1265/2012); László Bíró (Nr. 1266/2012); Hermann Pichlhofer (Nr. 1267/2012); Igor Tarić (Nr. 1268/2012); Hans Lindemann (Bürgerinitiative gegen Flughafen Twente) (2 parašai) (Nr. 1269/2012); Maria Kowalska-Schneider (Nr. 1270/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1271/2012); Desislava Petkova (Nr. 1272/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1273/2012); Zdravko Urbanc (Nr. 1274/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1275/2012); Marcus Ludwig (Nr. 1276/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1277/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1278/2012); Heike Schwartz (Nr. 1279/2012); Anastasios Tsorlinis (Nr. 1280/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1281/2012); Johannes Küppers (Nr. 1282/2012); Anne Alexandra Eckmann (Nr. 1283/2012); Stoian Panayotov Aslanov (Nr. 1284/2012); H. J. Afink (Nr. 1285/2012); Marina Sinodinou (Acmon Systems) (Nr. 1286/2012); Jānis Cukurs (Nr. 1287/2012); Wilfried Aanraad (Nr. 1288/2012); Elizabeth Bornecrantz (Nr. 1289/2012); Giorgos Ioannidis (Nr. 1290/2012); Steffen Eitner (Nr. 1291/2012); Erika Sima (Nr. 1292/2012); Rudolf Binder (Nr. 1293/2012); Daniela Brescan (Nr. 1294/2012); Mauro Parilli (Nr. 1295/2012); Steffen Model (Nr. 1296/2012); Felix Fru Mukong (Nr. 1297/2012); Zoltán Lomnici (Nr. 1298/2012); Marco Bava (Nr. 1299/2012); Marco Bava (Nr. 1300/2012); Marco Bava (Nr. 1301/2012); John Finch (Nr. 1302/2012); Emilia Imbault-Huart (Nr. 1303/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1304/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1305/2012); Mark Tedman (Nr. 1306/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1307/2012); Brian Kelly (Nr. 1308/2012); Erika Balogh (Nr. 1309/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1310/2012); Ivo Georgiev (Nr. 1311/2012); Judith Weber (Nr. 1312/2012); Marcello Motto (Nr. 1313/2012); Irina Vladimirovna Ziboreva (Nr. 1314/2012); Trevor Lawrance (Nr. 1315/2012); Angelo Lattao (Nr. 1316/2012); Oisin Jones-Dillon (Nr. 1317/2012); Paul Devereux (Nr. 1318/2012); Ramia Bittar (Nr. 1319/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1320/2012); Oisin Jones-Dillon (Nr. 1321/2012); José Gabriel Cardona Guzmán (Nr. 1322/2012); Encarnación Murillo López (Nr. 1323/2012); Fernando Moscatiello (Nr. 1324/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1325/2012); Gabriel Rădună (Nr. 1326/2012); Aina Verze (Latvijas Pensionāru federācija) (Nr. 1327/2012); David Collins (Nr. 1328/2012); Raymond Wegmann (Nr. 1329/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1330/2012); Roberto Albanese (Nr. 1331/2012); Jonathan Strong (769 parašai) (Nr. 1332/2012); Ian Rogers (Nr. 1333/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1334/2012); Olivia Laverick (Nr. 1335/2012); Vasile Mihu (Nr. 1336/2012); Nikolaos Tsirikos (Nr. 1337/2012); Mark Duchamp (Nr. 1338/2012); Roberta Rendina (Soteria International) (Nr. 1339/2012); Giuseppe Lipari (Comitato "Costruiamo il domani") (Nr. 1340/2012); Andrew Buchan (INCAS - In Care Abuse Survivors) (Nr. 1341/2012); Raphaël Romi (Nr. 1342/2012); José Manuel Estévez Rodríguez (Plataforma afectados Vigo-Val.Miñor) (Nr. 1343/2012); Roberta Fornasari (140 207 parašai) (Nr. 1344/2012).


14. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 22 straipsnį Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pranešė biudžeto valdymo institucijai apie savo pasiūlymą perkelti asignavimus INF 3/2012.

Pagal Finansinio reglamento 22 straipsnį Europos išorės veiksmų tarnyba pranešė biudžeto valdymo institucijai apie savo pasiūlymus perkelti asignavimus INF 9/2012, INF 10/2012, INF 11/2012, INF 12/2012, INF 13/2012, INF 14/2012 ir INF 15/2012.

Pagal Finansinio reglamento 22 straipsnį Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pranešė biudžeto valdymo institucijai apie savo pasiūlymus perkelti asignavimus 6/2012 ir 7/2012.

Pagal Finansinio reglamento 22 straipsnį Europos ombudsmenas pranešė biudžeto valdymo institucijai apie savo pasiūlymą perkelti asignavimus 4/2012.

Pagal Finansinio reglamento 22 straipsnį Audito Rūmai pranešė biudžeto valdymo institucijai savo pasiūlymą perkelti asignavimus V/AB-12/C/12.

°
° ° °

Remdamasis Finansinio reglamento 22 straipsnio 2 dalimi, Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl Audito Rūmų pateikto projekto dėl asignavimų perkėlimo V/AB-04/A/12, V/AB-05/C/12, V/AB-06/C/12, V/AB-07/T/12, V/AB-08/T/12, V/AB-09/T/12, V/AB-10/T/12 ir V/AB-11/T/12.

°
° ° °

Pagal Finansinio reglamento 23 straipsnį Europos Komisija pranešė biudžeto valdymo institucijai apie savo pasiūlymą perkelti asignavimus INFO 03/2012.

°
° ° °

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pranešė biudžeto valdymo institucijai apie savo pasiūlymus perkelti asignavimus DEC 1/2012, DEC 2/2012 ir DEC 3/2012.

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Regionų komitetas pranešė biudžeto valdymo institucijai apie asignavimų perkėlimą DEC 1/2012.

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 36/2012 (N7-0106/2012 - C7-0325/2012 – 2012/2250(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 37/2012 (N7-0107/2012 - C7-0326/2012 – 2012/2251(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 38/2012 (N7-0108/2012 - C7-0327/2012 - 2012/2252(GBD)).

°
° ° °

Remdamasis Finansinio reglamento 47 straipsnio 1 dalimi, Ombudsmenas pranešė biudžeto valdymo institucijai apie savo prašymą pakeisti 2012 biudžetinių metų personalo etatų planą Nr. 1.


15. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo Sąjungoje (COM(2012)0576 - C7-0322/2012 - 2012/0278(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

DEVE, PECH, AGRI, ITRE, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės ir Direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (COM(2012)0595 - C7-0337/2012 - 2012/0288(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

DEVE, AGRI, ITRE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo mobilizavimo pagal 2006m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Italijos paraiška „EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna, motociklai“) (COM(2012)0616 - C7-0350/2012 - 2012/2265(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, CONT, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (COM(2012)0617 - C7-0358/2012 - 2012/0295(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

FEMM, CULT, AGRI, BUDG, CONT, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006m. gegužės 17d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28punktą (Rumunijos paraiška „EGF/2011/014 RO/Nokia“) (COM(2012)0618 - C7-0359/2012 - 2012/2275(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006m. gegužės 17d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28punktą (Suomijos paraiška „EGF/2012/006FI/Nokia Salo“) (COM(2012)0619 - C7-0360/2012 - 2012/2276(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006m. gegužės 17d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28punktą (Austrijos paraiška „EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen“) (COM(2012)0621 - C7-0361/2012 - 2012/2277(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006m. gegužės 17d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28punktą (Danijos paraiška „EGF/2011/013 DK/Flextronics“) (COM(2012)0623 - C7-0362/2012 - 2012/2278(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006m. gegužės 17d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28punktą (Švedijos paraiška „EGF/2012/005 SE/Saab“) (COM(2012)0622 - C7-0363/2012 - 2012/2279(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006m. gegužės 17d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28punktą (Ispanijos paraiška „EGF/2011/018 ES/País Vasco Productos metálicos“) (COM(2012)0620 - C7-0364/2012 - 2012/2280(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Moldovos Respublikos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo sudarymo (13800/2012 - C7-0365/2012 - 2012/0006(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

PETI, CULT, LIBE, REGI

- Specialioji ataskaita Nr. 14/2012 (2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas) „ES higienos teisės aktų įgyvendinimas į ES nuo 2004 m. įstojusių šalių skerdyklose“ (N7-0117/2012 - C7-0368/2012 - 2012/2282(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

AGRI, ENVI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl tarpinio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Centrinės Afrikos ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo (14757/2012 - C7-0369/2012 - 2008/0139(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

DEVE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr.539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (COM(2012)0650 - C7-0371/2012 - 2012/0309(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET, JURI

2) Parlamento komitetų pranešimai:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos sprogmenų pirmtakais ir jų naudojimo (COM(2010)0473 - C7-0279/2010 - 2010/0246(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Jan Mulder (A7-0269/2012)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų (COM(2011)0684 - C7-0393/2011 - 2011/0308(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Klaus-Heiner Lehne (A7-0278/2012)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 70 straipsnio dėl tarpinstitucinių derybų teisėkūros procedūrų metu pakeitimo (2011/2298(REG)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Enrique Guerrero Salom (A7-0281/2012)

- Pranešimas dėl žemės ūkio produktų propagavimo ir informavimo apie juos. Tradicinių Europos maisto produktų propagavimo strategija (2012/2077(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: José Bové (A7-0286/2012)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo ir Komisijos direktyva 2007/14/EB (COM(2011)0683 - C7-0380/2011 - 2011/0307(COD)) - JURI komitetas - Pranešėja: Arlene McCarthy (A7-0292/2012)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimo (COM(2011)0874 - C7-0498/2011 - 2011/0428(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Jutta Haug (A7-0294/2012)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1185/2003 dėl ryklių pelekų pašalinimo laivuose (COM(2011)0798 - C7-0431/2011 - 2011/0364(COD)) - PECH komitetas - Pranešėja: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2012)

- Pranešimas su pastabomis, pateiktomis vykdant 2011 m. Komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, susijusiomis su Audito Rūmų specialiąja ataskaita Nr. 2/2012 „Iš Europos regioninės plėtros fondo bendrai finansuotos MVĮ skirtos finansinės priemonės“ (N7-0052/2012 - C7-0094/2012 - 2012/2060(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Crescenzio Rivellini (A7-0307/2012)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Izraelio Valstybės susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo iš dalies keičiami Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės asociaciją, 1 ir 2 protokolų priedai, sudarymo projekto (07433/2012 - C7-0157/2012 - 2011/0457(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0318/2012)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos, susidarančios dėl kontinentinio šelfo ir jūros dugno bei podugnio žvalgymo ir eksploatavimo, protokolo (09671/2012 - C7-0144/2012 - 2011/0304(NLE)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Anna Rosbach (A7-0319/2012)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (nauja redakcija) (COM(2010)0748 - C7-0433/2010 - 2010/0383(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A7-0320/2012)

- Pranešimas dėl ataskaitos apie Perpardavimo teisės direktyvos (2001/84/EB) įgyvendinimą ir poveikį (2012/2038(INI)) - JURI komitetas - Pranešėja: Marielle Gallo (A7-0326/2012)

- Pranešimas dėl AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos veiklos 2011 m. (2012/2048(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėjas: Norbert Neuser (A7-0328/2012)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarifinių kvotų, taikomų iš Rusijos Federacijos į Europos Sąjungą eksportuojamai medienai, skyrimo (COM(2012)0449 - C7-0215/2012 - 2012/0217(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0329/2012)

- Pranešimas dėl 28-osios metinės Europos Sąjungos teisės taikymo kontrolės ataskaitos (2010 m.) (2011/2275(INI)) - JURI komitetas - Pranešėja: Eva Lichtenberger (A7-0330/2012)

- Pranešimas dėl gyvūnų apsaugos juos vežant (2012/2031(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Janusz Wojciechowski (A7-0331/2012)

- Pranešimas dėl kibernetinio saugumo ir gynybos (2012/2096(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Tunne Kelam (A7-0335/2012)

- Pranešimas dėl Parlamento darbo tvarkos taisyklių 181 straipsnio dėl posėdžių stenogramų ir 182 straipsnio dėl posėdžių garso ir vaizdo įrašų pakeitimo (2012/2080(REG)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Stanimir Ilchev (A7-0336/2012)

- Pranešimas su Europos Parlamento rekomendacijomis Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl derybų dėl naujo ES ir Rusijos susitarimo (2011/2050(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Hannes Swoboda (A7-0338/2012)

- Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl Europos Vadovų Tarybos, Europos Komisijos, Europos Centrinio Banko ir Euro grupės pirmininkų ataskaitos „Siekis sukurti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą“ (2012/2151(INI)) - ECON komitetas - Pranešėja: Marianne Thyssen (A7-0339/2012)

- Pranešimas dėl su amžiumi susijusių moterų ligų prevencijos (2012/2129(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Roberta Angelilli (A7-0340/2012)

- Pranešimas dėl bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo užbaigimo (2012/2030(INI)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Pablo Arias Echeverría (A7-0341/2012)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti, ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1288/2009 (COM(2012)0298 - C7-0156/2012 - 2012/0158(COD)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

- Pranešimas dėl Direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių įgyvendinimo (2012/2037(INI)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Birgit Collin-Langen (A7-0343/2012)

- Pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos vaidmens krizių dėl klimato ir gaivalinių nelaimių atvejais (2012/2095(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Indrek Tarand (A7-0349/2012)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo pasikeičiant laiškais tarp Europos Sąjungos ir Brazilijos pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (1994 m. GATT) XXVIII straipsnį dėl ES sąraše, pridedamame prie 1994 m. GATT, nurodytai perdirbtai paukštienai taikomų nuolaidų pakeitimo, ir dėl Susitarimo pasikeičiant laiškais tarp Europos Sąjungos ir Tailando pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (1994 m. GATT) XXVIII straipsnį dėl ES sąraše, pridedamame prie 1994 m. GATT, nurodytai perdirbtai paukštienai taikomų nuolaidų pakeitimo, sudarymo projekto (07883/2012 - C7-0171/2012 - 2012/0046(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0350/2012)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Susitarimų, ES sudarytų po derybų pagal 1994 m. GATT XXVIII straipsnį, įgyvendinimo, kuriuo iš dalies keičiamas ir papildomas Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (COM(2012)0115 - C7-0079/2012 - 2012/0054(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0351/2012)

- * Pranešimas dėl Tarybos direktyvos projekto iš dalies keičiančios 1993 m. gruodžio 6 d. Direktyvą 93/109/EB dėl tam tikrų išsamių priemonių Sąjungos piliečiams, gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems šios valstybės piliečiais, naudotis balsavimo teise ir būti kandidatais per Europos Parlamento rinkimus (13634/2012 - C7-0293/2012 - 2006/0277(CNS)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Carlo Casini (A7-0352/2012)

- Pranešimas dėl vaikų apsaugos skaitmeniniame pasaulyje (2012/2068(INI)) - CULT komitetas - Pranešėja: Silvia Costa (A7-0353/2012)

- Pranešimas dėl šešėlinės bankininkystės (2012/2115(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Saïd El Khadraoui (A7-0354/2012)

- Pranešimas su Europos Parlamento rekomendacijomis Tarybai ir Komisijai dėl derybų dėl ES ir Kazachstano tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo (2012/2153(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Liisa Jaakonsaari (A7-0355/2012)

- Pranešimas ES tarpusavio gynybos ir solidarumo sąlygos: politinis ir operatyvinis aspektai (2012/2223(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Ioan Mircea Paşcu (A7-0356/2012)

- Pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo (pagal Tarybos metinį pranešimą Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos) (2012/2138(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Arnaud Danjean (A7-0357/2012)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos Vietinės Vyriausybės žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo projekto (11119/2012 - C7-0299/2012 - 2012/0130(NLE)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Ole Christensen (A7-0358/2012)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Kroatijos stojimo nustatomos specialios laikinosios Europos Sąjungos pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų įdarbinimo priemonės (COM(2012)0377 - C7-0216/2012 - 2012/0224(COD)) - JURI komitetas - Pranešėja: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0359/2012)

- Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2013–2017 m. daugiametė programa, projekto (10449/2012 - C7-0169/2012 - 2011/0431(APP)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Tatjana Ždanoka (A7-0361/2012)

- * Pranešimas dėl Tarybos reglamento dėl perėjimo iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) projekto (nauja redakcija) (11142/1/2012 - C7-0330/2012 - 2012/0033A(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Carlos Coelho (A7-0368/2012)

- * Pranešimas dėl Tarybos reglamento dėl perėjimo iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) projekto (nauja redakcija) (11143/1/2012 - C7-0331/2012 - 2012/0033B(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Carlos Coelho (A7-0370/2012)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą (COM(2012)0538 - C7-0300/2012 - 2012/2237(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A7-0380/2012)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2012 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto Nr. 5/2012, III skirsnis – Komisija (2012/2242(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Francesca Balzani (A7-0381/2012)


16. Darbų programa

Kitas darbotvarkės punktas – darbų programa.

Buvo išdalytas galutinis 2012 m. lapkričio mėn. plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 499.935/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 140 straipsnis):

Pirmadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Kalbėjo Sophia in 't Veld apie Savita Halappanavar mirtį, ištikusią 2012 m. spalio 28 d. Airijos Respublikoje. Pirmininkas tai pasižymėjo.

Antradienis

-   PPE frakcijos prašymas pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos pasibaigus diskusijoms dėl ES plieno pramonės (Darbotvarkės projekto 137 punktas).

Kalbėjo: Amalia Sartori paprašė surengti diskusijas 2012 m. lapkričio 20 d., antradienį, bet balsuoti dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos gruodžio mėn., Enrique Guerrero Salom pritarė šiam pasiūlymui, o Reinhard Bütikofer išreiškė nepritarimą.

Parlamentas patenkino šį prašymą.

-   Frakcijų prašymu vietoj bendrųjų diskusijų dėl Šengeno informacinės sistemos (Darbotvarkės projekto 172 ir 171 punktai) bus Tarybos ir Komisijos pareiškimai dėl galimo perėjimo prie sistemos SIS II vėlavimo. Abu Carlos Coelho pranešimai (A7-0368/2012 ir A7-0370/2012) įrašyti tiesiai į 2012 m. lapkričio 21 d., trečiadienio, balsuoti skirtą laiką.

Trečiadienis

-   Verts/ALE ir GUE/NGL frakcijų prašymas pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos pasibaigus diskusijoms apie padėtį Gazoje (Darbotvarkės projekto 198 punktas).

Kalbėjo: Daniel Cohn-Bendit ir Gabriele Zimmer pristatė prašymą, Enrique Guerrero Salom paprašė balsavimą dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos surengti gruodžio mėn., Francesco Enrico Speroni ir Guy Verhofstadt pasiūlė balsuoti šią sesiją ir Enrique Guerrero Salom pritarė pastarajam pasiūlymui.

Parlamentas patenkino šį prašymą.

Ketvirtadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Darbų programa patvirtinta.


17. Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (nauja redakcija) [COM(2010)0748 - C7-0433/2010- 2010/0383(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A7-0320/2012).

Tadeusz Zwiefka pristatė savo pranešimą.

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Viviane Reding (Komisijos Pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Evelyn Regner (EMPL komiteto nuomonės referentė) (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Dimitar Stoyanov pateiktą klausimą, Raffaele Baldassarre PPE frakcijos vardu, Antonio Masip Hidalgo S&D frakcijos vardu, Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Tadeusz Zwiefka pateiktą klausimą), Jacky Hénin GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Dimitar Stoyanov, Roberta Angelilli, Monika Flašíková Beňová ir Silvia-Adriana Ţicău.

Kalbėjo: Viviane Reding ir Tadeusz Zwiefka.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.1 protokolo 20.11.2012.


18. Konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000159/2012), kurį pateikė Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein ir Tadeusz Zwiefka JURI komiteto vardu Komisijai: Leidimas aštuonerioms šalims prisijungti prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo (B7-0367/2012)

Evelyn Regner pateikė klausimą.

Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Roberta Angelilli PPE frakcijos vardu, Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu, Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu ir Tadeusz Zwiefka.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu ir Angelika Werthmann.

Kalbėjo Viviane Reding.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal 115 straipsnio 5 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 13.5 protokolo 22.11.2012.


19. Prekyba sprogmenų pirmtakais ir jų naudojimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos sprogmenų pirmtakais ir jų naudojimo [COM(2010)0473 - C7-0279/2010- 2010/0246(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Jan Mulder (A7-0269/2012).

Jan Mulder pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Anna Maria Corazza Bildt PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu ir Monika Flašíková Beňová.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Andrew Henry William Brons ir Gerard Batten.

Kalbėjo: Viviane Reding, Ivo Vajgl ir Jan Mulder.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.2 protokolo 20.11.2012.


20. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Anna Záborská, Monika Flašíková Beňová, Tatjana Ždanoka, Kinga Gál, María Irigoyen Pérez, François Alfonsi, Marina Yannakoudakis, Alda Sousa, Martin Ehrenhauser, Petru Constantin Luhan, Françoise Castex, Jelko Kacin, Gerard Batten, Georgios Toussas, Andreas Mölzer, Czesław Adam Siekierski, Monika Smolková, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Jacky Hénin, László Tőkés, Cătălin Sorin Ivan, Claudio Morganti ir Corneliu Vadim Tudor.

PIRMININKAVO: Alexander ALVARO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Emer Costello, Salvador Sedó i Alabart, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Erik Bánki, Graham Watson ir Csaba Sándor Tabajdi.


21. Integruotos Europos mokėjimų kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu rinkos kūrimas (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl integruotos Europos mokėjimų kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu rinkos kūrimo [2012/2040(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Sampo Terho (A7-0304/2012).

Sampo Terho padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Christian Engström, Andreas Mölzer, Ildikó Gáll-Pelcz, Monika Flašíková Beňová, Petru Constantin Luhan ir Sergio Gaetano Cofferati.

Kalbėjo Viviane Reding (Komisijos Pirmininko pavaduotoja).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: punktas 6.15 protokolo 20.11.2012.


22. Šešėlinė bankininkystė (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl šešėlinės bankininkystės [2012/2115(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Saïd El Khadraoui (A7-0354/2012).

Saïd El Khadraoui padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Evelyn Regner, Elena Băsescu, Sergio Gaetano Cofferati, Ildikó Gáll-Pelcz ir Monika Flašíková Beňová.

Kalbėjo Johannes Hahn (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: punktas 6.16 protokolo 20.11.2012.


23. Vaikų apsauga skaitmeniniame pasaulyje (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl vaikų apsaugos skaitmeniniame pasaulyje [2012/2068(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Silvia Costa (A7-0353/2012)

Silvia Costa padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Maria Corazza Bildt, Pat the Cope Gallagher, Amelia Andersdotter, Marek Henryk Migalski, Oreste Rossi, Andreas Mölzer, Roberta Angelilli, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Andrea Češková, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Kinga Gál, Sergio Gaetano Cofferati, Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Silvia-Adriana Ţicău, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan ir Erik Bánki.

Kalbėjo Johannes Hahn (Komisijos narys).

PIRMININKAVO: Oldřich VLASÁK
Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: punktas 6.17 protokolo 20.11.2012.


24. Direktyvos dėl vartojimo kredito sutarčių įgyvendinimas (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl Direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių įgyvendinimo [2012/2037(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Birgit Collin-Langen (A7-0343/2012)

Birgit Collin-Langen padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Monika Flašíková Beňová, Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Ţicău, Franz Obermayr, Elena Băsescu, Olga Sehnalová, Phil Prendergast ir Malcolm Harbour.

Kalbėjo Johannes Hahn (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: punktas 6.7 protokolo 20.11.2012.


25. Socialinių investicijų paktas (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl Socialinių investicijų pakto kaip atsako į krizę [2012/2003(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Danuta Jazłowiecka (A7-0263/2012)

Danuta Jazłowiecka padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Roberta Angelilli, Silvia-Adriana Ţicău, Elena Băsescu, Antigoni Papadopoulou, Oreste Rossi, Joanna Katarzyna Skrzydlewska ir Jan Kozłowski.

Kalbėjo Johannes Hahn (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: punktas 6.8 protokolo 20.11.2012.


26. Socialinio verslo iniciatyva (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl Socialinio verslo iniciatyvos. Socialinėms įmonėms plėtoti palankios aplinkos kūrimas socialinių inovacijų ekonomikoje [2012/2004(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Heinz K. Becker (A7-0305/2012)

Heinz K. Becker padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik, Anthea McIntyre, Roberta Angelilli, Silvia-Adriana Ţicău, Elena Băsescu, Iosif Matula, Evelyn Regner, Petru Constantin Luhan ir Csaba Sógor.

Kalbėjo Michel Barnier (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: punktas 6.18 protokolo 20.11.2012.

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja


27. Dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimas ir rinkos priežiūra ***I - Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros [COM(2010)0542 - C7-0317/2010- 2010/0271(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Wim van de Camp (A7-0445/2011)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo [COM(2010)0395 - C7-0204/2010- 2010/0212(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Pier Antonio Panzeri (A7-0446/2011)

Wim van de Camp ir Pier Antonio Panzeri pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Antonio Tajani (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Roberts Zīle (TRAN komiteto nuomonės referentas), Ildikó Gáll-Pelcz PPE frakcijos vardu, Kerstin Westphal S&D frakcijos vardu, Toine Manders ALDE frakcijos vardu, Malcolm Harbour ECR frakcijos vardu, John Bufton EFD frakcijos vardu, Jacky Hénin GUE/NGL frakcijos vardu, Gay Mitchell, Silvia-Adriana Ţicău, Riikka Manner, Oreste Rossi ir Jim Higgins.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Phil Prendergast, Ryszard Czarnecki ir Jaroslav Paška.

Kalbėjo: Antonio Tajani, Wim van de Camp ir Pier Antonio Panzeri.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.13 protokolo 20.11.2012 ir punktas 6.14 protokolo 20.11.2012.


28. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 499.935/OJMA).


29. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.40 val.

Klaus Welle

Anni Podimata

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Farage, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leinen, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thomas, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka,

Stebėtojai

Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Picula, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Teisinė informacija - Privatumo politika