Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
CRE

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Tadeusz Zwiefka - A7-0320/2012
Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei και Daniel Hannan

Έκθεση Jan Mulder - A7-0269/2012
Iva Zanicchi, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei και Daniel Hannan

Έκθεση Birgit Collin-Langen - A7-0343/2012
Giommaria Uggias και Monica Luisa Macovei

Έκθεση Danuta Jazłowiecka - A7-0263/2012
Raffaele Baldassarre, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská και Danuta Jazłowiecka

Έκθεση Wim van de Camp - A7-0445/2011
George Lyon

Παρεμβαίνει ο Charles Tannock σχετικά με τη διεξαγωγή των προφορικών αιτιολογήσεων ψήφου.

Έκθεση Wim van de Camp - A7-0445/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi και Adam Bielan

Έκθεση Pier Antonio Panzeri - A7-0446/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan και Elena Băsescu

Έκθεση Sampo Terho - A7-0304/2012
Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Monica Luisa Macovei και Miroslav Mikolášik

Έκθεση Saïd El Khadraoui - A7-0354/2012
Monica Luisa Macovei

Έκθεση Silvia Costa - A7-0353/2012
Marina Yannakoudakis, Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Emma McClarkin, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik και Elena Băsescu

Έκθεση Heinz K. Becker - A7-0305/2012
Giommaria Uggias, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Mojca Kleva Kekuš και Raffaele Baldassarre

Έκθεση Marianne Thyssen - A7-0339/2012
Marina Yannakoudakis, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Mojca Kleva Kekuš και Anna Záborská

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου