Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

4. Ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή
Πλήρη Πρακτικά

Ενίσχυση του βιομηχανικού κλάδου της Ευρώπης για ανάπτυξη και για απασχόληση

Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και László Andor (Μέλος της Επιτροπής)

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει σύντομα τις λεπτομέρειες της διεξαγωγής της ώρας των ερωτήσεων προς την Επιτροπή.

Οι Antonio Tajani και László Andor απαντούν στις ερωτήσεις που θέτουν οι βουλευτές: Amalia Sartori, Zita Gurmai, Jolanta Emilia Hibner, Sergio Gaetano Cofferati, Philippe De Backer, Elisabeth Schroedter, Danuta Jazłowiecka, Josefa Andrés Barea, Νικόλαος Χουντής, Phil Bennion, Roberta Angelilli και Krisztina Morvai.

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή έληξε.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου